Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2012, Том. І, Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія, Вип. 36

Титул

Зміст 343-344

Креденцер О. В. Особливості підприємницької поведінки персоналу освітніх організацій та її взаємозв’язок з організаційним розвитком 187-192

Терещенко К. В. Відкритість персоналу як соціально-психологічний чинник організаційного розвитку освітніх організацій 192-195

Блешмудт П. П. Результати експериментального впровадження тренінгу «Психологія підготовки персоналу банківських структур до роботи в команді» 196-200

Бугайова Н. М. Особливості виникнення синдрому професійного вигоряння при взаємодії в системі «людина-людина» 200-204

Вознюк А. В. Ступінь значущості управління педагогічними працівниками для керівників освітніх організацій у процесі здійснення управлінської діяльності (результати пошукового етапу дослідження) 204-208

Гончаренко Я. В. Зміст та структура системи управління відносинами з клієнтами в комерційній організації 209-212

Горбань Г. О. Розв’язання задач і проблем у контексті управлінської діяльності 212-216

Запорожець Т. О. Пcихологічна підготовка як імпліцитна складова системи підвищення кваліфікації фахівців з управління повітряним рухом 216-219

Канівець Т. М. Вивчення ефективності тренінгу «Формування психологічної готовності студентів до здійснення майбутньої професійної кар’єри» 219-223

Карамушка Т. В. Роль кар’єрних орієнтацій у здійсненні професійної кар’єри особистості 223-228

Корсакевич В. В. Емпіричне дослідження підструктури досвіду конкурентоздатності викладацького персоналу вищого навчального закладу приватної форми власності: рівні розвитку спрямованості, соціально-психологічних установок, сумлінності, маніпулятивного ставлення, парціальної спрямованості 228-234

Лебедєва Н. Г. Основні підходи до вивчення відданості організації 234-238

Ліплянська О. В. Особливості вияву плинності персоналу в комерційних організаціях, рівня організаційного розвитку та їх взаємозв’язку 238-241

Малімон Л. Я. Психологічний аналіз взаємозв’язку особистісних якостей та функціональних умінь у структурі управлінської компетентності керівників місцевих органів виконавчої влади 241-245

Охотницька К. Ю. Теоретичний аналіз основних підходів до визначення психолого-організаційних чинників формування відданості організації в персоналу державної служби зайнятості 245-249

Радченко О. Б. Суб’єктивні чинники організаційних конфліктів у професійно-технічних навчальних закладах 249-254

Римаренко І. Б. Особливості розвитку мотиваційного компонента психологічної готовності персоналу готельно-ресторанного комплексу до ділового спілкування 254-258

Тищенко Т. В. Роль керівної ланки у формуванні лояльності персоналу організації 258-262

Фелькель Т. Г. Ефективність тренінгу «Психологічні умови розвитку лідерських якостей у майбутніх науково-педагогічних працівників» 262-267

Чернявська І. А. Психологічні особливості професійної адаптації персоналу транснаціональних корпорацій 267-271

Гнускіна Г. В. Аналіз проблемних ситуацій підприємницької діяльності, які обумовлюють виникнення негативних емоцій та станів 272-275

Карамушка Л. М. Розуміння аспірантами сутності економічної соціалізації особистості 275-283

Карамушка Л. М., Філь О. А. Тренінг «Психологія розвитку конкурентоздатності персоналу держадміністрацій»: дизайн та ефективність упровадження в процес перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців 283-289

Філь О. А. Методологічна основа, структура та зміст теоретичної моделі розвитку конкурентоздатності сучасних організацій 289-296

Ходакевич О. Г. Чинники використання студентами різних видів діяльності для заробляння грошей 296-301

Щіпановська О. Р. Теоретичні підходи до вивчення суб’єктивного економічного благополуччя 301-305

Бондаревська І. О., Петренко М. Ю. Ціннісний зміст ґендерної ідентичності чоловіків, які використовують косметичні засоби 306-310

Гура Т. В. Психолого-педагогічна підготовка студентів технічних університетів 310-314

Інжиєвська Л. А. Арт-технології в особистісно-професійному розвитку майбутніх психологів, які здобувають другу вищу освіту 314-318

Кудусова Э. Н. Развитие вариативности мышления студентов гуманитарных и технических специальностей 319-321

Москальова А. С., Анісімова О. О. Вивчення психологічної культури педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів: теоретичний аналіз 321-325

Харченко Д. М., Чистовська Ю. Ю. Психосоматичні розлади в осіб різної статі 325-329

Щербина Л. Ф. Емпіричні кореляти ефективності технології розвитку метатеоретичного мислення психотерапевта 329-333

Карамушка Л. М., Філь О. А., Креденцер О. В., Терещенко К. В., Івкін В. М., Ковальчук О. С., Лагодзінська В. І., Лебедєва Н. Г., Самойленко Д. О., Коток А. О., Джурелюк О. Т., Єфимова І. В. VIII Міжнародна науково-практична конференція з організаційної та економічної психології «Психологія організаційного розвитку сучасних організацій у сфері освіти, промисловості та бізнесу» (4 жовтня 2012 року, м. Алчевськ, Україна) 334-335

Карамушка Л. М., Філь О. А., Креденцер О. В., Терещенко К. В. III Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи і можливості психології, бізнесу і соціальної роботи в сучасній Європі» (24–25 травня 2012 р., Рига, Латвія) 336-337