Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2013, Том. І, Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія, Вип. 37

Титул

Зміст 218-219

Карамушка Л. М. Структура організаційної культури: основні напрямки дослідження 3-6

Бондарчук О. І.   Самоефективність керівника освітньої організації як психологічна детермінанта розвитку організаційної культури 6-10

Карамушка Л. М., Шевченко А. М. Зміст і структура тренінгу «Психологічна підготовка педагогічних працівників до розвитку організаційної культури загальноосвітніх навчальних закладів» 10-17

Креденцер О. В. Теоретичний аналіз типологій організаційної культури 17-21

Мітічкіна О. О. Основні соціально-психологічні характеристики організаційної культури вищих навчальних закладів 21-23

Станіславська М. В. Аналіз основних потреб особистості при виборі організаційної культури як чинника майбутнього місця роботи 23-27

Терещенко К. В. Методи вивчення організаційної культури 28-31

Запорожець Т. О. Психологічна готовність фахівців з управління повітряним рухом як ключовий компонент у зменшенні впливу людського фактора на безпеку авіації 32-36

Карамушка Л. М., Радченко О. Б. Тренінг «Психологічні умови профілактики та подолання організаційних конфліктів у професійно-технічних навчальних закладах»: структура, зміст, основні інтерактивні техніки 36-41

Карамушка Л. М., Філь О. А., Корсакевич В. В. Психологічні проблеми конкуренції та конкурентоздатності викладацького персоналу ВНЗ приватної форми власності 41-52

Киращук Л. Д. Організаційно важливий вимір психологічної компетентності працівників у психології управління 52-56

Малімон Л. Я., Глова І. В. Психологічний аналіз значущості та задоволеності мотивів професійної діяльності державних службовців місцевих органів виконачої влади 56-61

Римаренко І. Б. Розвиток особистісного компонента психологічної готовності персоналу готельно-ресторанного комплексу до ділового спілкування 61-65

Самойленко Д. О. Відданість організації персоналу вугільних підприємств у сучасних соціально-економічних умовах 65-69

Сняданко І. І. Відмінності рівня самоефективності студентів різних спеціальностей бюджетної та комерційної форм навчання в технічному університеті 69-74

Тищенко Т. В. Психологічні детермінанти лояльного ставлення працівника до організації 74-78

Чернишова Є. Р., Бондарчук О. І. Психологічна підготовка науково-педагогічних працівників закладів післядипломної педагогічної освіти до професійної діяльності 79-83

Чернявская И. А. Профессиональная адаптация персонала в организации: сущность, этапы и принципы 83-86

Шулдик А. В. Професіоналізм керівників загальноосвітніх навчальних закладів: рівні та етапи розвитку 86-90

Абдуллаєва І. Б. Аналіз самоефективності підприємців сфери торгівлі 91-95

Гончаренко Я. В. Основні характеристики клієнторієнтованості комерційної організації 95-99

Карамушка Л. М., Ходакевич О. Г. Тренінг «Психологічні особливості ставлення студентів до грошей» 99-104

Філь О. А. Теоретична модель розвитку конкурентоздатності організацій та комплекс психологічних методик «Аналіз розвитку конкурентоздатності організацій» (АРКО) 105-111

Боднарук О. В. Теоретичне та емпіричне дослідження процесу формування системи базових психологічних понять у студентів вищих навчальних закладів 112-116

Бойко О. В. Індивідуальні особливості розуміння студентами усного й писемного іншомовного тексту 116-120

Боязитова И. В., Боязитова Г. У., Эркенова М. М. Управление развитием структур интегральной индивидуальности подростков с функциональными нарушениями здоровья средствами медико-психолого-педагогического сопровождения 120-125

Брага Є. О. Міжпоколінна трансляція життєвих сценаріїв і образ батька 126-132

Вавілова А. С. Зв’язок акцентуацій характеру з невротичними проявами особистості в ситуації досягнення 132-136

Довгань Н. О. Зміст і складові психологічної готовності вихователів до роботи з обдарованими дітьми 136-140

Емішянц О. Б. Проблеми психологічного консультування 140-145

Загребельна О. О. Особливості вивчення креативності старших дошкільників з особливими потребами за фактором «оригінальність» за методикою Дж. Гілфорда та Є.П. Торренса 145-149

Івкін В. М. Психологічні особливості розвитку іншомовної соціокультурної компетентності слухачів у системі післядипломної освіти 149-154

Козирєва М. В. Дослідження рівня особистісної відповідальності з використанням проективної методики «Близнюк здалеку» та методики РСК (рівень суб’єктивного контролю) 154-159

Колиниченко И. А. Различия в понимании идентичности студентов в ситуации оценки моральных дилемм 159-163

Легун О. М. Сенс життя та професійне самовизначення особистості 163-167

Лукасевич О. А. Суб’єктно-вчинковий вимір процесу досягнення особистісної зрілості 167-171

Мальнєва Н. О. Ознаки та критерії психологічного здоров’я особистості 171-175

Некіпєлова А. І. Психологічні особливості сприймання нетрадиційних видів реклами оптимістами та песимістами 175-179

Огороднійчук М. О. Дослідження архетипу Тіні проективною методикою «Людина під дощем» 180-185

Печерська Г. О. Спецкурс-тренінг як засіб корекції професійних ціннісних орієнтацій учителів у системі післядипломної педагогічної освіти 185-190

Приходько В. М. Вимірювання й оцінювання якості освіти у системі моніторингових досліджень освітньої діяльності загальноосвітніх навчальних закладів як предмет психологічного пізнання 190-197

Риндер І. Д. Внутрішні діалоги ідентичності: досвід емпіричного дослідження 197-202

Савенкова І. І. Підвищення ефективності фізіотерапії шляхом диференціації часових характеристик суб’єктів із соматичними порушеннями 202-206

Цимбал І. В. Особливості сприймання іншомовних наукових текстів у процесі фахової підготовки студентів технічних факультетів 207-211

Summaries 212-217