Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2013, Том. І, Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія, Вип. 38

Титул

Зміст 438-439

Карамушка Л. М., Лагодзінська В. І., Івкін В. М., Ковальчук О. С. Роль організаційної культури в діяльності сучасних організацій: аналіз основних підходів 225-229

Баранюк Н. І. Психологічні особливості організаційної культури в правоохоронних органах 229-233

Мітічкіна О. О. Рівень та чинники розвитку організаційної культури у студентів вищого навчального закладу 233-237

Філь О. А. Детермінанти організаційної культури сучасних організацій 237-239

Шевченко А. М. Аналіз ефективності тренінгу «Психологічні умови підготовки педагогічних працівників до розвитку організаційної культури загальноосвітніх навчальних закладів» 240-245

Андрєєва І. А. Роль стратегій в управлінні персоналом різних форм професійної діяльності 246-249

Берднікова О. О. Рівень та чинники розвитку загального показника психологічної готовності персоналу бізнес-структур до роботи в проекті 249-253

Блешмудт П. П. Емпіричне дослідження рівня та чинників розвитку особистісного компонента психологічної готовності персоналу банківських структур до роботи в команді 253-258

Грицук О. В. Проблема синдрому емоційного вигорання вчителів у працях українських дослідників 258-262

Ковровський Ю. Г. Чинники професійного вигорання персоналу Оперативно-рятувальної служби МНС України 262-265

Кот В. Г.   Психологічні аспекти професійної самореалізації працівників рекламної сфери з урахуванням специфіки діяльності 265-269

Лебедєва Н. Г. Специфіка діяльності вищих технічних навчальних закладів та необхідність формування відданості персоналу 269-273

Радченко О. Б. Аналіз ефективності тренінгу «Психологічні умови профілактики та подолання організаційних конфліктів у професійно-технічних навчальних закладах» 273-278

Римаренко І. Б. Аналіз потреби персоналу готельно-ресторанного комплексу в психологічній підготовці до ділового спілкування 278-281

Святоха Н. А. Мотивація як складова управлінської діяльності керівника вищого навчального закладу 281-284

Скляренко О. М. Особливості психотренінгової роботи з формування життєтворчих здібностей у персоналу організацій екстремального профілю 284-288

Сняданко І. І. Вплив соціально-економічних чинників на рівень самоефективності студентів різних спеціальностей технічного університету 289-293

Філь О. А. Психологічна готовність керівників до забезпечення розвитку конкурентоздатності освітніх організацій в умовах змін: когнітивна складова 294-300

Хайрулін О. М. Проблема професійного вигорання в умовах професійної діяльності персоналу Державної прикордонної служби України: теорія і практика дослідження 300-305

Хребина С. В. Концепция развития организационной психологии в образовании 306-309

Чернявская И. А. Факторы, методы и программы профессиональной адаптации персонала в транснациональных корпорациях 310-313

Чудакова В. П. Моделі й технологія формування психологічної готовності персоналу освітніх організацій до інноваційної діяльності як чинника конкурентоздатності особистості в швидкозмінних умовах 314-326

Шевченко В. Є. Сучасні проблеми забезпечення професійного здоров’я та психологічної готовності до діяльності персоналу підрозділів сил спеціальних операцій 327-331

Абдуллаєва І. Б. Сімейні чинники формування самоефективності підприємців сфери торгівлі 332-336

Гончаренко Я. В. Основні чинники орієнтації на клієнта в персоналу комерційних організацій 336-339

Ходакевич О. Г. Ефективність тренінгу «Психологічні особливості ставлення студентської молоді до грошей» 340-343

Афанасенко А. А. Деякі соціально-психологічних особливості професійного становлення студентів-аграріїв 344-347

Бондарчук О. І. Соціально-психологічні механізми особистісного розвитку дорослої людини 347-351

Брага Є. О. Соціально-історичний аспект трансформації інституту батьківства 352-357

Вепро К. Ю. Особливості емоційного ставлення матері до дитини 357-360

Додонова О. А. Вплив соціально-психологічних чинників на мотивацію студентів до занять фізичною культурою 361-364

Емішянц О. Б. Вплив рольових очікувань на задоволеність шлюбом 364-368

Єргакова Ю. Г.   Дезадаптивна поведінка підлітків в умовах інтернатних навчальних закладів 368-371

Івкін В. М.   Моделювання комунікативних ситуацій як фактор інтенсифікації навчання іншомовного спілкування в системі післядипломної освіти 371-375

Камінська О. В. Психологічні засоби профілактики та корекції Інтернет-залежності 375-379

Карамушка В. І. Про критерії сформованості екологічної компетентності особистості 379-382

Качарьян В. С. Психологические особенности формирования жизненных стратегий специалистов по иностранному языку 382-385

Кононенко С. А. Теорії світогляду як психологічного конструкту: порівняльний аналіз та перспективи практичного використання в організаціях 385-391

Краснянская Т. М., Тылец В. Г. Компетентностный ресурс психологической безопасности субъектов медиативного урегулирования конфликта 392-396

Машиністов О. В. Дослідження впливу акцентуацій характеру на схильність до девіантної поведінки в підлітковому віці 396-399

Панченко С. М. Оптимізація самоздійснення дорослих засобами коучингу 400-405

Пастух Л. В. Основні підходи до проблеми сензитивності особистості практичних психологів закладів освіти 405-409

Печерська Г. О.  Теоретична модель діагностики та корекції професійних ціннісних орієнтацій учителів 409-414

Савенкова І. І. Система корекційних заходів медико-психологічної реабілітації хворих на психосоматичні захворювання 414-418

Український Я. І., Риндер І. Д. Внутрішні діалоги ідентичності між «я» та «не-я» 418-423

Чайкіна С. В. Особистісні особливості дітей з різним рівнем самооцінки 423-426

Чигирин Т. О. Мотиваційні чинники самопрезентації особистості студентів-психологів 426-430

Summaries 431-437