Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2014, Том. І, Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія, Вип. 40

Титул

Зміст 202-203

Карамушка Л. М. , Креденцер О. В. , Ковальчук О. С. , Пенцак К. А. Дизайн дослідження психологічних детермінант розвитку організаційної культури освітніх організацій 3-9

Карамушка Л. М. , Терещенко К. В. , Лагодзінська В. І. , Івкін В. М. , Шевченко А. М. Комплекс методик для вивчення особливостей та детермінант розвитку організаційної культури освітніх організацій 9-15

Карамушка Л. М. , Шевченко А. М. «Прогресивні» та «консервативні» типи організаційної культури: порівняльний аналіз організаційної культури загальноосвітніх навчальних закладів традиційного та інноваційного типів 15-20

Терещенко К. В. Соціально-психологічні детермінанти толерантності персоналу організацій у контексті розвитку організаційної культури 20-24

Андрєєва І. А. Психологічні складові якісного управління персоналом у сучасних соціально-економічних умовах 25-28

Вознюк А. В. Психологічний аналіз рівня розвитку операційно-діяльнісного компонента психологічної готовності керівників освітніх організацій до управління педагогічними працівниками 28-33

Дзюба Т. М. Професійне здоров’я особистості: аналіз основних дефініцій 33-37

Капацина А. О. Застосування коучингу для розвитку професійних компетенцій фахівців 37-41

Карамушка Л. М. , Толков О. С.   Методики для вивчення психологічних особливостей інноваційних змін в освітніх організаціях 41-46

Ковровський Ю. Г. Психологічні наслідки професійної діяльності персоналу оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України 46-50

Коломієць О. П. Структура та зміст психологічної готовності менеджерів енергокомпаній до управління 50-54

Кононенко С. А.   Світогляд як основа конгруентного менеджменту 55-60

Кутас М. С. Розвиток професійно значущих якостей майбутнього фахівця з управління проектами засобом соціально-психологічного тренінгу 60-65

Мельніченко О. І. Психологічний бар’єр у сприйнятті нововведень 65-69

Москальова А. С. Характеристика особистісної саморегуляції керівників загальноосвітніх навчальних закладів в умовах професійної кризи: психологічний аспект 69-73

Петрова Л. Г. Особливості професійної та психологічної компетентності менеджера з персоналу 74-78

Пілецька Л. С. Психологічна сутність професійної мобільності особистості 78-82

Сняданко І. І. Діагностика рівня навчально-професійної самоефективності студентів 82-88

Арзуманян К. К. Результати анкетування сприйняття конфліктів менеджерами торговельних підприємств 89-93

Карамушка Л. М. Вплив організаційно-професійних та соціально-демографічних чинників на оцінку аспірантами ролі економічної культури в їх професійній діяльності 93-98

Карамушка Л. М. , Ніконорова М. А. Організаційні конфлікти в супермаркетах: сутність, основні види та причини виникнення 99-102

Кушніренко К. О. Психологічні особливості професійної діяльності фахівців банківської справи 102-106

Овчар О. В. Методичні засади дослідження соціально-психологічних особливостей стилю споживання матеріальних благ особами з низьким економічним статусом 106-110

Бондаревська І. О., Монська А. О. Емоційні чинники задоволеності шлюбом у чоловіків і жінок 111-115

Дроздова Ю. В. Принципи вибору класифікації та обґрунтування психодіагностичних методів дослідження самовизначення особистості 115-119

Загной Т. В. Підвищення ефективності навчально-професійної діяльності студентів-спортсменів: диференційований підхід 119-125

Карамушка В. І. Діагностика екологічних компетентностей особистості 125-129

Карамушка Т. В. Комплекс методик для дослідження соціально-психологічних чинників формування готовності аспірантів до здійснення професійної кар’єри 129-136

Losievska, О. G. Psychological features of the communication of the future specialists in the humanities 136-140

Мусаелян О. М. Аутоагресивна поведінка особистості: основні концептуальні підходи 140-143

Нежинська О. О.   Вплив ґендерних стереотипів батьків на особистісний розвиток підлітка 143-147

Орлова Д. В.   Ядро емоційного інтелекту в контексті прикладного значення 147-152

Палько Т. В.   Психологічні проблеми розвитку рефлексії вчителів у процесі професійної діяльності 153-156

Полякова В. І.   Соціально-психологічні проблеми розвитку ґендерної толерантності педагогічних працівників 156-160

Проскурка Н. М. Особливості мотивації особистісного розвитку майбутніх фахівців з інформаційних технологій 160-165

Просяннікова Т. Ф. Психологічний аналіз соціальної підтримки в підлітків-девіантів із різним ступенем соціальної адаптації 165-169

Рак О. Ю. Інтелектуально-конфліктний мотив уваги як психологічне явище вищого рівня комунікативного спілкування у процесі соціалізації 170-174

Семиченко В. А., Кудусова Е. Н. Особливості розвитку варіативності мислення студентів технічних спеціальностей у процесі вивчення курсу «Психологія» 174-178

Сердюк Л. З. Розвивальний потенціал інтегрованого освітнього середовища в самореалізації студентів 179-182

Сорока І. А. Рівні розвиненості конфліктологічної компетентності викладачів ВНЗ 183-186

Тимошенко О. В. Сутність і складові ґендерних стереотипів викладачів вищої школи 187-191

Шатило Ю. П. Комунікативні навички ведення переговорів як важливий компонент формування професійно-комунікативної компетентності студентів-міжнародників 191-194

Summaries 195-201