Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка. – Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. – 2014. – Том. Х. – Вип. 26.

Титул

Зміст 3-7

Максименко С. Д. Генеза особистості: теоретико-методологічний аспект 8-24

Алєксєєва Ю. А. Структура та ієрархія конструктів духовно-релігійної віри в юнацькому віці 25-38

Ананова І. В. Процес переживання почуття вини у неконструктивний спосіб 38-54

Арефнія С. В. Прояв психологічної неконгруентності в процесі професійного вигорання державних службовців 55-66

Арканова-Чорна О. Ю. Гендерні особливості моральної сфери старшокласників 66-76

Бевзюк І. М. Особистісні зміни комунікативної компетентності майбутніх працівників прокуратури 76-87

Блінов О. А. Деформація особистості військовослужбовців унаслідок участі в бойових діях 87-96

Бурлакова І. А. Проблема професійного здоров'я сучасного студентства у соціально-психологічному вимірі 96-106

Висідалко Н. Л. Механізм формування когнітивного дисонансу перцептивної сфери студентів під час розв'язування задач 107-116

Візнюк І. М. Психологія особистості в контексті конфліктних інтерпретацій 116-125

Володарська Н. Д. Готовність до психокорекційної роботи майбутніх фахівців в системі підготовки гештальт-терапевтів 125-134

Волошин В. М. Вплив моралі на психіку людини (від юності до старості) в працях І. О. Сікорського 134-142

Волошко Н. І. Теоретичні основи дослідження духовних якостей характеру особистості 142-154

Воронюк І. В. Психолого-педагогічні варіанти реалізації креативно-орієнтованого модифікування технік взаємодії вчителя з учнями 154-172

Гейко Є. В. Концепція цілісності особистості у контексті комплексного підходу 173-182

Гончаренко Н. А. Історія виникнення поняття "Синдром дефіциту уваги з гіперактивністю" 182-193

Гончаренко Н. В. Психологічні засади збереження психічного здоров'я майбутніх лікарів 193-206

Гончарова Л. А. Розвиток творчої активності людей похилого віку 206-216

Грановська О. Я. Теоретичні основи проблеми суб'єктивного сприйняття часу 216-229

Грись А. М. Досвід застосування моделі адаптації неповнолітніх у процесі підготовки психологів 229-239

Гошовська Д. Т. Моральне самооцінювання та самоакцептивна атрибуція як ревіталізаційні механізми особистості 239-249

Гошовський Я. О. Адаптаційно-самоактуалізаційний потенціал у процесі ревіталізації депривованої особистості 249-259

Гріньова О. М. Проектування життєвого шляху особистості: філософсько-псхологічний аспект 259-269

Дембицька Н. М. Особливості становлення економічної культури особистості у шкільні роки 270-282

Дементьєва К. Г. Психологические особенности художественной деятельности артистов цирка (на примере цирковых акробатов) 282-293

Джеджера О. В. Емоційне переживання: сутність феномена 293-304

Добренко І. А. Психологічна готовність підприємця до економічних ризиків 304-315

Дмитріюк Н. С. Я-концепція як реконструкція прояву конфліктної поведінки підлітка 316-326

Дронов А. Є. Соціально-психологічні фактори формування девіантної поведінки у неповнолітніх засуджених 326-338

Єсип М. З. Релігійні уявлення як чинник сенсо-життєвих орієнтацій галичан 338-348

Зелинська Г. К. Соціально-психологічна характеристика гендерних стереотипів юнаків та дівчат 349-358

Зінченко А. Корекція тривожності хворих на епілепсію 358-366

Івашкевич Е. З. Рецепція проблеми структури соціального інтелекту педагога 366-377

Камінська О. В. Емпіричне дослідження кіберсексуальної залежності як виду інтернет-адикції 378-388

Карп'юк М. Компетентність педагога ПТНЗ як основа прогнозування розвитку майбутнього фахівця в умовах перекалібровки людства 389-400

Ковалишин Н. П. Вплив емоцій на прийняття фінансових рішень 400-411

Ковальчук З. Я. Структурно-функціональна модель концептуально-логічного феномена педагогічної взаємодії 411-422

Комар Т. В. Психологічна структура й зміст професійної зрілості фахівців освітянської галузі 423-434

Копач В. П. Феномен агресії та особливості корекційно-профілактичної роботи з агресивними дітьми 434-444

Кордунова Н. О., Потапчук Л. В. Ціннісне ставлення до довкілля як чинник розвитку особистості в юнацькому віці 444-454

Кордунова Н. О. Визначення структури і генезису професійного образу студентів-психологів 454-467

Кравчук С. Л. Психологічні особливості емоційної стійкості та самоконтролю особистості 467-481

Кривопишина О. А., Брочковська Ю. Б. Особливості Я-концепції майбутніх практичних психологів 481-490

Кулакова Л. М. Емоційно-моральний розвиток як підґрунтя формування почуття власної гідності у молодших школярів 490-502

Куценко-Лада Г. В. Психологічний зміст образу/картини світу у л. Вітґенштайна 502-514

Мул С. А. Результати статистичної перевірки однорідності за рівнем сформованості структурних компонентів психології готовності офіцера-прикордонника до професійної діяльності 514-524

Набочук О. Ю. Структура екологічної свідомості особистості 524-537

Немеш О. М. Психологічні особливості дезінгібіції в інтернет-середовищі 537-550

Носенко Д. В. Шкала самоінвалідизації: психометричні властивості українського перекладу на вибірці студентів університету 550-566

Орос В. Емпіричне вивчення психологічних особливостей акцентуйованості депривованих підлітків 567-577

Павелків В. Р. Мотиви девіантної поведінки у представників молодіжних субкультур 577-590

Паламарчук О. М. Психологічна модель екологічно-орієнтованої підприємницької діяльності 590-601

Перегончук Н. В. Професійно важливі якості майбутнього психолога 601-611

Петрова А. С. Комплекс чинників соціальних страхів студентів 611-621

Пилипенко Н. М. Вплив психологічного консультування на особистісно-професійний розвиток студентів 621-632

Пророк Н. В. До проблеми внутрішніх чинників професійного розвитку: результати емпіричного дослідження 633-644

Процик Л. С., Приходько Ю.О. Дослідження механізмів психологічного захисту особистості – історичний аспект 644-656

Сидоренко Ж. В. Вплив гендерного чинника на процес постановки молоддю життєвих завдань з досягнення психологічного здоров'я 656-666

Сімків М. В. Соціально-демографічні чинники монетарних настановлень молоді 666-679

Слободяник Н. В. Ціннісні орієнтації сучасної молоді, як чинник становлення їх діяльнісної самореалізації 679-688

Снісаренко А. Г., Шаріпова Д. С. Змагальна діяльність спортсменів з кульової стрільби як психологічна проблема 688-695

Тарасенко Н. В. Копінг-стратегії як засіб профілактики віктимної поведінки 695-705

Терещенко Л. А., Дзюбко Л. В. Рівень самооцінки як чинник особистісної ефективності школярів 705-715

Ткачук Т. А. Копінг як спосіб подолання стресових ситуацій у сім'ї 715-724

Турбан В. В. Етичні концепції філософії життя й екзистенціалізму 725-738

Уличний І. Л. Роль рефлексії в підготовці та професійному самовдосконаленні педагога 738-749

Федько В. В. Загальні психологічні аспекти дослідження почуття власної гідності особистості 749-763

Филипович В.И. Взаимосвязь жизнестойкости личности и воспринимаемой социальной поддержки в норме и при пограничных психических расстройствах 763-782

Фомич М. В., Вовк Н. П. Теоретико-методологічні засади дослідження та розвитку професійно важливих якостей начальників караулів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту 782-793

Хміляр О. Ф. Жестове міркування в процесі розв'язування задач 794-805

Хоменко Є. Г. Психологічні особливості педагогічної взаємодії у системі стосунків "класний керівник – учнівський колектив середньої школи" 805-816

Чанцева-Коваленко О. М. Корекційна програма для покращення показників батьківського ставлення до дитини 816-829

Чеботова Я. В. Психологічна готовність студента-дизайнера до творчої діяльності в умовах ВНЗ 829-841

Черкаський А. В. Використання феноменів міжгрупової взаємодії в сучасній практиці управління 842-850

Чуйко Г. В., Чаплак Я. В., Гайсонюк Н. А. Особливості самопрезентації студентів-психологів 851-865

Чукавіна Т. Е. Особливості педагогічного спілкування викладачів гуманітарних дисциплін у медичних ВНЗ 865-877

Шамне А. В. Типологія та феноменологія психосоціальної кризи у підлітково-юнацькому віці 878-890

Шатило Ю. П. Підбір інструментарію для експериментального дослідження комунікативних навичок ведення переговорів у майбутніх фахівців з міжнародних відносин 890-901

Шебанова В. І. Можливості психологічної допомоги анорексикам в інтернет-мережі 901-918

Шевченко С. В. Аналіз психологічних умов розвитку розумової працездатності першокурсників в адаптаційний період 918-931

Шопіна М. О. Психологічні особливості творчого підходу до спілкування під час проведення переговорів 931-940

Щербан Т. Д. Художній образ у навчальній взаємодії учня з вчителем 941-953

Яблонський А. І. Гуманітарно-психологічна експертиза в освіті: сутність та зміст поняття 953-962

Янкевич С. М. Модель формування готовності фахівців освітньої галузі до роботи із соціально дезадаптованими підлітками 962-972

Ярмоленко Л. В. Психологічні особливості моральності молодого подружжя: теоретичні аспекти 973-982

Ятчук М. С. Напрями стимулювання професійно-особистісного розвитку працівників державної пенітенціарної служби України 982-992