Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. - К: Видавництво "Фенікс", 2012. - Т. ХІІ. Психологія творчості. - Випуск 14. - 308 с.

Титул

Зміст 3-5

Моляко В. О. Ретро та футуроракурси проблеми творчого сприймання 6-9

Акімов C. К. Зв'язок інтернет-аддиктивної поведінки з творчою активністю студентів (рос.) 10-17

Бабаєва Ю. Д., Варварічева Я. І., Мазанова В. С. Творча криза: функції та особливості переживання (рос.) 17-25

Біла І. М. Динаміка розвитку творчого конструювання у дошкільному віці 25-36

Ваганова Н. А. Оптимізація сприймання і розуміння дітьми нової інформації 37-43

Волженцева І. В. Вивчення індивідуально-особистісних особливостей студентів гуманітарних і технічних спеціальностей (рос.) 43-50

Демчук О. А. Творчість як шлях подолання набутої безпорадності 50-57

Добрянський О. А. Розвиток когнітивного та операційно-процесуального компонентів психологічної готовності слідчих до професійної діяльності в екстремальних умовах 58-64

Заболотна В. О. Психологічні методи управління змінами у розвитку організаційної культури 64-70

Засєкін А. А. Методологія культурно-історичної теорії у дослідженні особистості в умовах віртуального спілкування 70-77

Кіричевська Е. В. Психологія православної поетичної творчості (на основі поетичних творів В. О. Моляко) (рос.) 77-86

Ковальчук Т. Г. Тренінг розвитку творчого потенціалу майбутнього вчителя іноземних мов: розробка тренінгу та його впровадження у практику 86-97

Кононенко С. В. Шляхи, критерії та показники формування правової свідомості майбутніх юристів 97-103

Кривопишина О. А. Експериментальне дослідження вікових періодів розвитку літературно обдарованих особистостей 104-110

Крукеницька О. Я. Проблема вивчення емоційних типів особистості в контексті розвитку її творчого мислення 110-118

Латиш Н. М. Психологічне дослідження сприймання молодшими школярами соціальної інформації 118-128

Легун о. М. Сенс життя з погляду радянської, російської та вітчизняної психології 128-134

Майстренко Т. М. Рівні ціннісної регуляції навчальної діяльності студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання 135-142

Медведева Н. В. Аналіз дослідження творчого сприймання 143-151

Мільченко л. О. Розуміння умови задачі в процесі конструювання художнього образу зачіски 151-158

Міщиха Л. П. Творче безсмертя особистості 158-164

Мойсеєнко Л. А. Психологічні аспекти активізації процесу апробації при розв'язанні творчих математичних задач 164-174

Москаленко В. В. Гра як фактор розвитку творчої обдарованості особистості 175-180

Новицька О. В. Деякі особливості становлення особистості музиканта-виконавця 180-189

Олефір В. О. Вплив інтелектуального потенціалу на вибір особистістю копінг-поведінки 190-195

Онисько О. О. Вплив соціальної напруженості на віктимізацію особистості 196-202

Поліщук В. М. Основні ознаки позитивного симптомокомплексу переживань вікових криз 203-209

Польшин О. К. Теоретико-методологічні й практичні підходи до розробки цілісної системи саморегуляції діяльності й стану методом полімодальних інструментальних зворотних зв'язків 210-217

Радчук Г. К. Герменевтичні аспекти сучасного освітнього середовища 217-222

Субота М. В. Психологічна проблема активізації музичного сприймання дітьми дошкільного віку 223-229

Тичина І. М. Професійна переорієнтація як чинник особистісного розвитку випускників вишів 229-236

Тополов Є. В. Регресійний аналіз діагностичних показників різних рівнів генези професійної агресивності особистості 236-243

Третяк Т. М. Методичні засоби розвитку готовності старшокласників до творчого сприймання нової технічної інформації засобами КАРУСу 243-255

Тунік О. Є., Хуснулова В. Ю. Структура особистості артистів балету (рос.) 255-262

Чернобровкін В. М., Богачова Н. О. Особливості розвитку залежності від електронних засобів масової комунікації в юнацькому віці 262-270

Чернобровкіна В. А. Феномен внутрішньої свободи та його зв'язок з системою его-захисту особистості 270-278

Чигир О. М. Подружжя - шлюб - сім'я: зв'язок та відмінності понять 278-284

Чугаєва Н. Ю. Успішна соціалізація студентів внз як основна мета діяльності педагога-наставника 284-291

Щербатюк Б. А. Відповідальність як ознака соціальної зрілості особистості 291-297

Ящук Ж. М. Переживання екстремальної екзистенції як головного фактору впливу на психологічний стан людини 298-304

Наші автори 305-307