Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. - К: Видавництво "Фенікс", 2012. - Т. ХІІ. Психологія творчості. - Випуск 15. - Частина І. - 472 с.

Титул

Зміст 3-6

Біла І. М. Як слово в серці відгукнеться…(рос.) 8-13

Кіричевська Е. В. Поезія - стратегія релігійного мислення 13-19

Марковець Л. М. Поетична творчість психолога. "Контрапункт". Impression (рос.) 19-28

Міщиха Л. П. Слово про учителя 28-30

Рибалка В. В. Слово про наставника, творця, громадянина 30-33

Третяк Т. М. Творче сприймання інформації 34-38

Моляко В. О. Так що ж таке сприймання світу? (запрошення до дискусії) (рос.) 39-44

Бабаєва Ю. Д., Сабадош П.О. Обдарованість та цінності підлітків (рос). 45-54

Бедлінський О. І., Бедлінський В. О. Роль аналогії в розвитку мислення 54-61

Біла І. М. Індивідуальні особливості сприймання, їх роль у конструюванні реальності 62-68

Ваганова Н. А. Розвиток естетичного художнього сприймання в дошкільному віці 68-76

Воронюк І. В. Психологічні аспекти реалізації моделей креативної взаємодії і розвитку особистості у програмних системах дистанційного навчання 76-88

Горбунова В. В. Міжсуб'єктні взаємини як ціннісно-рольова співтворчість 88-96

Гохман І. О. Психологічні особливості розвитку візуально-мисленнєвої діяльності у студентів-фізиків 96-102

Грек О. М. Вплив комп'ютерного навчання на розвиток візуальної креативності у молодших школярів 102-108

Гудінова І. Л. Вивчення психологічних особливостей відображення життєвого досвіду у блогах 109-118

Гулько Ю. А. Прояви розуміння у дітей в ранньому віці (рос.) 118-129

Гуцол С. Ю. Проблема артикуляції феномену міфу в контексті психологічної герменевтики (рос.) 129-136

Добровольська Н. А. Психодіагностика мотивації педагогічної діяльності в структурі обдарованості вчителя фізичного виховання 136-143

Дригус М. Т. Проблема становлення творчої особистості в ретроспективному аспекті (рос.) 143-148

Ільченко І. С., Байда С. П. Психологічна готовність до шлюбного життя: теоретичний аспект 148-155

Карпенко В. В. Психологічне дослідження впливу установок на розв'язання юридичних задач 155-163

Карпенко Н. А. Розуміння як процес розв'язування творчої задачі 164-173

Кіричевська Е. В. Понятійно-категоріальний аналіз проблеми дослідження психологічного аспекту творчого сприймання релігійної інформації 174-181

Климчук В. О. Стратегії і тактики соціального конструювання мотиваційного дискурсу 181-188

Кокарєва М. В. Теоретичні основи дослідження проявів творчості при сприйманні рекламної інформації в юнацькому віці 188-195

Костюченко О. В. Перцептивна репрезентація образу світу у вербальній продукції студентів 195-203

Крилова-Грек Ю. М. Творчий підхід у розв'язанні конфліктних ситуацій 203-209

Крукеницька О. Я. Вияв творчої активності особистості у професійній діяльності 210-216

Кудрявцев В. Т. Розвиток творчих здібностей та естетичне виховання дошкільників (рос.) 216-228

Кущ О. С. Словесна творчість як форма розвитку мислення особистості старшокласників 229-234

Латиш Н. М. Особливості конструктивного мислення молодших школярів за умов обмеження в часі 234-242

Мазілов В. О. Дослідження творчого мислення в гештальтпсихології: передісторія (рос.) 242-250

Мазяр О. В. Концептуальні паралелі вирішення проблеми обдарованості у працях І.О. Сікорського та В.О. Моляко 250-257

Малихіна О. Є. Визначення критеріїв успішності літературно-творчої діяльності молодших школярів 257-262

Міщиха Л. П. Психологічні детермінанти реалізації творчого потенціалу особистості у період геронтогенезу 262-271

Мойсеєнко Л. А., Мойсеєнко Н. М. Формування творчого мислення студентів як основа успішної праці майбутнього лікаря 271-278

Моляко В.О. "Вуличний" вектор сприймання в поетичному фольклорі (рос.) 278-296

Москаленко В. В. Особливості уявлень студентів про соціально успішну людину 296-306

Навоєва Н. І. Експериментальні дослідження мислення 306-317

Найдьонова Л. М. Рефлексивна ємність середовища спілкування як метакогнітивний чинник імпліцитної соціальної самоповаги 317-328

Новікова О. В. Розвиток творчого мислення студентів-психологів 329-337

Панченко О. А. Реабілітація та абілітація творчих особистостей 338-344

П'янкова Г. В. Діагностичні методики оцінки рівня комунікативних умінь підлітків середнього шкільного віку 344-350

Симоненко С. М., Хуан Їн Психологічні особливості розвитку візуального мислення в умовах музичної діяльності у студентів-піаністів та вокалістів 350-358

Суслова І. В. Розвиток духовності дітей старшого дошкільного віку шляхом формування духовних цінностей 358-365

Траверсе Т. М. Політичне мислення як форма суспільного пізнання 366-372

Третяк Т. М. Особливості та тенденції сприймання учнями актуальної технічної інформації при розв'язуванні конструктивно-технічних задач 372-381

Тунік О. Є., Ніколаєва Г. А. Структура особистості та ефективність роботи педагога системи додаткової освіти (рос.) 381-386

Федько О. О. Тренінг формування організаційних здібностей у майбутніх фахівців економічного профілю 386-393

Філенко І. О. Креативність як психологічний інваріант професійного становлення особистості 393-403

Хомуленко Т. Б., Волошинська Л. В. Психосоматичні феномени творчого процесу 403-408

Череповська Н. І. Медіаперцептивна комунікація: ресурси перегляду візуальних медіа текстів 408-417

Чугаєва Н. Ю. Деякі особливості педагогічної творчості у контексті сприяння освітній соціалізації студентів 417-424

Щербатюк Б. А. Творчість Карла Роджерса в альтернативних контекстах оцінювання (рос.) 425-431

Якимчук Б. А. Психологічні особливості розвитку творчого мислення підлітків 431-438

Якимчук Б. А., Гуртовенко Н. В. Психологічні особливості готовності до професійної самореалізації майбутніх педагогів 438-444

Якимчук І. П. Вплив мотивації на процес і результати мислення в підлітковому віці 445-453

50 років в психології. Інтерв'ю з В.О. Моляко 454-465

Наші автори 466-471