Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. - К: Видавництво "Фенікс", 2012. - Т. ХІІ. Психологія творчості. - Випуск 15. - Частина ІI. - 324 с.

Титул

Зміст 3-5

Абрамов В. В. Часова орієнтація особистості як чинник інтерпретації стресової ситуації та вибору копінг стратегій 6-16

Акімов С. К. Особливості впливу інтернет-адикції на ціннісні орієнтації особистості у контексті часової перспективи 16-23

Алмаші С. І. Проблема дослідження психічної напруженості в діяльності педагога 24-31

Аршава І. О. Історична еволюція антиципаційних функцій у соціально-психологічній структурі діяльності нотаріуса 31-37

Батраченко І. Г., Мозгова Т. Ю. Метод імовірнісного диференціалу та його можливості щодо дослідження суб'єктивних моделей майбутнього 37-44

Березова Л. В. Розв'язування студентами конструктивно-технічних задач 44-51

Бік К. В. Толерантність-інтолерантність в соціальному та інтелектуальному контекстах (рос.) 52-56

Бикова О. М. Види комплексу неповноцінності та особливості їх прояву (рос.) 56-63

Васюк К. М. Методологічні проблеми досліджень в українській психологічній науці 64-71

Войнівська О. О. Теоретико-методологічний аналіз релігійного розвитку особистості (рос.) 71-80

Волошко Н. І. Психологічні вправи для розвитку усвідомлення взаємозв'язку стану власного здоров'я і способу життя 80-88

Вороніна К. О. Сучасні теорії творчості 88-95

Гаража М. В. Когнітивний компонент професійної придатності водіїв автомобільного транспорту (рос.) 95-103

Гончаренко Н. В. Психологічні особливості діагностики страхів у молодших школярів 103-113

Дзюба Т. М. Психотравмуюча ситуація в життєдіяльності людини: зміст, особливості, наслідки 113-120

Євдокімова О. О. Критерії продуктивності психологічного супроводу викладачів вищої технічної школи 120-127

Єльчанінова Т. М. Особливості взаємозв'язку емоційного інтелекту з лідерською обдарованістю студентської молоді 127-134

Іванченко А. О. Пізнавальні стремління і креативність як створююча динамічна направленість особистості (рос.) 134-142

Кириченко В. В. Стратегіальні відмінності становлення особистісної ідентичності працівників у процесі адаптації до професійної діяльності 142-149

Кияшко Д. Ю. До проблеми психологічних чинників страхів особистості в юнацькому віці 149-158

Колтунович Т. А. Особистісні детермінанти виникнення професійного вигорання у вихователів дитячих навчальних закладів 158-170

Коропецька О. М. Саморегуляція як усвідомлений процес реалізації особистісного потенціалу 170-177

Кутєпова-Бредун В. Ю. Роль адаптивності у діяльності музикантів-професіоналів 178-184

Лах К. О. Дослідження специфіки психологічного захисту та копінг-поведінки при різному ступені вираженості обсесивно-компульсивної симптоматики 184-190

Литвинчук Л. М. Особливості корекційного впливу музикотерапії 191-197

Мазяр В. М. Емпіричне дослідження стану сформованості мислення сучасних підлітків 197-205

Максимов М. В. Сприймання музики як творчість слухача 205-211

Мальцева М. В. Детермінанти міжособистісних відносин дітей молодшого шкільного віку 211-218

Мітлош А. В. Індивідуально-психологічні відмінності журналістів різних жанрів професійної діяльності 218-224

Моргунова Н. С. Психологічні особливості адаптації до навчання у внз студентів з різним рівнем саморегуляції 225-232

Мукій Т. В. Поняття рефлексії в сучасній психології та гуманітарних науках 232-240

Охременко О. Р., Онисько О. О. Актуальні проблеми "я" в сучасній психології 240-246

Перепечіна Н. М. Психологічна адаптація особистості як об'єкт наукового дослідження 246-252

Плохіх В. В. Психічні стани як чинник організації процесу часової регуляції діяльності людини 252-259

Посухова В. Г. Статеві та регіональні відмінності агресивних проявів особистості юнацького віку в залежності від типу населеного пункту 260-267

Рождественський Ю. Т. Ідея самопізнання у психологічній спадщині К. Саковича 267-275

Сторож О. В. Складові творчої соціалізації особистості 275-282

Терещенко М. В. Дослідження емоційної складової образу сім'ї дошкільників 282-291

Токарева Н. М. Розвиток рефлексивного мислення як передумова особистісного становлення підлітка 291-299

Федосова Л. О. Нейропсихологічні особливості вищих психічних функцій у жінок з галюцинаторно-маячними розладами 299-306

Федотова Т. В. Креативна складова художньої творчості: теоретичні аспекти вивчення 306-312

Щербатюк Б. А. Особливості статеворольової ідентифікації як чинника професійного самовизначення особистості 312-319

Наші автори 320-323