Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. - К.: Видавництво "Фенікс", 2013. - Т. ХІІ. Психологія творчості. - Випуск 16. - 480 с.

Титул

Зміст 3-6

Моляко В. О. Проблема функціонування творчого сприймання в умовах надлишку інформації різної модальності та значимості (рос.) 7-19

Афанасьєва Т. О. Проблема періодизації професійного розвитку психолога 20-26

Бабаєва Ю. Д., Варваричева Я. І., Войскунський О. Є. Діяльнісний підхід до вивчення пізнавальних потреб (рос.) 26-35

Біла І. М. Феноменологія дитячого сприймання 36-42

Білоконь І. В. Аналіз чинників детермінації цілераціональної діяльності 43-49

Бобинська Ханна Почуття безпеки з точки зору меметики (рос.) 50-55

Буняк Н. О. Психологія творчості і творчої особистості як домінанта світосприйняття Валентина Моляко (за поетичною збіркою "Домінанта") 56-64

Ваганова Н. А. Вивчення перцептивних процесів у старшому дошкільному віці 64-73

Ванда Н. В. Внесок Г. С. Костюка у розвиток герменевтичних ідей 73-80

Васильченко О. М. Соціогенез репродуктивної поведінки людини 81-88

Гаража М. В. Розробка психологічних критеріїв надійності професійної діяльності водіїв автомобільного транспорту (рос.) 88-98

Гордієнко-Митрофанова І. В. Інваріанти навчально-ігрової діяльності: зміст і характеристика 98-106

Данилевич Л. А., Діхтяренко С. Ю. Проблема дослідження особистісної сфери творчих та обдарованих студентів 106-112

Довгань Н. О. Програма розвитку психологічної готовності вихователів до роботи з обдарованими дошкільниками 113-121

Дригус М. Т. До проблеми становлення особистісної ефективності вчителя (ретроспективний аспект) 121-128

Дробот О. В. Особливості становлення факторної структури управлінської свідомості у професіогенезі 128-135

Застело А. О. Екопсихологічний аспект забезпечення інформаційно-психологічної безпеки в освітньому просторі 135-142

Ільчишин Н. О. Психологічні особливості готовності до подружнього життя у пар з різною тривалістю періоду нареченства 142-149

Ірхін Ю. Б. Психосемантична парадигма формування довірчих відносин у діяльності міліції україни 149-157

Кардаш Є. В. Збудливість як типологічна властивість девіантної особистості 157-165

Кириченко В. В. Рефлексія динаміки розвитку здібностей у процесі професійної адаптації 165-173

Кіричевська Е. В. Релігійна творчість як джерело онтологічної інформації 173-181

Кобець О. В. Правосвідомість як основа професійної компетентності прокурора 181-189

Кокарєва М. В. Генезис художнього сприймання студентами твору живопису 189-197

Колодяжна А. В. Умови та фактори формування само ставлення 197-204

Кононенко С. В. Соціальні та психологічні складові формування правосвідомості юристів 204-211

Латиш Н. М. Особливості конструктивного мислення молодших школярів у процесі розв'язання творчих геометричних задач 211-218

Легун О. М. Сенс життя і страх смерті 218-225

Мазяр О. В. Особливості концептуального взаємозв'язку положень І. О. Сікорського з сучасними теоріями обдарованості 225-231

Малкова Т. М. Професійне становлення особистості у світлі синергетичного підходу 231-239

Малкович М. М. Динаміка переживання рольової амбівалентності батьків 240-247

Манілов І. Ф. Мотиви та рекреаційні можливості подорожування 247-253

Медведева Н. В. Сприймання молодшими школярами художніх інформаційних структур 254-259

Мікляєва Г. М. Рольовий підхід у психологічній корекції тривожності молодших школярів 260-266

Мойсеєва О. Є. Психологічний аналіз феномену агресивної поведінки неповнолітніх 267-274

Мойсеєнко Л. А. Психологія апробаційного процесу як наскрізного процесу творчого математичного мислення 275-289

Москаленко В. В. Взаємозв'язок уявлень студентів про життєвий успіх з їхньою особистісною креативністю 289-299

Мусіяка Н. І. До проблеми становлення особистісної ефективності у молодших школярів 299-305

Найдьонов М. І. Уявлення про сходини влади в системі професій як чинник регулювання ринку праці в Україні 305-316

Найдьонова Л. А. Основи медіапсихології: концептуальна територія і когнітивний ландшафт 316-322

Найдьонова Л. М. Особливості імпліцитної та експліцитної соціальної самоповаги 322-329

Островська К. О., Угрин О. Г. Особливості сімейних цінностей студентів, залучених до волонтерської діяльності 330-337

Панченко О. А., Панченко Л. В. Кріоекстремальна терапія як модель психологічного стресу (рос.) 337-346

Панченко О. А., Радченко С. М., Панченко Л. В., Зарубайко А. В. Діагностика психологічного здоров'я пацієнтів в період їхньої реабілітації засобами кінетотерапії 346-351

Петрученко Н. М. Програма формування психологічної готовності до професійної діяльності студентів із соматичними вадами 352-360

Пилат Н. І. Психологічні чинники групової згуртованості в трудовому колективі 360-367

Піркова О. Д. Усвідомлена згода в психологічному консультуванні та психотерапії 367-375

Плохіх В. В. Вплив динамічності психологічної установки на час реакції людини (рос.) 375-384

Помиткіна Л. В. Психолого-педагогічні умови розвитку готовності студентів до прийняття стратегічного життєвого рішення з визначення власної життєвої позиції 384-391

Просандєєва Л. Є. Психологічні особливості становлення автономної особистості 391-397

Рикун А. А. Особливості стильових ознак спілкування майбутніх практичних психологів 397-406

Руденко Л. М. Теоретична модель психокорекції порушення поведінки у дітей з розумовою відсталістю 406-413

Руденко С. В. Особливості соціального інтелекту у структурі інтуїтивно-почуттєвого відображення психологів 413-420

Савенкова І. І. "Хронопсихологічний портрет" хворих на серцево-судинні захворювання 420-427

Сайко Х. Я. Професіограма корекційного педагога 427-434

Сивогракова З. А. Проблема психологічної компетентності фахівців у сучасних наукових дослідженнях 434-440

Тунік О. Є., Климович І. Є. Порівняльний аналіз структури психологічних захистів старшокласників і вчителів (рос.) 440-443

Філенко І. О. Символізація: ціннісне творення образів 444-453

Чабан Д. Б. Особливості уявлень студентів про свій соціально-економічний статус 453-461

Яцюрик А. О. Психологічна сутність креативності особистості 461-470

Моляко В. О. "І все ж існує телепатія…" (рос.) 471-474

Наші автори 375-479