Актуальні проблеми психології. – Том. IІ: Психологічна герменевтика. – Випуск 10 – 2017

Титул

Зміст 3

Чепелева Н.В. Теоретико-методологические основы разработки нормативной модели самопроектирования личности 4-19

Рудницкая С.Ю. Прототекст как основа «Я» текста в нарративных практиках самопроектирования личности20-37

Зазимко О.В. Наративізація реплікаційних утворень культури повсякденності як засіб побудови життєвих сюжетів у юнацькому віці38-51

Лебединська І.В. Особистісне самопроектування і проблема раціональності52-63

Зарецька О.О. Джерела індивідуального дискурсу самопроектування (за матеріалами опитування)64-81

Шиловська О.М. Особливості застосування дискурсивних практик самопроектування у молодшому шкільному віці 82-93

Березко І.В. Технології самопроектування особистості під час онкологічних захворювань94-108

Коваленко-Кобилянська І.Г. Теоретичні підходи до дослідження інтелекту в геронтогенезі109-120

Кресан О.Д. Відображення переживання та усвідомлення життєвих подій особистості в усних і письмових оповідях121-134

Мещеряков Д.С. Теоретичні підходи до проблем суб’єктності та суб’єктної активності135-154

Гудінова І. Л. Мем як зразкова текстова інтернет-форма в контексті самопроектування особистості155-166

Гуцол К.В. Теоретико-методологічні основи дослідження наративної компетентності особистості167-185

Галунзовский И.С. Виды игр в виртуальном пространстве: психолого-герменевтический подход186-199

Колярова В.О. Семантичний простір сприйняття тіла особистостями, здатними до самопроектування200-213