Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том 4. Психологія розвитку дошкільника. Випуск 10. — 2014

Титул

Зміст 3

Біла І. Пізнавальна активність як вектор творчості 4-18

Ваганова Н. Психологічні особлвості художнього спрймання в дошкільному віці

Дем'яненко С. Вивчення особлвостей та уме метамовного розетку дітей старшого дошкільного віку

Дуткевич Т., Володченко М. Морально-ціннісна спрямованість як складова усвідомлення міжособистісних конфліктів майбутніми педагогами

Завадська Т. Деякі індвідуально-псхологічні особливості вихователів дитячих садків

Завязун Т. Дружба - важлива цінність дошкільного дитинства

Калмикова Л. Розвиток мовленнєвої діяльності дітей на дошкільному етапі онтогенезу

Карабаєва І. Суб'єкт-суб'єктна взаємодія педагога та дошкільника в процесі формування ціннісного ставлення дитини до оточення

Карасьова К. Розвиток ціннісних орієнтирів старших дошкільників у самодіяльній грі

Ладивір С. Оволодіння дошкільниками гуманістичними цінностями в процесі взаємодії з близькими дорослими

Лічман С. Особливості професійних деформацій особистості вихователя дошкільного навчального закладу

Мельник О Історико-псхологічнс реконструкція картини світу людини княжої доби

Мисан І. Психологічні особливості сприймання і оволодіння дітьми дошкільного віку фразеологізмам рідної мови

Павлюк Н. Теоретичний аналіз проблеми психологічної готовності педагога до співпраці з батьками

Піроженко Т. Ціннісні орієнтації дітей старшого дошкільного віку в сьогоденних реаліях життя

Пісарєва О. Формування у старших дошкільників ціннісних орієнтацій у спілкуванні з однолітками

Савченко М. Морально-ціннісний компонент самостійності як базової якості особистості дитини дошкільного віку

Савченко Ю. Цінність батьківсько-дитячих стосунків у процесі особистісного розвитку дошкільника

Соловйова Л. Шляхи активізації регулятивних механізмів ціннісних орієнтацій старших дошкільників

Теплюк А. Сім'я як найбільша цінність дитини

Тищук Л. Психолого-педагогічні передумови становлення ціннісних орієнтацій дитини в дошкільному віці

Токарева Л. Формування у дітей дошкільників ціннісних орієнтирів

Федорчук О. Ціннісні орієнтації як особстісні передумови здатності до процесу фасилітаціїу майбутніх педагогів

Хартман О. Соціально-психологічний аналіз життєвих цінностей батьків дітей дошкільного віку

Харченко Н. До питання про розуміння дошкільниками мовного матеріалу: теоретичний аспект проблеми 291-303