Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. - Харків : КЦ ФОП Іванової М.А., 2017. - Т. ІV. Психологія розвитку дошкільника. - Випуск 13. - 223 c.

Титул

Зміст 3

Батлина Л.В. Детство как социальный феномен 4-14

Біла І.М. Діагностика здібностей дітей 14-31

Ваганова Н.М. Творче сприймання і його психологічні характеристики 31-40

Гальченко В.М. Характеристика емоційно-соціального розвитку дошкільника у процесі спілкування з дорослими 40-50

Гальцева Т.О. Становлення навчальної самоефективності особистості у дошкільному та молодшому шкільному віці 51-62

Завадська Т.В. Самоактуалізація в системі професійного самоздійснення вихователів дитячих дошкільних закладів 63-72

Завязун Т.В. Особливості розвитку мовлення дошкільників як самостійна проблема педагогічної психології 72-82

Карабаєва І.І. Суб’єкт-суб’єктна взаємодія дорослого з дитиною як чинник прийняття дошкільником соціально значущих моральних цінностей 82-94

Клименко І.В. Специфіка саморегуляції та її взаємозв'язку з парціальними характеристиками рефлексивності курсантів – майбутніх правоохоронців у контексті програми психологічного супроводу 94-107

Кондратець І.В. Рефлексійна культура педагога як ціннісний орієнтир педагога-професіонала 108-115

Піроженко Т.О. Психолого-педагогічні чинники вибору дитиною старшого дошкільного віку соціально значущих цінностей 115-129

Половіна О.А. Поліхудожній розвиток особистості у площині «Дитина-мистецтво» 129-139

Рижкова О.С. Інтеграція навчальних занять у школі як засіб формування пізнавальної компетенції 140-150

Соловйова Л.І. Характеристика довільної поведінки як чинника прийняття старшими дошкільниками соціально значущих цінностей 151-159

Степанюк К.І. Формування дослідницьких умінь майбутніх учителів початкової школи: результати наукових пошуків 159-168

Товкач І.Є. Психологічні засоби оптимізації індивідуальних характеристик пізнавальної активності 168-178

Токарєва Л.Д. Спрямованість дорослого на вибір соціально значущих цінностей у дітей старшого дошкільного віку 178-190

Федорчук О.І. Психолого-педагогічні умови прийняття дитиною соціально значимих цінностей 190-199

Швець Д.В. Прогностична компетентність як психологічний чинник готовності до інноваційної діяльності курсантів правоохоронців 199-213

Шульга Л.М. Психологічні особливості дошкільного віку як підгрунтя розвитку творчої особистості 213-222