Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2020, Том. VІ, Психологія обдарованості, Вип. 17

Титул

Зміст 3-4

Івашкевич Е.З., Хупавцева Н.О. Розвиток соціального інтелекту майбутнього вчителя як детермінанта його підготовки до успішної фасилітативної взаємодії (англ.) 5-15

Кремінський Б.Г., Колебошин С.В. Психолого-педагогічний аналіз перших результатів впровадження дистанційного навчання, спрямованого на розвиток інтелектуальних здібностей учнів 16-24

Москаленко В.В. Єдність типового та індивідуального як атрибуту особистості 25-32

Музика О.Л. Психологічні особливості ціннісного самовизначення старшокласників із ознаками обдарованості 33-46

Сердюк Л.З. Самоорганізація як чинник мотивації самореалізації студентів зво 47-53

Турбан В.В. Психологічний підхід до безпеки як мовного феномена 54-62

Василькевич Я.З., Дереча А.А. Проблема діагностики обдарованості школярів: ефективність експертних рейтингових оцінок 63-69

Виноградова В.Є. Формування творчих здібностей і.і. мечникова у дитячі та юнацькі роки 70-76

Володарська Н.Д. Роль матері у становленні психологічного благополуччя дитини 77-83

Гавриловська К.П., Дем’янчук Ю.Ю. Сторітелінг як засіб розвитку психологічної пружності особистості 84-90

Гурлєва Т.С., Журавльова Н.Ю. Екзистенційно-гуманістичні орієнтири психологічної допомоги молоді в кризових умовах життя 91-105

Завязун Т.В. Комунікативний компонент як складова професійної компетентності педагога закладу дошкільної освіти 106-112

Івашкевич Е.Е., Терновик Н.А. Процес опанування студентами майстерністю професійної діяльності (англ.) 113-122

Кіричевська Е.В. Психологічні стратегії військово-професійної діяльності військовослужбовців 123-128

Кордунова Н.О., Дмитріюк Н.С. Емоційна стійкість як важлива складова особистості у період фахової підготовки 129-138

Краєва О.А., Компанієць М.В. Особливості професійної ідентичності студентів спеціальності «атомна енергетика» під час кризи ідентичності 139-146

Кривцова Н.В. Створювальні сили створювального знання особистості трансфесіонала: smart-модель «мапа» як методологічний і методичний інструментарій 147-166

Купрєєва О.І. Ціннісно-смислові основи самореалізації студентів в інтегрованому освітньому середовищі 167-176

Левус Н.І., Липецька М.Л. Особливості креативності у музично обдарованих студентів 177-188

Мазяр О.В. Психічна інверсія: когнітивний аналіз 189-195

Мусіяка Н.І. Проблема особистісної детермінації навчання у концепції розвитку здібностей учнів г.с. костюка 196-202

Никончук Н.О.  Психологічні перешкоди у розвитку здібностей молодших школярів із низьким рівнем навчальних досягнень 203-216

Пенькова О.І. Мотиваційна обумовленість особистісної саморегуляції 217-223

Рудюк О.В. Вплив функціональних его-станів викладачів і студентів вищої школи на систему їх індивідуальних ціннісних пріоритетів 224-233

Чиханцова О.А. Якість життя як фактор розвитку життєстійкості особистості 234-241

Яворська-Вєтрова І.В. Система ставлень особистості у вимірі психологічного благополуччя: аспекти сучасних досліджень 242-249

Вольгемут І.А. Зв'язок самоставлення з потребою у досягненнях 250-257

Демків В.Г. Психологічні особливості розвитку творчого мислення у майбутніх дизайнерів (англ.) 258-266

Зозуля І.М. Роль гри у розвитку креативності дітей дошкільного віку 267-276

Паламарчук М.Є. Досвід взаємодії з соціально стигматизованою групою як чинник зміни уявлень про її представників 277-289

Шмарова Н.В. Психологічні особливості впливу економічної депривації на фрустрованість потенційних мігрантів: факторний профіль 290-302