Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том 7. Екологічна психологія. Випуск 33. — 2013

Титул

Зміст 3-6

Ангеліна Е. О. Місце СНД та України у світових інтеграційних процесах (рос.) 7-15

Байдик В. В. Психодіагностичні методики дослідження професійного стресу працівників освіти 16-25

Білоконь І. В. Соціальний смисл – як структурний елемент діяльності 26-34

Бессонова Т. І. Пріоритетні критерії сенсу життя людини в урбанізованому суспільстві (рос.) 35-42

Буковська О. О. Мікросередовище сім'ї, що виховує хвору дитину 43-51

Вернік О. Л. Особливості суб`єктивної оцінки способу життя студентською молоддю в контексті проведення нею дозвілля 52-60

Вілюжаніна Т. А. Особливості психологічного консультування в Інтернеті (з досвіду роботи) 61-71

Вовчик-Блакитна О. О. Спосіб життя родини та розвиток дитини: екопсихологічний вимір 72-81

Волеваха С. В. Психолого-управлінські умови соціального розвитку територіальних спільнот 82-89

Волошенко Н. О. Вікові особливості особистісної готовності до безпечної поведінки у підлітковому віці 90-98

Габа І. М. Сучасні проблеми інтеграції випускників вищої школи в професійну сферу 99-108

Габелкова О. Є., Луценко О. Л. Cамооцінка екологічного чинника здоров'я та її зв'язок із особистісними особливостями і способом життя української молоді (рос.) 109-117

Гарнець О. М. Деякі аспекти формування екологічно орієнтованого способу життя у локальних спільнотах 118-126

Гірченко О. Л. Змістовна сутність поняттєвого апарату екологічної психології 127-134

Грезе О. В. Умови міського життя як психологічні чинники розвитку особистості (рос.) 135-142

Дріга Т. Г. Соціально-психологічний аспект адаптаційного процесу особистості 143-152

Дуда Л. А. Особливості способу життя людей в екопоселеннях 153-162

Духніч О. Є. Незримі міста: соціально-психологічні аспекти формування просторів малих міст Криму в реаліях полікультурності 163-174

Дяченко В. А. Психосоматичні порушення здоров’я в умовах сучасності 175-183

Євдокимова Ю. О. Передумови і тенденції розвитку рекреаційної психології (рос.) 184-191

Живоглядов Ю. О. Екзистенційний коучинг: від «внутрішньої гри» до філософії віри (рос.) 192-203

Журавльова Ю. В. Психологічна природа та особливості прояву тривожності у старших підлітків у контексті психологічної готовності до самостійного життя 204-210

Заброцький М. М. Педагогічна позиція як вияв духовності 211-220

Зарецька О. О. Аналіз проявів екологічної свідомості особистості в ситуації вибору середовища проживання та відпочинку (рос.) 221-228

Іванцова Н. Б. Структура і динаміка цінностей студентів 229-242

Килимник О. С. Методологія дослідження екологічних негараздів як чинників становлення екологічно орієнтованного способу життя 243-251

Корнюх А. О. Особливості формування етнічної ідентичності в міжнаціональному шлюбі (рос.) 252-257

Кочетков Н. В. Екополіс як локальна модель сталого розвитку (рос.) 258-267

Кряж І. В. Роль екологічної позиції особистості в регуляції екологічно значущих дій (рос.) 268-277

Люта Л. П. До проблеми екологізації соціальних відносин у медіапросторі 278-287

Максимов М. В. Творча діяльність як складова процесу ресоціалізації неповнолітніх правопорушників 288-296

Максимова Н. Ю. Принципи ресоціалізації осіб з адиктивною поведінкою 297-304

Мамєшина О. С. Рекреаційні тенденції в сучасному способі життя і актуальність популяризації ідеї дикої природи (з позиції лівого біоцентризму) (рос.) 305-321

Мдівані М. О., Вайкуле Т. В., Клімова О. М. Дослідження категоріальної структури сприйняття рекреаційних зон (рос.) 322-329

Мельнік Н. Ю. Значення осмислення життя у становленні професійної ідентичності 330-337

Мітіна Л. М. Стратегії професійної діяльності і спосіб життя сучасної людини: альтернатива чи синтагма (рос.) 338-347

Мунасипова-Мотяш І. А. Взаємозв’язок екодевіантної та агресивної поведінки підлітків в урбанізованому середовищі 348-357

Нікольська А. В. Особливості комунікації власників кішок зі своїми вихованцями в містах і сільській місцевості (рос.) 358-368

Ніконов Г. О., Єгорова Т. Є. Системний характер і онтологія ціннісно-смислової регуляції (рос.) 369-377

Паламарчук О. М. Екологічна орієнтація в сучасному способі життя суб’єктів підприємницької діяльності 378-387

Панов В. І., Лідська Е. В. Екологічна психологія - відповідь на екологічний виклик планети? (рос.) 388-396

Посацький О. В. Екопсихологія особистісного ставлення юнаків до майбутнього: емпірична база дослідження 397-406

Пруцакова О. Л. Світоглядні орієнтири формування культури екологічної поведінки школярів 407-415

Рапацький Б. І. Розвиток емоційної сфери підлітків засобами музики 416-422

Рудоміно-Дусятська О. В. Психологічна сутність екологічно орієнтованого способу життя городянина 423-430

Сараєва Н. М., Миснікова Е. О. Стратегія психологічної адаптації людини в екологічно неблагополучному місті (рос.) 431-441

Сергієнко І. М. Надання психологічної допомоги суб'єктові саморозвитку в експерієнтальних групах (рос.) 442-415

Скребець В. О. Еколого-психологічна експертиза – постановка проблеми 452-460

Струніна В. М., Гаврилкова К. В. Проблема формування екологічної свідомості як чинника ранньої соціалізації особистості в контексті екологічних референтів існування 461-469

Субота М. В. Вплив музики на екологічну культуру підлітків 470-478

Суханов О. А. Емпіричне дослідження впливу екологічно неблагополучного міського середовища на психологічну адаптацію людини (рос.) 479-486

Тепляков М. М., Макаренко О. М. Психологічний простір буденної свідомості ветеранів війни як складова рекреаційного процесу (рос.) 487-495

Тищенко Л. В. Інклюзивна освіта як чинник соціалізації студентів з обмеженими функціональними можливостями 496-505

Тюптя О. В. Засади організації неперервної освіти фахівців 506-512

Чуйко О. В. Кафедра як суб’єкт проектування освітньої діяльності 513-521

Швалб А. Ю. Співвіднесення реальної і віртуальної сфер рекреації в умовах урбанізації (рос.) 522-531

Швалб Ю. М. Ставлення до природи і світу у сучасному способі життя: історико-культурні аспекти (рос.) 532-540

Шлімакова І. І. Методичні аспекти проведення практичних занять з курсу «екологічна психологія» 541-549

Шолох О. А. Теоретичний аналіз динамічних проявів ціннісної сфери практичного психолога 550-560

Яковенко Л. Б. Теоретичний конструкт сприйняття часу самотніми людьми 561-570

Яценко Т. Є. Образ вчителя як суб'єкта педагогічної взаємодії в семантичному просторі майбутніх педагогів (рос.) 571-579

Тимофєєва Н. М. До питання про витоки та принципи сучасної екологічної психології 580-587