Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка. – Екологічна психологія. – 2018. – Том. VII. – Вип. 45.

Титул

Зміст 6-8

Борець Ю.В., Шлімакова І.І. Психологічні принципи смислу життя та провідних мотивів життєдіяльності (буттювання) у повсякденні 9-18

Буковська О.О., Гірченко О.Л. Сучасні напрями психологічної реабілітації кризових станів викликаних екстремальними ситуаціями 19-27

Бутенко Н.В. Структура сімейних уявлень про дитячу інвалідність 28-38

Ваганова Н.В. Когнітивно-перцептивні особливості конструювання образу світу в старшому дошкільному віці 39-47

Вернік О.Л. До проблеми співвідношення життєвого шляху і життєдіяльності особистості 48-59

Вовчик-Блакитна О.О. Дозвілля як екологічний простір розвитку міжпоколінної взаємодії 60-73

Волинець Н.В. Теоретична фокусно-холістична модель психологічного благополуччя персоналу державної прикордонної служби України 74-99

Гальцева Т.О. Розвиток навчальної самоефективності літніх людей 100-108

Горбачева О.Ю. Система тьюторського супроводу професійного становлення психолога 109-119

Дяченко В.А., Мунасипова-Мотяш І.А. Задоволеність життям та рівень психологічного благополуччя сучасної молоді 120-129

Зливков В.Л., Лукомська С.О. Автентичність як чинник благополуччя особистості 130-132

Кирпенко Т.М. Аналіз зв’язку самоконтролю, вольової регуляції та екологічно-орієнтованої життєдіяльності 133-143

Комар Т.О. Основні характеристикуи самоставлення молоді з інвалідністю 144-154

Курапов А.О. Залежність вибору стратегії акультурації від психологічного портрету особистості 155-166

Льовочкіна А.М., Волохова О.В., Крижановська О.T. Психологічні та методичні особливості формування екологічної культури дітей молодшого шкільного віку 167-178

Максимов М.В. Невербальні методи розвитку рефлексії 179-187

Максимова Н.Ю. Психологічні критерії екологічності сімейних стосунків 188-196

Михайленко О.Ю. Ролеграма як засіб розвитку рольової компетентності майбутнього психолога 197-205

Моляко В. А., Алексеева Т. С. Медико-психологические особенности формирования образа экологической катастрофы 206-221

Настояща У. В. Субкультура засужених як фактор професійної деформації працівників державної кримінально-виконавчої служби 222-229

Павленко Г.В. Особистісні диспозиції як чинник психологічного благополуччя особистості в контексті невизначеності 230-239

Панасюк Р.В. Еволюційний погляд на дефініцію «інвалідність» 240-252

Перегончук Н.В. Проектування професійної компетентності майбутніх психологів в умовах сучасного суспільства 253-262

Піонтківська О. Г. Готовність соціальних працівників до здійснення соціально-психологічної підтримки людей похилого віку 263-272

Рудоміно-Дусятська О.В. Дослідження особистісної ідентичності як чинника екологічно-орієнтованої життєдіяльності 273-282

Сараева Н.М., Гелиакберова И.Л., Суханов А.А. Жизнеспособность молодежного населения в регионе экологического неблагополучия по показателям психофизиологического уровня 283-294

Селезнева И.Н. Построение инклюзивного образовательного пространства: экологический подход 295-306

Стуліка О.Б. Когнітивний аспект розвитку мнемічних та іншомовних здібностей студентів мовних спеціальностей 307-317

Швалб Ю.М. Еволюційна метафора в психологічній структурі способу життя 318-333

Максименко С.Д., Невмержицький В. М. Філософсько˗антропологічні аспекти дослідження феномену моральності як виміру особистісного розвитку 334-340

Наші автори 341-343