Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка. – Загальна психологія. Історична психологія. Етнічна психологія. – 2017. – Том. IХ. – Вип. 10.

Титул

Зміст 3-4

Aksenchenko K.B. Social and psychological support of the unemployed during the readaptation 5-10

Березіна О.О. Страх смерті в старості, це фактор розвитку особистості, або неконтрольований стан психологічного хаосу 11-16

Білоконь І.В. Засади гуманістичної парадигми ціннісно-смислової сфери у вітчизняній психології 16-25

Бугайова Н.М. Агресивний психологічний вплив на особистість у кіберпросторі 25-34

Бурлакова І.А. Професійне здоров’я майбутніх фахівців економічної сфери як соціогуманітарне поняття 34-40

Волков Д.С., Ноздрін С.В. Критерії визначення когнітивної продуктивності людини 41-53

Грись А.М., Мажиріна Н.Ф. Особливості профілактики емоційного вигорання психологів засобами символдрами 54-65

Завацький В.Ю. Програма розвитку соціальної зрілості особистості як основи її антиципаційних здібностей 65-72

Зливков В.Л. Особливості автентичності сучасних педагогів 72-80

Ісаєвич С.І. Особливості професійної підготовки майбутніх психологів щодо профілактичної роботи з дітьми, що мають невротичні ознаки 80-87

Катасанов О.М. Особливості конфліктологічної компетентності особистості та підходи до її формування 88-94

Комар Т. В. Психологічні основи становлення професійної зрілості фахівця соціономічного напряму 95-105

Копин В. Ціннісні орієнтації у структурі підготовки семінаристів до професійної діяльності 106-113

Матвієнко Л.І., Ортікова Н.В. Поняття кар’єри і кар’єрного зростання фахівців державної служби зайнятості 114-122

Міщенко Н.В. Психосоціальна підтримка осіб з кризовими станами: особливості технологій 122-129

Морозова О.В. Когнітивно-поведінкова модель в терапії неконструктивних життєвих стратегій подружжя 130-135

Павлюк М.М. Психологічна межа як механізм розвитку самостійності майбутнього фахівця 136-144

Павлюк М.М., Ахундова Л.І. Потенціал агресивності у процесі розвитку особистісної самостійності 144-155

Павлюк М.М., Близнюк Т.А. Розвиток самостійності як чинника подолання дезадаптації особистості 155-165

Павлюк М.М., Ковальчук О.В. Чинники становлення професійної я-концепції майбутніх фахівців 166-173

Поклад І. М. Сторінка з історії психологіі щодо дискусії про здібності 174-183

Проніна В.О. Сфери особистості як категоріальні концепти в працях сучасних українських дослідників 184-199

Савчук О.А. Особливості взаємозвʼязку професійного самовизначення з мотивацією до навчання майбутніх фахівців соціальної сфери 200-207

Спицька Л.В. Соціальна поведінка людини в кризові періоди життя: генетико-моделюючий підхід 208-215

Турбан В.В. Самообмеження та відчуження: соціально-психологічні прояви і смислові конотації понять 216-223

Турбан В.В. Теоретико-методологічний аналіз індивідуально-особистісних якостей і професійних компетенцій у структурі професійної свідомості претендентів на вакантні посади спеціалістів та керівників базових центр 223-233

Турбан В.В. Парадигмальний підхід в конфліктології: постановка проблеми 233-240

Бикова І.М. Соціально-психологічний клімат в колективі бізнес-організації: теоретичні аспекти 241-251

Терещук А.Д. Психологічна травма як чинник афективної поведінки особистості 251-259

Черемшинська Н.М. Оцінка ефективності програми корекції віктимної поведінки жінок методом символдрама 260-270

Шамич О.М. Особливості прояву показників та чинників самореалізації паралімпійців 271-279

Шевченко Р. М. Стресостійкість як чинник професійної діяльності жінок - управлінців: структурно-компонентний аналіз 280-287

Шостя І.В. Розвиток професійної компетентності студентів-медиків в процесі комунікації 287-294

Гейко Є.В. Сучасні проблеми гуманітарної науки: цілісність особистості як передумова професійної зрілості майбутнього фахівця 295-305

Кіраль А.Й. Психологічний тренінг здатності підлітка протистояти криміналізації: зміст та технологія 305-323

Борозенцева Т.В. Підходи до побудови соціально-психологічної програми з формування та розвитку корпоративної культури громадських організацій 324-335

Вернік О.Л. Життєва ситуація в життєдіяльності особистості 336-346

Назарук О.М. Особливості життєстійкості людей похилого віку: емпіричне дослідження 347-358

Чиханцова О.А. Зв’язок життєстійкості з релігійністю особистості 359-367

Рудий-Трипольський В.О. Умови формування професійної компетентності фахівців медичної галузі 368-374

Андросович К.А. Проблема вивчення процесу соціалізації особистості: соціально-психологічний вимір 375-385

Лукашов О.О. Концептуальне поле конструкту «cоціальна відповідальність» 386-400