Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2015, Том. ІX, Загальна психологія. Етнічна психологія. Історична психологія, Вип. 7

Титул

Зміст 3

Максименко С.Д. Психологічні лінії розвитку особистості – механізми розгортання чи новоутворення? 6-17

Турбан В.В. Морально-ціннісне парадигмальне уявлення психологічної думки хх ст. 17-24

Алєксєєва О.І. Практичний інструмент системи психологічного забезпечення розвитку конкурентоздатності управлінського персоналу освітніх організацій державної форми власності 24-30

Білоконь І.В. Дослідження процесів інтерпретації у вітчизняній психології 30-35

Бохонкова Ю.О., Завацький В.Ю. Психологічний аналіз різновидів ситуацій життєвих змін у зв’язку із ступенем їх впливу на діяльність людини 35-42

Бугайова Н.М. Особливості розвитку аутодеструктивної поведінки . 42-49

Бутко В.В. Ключові зміни в образі "я" жінок, потерпілих від насильства в сім'ї. 49-56

Вернік О.Л. Психологічна готовність у життєдіяльності особистості 56-64

Власенко І.А. Специфіка внутрішньоособистісних конфліктів вчителів 64-71

Возна В.Ю. Ціннісне ставлення до професійної діяльності майбутніх фахівців творчих професій: проблеми мотиваційної готовності 71-78

Володарська Н.Д., Мирошниченко М.М. Групи як інструмент психологічної допомоги підліткам . 78-85

Гейко Є.В. Функціональна структура полісистемної цілісності особистості . 85-92

Гончаренко С.А., Кондратенко Л.О. Питання психологічної культури вчителя на перших психолого-педагогічних з'їздах (1906 – 1909 рр.) . 92-99

Грановська О.Я. Психологічний час і вік особистості 99-104

Девіс Л.А. Психологічні особливості розвитку взаємин та співпраці дітей у закладах интернатного типу 104-111

Завацька Н.Є., Сербін Ю.В. Психологічні особливості формування особистості сучасного студента 111-117

Кирпенко Т.М. Психологічні проблеми адаптаціїї підлітків, які пережили травмуючі події 117-122

Клибанівська Т.М. Особливості ціннісних орієнтацій студентів-аграріїв . 122-131

Коваль І.А. Сучасні підходи до зміни парадигми здоров’я . 131-137

Ковальчук Ю.В. Результати емпіричного дослідження поведінкового та регулятивного компонентів професійної я-концепції офіцерів оперативно-розшукових підрозділів державної прикордонної служби україни 137-143

Комар Т.В. Теоретичні проблеми становлення професійної зрілості майбутнього фахівця 143-150

Кормишев М.В. Особливості розвитку цілепокладання вихованців закладів інтернатного типу 150-157

Корнієнко О. В. Індивідуально-типологічний (екстравертований) та факторно-порівняльний аналізи психосоматичного здоров’я студентів-дівчат та юнаків кну імені тараса шевченка 157-167

Котова Ю.В., Недайбiда Ю.П. Особливості толерантності до невизначеності особистості при прийнятті рішення під впливом випадкових факторів у точці біфуркації 167-174

Левицька І. В. Психологічні чинники формування готовності до професійної діяльності 174-180

Летцев В.М. Первинні концептуалізації досвіду особистості у художніх практиках та гуманітарному знанні хіх сторіччя 180-187

Лотоцька-Голуб Л.Л. Психологічні особливості професійного вигорання лікарів . 187-193

Маслюк А. М. Особливості переживання людиною травмуючих ситуацій 193-200

Михайлюк І.В. Структурно-функціональна модель діалогічної компетентності психолога . 200-208

Міляєва В.Р. Мотивація професійного вдосконалення як провідна детермінанта розвитку фахової компетентності керівників у сфері освіти 208-216

Музичук О.О. Особистісні цінності у смисловому полі особистості у дослідженнях українських психологів . 216-222

Наконечна Н.В. Цілеспрямоване формування організаційної культури приватного навчального закладу 222-229

Нежданова Н.В. Теоретико методологічні підходи до класіфікації та структури професійно важливих якостей майбутнього фахівця 229-236

Норчук Ю.В. Сутність та зміст психологічної готовності до професійно-службової діяльності майбутніх військовослужбовців як особистісного утворення 236-244

Пенькова О.І. Самооцінка як фактор становлення процессу самовдосконалення особистості школяра 244-250

Перегончук Н.В. Психологічні особливості формування професійної компетентності майбутніх психологів в умовах глобалізації освіти 250-256

Перепелюк Т.Д. Я-концепція особистості як умова професiйного становлення практичного психолога 256-261

Подкоритова Л.О. Застосування арт-терапії для самопізнання студентів соціономічної сфери . 261-268

Поладко Г.О. Феохромоцитомна дисфункція та її взаємозв’язок із психологічним змістом . 268-273

Потоцька І.С. Вплив тривожності на психологічне здоров`я учнів професійно-технічних навчальних закладів 273-281

Притула О. А. Психологія діяльності кризис-менеджера . 281-286

Рождественський А.Ю. Посередництво як форма розв’язання конфліктної ситуації . 286-289

Рождественська Т.П. Національна свідомість особистості як предмет психолого - педагогічного аналізу 289-295

Россова М. М. Практичні рекомендації психологам, адміністрації школи та вчителям щодо особливостей застосування імпліцитного психологічного впливу в навчально-виховному процесі 295-302

Савченко О.В. Інструментальний компонент рефлексивної компетентності особистості 302-311

Сердюк Л.З., Купрєєва О.І. Особистісний ресурс життєстійкості студентів із соматичними захворюваннями 311-317

Сердюк Л.З., Соколюк А.О. Психологічні чинники самодетермінації професійного становлення особистості . 317-322

Сіпко Л.О. Вплив деструкцій психіки на поведінку особистості у соціумі 322-327

Турбан В.В. Розуміння та інтерпретування текстів студентами - майбутніми юристами 327-336

Фатєєва М.С. Проблеми висвітлення явища орторексії у працях сучасних зарубіжних психологів. 336-341

Франчук О. Ю. Психодинамічний підхід до розуміння діалогічної взаємодії в психокорекційному процесі 341-351

Харченко Н.А. Постать григорія костюка в історії становлення психологічної думки україни . 351-357

Цавалюк Т.О. Інтелектуальні почуття молодших школярів: теоретико-методологічне дослідження 357-361

Шевчук І.В. Гендерні особливості кризи середини життя . 361-367

Спицька Л.В. Вплив соціально-психологічних особливостей на їх ресоціалізацію в закладах соціальної реабілітації. 367-373

Чиханцова О.Е. Позитивна психотерапія як фактор сприяння розвитку життєстійкості особистості 373-381