Актуальні проблеми психології, Том 1, Випуск 41 – 2014

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

 Зміст випуску


 

Актуальні проблеми психології, том 1, випуск 41 – 2014

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

 

УДК 159.9.019.3:130.2

 

Карамушка Л.М.

 

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

 

Організаційна культура освітніх організацій: зв’язок між рівнем розвитку та «зовнішніми» характеристиками організації.

 

Мова статті: українська

 

Анотація: У статті на основі емпіричного дослідження проаналізовано рівень розвитку складових («робота», «комунікації», «управління», «мотивація і мораль») та загального показника організаційної культури освітніх організацій. Виділено чинники організації, які можуть впливати на оцінку рівня розвитку організаційної культури («тип освітньої організації»; «кількість людей, які працюють в організації»; «час існування організації»; «місце розташування організації»). Розкрито зв’язок між рівнем розвитку організаційної культури та чинниками організації (як самостійними, так і при їх взаємодії з організаційно-професійними та соціально-демографічними чинниками).

 

Ключові слова: освітні організації; організаційна культура; складові організаційної культури; індекс організаційної культури; чинники організації; тип навчального закладу; кількість людей, які працюють в організації; час існування організації; місце розташування організації.

 

Aktual_probl_psihol 2014, 1(41): 3-12 (pdf)


 

УДК 159.92:378.036:37.04

 

Бондарчук О.І.

 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, Київ.

 

Особливості організаційної культури освітніх організацій залежно від самоефективності керівників.

 

Мова статті: українська

 

Анотація: У статті наведено результати емпіричного дослідження особливостей організаційної культури освітніх організацій залежно від самоефективності керівників. Установлено рівні самоефективності керівників освітніх організацій. Визначено особливості самоефективності залежно від статі та стажу управлінської діяльності досліджуваних керівників. Встановлено індекс організаційної культури управлінців.

Визначено особливості орієнтації керівників на певний тип «реальної» та «бажаної» організаційної культури. Констатовано особливості орієнтації управлінців на прогресивний чи консервативний тип організаційної культури залежно від статі та стажу управлінської діяльності досліджуваних керівників. Виявлено особливості організаційної культури залежно від рівня самоефективності управлінців. Встановлено гендерні особливості орієнтації на певний тип організаційної культури залежно від рівня самоефективності керівників освітніх організацій.

 

Ключові слова: керівник освітньої організації, організаційна культура, самоефективність; адхократична культура, кланова культура, ринкова культура, ієрархічна культура.

 

Aktual_probl_psihol 2014, 1(41): 13-19 (pdf)


 

УДК 159.923:005.2

 

Завацька Н.Є.

 

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

 

Інтегративний підхід до психологічних чинників формування організаційної культури учнівської молоді в освітньо-виховному середовищі навчального закладу.

 

Мова статті: українська

 

Анотація: Статтю присвячено вивченню психологічних чинників формування організаційної культури учнівської молоді в освітньо-виховному середовищі навчального закладу. Серед складових організаційної культури учнівської молоді навчального закладу виокремлено: норми і правила поведінки та діяльності в навчальному закладі (соціальний рівень); організаційні цінності навчального закладу та його соціально-психологічний клімат (організаційний рівень); морально-психологічну атмосферу в групі, рівень розвитку групи як колективу (груповий рівень); систему ціннісних орієнтацій та мотивацію організаційної поведінки студентів (особистісний рівень). Виокремлено психологічні чинники формування організаційної культури учнівської молоді – нормативні; когнітивні; емоційно-поведінкові; мотиваційно-ціннісні.

 

Ключові слова: учнівська молодь, освітньо-виховне середовище навчального закладу, організаційна культура, психологічні чинники, формування організаційної культури.

 

Aktual_probl_psihol 2014, 1(41): 19-24 (pdf)


 

УДК 159.9.019.3:130.2

 

Івкін В.М.

 

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

 

Ставлення персоналу освітніх організацій до змін та проблема розвитку типів організаційної культури.

 

Мова статті: українська

 

Анотація: В статті представлено аналіз рівня розвитку типів ставлення персоналу освітніх організацій до змін («традиціоналіст», «реаліст», «вільнодумець»). Показано зв’язок рівня розвитку типів ставлення персоналу освітніх організацій до змін та чинниками мезорівня (характеристиками організації) і чинниками мікрорівня (організаційно-професійними та соціально-демографічними характеристиками персоналу).

Проаналізовано рівень розвитку типів організаційної культури освітніх організацій (культура «влади»; культура «ролей»; культура «завдань»; культура «особистості»). Розкрито взаємозв’язок між рівнем розвитку ставлення персоналу освітніх організацій до змін і рівнем розвитку типів організаційної культури.

 

Ключові слова: освітні організації; ставлення персоналу до змін; «традиціоналіст»; «реаліст»; «вільнодумець»; організаційна культура; типи організаційної культури.

 

Aktual_probl_psihol 2014, 1(41): 24-29 (pdf)


 

УДК 005.73

 

Ковальчук О.С.

 

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

 

Теоретичний аналіз феномену «культура освіти».

 

Мова статті: українська

 

Анотація: У статті на основі теоретичного аналізу проблеми визначено структуру культури освіти. Показано, що культура освіти може аналізуватися з точки зору двоскладової моделі: корпоративна культура та організаційна культура. Визначено основні чинники, які обумовлюють відмінність та формують компоненти культури системи освіти. Представлено основні критерії оцінки рівня розвитку корпоративної культури та рівня розвитку організаційної культури. Визначено, що структура оргкультури пов’язана зі структурою організації навчального процесу. Представлено три групи елементів оргкультури, що є детермінантами розвитку оргкультури закладів освіти. Визначено взаємозв’язок розвитку корпоративної культури та організаційної культури системи освіти.

 

Ключові слова: культура освіти, корпоративна культура, організаційна культура, структура корпоративної, організаційної культури, складові, елементи, розвиток культури.

 

Aktual_probl_psihol 2014, 1(41): 30-35 (pdf)


 

УДК 005.73:373

 

Креденцер О.В.

 

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

 

Вплив організаційних чинників на рівень розвитку типів організаційної культури закладів освіти.

 

Мова статті: українська

 

Анотація: В статті представлено результати емпіричного дослідження рівня розвитку типів організаційної культури освітніх організацій (органічна, партиципативна, підприємницька та бюрократична). Показано, що найбільш вираженими типами організаційної культури освітніх організацій є органічний та партиципативний типи, а найменш – підприємницький та бюрократичний типи організаційної культури. Окрім того, проведено аналіз кореляційного зв’язку між типами організаційної культури та організаційними чинниками (кількість осіб, які працюють в організації, час існування організації, місце її розташування, тип освітньої організації).

 

Ключові слова: тип організаційної культури, освітні організації, організаційні чинники, інноваційні та традиційні освітні організації.

 

Aktual_probl_psihol 2014, 1(41): 35-40 (pdf)


 

УДК 159. 9.019.3:130.2

 

Лагодзінська В.І.

 

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

 

Креативний потенціал освітніх організацій: взаємозв’язок із типами організаційної культури.

 

Мова статті: українська

 

Анотація: Автором проаналізовано рівень розвитку основних складових креативного потенціалу освітніх організацій (креативність особистості персоналу; креативний підхід персоналу до розв’язання проблеми; креативність робочого середовища освітньої організації; загальний рівень креативного потенціалу освітньої організації).

Виділено особливості розвитку всіх складових креативного потенціалу освітніх організацій залежно від характеристик організації (тип навчального закладу; кількість людей, які працюють в організації; час існування організації; місце знаходження організації).

Розкрито зв’язок між рівнем розвитку креативного потенціалу освітніх організацій і типами організаційної культури (культура «влади»; культура «ролей»; культура «завдань»; культура «особистості»).

 

Ключові слова: освітні організації; креативний потенціалі; характеристики організації; організаційна культура; типи організаційної культури; культура «влади»; культура «ролей»; культура «завдань»; культура «особистості».

 

Aktual_probl_psihol 2014, 1(41): 40-45 (pdf)


 

УДК 005.73:373

 

Пенцак К.А.

 

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

 

Аналіз конкурентоздатності освітніх організацій у контексті розвитку їх організаційної культури.

 

Мова статті: українська

 

Анотація: В статті представлено результати емпіричного дослідження, присвяченого аналізу конкурентоздатності освітніх організацій у контексті їх організаційного розвитку. Зокрема, представлено результати дослідження щодо рівня розвитку конкурентоздатності освітніх організацій в цілому та за окремими структурними компонентами. Показано, що існує статистично значущий кореляційний зв’язок між рівнем розвитку організаційної культури та рівнем розвитку конкурентоздатності закладів освіти. Доведено, що зі збільшенням рівня розвитку складових конкурентоздатності освітніх організацій (урахування особливостей розвитку ринку та інноваційного розвитку, високий рівень професіоналізму керівників, наявність партнерської взаємодії, лідерський потенціал та групова єдність) збільшується рівень розвитку їх організаційної культури в цілому та за окремими показниками (робота, управління, комунікації, мотивація та мораль).

 

Ключові слова: конкурентоздатність, освітні організації, організаційний розвиток, рівень розвитку конкурентоздатності освітніх організацій.

 

Aktual_probl_psihol 2014, 1(41): 46-50 (pdf)


 

УДК 159.923

 

Станіславська М.В.

 

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

 

Поетапна модель процесу індивідуального психологічного консультування особистості як суб’єкта вибору організаційної культури майбутнього місця роботи.

 

Мова статті: українська

 

Анотація: У статті представлено узагальнену поетапну модель процесу індивідуального психологічного консультування особистості як суб’єкта вибору організаційної культури майбутнього місця роботи. Розкрито поняття психологічного консультування у контексті теми дослідження. Проаналізовано особливості наступних складових етапів даної консультативної моделі: 1) підготовчий етап; 2) етап налаштування; 3) початок інтерв’ю; 4) діагностичний етап; 5) рекомендаційний етап або корекційний вплив; 6) контрольний етап. Обґрунтовано такі критерії оцінки результативності консультаційного процесу при виборі особистістю організаційної культури майбутнього місця роботи як наявність позитивних зрушень у житті клієнта, суб’єктивне задоволення клієнта або точка зору психолога-консультанта.

 

Ключові слова: індивідуальне психологічне консультування; процес індивідуального психологічного консультування; вибір організаційної культури майбутнього місця роботи; ефективність індивідуального психологічного консультування; критерії ефективності індивідуального психологічного консультування; обмеженість поетапної моделі психологічного консультування; перевага поетапної моделі психологічного консультування.

 

Aktual_probl_psihol 2014, 1(41): 51-55 (pdf)


 

УДК 316.647.5:005.73:373

 

Терещенко К.В.

 

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

 

Особливості взаємозв’язку основних компонентів толерантності педагогічних працівників із рівнем організаційної культури закладів освіти.

 

Мова статті: українська

 

Анотація: У статті обґрунтовано важливість розвитку компонентів толерантності педагогічних працівників як умови формування організаційної культури закладів освіти. Зроблено емпіричне дослідження рівнів розвитку компонентів толерантності педагогів та їх взаємозв’язку з індексом та складовими організаційної культури навчальних закладів. Найбільш вираженими виявилися етико-нормативний, ідентифікаційно-особистісний, когнітивний, афективний, діяльнісно-стильовий компоненти толерантності респондентів. Найменш розвинутими є потребово-мотиваційний, ціннісно-орієнтаційний та особистісно-смисловий компоненти толерантності педагогів. Найтісніший взаємозв’язок встановлено між етико-нормативним, діяльнісно-стильовим, особистісно-смисловим, когнітивним компонентами толерантності педагогічних працівників й індексом та складовими організаційної культури навчальних закладів.

 

Ключові слова: толерантність, компоненти толерантності, організаційна культура, індекс організаційної культури, складові організаційної культури, навчальні заклади.

 

Aktual_probl_psihol 2014, 1(41): 56-60 (pdf)


 

УДК 159.964.21

 

Арзуманян К.К.

 

Київський національний торговельно-економічний університет, Київ.

 

Генезис поглядів на психологічну готовність менеджерів до розв’язання конфліктів.

 

Мова статті: українська

 

Анотація: У статті виокремлено три підходи до визначення змісту та структури психологічної готовності особистості до здійснення діяльності – це функціональний, особистісний та особистісно-діяльнісний. У структурі психологічної готовності менеджерів до управлінської діяльності, на думку більшості вчених, визначають: мотивацію, спеціальні та психологічні знання, а також комплекс професійно важливих якостей (здібності, характер, темперамент, особливості психічних процесів та ін.). Психологічна готовність розглядається як необхідна передумова професійної роботи та як результат і наслідок професійної підготовки. Психологічна готовність до конструктивного розв’язання конфліктів вміщує в собі конфліктологічну грамотність, конфліктологічну компетентність та конфліктологічну культуру.

Ключові слова: психологічна готовність, менеджери, розв’язання конфліктів, конфліктологічна компетентність, конфліктологічна грамотність, конфліктологічна культура.

 

Aktual_probl_psihol 2014, 1(41): 61-66 (pdf)


 

УДК 159.922

 

Березовська Л.І.

 

Мукачівський державний університет, Мукачево.

 

Професійне вигоряння як форма професійної деформації працівників організацій.

 

Мова статті: українська

 

Анотація: У статті розглядаються теоретичні підходи до синдрому професійного вигоряння як форми професійної деформації працівників організації. Розкривається поняття професійної деформації. Проаналізовано рівні професійної деформації: загальнопрофесійні деформації; спеціальні професійні деформації; професійно-типологічні деформації та індивідуальні деформації. Виділено відхилення та порушення у професійному розвитку, які є наслідком професійної деформації у працівників організації, до яких належить професійне вигоряння як форма професійної деформації (деформації особистості). Представлено теоретичні підходи до вивчення професійного вигоряння працівників організації. Розглянуто фактори, чинники формування та розвитку професійного вигоряння працівників організації.

 

Ключові слова: професійна деформація, професійні деструкції, деформація особистості, професійне вигоряння, працівники організацій, фактори.

 

Aktual_probl_psihol 2014, 1(41): 66-70 (pdf)


 

УДК 159.92:378.036:37.04

 

Бондарчук О.І., Казакова С.В.

 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, Київ.

 

Проблеми психологічної готовності керівників професійно-технічних навчальних закладів до маркетингу освітніх послуг.

 

Мова статті: українська

 

Анотація: У статті розглядаються проблеми психологічної готовності керівників професійно-технічних навчальних закладів до маркетингової діяльності у сфері освітніх послуг. Висвітлено специфіку освітніх послуг у сфері освіти загалом і системи професійно-технічної освіти зокрема. Визначена сутність психологічної готовності управлінців до маркетингу освітніх послуг. Розкритий зміст складових психологічної готовності управлінців до маркетингу освітніх послуг. Проаналізовані проблеми розвитку готовності керівників ПТНЗ до маркетингу освітніх послуг. Окреслені можливості розв’язання вказаних проблем у системі післядипломної педагогічної освіти в результаті спеціально організованого навчання. Визначені мета та етапи розвитку психологічної готовності керівників ПТНЗ до маркетингу освітніх послуг. Описані рівні розвитку психологічної готовності керівників ПТНЗ до маркетингу освітніх послуг.

 

Ключові слова: психологічна готовність до діяльності, психологія маркетингу, освітні послуги, маркетинг освітніх послуг, керівники професійно-технічних навчальних закладів, система післядипломної педагогічної освіти.

 

Aktual_probl_psihol 2014, 1(41): 70-75 (pdf)


 

УДК 37.07:005.95

 

Брюховецька О.В.

 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, Київ.

 

Психологічні особливості управління загальноосвітніми навчальними закладами.

 

Мова статті: українська

 

Анотація: У статті розглянуто основні характеристики загальноосвітніх навчальних закладів. Проаналізована специфіка загальноосвітніх навчальних закладів і визначена специфіка управління ними. Визначені основні напрямами реформування управління загальноосвітніми навчальними закладами. Підкреслена роль керівників у підвищенні ефективності управління закладами середньої освіти. Зазначено, що ефективність управління загальноосвітнім навчальним закладом підвищуватиметься, якщо керівник знає вимоги, що пред’являються до нього, і прагне до самовдосконалення з метою розвитку тих професійно важливих особистісних якостей, які потрібні сучасному керівникові.

 

Ключові слова: управління загальноосвітніми навчальними закладами, специфіка загальноосвітніх навчальних закладів, специфіка управління загальноосвітніми навчальними закладами, керівник загальноосвітніх навчальних закладів.

 

Aktual_probl_psihol 2014, 1(41): 75-79 (pdf)


 

УДК 159.923:377.4:371.113

 

Вознюк А.В.

 

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Суми.

 

Результати формування психологічної готовності керівників освітніх організацій до управління педагогічними працівниками в системі післядипломної педагогічної освіти.

 

Мова статті: українська

 

Анотація: У статті визначено навчальний спецкурс як форму психологічної готовності керівників освітніх організацій до управління педагогічними працівниками в системі післядипломної педагогічної освіти. Проведено порівняльний аналіз даних, отриманих в експериментальній та контрольній групах до початку та після формувального експерименту, які стосуються основних компонентів психологічної готовності керівників до управління педагогічними працівниками та загального показника психологічної готовності.

 

Ключові слова: керівники освітніх організацій, управління педагогічними працівниками, психологічна готовність керівників освітніх організацій до управління педагогічними працівниками, спецкурс, ефективність, критерії ефективності.

 

Aktual_probl_psihol 2014, 1(41): 80-84 (pdf)


 

УДК 159.923:37.03

 

Заболотна В.О.

 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ.

 

Етико-психологічні інструменти розвитку особистості в професійній діяльності.

 

Мова статті: українська

 

Анотація: В статті розглядається комплекс проблем у сфері використання етико-психологічних інструментів розвитку особистості в професійний діяльності на основі діагностики співробітників, соціально-психологічних методик визначення моральної розвиненості персоналу та групових ціннісних орієнтацій. Такий підхід дозволяє розробляти програми розвитку персоналу, як соціально-групову роботу, так і особистісні плани. Управлінська стратегія формується на основі запровадження принципів з високим рівнем етичного змісту через імплементацію практики КСВ та етичної інфраструктури в організаціях, сучасних концепцій лідерства. Розроблений підхід використовувався автором в процесі підбору та навчання персоналу в освітніх інноваційних проектах в Україні.

 

Ключові слова: моральний розвиток, ціннісні орієнтації, лідерство, етико-психологічні інструменти, етична інфраструктура.

 

Aktual_probl_psihol 2014, 1(41): 84-89 (pdf)


 

УДК 159.9.072:005.743

 

Задворний В.С.

 

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

 

Аналіз основних факторів ефективності командостворюючих тренінгів.

 

Мова статті: російська

 

Анотація: У статті на основі проведеного аналізу результатів практичної роботи автора проаналізовано основні фактори, які впливають на ефективність командостворюючих тренінгів, а також запропоновано рекомендації щодо посилення сили впливу та тривалості дії ефекту від проведених тренінгів. Серед факторів, що впливають на ефективність командостворюючих тренінгів, виділено та проаналізовано такі фактори, як тип організаційної культури та статус учасника тренінгу в ієрархії компанії. А також виділено та проаналізовано фактори, які впливають на ефективність та тривалість ефекту від проведення командостворюючих тренінгів.

 

Ключові слова: командостворюючий тренінг, командоутворення, тип організаційної культури, ефективність командоутворюючих тренінгів, етапи командоутворюючих тренінгів.

 

Aktual_probl_psihol 2014, 1(41): 89-93 (pdf)


 

УДК 159.923:37.035:316.46

 

Карамушка Л.М., Фелькель Т.Г., Михайленко В.О.

 

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України (Київ), Одеська державна академія технічного регулювання та якості (Одеса).

 

Зміст, рівень та чинники розвитку «базових» лідерських якостей у майбутніх науково-педагогічних працівників.

 

Мова статті: українська

 

Анотація: У статті на основі емпіричного дослідження констатовано недостатній рівень розвитку «базових» лідерських якостей у майбутніх науково-педагогічних працівників.

Виявлено вплив на рівень розвитку загального показника розвитку лідерських якостей чинників: а) мікрорівня: організаційно-професійних (форма навчання в аспірантурі; поєднання навчання з роботою; посада, яку обіймають аспіранти в організації, де вони працюють; виконання лідерських функцій на факультеті) та соціально-демографічних (вік; місце народження) характеристик майбутніх науково-педагогічних працівників; б) мезорівня (рівня організаційного розвитку організацій, де навчаються і працюють аспіранти).

 

Ключові слова: лідерство в організації; лідерство в організаціях системи вищої освіти; майбутні науково-педагогічні працівники; лідерські якості; чинники розвитку лідерських якостей.

 

Aktual_probl_psihol 2014, 1(41): 94-99 (pdf)


 

УДК 159.9:159.94

 

Ковровський Ю.Г.

 

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

 

Рівень професійного вигорання в персоналу Оперативно-рятувальної служби МНС України.

 

Мова статті: українська

 

Анотація: У статті представлено практичні результати дослідження проблеми професійного вигорання в умовах професійної діяльності рятувальників, а саме розглядаються результати аналізу емпіричних даних стосовно соціально-демографічної структури досліджуваного персоналу, загального рівня вираженості професійного вигорання серед персоналу Оперативно-рятувальної служби МНС України та найбільш домінантних симптомів в структурі професійного вигорання працівників. Також виявлено значущі взаємозв’язки окремих соціально-демографічних характеристик досліджуваних із загальним рівнем та симптомами професійного вигорання. Окрім того, у статті здійснена спроба розкрити сутність поведінкових реакцій рятувальників, що вигорають.

 

Ключові слова: надзвичайна ситуація, рятувальник, «професійне вигорання», соціально-демографічні чинники, ризиконебезпечна професія, резистенція.

 

Aktual_probl_psihol 2014, 1(41): 100-104 (pdf)


 

УДК 159.98:331.108

 

Охотницька К.Ю.

 

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

 

Дизайн тренінгу «Психологічні умови формування відданості організації в персоналу державної служби зайнятості».

 

Мова статті: українська

 

Анотація: У статті представлено результати дослідження основних психологічних чинників та умов формування відданості організації у персоналу державної служби зайнятості, а саме висвітлено результати формувального експерименту.

Описано особливості тренінгу «Умови формування відданості організації в персоналу державної служби зайнятості». Проаналізовано мету, завдання та методику проведення тренінгової програми. Представлено структуру та змістову характеристику тренінгу. Наведено обсяг тренінгу, а також визначені інтерактивні техніки та психологічні вправи, які використовувались при проведенні тренінгу.

 

Ключові слова: державна служба зайнятості, персонал, відданість організації, чинники формування відданості організації, умови формування відданості організації, тренінг, формувальний експеримент.

 

Aktual_probl_psihol 2014, 1(41): 105-111 (pdf)


 

УДК 159.9.078

 

Сняданко І.І.

 

Національний університет «Львівська політехніка», Львів.

 

Модель психологічного консультування студентів технічних університетів у контексті їх підготовки до майбутньої професійно-управлінської діяльності.

 

Мова статті: українська

 

Анотація: Стаття присвячена аналізу структури моделі психологічного консультування студентів технічних університетів у контексті їх підготовки до майбутньої професійно-управлінської діяльності. Розкрито особливості змісту психологічного консультування студентів технічних університетів у напрямку підготовки до майбутньої професійно-управлінської діяльності. Здійснено аналіз моделі психологічного консультування студентів технічних університетів, яка являє собою покрокове оволодіння студентами психологічними компетенціями, що необхідні для підготовки студентів до майбутньої професійно-управлінський діяльності, а саме: особистісна, навчальна, навчально-професійна та управлінська компетенції.

 

Ключові слова: компетенція, модель, психологічне консультування, технічний університет, когнітивно-поведінковий підхід, проблемно-орієнтований підхід, професійно-управлінська діяльність.

 

Aktual_probl_psihol 2014, 1(41): 111-116 (pdf)


 

УДК 331.103.5:005.71-055

Ткалич М.Г.

Запорізький національний університет, Запоріжжя.

Гендерна дискримінація в сучасних українських організаціях: результати емпіричного дослідження.

Анотація: В статті аналізуються результати емпіричного дослідження уявлень про рівність прав та можливостей жінок та чоловіків в організаціях, ставлення до поєднання роботи з сімейним життям, проблем сексуальних домагань, декретної відпустки, успішності працівників жіночої та чоловічої статі в професійній діяльності. Визначається відсутність статевих, вікових, освітніх відмінностей у поглядах на дискримінацію. Підкреслюється вплив типу організації (державної або приватної) та сфери її діяльності (промислово-виробничої, освітньої та медичної, соціально-правового захисту, сфери послуг) на рівень гендерної дискримінації.

Ключові слова: гендерна взаємодія, гендерна дискримінація, стать, вік, сексуальні домагання, тип організації, сфера діяльності організації.

Aktual_probl_psihol 2014, 1(41): 117-121 (pdf)


 

УДК 159.923

 

Гнускіна Г.В.

 

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

 

Професійне вигорання у підприємців: зв’язок між рівнем вираженості та чинниками мезорівня.

 

Мова статті: українська

 

Анотація: У статті проаналізовано рівень вираженості складових професійного вигорання у підприємців. Розкрито зв’язок між вираженістюпрофесійного вигорання та чинниками мезорівня (форма реєстрації підприємців; сфера підприємницької діяльності; кількість людей, які працюють в організації). Показано, що такі складові професійного вигорання, як «емоційне напруження» та «редукція особистих досягнень», є менш вираженими у підприємців-юридичних осіб, а вираженість складових «деперсоналізація» та «редукція особистих досягнень» зменшується в організаціях з більшою кількістю людей. Констатовано підвищення вираженості складової «деперсоналізація» у підприємців, які працюють на виробництві.

 

Ключові слова: підприємці; професійнe вигорання; чинники мезорівня; форма реєстрації підприємців; сфера підприємницької діяльності; кількість людей, які працюють в організації.

 

Aktual_probl_psihol 2014, 1(41): 122-125 (pdf)


 

УДК 159.938.363.2:88.373

 

Захаріяш Л.П.

 

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, Київ.

 

Вплив образу-типажу підприємця на реалізацію ділової активності молоді.

 

Мова статті: українська

 

Анотація: Виявлено специфічні соціально-психологічні складові особистості успішного підприємця, а саме: мотивація досягнення, психологічна гнучкість, готовність ризикувати, позитивне мислення; домінування таких цінностей, як робота, гроші та свобода; високий рівень освіти і освіченості, стійкість соціальних зв’язків, адаптивний досвід, професіоналізм, а також виявлено значущість емоційного капіталу (любов до справи, пристрасть, відчуття самореалізації). Встановлено, що вплив образу підприємця на прояв ділової активності особи обумовлений специфікою образу-типажу підприємця. Виявлено п’ять найбільш поширених серед молоді образів-типажів підприємця: «Харизматичний», «Авантюрний», «Працеголик», «Місіонерський», «Віктимний». Встановлено вплив образу-типажу на професійні настанови, мотиви, цінності та на процес професійного самовизначення особи.

 

Ключові слова: образ-типаж підприємця, соціально-психологічний вплив, професійне самовизначення, мотивація, ділова активність.

 

Aktual_probl_psihol 2014, 1(41): 125-130 (pdf)


 

 

УДК 159.9

 

Бутко В.В.

 

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

 

Значення формування кривдником відчуття провини у жертви домашнього насильства.

 

Мова статті: українська

 

Анотація: У статті розглянуто теоретичні та практичні дослідження з теми «Образ Я, жінок, що потерпілі від насильства в сім’ї». Вивчено і проаналізовано наративи 19 жінок, які за тими чи іншими обставинами звернулися за психологічною підтримкою та було з’ясовано, що справжньою причиною звернення і виникнення заявленої проблеми є домашнє насильство. Виявлено та підтверджено адаптивну поведінку у міжособистісних стосунках з прагненням до узгодження своїх дій з думкою оточуючих, що свідчить про невпевненість в собі, прагнення пристосуватися, конформність, тенденцію до відсування своїх мрій та бажань на другий план, що свідчить про заниження власної самооцінки щодо інших та прагнення до підкорення авторитету та якнайменше самій зустрічатися зі своїм Я, оскільки не знають його і бояться наслідків.

 

Ключові слова: домашнє насильство, образ Я, самооцінка, самоповага, самореалізація, відчуття провини, філософія жертви, наратив, сугестивність.

 

Aktual_probl_psihol 2014, 1(41): 131-136 (pdf)


 

УДК 159.925

 

Запорожець Т.O.

 

Гуманітарний інститут Національного авіаційного університету, Київ

 

Емоційний інтелект, ситуаційна обізнаність та ситуативна психологічна готовність фахівців управління повітряним рухом.

 

Мова статті: англійська

 

Анотація: У статті розглянуто роль емоційного інтелекту як основної детермінанти у формуванні ситуаційної обізнаності та ситуативної психологічної готовності фахівців управління повітряним рухом (УПР). Представлена загальна характеристика специфіки професійної діяльності фахівців УПР. Проаналізовано психологічний зміст професійних обов’язків фахівців УПР. Представлені роль психологічної готовності і ситуативної психологічної готовності у професійній діяльності фахівців та підходи до їх визначення. Визначено поняття ситуативної обізнаності та її взаємозв’язок з ситуативною психологічною готовністю. Представлено поняття емоційного інтелекту та підходи до його визначення. Охарактеризовані основні моделі емоційного інтелекту.

 

Ключові слова: емоційний інтелект, психологічна готовність, ситуативна психологічна готовність, ситуативна обізнаність, управління повітряним рухом, фахівці управління повітряним рухом.

Aktual_probl_psihol 2014, 1(41): 136-141 (pdf)


 

УДК 159.922:33/:336.7-051

 

Кушніренко К.О.

 

Київський національний торговельно-економічний університет, Київ.

 

Порівняльний аналіз та особливості професіографії в системі «людина-техніка» та «людина-людина».

 

Мова статті: українська

 

Анотація: Стаття присвячена вивченню особливостей професіографії діяльності фахівців різних систем – системи «людина-людина» та «людина-техніка». Представлена загальна схема побудови професіографії діяльності фахівців різних сфер, яка має 3 блоки: загальну характеристику професії, основні виробничі операції і умови праці, та психограму. Описана психограма представників кожної з систем – практикуючого лікаря як представника системи «людина-людина» та авіаційного диспетчера, як представника системи «людина-техніка». Водночас представлений порівняльний аналіз цих двох систем на основі виокремлених 10 пунктів.

 

Ключові слова: професіографія, система, банківська сфера, аналіз, порівняння, людина, техніка, психологічні особливості, діяльність, схема.

 

Aktual_probl_psihol 2014, 1(41): 141-145 (pdf)


 

УДК 159.99

 

Лазос Г.П.

 

Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України, Київ.

 

Особливості надання психологічної допомоги внутрішнім переселенцям з Криму.

 

Мова статті: українська

 

Анотація: В статті наводиться узагальнення первинного досвіду надання психологічної допомоги внутрішньо переселеним особам. Розглядаються причини, що призвели до вимушеного переселення громадян України, визначені функції психолога у роботі з такою категорією постраждалих. Виділені та описані характерні психічні стани та особливості поведінки переселенців. У статті розкрито психолого-філософську теорію травми за R. Popadopulos, яку покладено в основу технології надання психологічної допомоги постраждалим. Наведені загальні принципи групової роботи з переселенцями, ефективні методи і методики для роботи з травмою. Окреслені перспективи наступних досліджень.

 

Ключові слова: тимчасово переселені особи, переселенці, психологічна допомога, психічні стани, травма, групова психотерапія.

 

Aktual_probl_psihol 2014, 1(41): 145-152 (pdf)


УДК 159.922.4:159.923.2

 

Левус Н.І.

 

Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів.

 

Прояви етноідентичності у ставленні до представників власної та інших ідентичних груп.

 

Мова статті: українська

 

Анотація: У статті висвітлено становлення етнічної ідентичності як виокремлення себе серед інших етнічних груп та формування певного ставлення до них. Виділено різні форми етнічної ідентичності: нейтральну, з тенденціями до позитивної та негативної, що проявляються у ставленні до представників інших етносів. Здійснено порівняння відмінностей в осіб, які демонструють певний тип етноідентичності та етнотолерантності. Досліджено соціальну дистанцію, яку встановлюють ці досліджувані із представниками власної та інших етнічних груп. Виявлено, що рівень соціальної дистанції залежить від етнічної толерантності, базованої на етнічному самовизначенні.

 

Ключові слова: етнічна ідентичність, етнічна толерантність, соціальна дистанція, етнічне ставлення, етнос, народ, етнічне самовизначення.

 

Aktual_probl_psihol 2014, 1(41): 152-158 (pdf)


 

УДК 376.56

 

Мельник А.І.

 

Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, Київ.

 

Структура психологічної готовності вчителя до роботи з гіперактивними молодшими школярами.

 

Мова статті: українська

 

Анотація: У статті розглядаються питання психологічної готовності вчителя до роботи з гіперактивними молодшими школярами. Особлива увага звертається на теоретичне обґрунтування компонентної структури психологічної готовності вчителя до роботи з гіперактивними молодшими школярами. Психологічна готовність до окремого аспекту педагогічної діяльності обумовлена диференціацією відповідних завдань і має у кожному випадку специфічний прояв та складну динамічну структуру, що визначається структурою конкретної діяльності. Психологічну готовність вчителя до інтеракцій з гіперактивними молодшими школярами визначено як цілісне особистісне утворення, в основі якого –мотиваційний, змістовий та операційно-рефлексійний компоненти.

 

Ключові слова: компоненти психологічної готовності, гіперактивні учні, інтеракція.

 

Aktual_probl_psihol 2014, 1(41): 158-163 (pdf)


 

УДК 159.923.35

 

Палько Т.В.

 

Закарпатський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Ужгород.

 

Психологічна програма рефлексії вчителів в умовах післядипломної педагогічної освіти.

 

Мова статті: українська

 

Анотація: У статті висвітлено психологічну програму розвитку рефлексії вчителів в умовах післядипломної педагогічної освіти. Розкрито сутність розвитку рефлексії вчителів за когнітивною, афективно-оцінною та регулятивно-процесуальною складовими. Показана доцільність урахування у процесі розвитку рефлексії вчителів особистісних і психолого-педагогічних чинників. Визначено доцільність забезпечення готовності викладачів закладів післядипломної педагогічної освіти до розвитку рефлексії вчителів. Висвітлено соціально-психологічні засоби розвитку рефлексії вчителів. Визначено змістові модулі програми розвитку рефлексії вчителів в умовах післядипломної педагогічної освіти. Висвітлено особливості етапів психологічної програми розвитку рефлексії вчителів в умовах післядипломної педагогічної освіти. Обґрунтовані найбільш доцільні форми та методи реалізації психологічної програми розвитку рефлексії вчителів.

 

Ключові слова: рефлексія, вчитель, післядипломна педагогічна освіта; розвиток рефлексії, психологічна програма розвитку рефлексії, викладач закладу післядипломної педагогічної освіти.

 

Aktual_probl_psihol 2014, 1(41): 163-168 (pdf)


 

УДК 159.923.2

 

Сингаївська І.В.

 

ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», Київ.

 

Аналіз теоретико-методологічних підходів до вивчення проблеми професійної успішності особистості.

 

Мова статті: українська

 

Анотація: У статті обґрунтовано актуальність дослідження проблеми професійної успішності особистості, проаналізовані теоретико-методологічні підходи до вивчення професійної успішності особистості. Виокремлено коло проблем, які вивчає психологія професіоналізму як напрям наукового дослідження, виділено підходи, які використовують науковці в пошуках моделі професійної успішності. Описано погляди науковців на проблему професіоналізму та професійної успішності, що працюють у рамках особистісного, акмеологічного, діяльнісного, структурно-функціонального, інтегративного підходів. Накреслено перспективи подальших досліджень професійної успішності фахівців у сфері освіти, зокрема – викладачів вищих навчальних закладів.

 

Ключові слова: професійна успішність, професіоналізм; особистісний, акмеологічний, діяльнісний, структурно-функціональний, інтегративний підходи.

 

Aktual_probl_psihol 2014, 1(41): 168-176 (pdf)


 

УДК 159.98:316.61

 

Смотрицький А.В.

.

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, Київ.

 

Дозвіллєво-танцювальні практики як засіб соціально-психологічної адаптації мігрантів.

 

Мова статті: російська

 

Анотація: У статті представлено короткий огляд сучасних підходів до вивчення процесу соціально-психологічної адаптації мігрантів. Виділено наступні типи адаптації: соціокультурна, психологічна та соціоекономічна, а також означено фактори, що на них впливають. Обґрунтовано виділення основних адаптивних психологічних механізмів (векторів адаптації): ідентифікація і самореалізація. Запропоновано модель процесу соціально-психологічної адаптації мігрантів. Презентується технологія оптимізації процесу соціально-психологічної адаптації мігрантів – «Дозвіллєво-танцювальні практики», основу якої складають соціальні парні танці. Проаналізовано дію механізмів впливу дозвіллєвої танцювальної практики на успіх соціально-психологічної адаптації мігрантів.

Ключові слова: соціально-психологічна адаптація, акультурація, соціокультурна адаптація, психологічна адаптація, соціоекономічна адаптація, дозвіллєво-танцювальні практики, соціальні парні танці.

 

Aktual_probl_psihol 2014, 1(41): 177-182 (pdf)


 

УДК 159.923.2

 

Тоба М.В.

 

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Київ.

 

Соціально-психологічні особливості резидуальних норм освітнього простору сучасних ВНЗ.

 

Мова статті: українська

 

Анотація: У статті актуалізовано проблему соціально-психологічних особливостей резидуальних норм освітнього простору сучасних ВНЗ. Конкретизовано дефініції «резидуальні норми», «середовище», «простір». Вказано на те, що норми групи, в тому числі резидуальні, можуть виступити важливим ресурсом розвитку або нерозвитку освітнього простору та вплинути на його зміст і якість пропозицій.

Визначено, що змістовно-функціональні особливості норм групи, в тому числі навантаження резидуальних норм, їх якісні характеристики можуть стати одним із соціально-психологічних критеріїв оцінки освітнього простору ВНЗ. Вивчення резидуальних норм дозволило вибудувати умовні вектори освітнього середовища як елемента освітнього простору ВНЗ, які розмістились в площинах «пасивність-свобода» та «пасивність-залежність».

 

Ключові слова: групові норми, резидуальні норми, імпліцитні норми, експліцитні норми, освітнє середовище, освітній простір.

 

Aktual_probl_psihol 2014, 1(41): 182-188 (pdf)


 

УДК 159.922.2:316.61:004.738.5

 

Фролов А.П.

 

Університет менеджменту освіти НАПН України, Київ.

 

Типологія користувачів соціальної мережі «Facebook» за характером активності та колом спілкування.

 

Мова статті: українська

 

Анотація: У статті наведені та описані результати проведеного автором емпіричного дослідження типології користувачів соціальної онлайнової мережі “Facebook”. Описаний характерний асиметричний розподіл емпіричних показників у виборці. На основі кластерного аналізу виявлено три природних класи користувачів. Описано їх відмінні риси. Критерієм опису відмінностей були характер активності, коло спілкування та ступінь впливу на аудиторію. Також було виділено три способи самопрезентації людини в онлайнових соціальних мережах. Кожен з цих типів досліджували за окремою процедурою. Приведено докладний опис кожного. Проведено порівняння показників різних типів самопрезентації в окремих кластерах. Виокремленні головні характеристики багатьох параметрів онлайнового спілкування.

 

Ключові слова: онлайнова соціальна мережа, самопрезентація, віртуальне спілкування, кластерний аналіз, типологія, активність.

 

Aktual_probl_psihol 2014, 1(41): 188-197 (pdf)


 

УДК 370153:159.953:81(243

 

Цимбал І.В.

 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Київ.

 

Індивідуалізація в навчанні студентів технічних спеціальностей роботі з іншомовними науковими текстами.

 

Мова статті: українська

 

Анотація: Стаття присвячена дослідженню актуальної проблеми ефективної роботи з іншомовними науковими текстами та її залежності від індивідуальних психологічних особливостей студентів. Підкреслено важливість особистісно-орієнтованого підходу у навчанні читанню, індивідуального підходу у виборі текстів та завдань до них при створенні комплексу практичних занять з подолання когнітивних утруднень, які виникають протягом роботи з іншомовними науковими текстами.

Представлено етапи констатувального експерименту з вивчення індивідуальних психологічних особливостей магістрів та їх роботи з іншомовними науковими текстами та розкрито зміст кожного етапу.

 

Ключові слова: іншомовні наукові тексти, читання, сприймання, розуміння, індивідуальні психологічні особливості, індивідуальний підхід.

 

Aktual_probl_psihol 2014, 1(41): 197-202 (pdf)


 

УДК 159.922:159.953.5

 

Щіпановська О.Р.

 

Національна академія статистики, обліку та аудиту, Київ.

 

Аналіз основних підходів до учіння як важливого чинника професійного та особистісного розвитку майбутніх фахівців.

 

Мова статті: українська

 

Анотація: Статтю присвячено висвітленню досліджень психологічних особливостей учіння як специфічної форми активності суб’єкта навчання (студента), у майбутньому – фахівця своєї справи. Описано сучасні підходи до учіння, подано розгорнуту характеристику основних підходів до учіння та показано їх вплив на ефективність навчання з урахуванням індивідуальних відмінностей учбової діяльності студентів, показано можливість їх цілеспрямованого формування в умовах вищого навчального закладу, окреслено перспективу використання у професійній діяльності успішно сформованих у системі вищої професійної освіти ефективних підходів до учіння та навичок саморегуляції.

 

Ключові слова: учіння, стиль учіння, мотивація учбової діяльності, саморегуляція, підхід до учіння, глибокий підхід, поверховий підхід, стратегічний підхід, ефективність навчання.

 

Aktual_probl_psihol 2014, 1(41): 202-206 (pdf)


 

УДК 158.922:316.624

 

Янкевич С.М.

 

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

 

Програма розвитку компонентів готовності майбутніх фахівців освітньої галузі до роботи із соціально дезадаптованими підлітками.

 

Мова статті: українська

 

Анотація: В статті розкрито зміст програми розвитку компонентів готовності майбутніх фахівців освітньої галузі до роботи із соціально дезадаптованими підлітками, відображено етапи та напрямки її впровадження, а також визначено її складові (організаційну, змістову та рефлексійну).

Також у цій роботі виділено компоненти готовності, на які здійснюватиметься вплив за допомогою спеціально підібраних тренінгових вправ, запропоновано теми для дискусій у ході проведення тренінгових занять, розроблено графічну схему зазначеної програми, а також описано умови, за яких буде забезпечена ефективність програми.

 

Ключові слова: готовність, особистість, соціально дезадаптовані підлітки, формування, програма розвитку, емпатія, комунікативна толерантність, стресостійкість, самоконтроль, індивідуально-психологічна адаптованість.

 

Aktual_probl_psihol 2014, 1(41): 207-211 (pdf)