Актуальні проблеми психології, Том 1, Випуск 43 – 2015

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

 Зміст випуску


 

УДК 316.647.5:[37.07:005.95]

Брюховецька О.В.

Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» НАПН України, м. Київ, Україна

Модель професійної толерантності керівників загальноосвітніх навчальних закладів

Мова статті: українська

У статті представлено модель професійної толерантності керівників загальноосвітніх навчальних закладів, проаналізовано компоненти і складові професійної толерантності – власне управлінська толерантність (толерантність до невизначеності в управлінській діяльності, толерантність до змін в управлінській діяльності, толерантність до професійних стресів), толерантність до взаємодії із суб’єктами навчально-виховного процесу (етнічна толерантність, соціальна толерантність, комунікативна толерантність, прийняття інших, управлінська емпатія, толерантний стиль керівництва, гнучкість поведінки в різних управлінських ситуаціях, конфліктологічна толерантність), аутотолерантність (прийняття себе (позитивне ставлення до себе, значущість ролі керівника, значущість професійної толерантності для керівника), адекватна самооцінка, асертивність, рефлексивність, самоконтроль).

Підкреслено актуальність формування професійної толерантності як інтегральної професійно важливої якості особистості керівників загальноосвітніх навчальних закладів у системі післядипломної педагогічної освіти.

Ключові слова: керівник загальноосвітнього навчального закладу, професійна толерантність, власне управлінська толерантність, толерантність до взаємодії із суб’єктами навчально-виховного процесу, аутотолерантність, формування професійної толерантності в системі післядипломної педагогічної освіти.

Aktual_probl_psihol 2015, 1(43): 3-8 (pdf)


 

УДК 159.923.3

Грубі Т.В.

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський, Україна

Сучасні моделі перфекціонізму

Мова статті: українська

У статті здійснено огляд основних зарубіжних і російських моделей перфекціонізму, наведено короткі характеристики моделей, розглянуто їхні переваги та недоліки порівняно з іншими моделями. Моделі перфекціонізму розглядались у психоаналітичному, біхевіористичному та когнітивному напрямках сучасної психологічної науки. Автором відзначено необхідність побудови моделі, яка б описувала структуру та детермінанти перфекціонізму особистості. У сучасній психології перфекціонізм розглядається як психологічний конструкт, що поєднує прагнення суб’єкта до досконалості, високі особисті стандарти, прагнення доводити результати власної діяльності до найвищих стандартів.

Ключові слова: перфекціонізм, модель перфекціонізму, структура перфекціонізму, адаптивний перфекціонізм, дезадаптивний перфекціонізм, високі особисті вимоги.

Aktual_probl_psihol 2015, 1(43): 8-15 (pdf)


 

УДК 159.9.015:159.9.019.2

Дробот О.В.

Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України, м. Львів, Україна

Властивості професійної свідомості керівника

Мова статті: українська

У статті описано властивості професійної свідомості керівника – «управлінської свідомості», яка відображає і породжує професійний світ управлінців. Розглянуто основні властивості управлінської свідомості – активність, вибірковість, ідейність, цілісність, константність і динамічність. Аналізуються джерела формування властивостей професійної свідомості керівника: запропоновано бачення управлінських інтересів та управлінських переконань у структурі професійної свідомості керівника, виявлено, що вони виражають відповідний рівень і динаміку задоволення управлінських потреб; показано, що управлінська свідомість особистості керівника набуває якості константності-динамічності і пов’язана зі світоглядом особистості керівника, що забезпечує виконання ним управлінських функцій.

Ключові слова: професійна свідомість керівника, властивості управлінської свідомості, управлінські інтереси, управлінські переконання, світогляд особистості керівника.

Aktual_probl_psihol 2015, 1(43): 15-19 (pdf)


 

УДК 159.9:005;355.237:351.746.1

Журавльов В.В.

Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, м. Хмельницький, Україна

Психологічна модель підготовки до професійно-управлінської діяльності керівників органів охорони державного кордону

Мова статті: українська

У статті проаналізовано сутність психологічної моделі підготовки до професійно-управлінської діяльності керівників органів охорони державного кордону, розкрито основні складові підготовки керівного складу, такі, зокрема, як психологічна грамотність, психологічна компетентність та організаційна культура.

Автор охарактеризував психологічні аспекти тренінгової підготовки керівників та проаналізував зміст та особливості психологічної готовності до професійно-управлінської діяльності.

Ключові слова: психологічна модель, тренінг, психологічна готовність, керівники органів охорони державного кордону.

Aktual_probl_psihol 2015, 1(43): 20-25 (pdf)


 

УДК 159.9.922

Карамушка Л.М., Ткалич М.Г.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна

Запорізького національного університету, м. Запоріжжя, Україна

Ґендерна політика організації та її основні індикатори: досвід емпіричного дослідження

Мова статті: українська

У статті представлено результати емпіричного дослідження ґендерної політики організацій (n=1138), її основних індикаторів: рівня ґендерної дискримінації, оцінки балансу «робота – життя» персоналу. Дослідження проведено за допомогою авторських методик. У дослідженні встановлено рівень ґендерної дискримінації, оцінку персоналом збалансованості між роботою та іншими сферами його життя. Визначено особистісні (соціально-демографічні та ґендерні) та організаційні (форма власності, сфера діяльності, ґендерний тип організацій) особливості сприйняття ґендерної політики. Визначено необхідність розробки та впровадження ґендерно орієнтованих програм психологічного супроводу персоналу організацій.

Ключові слова: персонал організацій, ґендерна політика організацій, ґендерна дискримінація, баланс «робота – життя».

Aktual_probl_psihol 2015, 1(43): 26-32 (pdf)


 

УДК 159.92: 37015.3 ( 045)

Кот В.Г.

Університет менеджменту освіти НАПН України, м. Київ, Україна

Психологічна підготовка як інструмент сприяння професійній самореалізації рекламіста

Мова статті: українська

У статті представлено зміст, принципи, психологічні та методичні підходи до стимулювання професійного зростання та самореалізації працівників рекламної сфери. Подано Програму професійного зростання працівників рекламної сфери, а саме програму цілеспрямованої модифікації вмінь, діяльності, стратегій, конструктів, властивостей, ціннісних пріоритетів й інших аспектів особистості для більшого її пристосування до сутності, вимог і специфіки професійної діяльності рекламістів. Програму розроблено з метою визначення практичних рекомендацій щодо покращення рівня професійної самореалізації: які якісні характеристики і якого рівня інтенсивності особистісних рис повинен мати ефективний співробітник рекламної сфери; у якому реальному стані знаходиться особа працівника в просторі професійно значущих і психологічних характеристик; які якості особистості і системоутворюючі чинники детермінують рівень професійної самореалізації.

Ключові слова: самореалізація, рекламісти, професійне навчання, програма професійного зростання, принципи та особливості навчання дорослих, тренінг.

Aktual_probl_psihol 2015, 1(43): 33-38 (pdf)


 

УДК 159.947.5: 331.101.3/104

Мейтарчан С.Ю.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна

Розробка програми тренінгових занять для підготовки майбутніх менеджерів до мотивування персоналу

Мова статті: українська

У статті представлено результати розробки і впровадження системи тренінгових занять для підготовки майбутніх менеджерів до мотивування персоналу. Розроблений автором цикл занять передбачає реалізацію на кожному з них інформаційно-смислового, діагностичного, та корекційно-розвивального компонентів різноманітними психолого-педагогічними засобами: включенням міні-лекцій, опрацюванням інформаційних матеріалів, діагностичних методик, виконанням діагностичних вправ, рольових та ділових ігор, колективною і груповою роботою над кейсами та ситуаційними вправами. Результати, отримані в ході формувального експерименту, показали ефективність запропонованої системи тренінгових занять.

Ключові слова: мотивування персоналу, стратегія мотивування, тип мотивування, підготовка майбутніх менеджерів, тренінгові заняття, оцінка ефективності.

Aktual_probl_psihol 2015, 1(43): 38-46 (pdf)


 

УДК 159.922:005.32

Мушегов О.М.

Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна

Проблема самоефективності в сучасній вітчизняній організаційній психології

У статті подано характеристику сучасних тенденцій у розробці проблеми самоефективності у вітчизняній організаційній психології. Здійснено аналіз концептуального підходу до організаційної культури освітніх організацій та детермінант її розвитку, а також концептуального підходу до розвитку самоефективності особистості в освітньому просторі. Окреслено сучасні дослідницькі напрямки самоефективності у вітчизняній організаційній психології: розширення сенсового поля самоефективності як психологічного концепту; збагачення спектральних ліній наукових розвідок у теоретико-експериментальній парадигмі. Розглянуто можливості продуктивного розвитку самоефективності в контексті дихотомії «зовнішньої» та «внутрішньої» детермінації.

Ключові слова: самоефективність, освітні організації, детермінація, чинники, особистість, організаційна культура, працівник освітньої організації.

Aktual_probl_psihol 2015, 1(43): 47-53 (pdf)


 

УДК 159.993.3:640.43

Приймук О.О.

Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ, Україна

Теоретико-методологічні підходи до формування психологічних умов розвитку професійно важливих якостей майбутніх фахівців

Мова статті: українська

У статті представлено теоретико-методологічні підходи до формування психологічних умов розвитку професійно важливих якостей майбутніх фахівців у системі професіогенезу особистості. Науково-категоріальний статус досліджуваного питання уточнюється через розкриття його змісту, структури, наукових підходів та через дослідження внутрішніх і зовнішніх мотивів, забезпечення полімотивації під час професійної підготовки, а також через з’ясування рівнів особистісної активності майбутнього фахівця. Аналіз психологічних умов становлення і розвитку професійно важливих якостей дав змогу урахувати особливості формування генезису з виокремленням групи соціально-психологічних якостей, що є наслідком особистісного розвитку та психофізіологічних якостей, які мають спадкову зумовленість.

Ключові слова: професійно важливі якості, формування, психологічні умови, мотивація, професійна підготовка, фахівець.

Aktual_probl_psihol 2015, 1(43): 53-58 (pdf)


 

УДК 159.944:005.32

Рутина Ю.В.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Кам’янець-Подільський, Україна

Методики для дослідження психологічних чинників професійної самоактуалізації державних службовців

Мова статті: українська

У статті представлено три групи методик для діагностики психологічних чинників професійної самоактуалізації державних службовців. Перша група включає методики для вивчення рівня самоактуалізації державних службовців. До другої групи входять методики, що спрямовані на вивчення «внутрішніх» та «зовнішніх» чинників макрорівня (чинники особистості), що впливають на рівень професійної самоактуалізації державних службовців. Третя група формується з методик, що спрямовані на дослідження «внутрішніх» та «зовнішніх» чинників мезорівня (чинники організації), які впливають на рівень розвитку самоактуалізації державних службовців.

Ключові слова: державні службовці; самоактуалізація; професійна самоактуалізація; психологічні чинники професійної самоактуалізації; методики; методики для дослідження психологічних чинників професійної самоактуалізації.

Aktual_probl_psihol 2015, 1(43): 58-64 (pdf)


 

УДК 159.99

Чернега Н.С.

Київський університет права Національної академії наук України. м. Київ, Україна

Погляди вітчизняних та зарубіжних учених на формування позитивного іміджу вищого навчального закладу

Мова статті: українська

У статті автором наведено результати аналізу наукових джерел вітчизняних та зарубіжних науковців з розв’язання проблем щодо формування іміджу освітніх установ. Визначено особливості та відмінності в наукових підходах до формування іміджу вищого навчального закладу. Вітчизняні автори приділяють більше уваги вивченню внутрішнього іміджу компанії – ставлення до компанії її персоналу і керівників. Зарубіжні вчені надають вагомого значення зовнішньому аспекту іміджу в організації. Таке поєднання процесу формування позитивного іміджу вищого навчального закладу є необхідною передумовою підвищення іміджу установи і дає змогу розробити ефективні психологічні прийоми та методи, які спрямовані на підвищення результативності позитивного іміджу вищого навчального закладу.

Ключові слова: імідж, навчальний заклад, формування, позитивний, вітчизняні, зарубіжні, вчені.

Aktual_probl_psihol 2015, 1(43): 64-68 (pdf)


 

УДК 159.922.1

Чернявська І.А.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ, Україна

Методики для вивчення змісту і чинників професійної адаптації персоналу в транснаціональних корпораціях

Мова статті: українська

У статті представлено три групи методик для діагностики змісту і чинників професійної адаптації персоналу в транснаціональних корпораціях. Перша група включає в себе методики для вивчення основних показників професійної адаптації (власне професійної адаптації; соціально-психологічної адаптації; ступінь задоволеності процесом адаптації; підходи до вдосконалення професійної адаптації). Друга група включає методики для дослідження «внутрішніх», психологічних, чинників мікрорівня (психологічні особливості особистості персоналу) і мезорівня (організаційна культура корпорації), які впливають на процес професійної адаптації персоналу в транснаціональних корпораціях. І до третьої групи входять методики для вивчення «зовнішніх», функціонально-організаційних, чинників факторів мікрорівня (наприклад, посада персоналу в організації, досвід роботи і т.п.) і мезорівня (наприклад, тип організації, напрямок діяльності організації тощо).

Ключові слова: транснаціональні корпорації, персонал, професійна адаптація персоналу, чинники професійної адаптації, методики для вивчення змісту і чинників професійної адаптації персоналу в транснаціональних корпораціях.

Aktual_probl_psihol 2015, 1(43): 69-74 (pdf)


 

УДК 316.64:316.77:316.628:339.138

Гомольська Л.П.

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, м. Київ, Україна

Екологічність бренду як чинник ефективної бренд-комунікації

Мова статті: українська

У статті наведено результати дослідження впливу екологічності бренду на ефективність бренд-комунікації. Показано, що бренд-комунікація являє собою комплекс певних дій у процесі соціальної взаємодії (міжособистісної, міжгрупової, масової), які впливають на думку, мотиви, установки, поведінку споживачів щодо певних компаній, їх продуктів і (чи) послуг. Результатом бренд-комунікації є образ бренду як соціального об’єкта. Про ефективність бренд-комунікацій йдеться у випадку, коли сформований образ бренду формує лояльність споживачів як атитюд, що динамічно розвивається і мотивує індивідів до придбання та споживання відповідного продукту (послуги).

Наведено результати емпіричного дослідження, за якими виокремлено: типи споживачів за сприйняттям екологічності бренду в бренд-комунікаціях, виявлено статистично значущі відмінності у розподілі типів споживачів залежно від низки соціально-демографічних та організаційно-професійних чинників; визначено вплив екологічності бренду на лояльність як чинник ефективної бренд-комунікації для товарів продовольчої групи. Окреслено перспективи подальших досліджень, що полягають у визначенні соціально-психологічних механізмів і чинників ефективних бренд-комунікацій, теоретичному обґрунтуванню, розробленні та апробації соціально-психологічних програм підготовки майбутніх менеджерів, маркетологів, працівників рекламної сфери до ефективних бренд-комунікацій.

Ключові слова: бренд, образ бренду, екологічність бренду, атитюд, бренд-комунікація, психологія споживача, лояльність.

Aktual_probl_psihol 2015, 1(43): 75-81 (pdf)


 

УДК 159.944:37

Дроздова Ю.В.

Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ, Україна

Аналіз результатів апробації комплексної психологічної програми регуляції самовизначення майбутніх фахівців торговельного підприємництва

Мова статті: українська

У статті представлено порівняльний аналіз результатів апробації комплексної психологічної програми регуляції самовизначення майбутніх фахівців торговельного підприємництва. За результатами порівняльного аналізу обох експериментальних і контрольних груп випускників і першокурсників зроблено висновки, за якими визначено загальні закономірності, які полягають у тому, що у другому обстеженні випускників і першокурсників зафіксовано істотні позитивні зміни у порівнянні з фоновими і контрольними даними, що свідчить про ефективність застосування комплексної психологічної програми регуляції самовизначення майбутніх фахівців торговельного підприємництва.

Ключові слова: апробація, психологічна програма, розвиток, самовизначення, першокурсники, випускники, торговельне підприємництво.

Aktual_probl_psihol 2015, 1(43): 81-85 (pdf)


 

УДК 159.9:316.476:338.48

Жовнер В.Ю.

Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ, Україна

Наукові підходи до вивчення конкурентоспроможності фахівців туристичного бізнесу

Мова статті: українська

Аналіз літературних джерел свідчить про «міждисциплінарність» проблеми конкурентоспроможності фахівців туристичного бізнесу, доцільність застосування комплексного підходу та виділення економічного і психологічного напрямів її дослідження.

За результатами системного теоретичного аналізу з’ясовано, що проблеми психологічних умов розвитку конкурентоспроможності майбутніх фахівців туристичного бізнесу є недостатньо розробленими, у прямій постановці не розглядались, що зумовило необхідність формування нового підходу до вивчення психологічних умов розвитку конкурентоспроможності майбутніх фахівців туристичного бізнесу.

Ключові слова: наукові підходи, конкурентоспроможність, особистість, фахівці туристичного бізнесу, умови, розвиток.

Aktual_probl_psihol 2015, 1(43): 86-91 (pdf)


 

УДК 159.942.3

Корольчук В.М.

Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ, Україна

Методичні підходи діагностики впливу психотравмуючих факторів на особистість підприємця

Мова статті: українська

У статті представлено методичні підходи діагностики впливу психотравмуючих факторів на особистість підприємця. На cьогодні існують різні методи психодіагностики з метою прогнозування стійкості особистості до стресу. Основне завдання діагностики методів впливу психотравмуючих факторів на особистість підприємця полягає у врахуванні індиві¬дуальних психологічних і психофізіологічних особливостей досліджуваного й екстраполяції отриманих даних на аналогічні ситуації в майбутньому. Інший методичний підхід враховує комплексність психологічної діагностики професійного стресу і його рівень визначають за прямими та побічними показниками. Існує незначна кількість прямих методик на визначення його рівня. Як побічні показники професійного стресу використовують блок інформативних методик, які спрямовано на його прояви. Нині виокремлюють також методичні підходи психодіагностики реакцій людини на стрес, підходи оцінки впливу стресорів на особистість підприємця та оцінки подолання стресу, тобто два основних напрями – одні цілком спрямовані на дослідження стресу, інші – на вивчення проявів у посттравматичний період.

Ключові слова: діагностика, оцінка, професійний стрес, прогноз, стресори, особистість, підприємець.

Aktual_probl_psihol 2015, 1(43): 92-96 (pdf)


 

УДК 005.32

Гуменюк О.Г.

Хмельницький університет управління і права, м. Хмельницький, Україна

Психологічний аналіз особистісних теорій лідерства

Мова статті: українська

У статті проаналізовано концептуальний підхід до розуміння лідерства із урахуванням пріоритету особистісних теорій. Відзначено, що у «героїчних» теоріях здатність до лідерства розглядається як вроджена, лідерами народжуються, а не стають. Представники психоаналітичної теорії розуміють особистість лідера як постать батька. У теорії «рис» акцентується увага, що лідером особистість визначають певні психологічні якості та властивості (риси). Концепція харизматичного лідерства трактує лідерство як форму впливу на інших засобом особистісної привабливості, що викликає підтримку і визнання лідерства. У п’ятифакторній моделі особистісних рис розрізняються індивідуальні якості та відповідні їм риси поведінки, пов’язані із досягненням певних цілей.

Ключові слова: лідер, лідерство, героїчна теорія, психоаналітична теорія, теорія «рис» характеру, харизматична теорія лідерства, етична спрямованість лідера, п’ятифакторна модель особистісних рис.

Aktual_probl_psihol 2015, 1(43): 97-103 (pdf)


 

УДК 316.6:159.922.62

Жигаренко І.Є., Завацький Ю.А., Завацький В.Ю.

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк, Україна

Система соціально-психологічних чинників вторинної соціалізації особистості

Мова статті: українська

У статті наведено результати комплексного дослідження соціально-психологічних особливостей ресоціалізації особистості в умовах соціальної ізоляції, що базується на особистісно-орієнтованому підході, який передбачає урахування індивідуально-типологічних особливостей та рівнів її адаптаційного потенціалу (задовільного, низького, незадовільного), а також різновиду скоєного злочину та режиму утримання. Встановлено, що основними психологічними чинни¬ками успішності ресоціалізації особистості в умовах соціальної ізоляції є зміни як індивідуально-типологічних (рівень розвитку інтелекту, наявність позитивних характерологічних рис) та особистісних (світогляд, рівень розвитку правосвідомості й моральних якостей, освіченість, рівень адаптованості) характеристик досліджуваних, так і терміну та умов їхнього перебування в таких установах (особливості організації навчально-виховного й трудового процесу, ставлення та вплив адміністрації закладу, особливості міжособистісних взаємин, підтримка зв’язків із близькими та рідними). Визначено, що в умовах соціальної ізоляції процес ресоціалізації особистості має бути безупинним і виступати в кількох взаємозалежних площинах: як головна мета діяльності соціально-психологічної роботи виправних установ; психолого-педагогічний процес, що забезпечує досягнення зазначеної мети; внутрішній процес якісної зміни свідомості, почуттів і поведінки особистості.

Ключові слова: особистість, ресоціалізація, соціальна адаптація, соціальна ізоляція, особистісно-орієнтований підхід.

Aktual_probl_psihol 2015, 1(43): 104-107 (pdf)


 

УДК 159.942.5:331.108.644.7

Журба А.М.

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк, Україна

Аналіз понятійного конструкту «особистісні деструкції» в науковій літературі

Мова статті: українська

У статті наведено результати теоретико-методологічного аналізу понятійного конструкту «особистісні деструкції» в науковій літературі. Встановлено, що під особистісними деструкціями розуміють патологічний процес руйнування структури особистості або окремих її елементів. Показано, що до особистісних деструкцій відносять такі утворення психіки людини, які породжують бар’єри в її контактах із оточуючими та ускладнюють тим самим реалізацію власних цілей. Констатовано, що до основних видів деструктивних змін особистості належать патологічна деформація особистісних потреб і мотивів, деструктивні зміни характеру й темпераменту, порушення вольової регуляції поведінки, системи міжособистісних відносин, формування неадекватної самооцінки. Визначено, що серед провідних форм особистісних деструкцій виокремлюють часткові та глибокі особистісні деструкції, а також тимчасові (минущі), з подальшим відновленням функціонування всіх структурних компонентів особистості, й прогредієнтні (незворотні), з наступним особистісним дефектом. Встановлено, що особистісні деструкції можуть бути як результатом аутодеструктивної діяльності людини, так і цілеспрямованого зовнішнього впливу, або наслідком психотравмуючих і кризових ситуацій, зокрема втрати людиною працездатності.

Ключові слова: особистість, особистісні деструкції, аутодеструкцїї, агресія, ригідність, соціально-психологічні засоби корекції.

Aktual_probl_psihol 2015, 1(43): 107-110 (pdf)


 

УДК 159.923.33:378.046-021.68-051

Карамушка Т.В.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна

Тренінг «Формування готовності аспірантів до здійснення професійної кар’єри»: зміст, структура, основні інтерактивні техніки

Мова статті: українська

У статті розкрито мету, завдання, зміст та структуру тренінгу з проблем формування готовності аспірантів до здійснення професійної кар’єри. Детально переставлено п’ять тренінгових сесій, які стосуються: сутності професійної кар’єри та її ролі в життєдіяльності особистості; особливостей професійної кар’єри аспірантів та її основних видів; змісту і структури готовності аспірантів до здійснення професійної кар’єри; соціально-психологічних чинників та умов формування готовності аспірантів до здійснення професійної кар’єри; впливу організаційно-професійних та соціально-демографічних чинників на розвиток готовності аспірантів до здійснення професійної кар’єри. Розкрито зміст кожного із блоків тренінгу, які входять до структури тренінгових сесій (інформаційного, діагностичного, корекційно-розвивального), та відповідних інтерактивних технік.

Ключові слова: аспіранти, професійна кар’єра, готовність аспірантів до здійснення професійної кар’єри, тренінг, тренінгові сесії, інтерактивні техніки.

Aktual_probl_psihol 2015, 1(43): 111-117 (pdf)


 

УДК 159.923.2

Михайлишин У.Б.

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк, Україна

Соціально-психологічна проблематика формування та збереження системи цінностей молоді в умовах освітньої взаємодії

Мова статті: українська

У статті показано, що чинниками збереження системи цінностей молоді в умовах освітньої взаємодії є: загальний успіх членів групи, дружелюбний тон спілкування, згуртованість групи, задоволеність кожного членством у групі, професійний досвід колег тощо. Виявлено кореляцію між чинниками, які сприяють розвитку групових цінностей: схильність окремих членів групи піддаватися тиску більшості та авторитет меншості у групі.

Визначено, що механізмами стабілізації системи цінностей у групі виступають конформність, сумісність, спрацьованість, згуртованість її членів. Встановлено, що ціннісний вплив меншості може виступити засобом розвитку групи, який сприяє зростанню пізнавальної, соціальної, моральної активності її членів. Показано, що професійний досвід членів групи, як один із чинників розвитку системи цінностей, характеризується певним рівнем психологічної готовності включатися в процес спілкування в системі «студент-студент», «студент-викладач», наявністю в членів групи здатності до самоаналізу, самоорганізації, самоконтролю, вмінням сприймати й оцінювати інших людей у процесі взаємодії, здатністю відтворювати й відображати соціально-психологічну реальність, вмінням організовувати спільну діяльність, ставити цілі та досягати їх.

Ключові слова: особистість, цінності, молодь, група, система цінностей, освітня взаємодія.

Aktual_probl_psihol 2015, 1(43): 117-120 (pdf)


 

УДК 159.9.072: 616

Оніщенко Н.В.

Національний університет цивільного захисту України, м. Харків, Україна

Аналіз передового досвіду організації та надання екстреної психологічної допомоги постраждалим в умовах надзвичайної ситуації

Мова статті: українська

У статті подаються результати аналізу питання становлення та сучасного стану служб психологічної допомоги в загалі та служб екстреної психологічної допомоги зокрема. Автор проводить аналіз становлення прототипів сучасних служб психологічної допомоги. В межах розгляду сучасних тенденцій розвитку психологічних служб, що надають допомогу постраждалому населенню, відмічається розгортання Програми дій у рамках цивільного захисту та впровадження психосоціального супроводу постраждалих на всіх етапах надзвичайних ситуацій у різних країнах Європи та Америки. Надаються дані щодо проблем розвитку сучасної служби екстреної психологічної допомоги в Україні.

Ключові слова: екстрена психологічна допомога; постраждалий; надзвичайна ситуація.

Aktual_probl_psihol 2015, 1(43): 121-125 (pdf)


 

УДК 316.42

Рудська М.І.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна

Комплекс методик для дослідження психологічних особливостей соціально активної молоді

Мова статті: українська

У статті проаналізовано зміст та структуру соціальної активності молоді, її основні види. Розкрито систему психологічних якостей, які повинні бути притаманні соціально активній молоді.

Представлено дві групи методик для діагностики психологічних особливостей соціальної активності молоді. Перша група включає анкету з відкритими питаннями (для вивчення розуміння молоддю сутності соціальної активності, її ролі, основних видів, а також чинників, які сприяють або заважають розвитку соціальної активності молоді в Україні та психологічних умов розвитку) та методику контент-аналізу. До другої групи відносять тестові методики, які спрямовані на вивчення рівня розвитку психологічних якостей соціально активної молоді (лідерський компонент, ціннісно-мотиваційний компонент, емоційно-регулятивний компонент, комунікативний компонент).

Ключові слова: молодь, соціальна активність молоді, види соціальної активності молоді, психологічні якості соціально активної молоді.

Aktual_probl_psihol 2015, 1(43): 125-129 (pdf)


 

УДК 159.92:316.6

Сердюкова І.М.

Інституту педагогіки, психології та мистецтв Вінницький державний педагогічного університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна

Теоретичний аналіз вивчення проблеми соціальної адаптації у вітчизняній психологічній літературі

Мова статті: українська

Статтю присвячено теоретичному аналізу вивчення проблеми соціальної адаптації у вітчизняній психологічній літературі. Зроблено аналіз сутності соціальної та соціально-психологічної адаптації з точки зору різних наукових позицій та підходів. Розглянуто соціальну адаптацію як взаємодію двох взаємоадаптивних структурно складних систем: особистості і соціального середовища. Розкрито поняття «адаптаційний потенціал» та «особистісний адаптаційний синдром». Проаналізовано три аспекти соціальної адаптації: власне адаптація розглядається як процес, адаптивність – як здатність, а адаптованість – як результат цього процесу.

Ключові слова: особистість, соціальна адаптація, соціально-психологічна адаптація, адаптивність, адаптованість, адаптаційний потенціал.

Aktual_probl_psihol 2015, 1(43): 130-136 (pdf)


 

УДК 159.922.7:316.6

Спицька Л.В.

Класичний приватний університет, м. Запоріжжя, Україна

Соціально-психологічна оцінка наслідків несприятливих умов соціалізації у виникненні делінквентної поведінки неповнолітніх

 

Мова статті: українська

У статті показано, що соціалізація неповнолітніх здійснюється через низку умов: цілеспрямоване виховання, навчання і випадкові соціальні впливи в діяльності і спілкуванні. Констатовано, що не завжди процес соціалізації відбувається без проблем: іноді під впливом некерованих соціальних впливів виникає дезадаптація, яка може в подальшому призвести до делінквентної поведінки. Визначено, що протиправна поведінка тісно пов’язана з соціально-психологічними чинниками, що сприяють формуванню дезадаптації особистості: в організації виховання, що призводить до розвитку антигромадянської орієнтації і асоціальної мотивації; у розумінні соціальних ролей, що призводять або до заперечення ролі, нерозуміння її соціальної значущості, або до ухиляння від виконання ролі; у системі спілкування (звуження кола спілкування, спілкування в групі з ненормативною поведінкою, неможливість задоволення потреб в емоційному контакті чи самоствердженні тощо); індивідуального соціального досвіду, залежного від помилок у вихованні, специфіки спілкування, засвоєння норм асоціальної поведінки тощо; соціального контролю, що залежить від недостатньої ефективності діяльності сім'ї, навчально-виховних та виробничих організацій, правоохоронних органів; у соціальній адаптації, що відбиває, зокрема, процеси міграції та урбанізації.

Ключові слова: неповнолітні, соціалізація, адаптація, дезадаптація, делінквентна поведінка, психологічна корекція.

Aktual_probl_psihol 2015, 1(43): 136-139 (pdf)