Актуальні проблеми психології, Том 1, Випуск 44 – 2016

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

 Зміст випуску


УДК: 316.647.5:005.32:373
Карамушка Л.М., Баранова В.А.
Карамушка Людмила Миколаївна, член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор, заступник директора з науково-організаційної роботи та міжнародних наукових зв‘язків Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, завідувачка лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ,Україна. Баранова Вікторія Анатоліївна, науковий кореспондент лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ, Україна.

Рівень розвитку типів організаційної культури позашкільних навчальних закладів: зв’язок із характеристиками управлінської діяльності керівників
У статті на основі емпіричного дослідження проаналізовано рівень розвитку основних характеристик управлінської діяльності керівників позашкільних навчальних закладів (компетентності, емоційності, вимогливості і справедливості). Показано представленість у позашкільних навчальних закладах таких типів організаційної культури, як культури «влади», культури «ролі», культури «завдань», культури «особистості», як у «реальній», так і «ідеальній» формі. Констатовано орієнтацію персоналу позашкільних навчальних закладів на посилення «прогресивних» типів організаційних культур (культуру «особистості» і культуру «завдань»). Виявлено зв‘язок між рівнем розвитку основних характеристик управлінської діяльності керівників позашкільних навчальних закладів та рівнем розвитку різних типів організаційних культур. Ключові слова: позашкільні навчальні заклади; характеристики управлінської діяльності керівників; організаційна культура; типи організаційної культури; розвиток організаційної культури позашкільних навчальних закладів.

Aktual_probl_psihol 2016, 1(44): 3-9 (pdf)


 

УДК: 159,923
Гнускіна Г.В.
Гнускіна Ганна Володимирівна, аспірантка лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м.Київ, Україна.

Зміст та особливості проведення тренінгу «Профілактика та подолання професійного вигорання у підприємців»
У статті розкрито загальну структуру тренінгу для підготовки підприємців до профілактики та подолання професійного вигорання, яка включає п‘ять розділів, що розкривають зміст, структуру професійного вигорання, чинники мікро- та мезорівня, які обумовлюють його виникнення. Кожен із розділів тренінгу, відповідно до технологічного підходу, складається із трьох блоків (змістовно-смислового; діагностичного; корекційно-розвивального). Представлено обсяг тренінгу та детально описано його зміст, який включає різноманітні інтерактивні техніки (заповнення робочих листів, ―мозковий штурм‖, групові дискусії, ділові ігри, робота з інтернет-ресурсами, психологічні практикуми, домашні творчі завдання та ін.). Ключові слова: підприємці, професійне вигорання, структура професійного вигорання, чинники професійного вигорання, тренінг, профілактика та подолання професійного вигорання.

Aktual_probl_psihol 2016, 1(44): 10-15 (pdf)


 

УДК: 316.647.5:005.32:373
Терещенко К.В.
Терещенко Кіра Володимирівна, кандидат психологічних наук, науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.

Вплив організаційних чинників на рівень толерантності персоналу закладів освіти
У статті описано рівні розвитку основних видів толерантності (етнічна, соціальна толерантність та толерантність як риса особистості) й індексу толерантності персоналу загальноосвітніх навчальних закладів. Проаналізовано зв‘язок між толерантністю педагогів й організаційними чинниками (кількість осіб, які працюють в організації, час існування організації, місце розташування організації). Встановлено сукупний вплив кількох організаційних чинників на рівень толерантності як риси особистості та індекс толерантності персоналу закладів освіти. Ключові слова: толерантність, види толерантності, індекс толерантності, організаційні чинники, сукупний вплив чинників, персонал закладів освіти.

Aktual_probl_psihol 2016, 1(44): 16-20 (pdf)


 

УДК: 316.6
Дембицька Н.М.
Дембицька Наталія Миколаївна, провідний науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України, кандидат психологічних наук, м. Київ, Україна

Соціально-психологічне забезпечення економічної соціалізації школярів: від традицій до креативу
Стаття присвячена обґрунтуванню методологічних підходів до дослідження соціально-психологічного забезпечення економічної соціалізації школяра в освітньому просторі школи. Це забезпечення показане з точки зору традиційного детерміністського та конструкціоністського підходів у дослідженні соціально-психологічних явищ. Ключові слова: соціально-психологічне забезпечення економічної соціалізації особистості, школяр, детермінізм, конструкціонізм, соціально-психологічний простір, економічна соціалізація, економічна культура особистості, суб‘єкт, економічна суб‘єктність.

Aktual_probl_psihol 2016, 1(44): 21-25 (pdf)


 

УДК: 316.6
Дембицька Н.М., Новосядла О.М.
Дембицька Наталія Миколаївна, кандидат психологічних наук старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України, м. Київ, Україна. Новосядла Олена Миколаївна, науковий кореспондент лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України, заступник директора спеціалізованої школи № 274 з поглибленим вивченням іноземних мов м.Києва.

Теоретико-методологічні підходи до вивчення економічної соціалізації дитини в малозабезпеченій сім’ї
Стаття присвячена обґрунтуванню основних теоретико-методологічних підходів до аналізу економічної соціалізації дитини в просторі малозабезпеченої сім‘ї. З точки зору культурно-діяльнісного, структурно-функціонального, суб‘єктно-вчинкового та інтерсуб‘єктного підходів пояснюються особливості соціалізуючого впливу міжособистісних стосунків у малозабезпеченій сім‘ї на розвиток економічної культури дитини. Ключові слова: економічна соціалізація особистості, суб‘єкт, малозабезпечена сім‘я, культура малозабезпеченості, бідність, малозабезпеченість, матеріальне самозабезпечення, приватність особистості

Aktual_probl_psihol 2016, 1(44): 25-31 (pdf)


 

УДК: 316.6
Зубіашвілі І.К.
Зубіашвілі Ірина Костянтинівна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна

Концептуальні основи вивчення монетарної соціалізації
У статті розглядаються основні історично сформовані підходи дослідження грошей як феномену соціалізації. В результаті теоретичного аналізу наукових джерел виявлена та обґрунтована соціально-психологічна роль грошей у розвитку монетарної соціалізації. Підкреслюється значна соціальна роль грошей у суспільстві, описуються соціальні значення, що містяться в грошах. Інститут грошей, виступаючи як одне із самих складних і багатофункціональних явищ, вимагає подальшого вивчення, що дозволить розкрити роль грошових відносин для будь-якого суспільства. Ключові слова: гроші, цінність, монетарна соціалізація, функції грошей, психологія грошей, грошові відносини, теорії грошей, соціальна взаємодія

Aktual_probl_psihol 2016, 1(44): 31-35 (pdf)


 

УДК: 17.032.1; 338.2 – 053.81
Лавренко О.В.
Лавренко Ольга Василівна, кандидат філософських наук, доцент, провідний науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна

Життєві практики як інститут економічної соціалізації особистості
У статті визначено сутність та проаналізовано змістовні характеристики соціально-психологічних життєвих практик як інституту економічної соціалізації особистості. Вони розглядаються як сфера взаємопроникнення соціального та індивідуального, як форма життя, традиційний спосіб поведінки, що виконує регулятивну функцію, синтезує досвід і наочне, забезпечує актуальне сприймання конкретної життєвої ситуації та сприяє самоідентифікації індивіда. Виділено основні ознаки практик, чотири рівні економічних форм соціалізації, що забезпечують економічну соціалізацію особистості на різних вікових етапах. Ключові слова: економічна соціалізація, особистість, життєві практики, ознаки та рівні життєвих практик

Aktual_probl_psihol 2016, 1(44): 36-41 (pdf)


 

УДК: 316.6
Креденцер О.В., Абдуллаєва І.Б.
Креденцер Оксана Валеріївна, кандидат психологічних наук, доцент, старший науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна. Абдуллаєва Ірина Бахтіарівна, аспірант лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна

Тренінг «Розвиток самоефективності підприємців сфери торгівлі»: структура, особливості проведення та оцінка ефективності
У статті представлено результати проведення тренінгу «Розвиток самоефективності підприємців сфери торгівлі». Зокрема, представлена структура тренінгу, висвітлені особливості проведення тренінгу, проаналізовано сприйняття його учасниками методів роботи та їх впливу на продуктивність та інтенсивність розвиваючого компоненту. Також проведена оцінка ефективності тренінгу на основі вивчення відповідей за спеціально розробленою анкетою. Ключові слова: самоефективність, підприємницька самоефективність, тренінг, проблемна ситуація, анкетування

Aktual_probl_psihol 2016, 1(44): 42-47 (pdf)


 

УДК: 316.6
Рєпка А.О.
Рєпка Аліна Олександрівна, викладач кафедри педагогіки та загальної психології Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського, аспірант лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України

Особливості економічної соціалізації молодих науковців: афективний аспект
У статті викладено особливості ставлення сучасного молодого науковця до результатів інтелектуальної праці в умовах розбудови креативної економіки. Обґрунтовано поняття «економічна соціалізація молодого науковця». Показані емоційно-ціннісні особливості ставлення молодих науковців до своєї та чужої інтелектуальної праці. Ключові слова: економічна соціалізація, особистість молодого науковця, афективний компонент економічної соціалізації, молодий науковець, інтелектуальна власність, ставлення до інтелектуальної праці

Aktual_probl_psihol 2016, 1(44): 48-52 (pdf)


 

УДК: 159.922:316.362.4:364-782.44
Бевз Г.М., Мельничук Т.І.
Бевз Галина Михайлівна, доктор психологічних наук, доцент; професор кафедри загальної та практичної психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України; м. Київ, Україна. Мельничук Тетяна Іванівна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна

Мотивація до усиновлення та прийомного батьківства як чинник прогностики їх успішності
Стаття присвячена вивченню виникнення мотивації у сімей до усиновлення та прийомного батьківства. Мотивація розглядається як чинник прогностики ефективності усиновлення, що передбачає пошанування суб‘єктності дитини та узгодженість нормативних завдань прийняття некревної дитини в сім'ю з очікуваннями дорослих. Підтверджено, що цей процес є двонаправленим: з боку дорослих орієнтований на задоволення потреби в дитині і батьківстві, а з боку дитини – на її потребу в догляді та забезпеченні захисту. Встановлено, що мотивація до усиновлення та прийомного батьківства є одним із основних чинників подальшого забезпечення ефективності всього процесу. Проходження тренінгової програми підготовки до прийняття в свою сім'ю некревної дитини розглядається як позитивна практика задля організації рефлексивного процесу у дорослих. Ключові слова: усиновлення, прийомна сім'я, мотивація, тренінгова підготовка, ефективність, автобіографічна пам'ять дитини

Aktual_probl_psihol 2016, 1(44): 53-57 (pdf)


 

УДК: 159.98; 364-362
Бондаренко Н.Б.
Бондаренко Наталія Борисівна, магістр соціальної роботи; психолого-медико-педагогічний консультант, старший викладач кафедри «Школа соціальної роботи ім. В. Полтавця» Національного Університету «Києво-Могилянська академія», м.Київ, Україна

Групи самодопомоги як додатковий ресурс соціально-психологічної підтримки осіб з проблемами психічного здоров’я
У статті розглянуто феномен діяльності груп самодопомоги як додаткового ресурсу соціальної підтримки для осіб з проблемами психічного здоров‘я. Наголошується важливість здійснення підтримки таким особам в рамках груп самодопомоги поза межами психіатрії та медикаментозного лікування. Здійснено теоретичне обґрунтування терміну «група самодопомоги». Описано взаємний характер підтримки, вирішення особистих проблем у формі спільної справи. Обговорюються теоретичні підходи до розуміння груп самодопомоги: принцип рівної взаємності, помічник терапії, ідея емпіричного знання, альтернативна точка зору на самодопомогу, теорія соціального навчання. Ключові слова: група самодопомоги, взаємодопомога, соціальна підтримка, копінг, особи з проблемами психічного здоров‘я

Aktual_probl_psihol 2016, 1(44): 58-62 (pdf)


 

УДК: 159.9
Бриль М.М.
Бриль Марина Миколаївна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри індустрії моди факультету режисури та шоу-бізнесу Київського національного університету культури і мистецтв, старший науковий співробітник сектору стратегічних проблем і світового досвіду культурної політики відділу культурної політики Українського центру культурних досліджень, м. Київ, Україна

Селфі як соціально-психологічне явище
У статті наведено результати теоретичного аналізу наукової літератури, присвяченої вивченню візуальних репрезентацій людини, а саме, такого сучасного феномену масової культури як селфі з точки зору соціальної психології. Розкрито історію, причини появи та розповсюдження селфі, здійснено порівняння понять «селфі» та «автопортрет», виділено типи та негативні наслідки захоплення селфі, а також розкриваються перспективні напрями його використання в різних галузях життя людини. Особливо відзначається комунікативна складова селфі як соціально-психологічного явища та його роль у самопрезентації особистості. Ключові слова: автопортрет, візуалізація, зовнішній вигляд, комунікація, самопрезентація, селфі, самоідентичність, суб‘єкт

Aktual_probl_psihol 2016, 1(44): 62-67 (pdf)


 

УДК: 159.9
Володарська Н.Д.
Володарська Наталія Дмитрівна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії психології особистості імені П.Р. Чамати Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України, м. Київ, Україна

Відновлення особистісного ресурсу клієнта в кризових ситуаціях засобами гештальттерапії
У статті розкрито принципи діалогово-феноменологічного підходу у вирішенні проблем особистості, яка опинилася в кризовій ситуації. Визначені методи гештальт – підходу в терапії подолання наслідків психотравматизації особистості. Окреслені особливості активізації процесу самодетермінації розвитку особистості засобами гештальттерапії. Уточнено значення формування життєвих перспектив особистості у відновленні особистісного ресурсу і подолання наслідків психотравматизації. Наведено приклад психотерапевтичних стратегій у роботі з проблемами психотравматизації членів сімей вимушених переселенців. Розписані етапи застосування методів діалогу між терапевтом і клієнтом в парадигмі гештальт - підходу. Ключові слова: гештальт-підхід, самодетермінація, психотравматизація, гештальттерапія, психотерапевтичні стратегії

Aktual_probl_psihol 2016, 1(44): 67-71 (pdf)


 

УДК: 316.663.5+159.99
Гайсонюк Н.А.
Гайсонюк Наталія Артемівна, асистент кафедри психології, факультету педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, аспірант лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, м.Чернівці, Україна

Гендерні та культурні відмінності рольових моделей самопрезентації
У статті розглянуто підстави для виокремлення рольових моделей поведінки як складової особистісної самопрезентації. Рольові моделі визначено як форми досвіду, засвоєні особистістю на етапі первинної соціалізації, за допомогою яких індивід може структурувати досвід соціальних взаємодій та визначити особистісні межі. Оскільки рольові моделі є одним з базових елементів самопрезентації, тому розуміння базових рольових моделей, за якими вибудовуються міжособистісні взаємодії, надає змогу, з одного боку, формувати більш ефективну самопрезентацію, а з іншого більш якісно інтерпретувати та прогнозувати особистісну самопрезентацію. Визначення базових рольових моделей ґрунтується на теоретичних засадах опитувальника до методу позитивної психотерапії Н. Пезешкіана. На основі емпіричного дослідження відмічено наявність гендерних та культурних відмінностей у базових рольових моделях. Ключові слова: самопрезентація, базові рольові моделі, гендерні відмінності, соціо-культурні особливості, моделі самопрезентації, рольові взаємодії

Aktual_probl_psihol 2016, 1(44): 72-76 (pdf)


 

УДК: 159.922.27
Данильченко Т.В.
Данильченко Тетяна Вікторівна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри загальної, вікової та соціальної психології, Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка, 14013, м. Чернігів, Україна

Соціально-демографічні фактори суб'єктивного соціального благополуччя
У статті досліджується ефект впливу соціально-демографічних характеристик (віку, статі, рівня освіти, шлюбного статусу, наявності дітей) на детермінацію суб'єктивного соціального благополуччя. На вибірці 401 особа (рання, середня, пізня дорослість) виявлено, що сукупний вплив об‘єктивних характеристик соціальної ситуації досить невеликий. Останні обумовлюють вираженість певних компонентів суб'єктивного соціального благополуччя. Переживання соціальної дистантності пов‘язане з місцем проживання і шлюбним статусом. Підвищення соціальної помітності спостерігається у осіб із вищою освітою, а позитивність соціальних переконань зростає в батьків двох дітей, порівняно з батьками однієї дитини та бездітними. Найбільш значущими детермінантами суб'єктивного соціального благополуччя виступають розмір соціальної мережі, наявність вищої освіти та вік. Ключові слова: суб'єктивне соціальне благополуччя, суб'єктивне благополуччя, гедоністичний підхід, соціальна мережа, соціальна зв‘язність, соціальна помітність, соціальна дистантність

Aktual_probl_psihol 2016, 1(44): 77-83 (pdf)


 

УДК: 152.4+155.2+616.891
Дем’яненко Ю.О., Лещенко М.Є., Мазур Т.В., Філіпович В.М.
Дем’яненко Юлія Олександрівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології і соціології Чернігівського національного технологічного університету, Чернігів, Україна. Лещенко Марина Євгеніївна – старший викладач кафедри психології і соціології Чернігівського національного технологічного університету, Чернігів, Україна Мазур Тамара Василівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології і соціології Чернігівського національного технологічного університету, Чернігів, Україна Філіпович Вікторія Миколаївна – старший викладач кафедри психології і соціології Чернігівського національного технологічного університету, Чернігів, Україна

Особливості емоційних станів соціальних працівників у професійній взаємодії
Стаття присвячена вивченню особливостей емоційних станів соціальних працівників, які виникають у ситуаціях взаємодії з клієнтами. Показано, що характерними негативними емоційними станами соціальних працівників є незадоволеність, напруженість, емоційна слабкість, невпевненість, розгубленість. Наводяться результати контент-аналізу, який засвідчив, що у важких ситуаціях взаємодії з клієнтами у соціальних працівників емоційні стани усвідомлюються як прояв їх власної психологічної професійної неспроможності, супроводжуються: порушеннями самоідентичності, негативним наповненням структурних ланок самосвідомості. Ключові слова: соціальні працівники, емоційні стани, професійна взаємодія, важка ситуація, рефлексивний метод, емоційний профіль

Aktual_probl_psihol 2016, 1(44): 84-88 (pdf)


 

УДК: 376.091.214:159.922.76-056.49.004.14(045)
Железнякова Ю.В.
Железнякова Юлія Володимирівна, аспірант, старший викладач Класичного приватного університету, м. Запоріжжя, Україна

Впровадження програми психологічної корекції суб’єктивного почуття самотності як чинника адиктивної поведінки молодших підлітків та доведення її ефективності
У статті надані результати дослідження, які підтверджують припущення про наявність статистично значущих зв‘язків між почуттям самотності і адиктивною поведінкою в ранньому підлітковому віці. Доведено, що адиктивна поведінка детермінується такими факторами, які, у свою чергу, є факторами почуття самотності, як соціальна безпорадність, відчуження, комунікативні бар‘єри, поділ цінностей та інтересів. З метою надання допомоги практичним психологам по удосконаленню корекційної роботи з молодшими підлітками розроблена спеціальна програма «Психологічна корекція суб‘єктивного почуття самотності як чинника адиктивної поведінки молодших підлітків», яка передбачає корекційну роботу з ними протягом року. Доведена ефективність програми експериментальним шляхом. Ключові слова: самотність, підлітки, адикція, психологічна корекція, поведінка

Aktual_probl_psihol 2016, 1(44): 89-94 (pdf)


 

УДК: 925 : 159.923
Івашкевич Е.З.
Івашкевич Едуард Зенонович – кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної психології та психодіагностики Рівненського державного гуманітарного університету, м. Рівне, Україна

Учіннєвий та інформаційний підходи до визначення соціального інтелекту педагога
У статті проаналізовано сутність поняття «інтелект», окреслено його як своєрідну систему психічних механізмів, які зумовлюють можливість побудови індивідом суб‘єктивної картини світу. Окреслено сутність та зміст категоріальних підходів до визначення поняття «соціальний інтелект», а саме учіннєвого та інформаційного підходів. Запропоновано та описано авторську концепцію соціального інтелекту педагога, яка передбачає, що соціальний інтелект вміщує когнітивну, мнемічну та емпатійну підструктури. Зазначено, що когнітивна підструктура соціального інтелекту включає в себе сукупність досить стійких знань, оцінок, правил інтерпретації подій, поведінки людей, їх взаємин тощо на основі сформованої системи інтерпретацій на мікроструктурному і макроструктурному рівнях, деталізовано зміст цих рівнів Ключові слова: інтелект, соціальний інтелект, учіннєвий підхід, інформаційний підхід, когнітивна, мнемічна та емпатійна підструктури соціального інтелекту

Aktual_probl_psihol 2016, 1(44): 95-100 (pdf)


 

УДК: 159.920.7:[965-12]
Івашкевич І.В.
Івашкевич Ірина Владиславівна, пошукач кафедри вікової та педагогічної психології Рівненського державного гуманітарного університету, м. Рівне, Україна

Рецепція структури професійної компетентності фахівця
У статті окреслено особливості компетентнісного підходу та проаналізовано існуючі в науковій літературі теорії та концепції, які пропонують різні компетенції в структурі професійної компетентності фахівця. Охарактеризовано психологічний підхід, який наголошує на зв‘язку професійної компетентності з поняттям соціалізації особистості. Зазначено, що з цієї точки зору компетентність є високим рівнем навченості індивіда, оволодіння ним соціальними формами активності, що дозволяє суб‘єкту успішно виконувати професійну діяльність; високим рівнем розуміння навколишнього світу та вмінням адекватно взаємодіяти з ним. Описано інтегративний підхід до визначення професійної компетентності фахівця. Ключові слова: професійна компетентність, компетентнісний підхід, компетенції, соціалізація особистості, соціальні форми активності, інтегративний підхід

Aktual_probl_psihol 2016, 1(44): 100-105 (pdf)


 

УДК: 316.614
Курцева Т.В.
Курцева Тетяна Володимирівна, пошукач кафедри прикладної психології Харківського Національного Університету імені В.Н. Каразіна, м. Харків, Україна

Соціально-психологічні аспекти комп'ютерної залежності підлітків
Статтю присвячено дослідженню формування комп‘ютерної залежності підлітків. Розглядаються окремі види комп‘ютерної залежності. Визначаються чинники та наслідки виникнення комп‘ютерної залежності неповнолітніх, її форми. У контексті запропонованої статті йдеться не лише про комп‘ютерну залежність як таку, а й про те, яким чином вона розвивається в підлітковому віці та які існують ризики порушення процесу становлення особистості підлітка за умови надмірного захоплення комп‘ютером Ключові слова: комп‘ютерна залежність, ігрова залежність, підлітки, соціальна мережа, інтернет спілкування, комп‘ютерні ігри

Aktual_probl_psihol 2016, 1(44): 106-110 (pdf)


 

УДК: 32.019.5.372.881.1.59.99
Луньов В.Є.
Луньов Віталій Євгенійович, кандидат психологічних наук, доцент, провідний науковий співробітник, Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України, м. Київ, Україна

Психологія етно-соціальної дистанції груп південно-східного порубіжжя України в контексті усвідомлення проблеми безпеки
У статті наведено результати дослідження зміни соціальної дистанції в усвідомленні жителів зони проведення Антитерористичної операції (АТО) та вимушених переселенців по відношенню до окремих регіонів України та інших країн. Питання про зміну соціальної дистанції розглядається в контексті переживання проблеми безпеки. Автор висловлює думку про те, що в часи проведення військових дій та в конфліктах з ознаками громадянського протистояння питання соціально-культурної, релігійної, мовної та іншої детермінації мають, ймовірно, декларативний характер, у той час як групова поведінка регулюється переважно питаннями усвідомлення безпеки групи, з якою у індивіда існує усталена позитивна ідентифікація. Результати спостережень та аналізу досліджень дозволяють дійти висновку про існування специфічної порубіжної етнічної ідентичності та локусу орієнтації етносу у порубіжних (прикордонних) регіонах. Ключові слова: порубіжна психологія, соціальна дистанція, жителі АТО, вимушені переселенці, східне українське порубіжжя, південне українське порубіжжя

Aktual_probl_psihol 2016, 1(44): 110-116 (pdf)


 

УДК: 159.9:008
Москаленко В.В.
Москаленко Валентина Володимирівна – доктор філософських наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ, Україна

Соціалізація як інкультурація
У статті проаналізовано сутність феномену інкультурації через змістовні характеристики його структурних складових. Показано зв‘язок понять «акультурація» і «соціалізація». Визначено теоретичні підходи до вивчення інкультурації. Основну увагу приділено аналізу змістовних характеристик когнітивного, афективного та конативного компонентів інкультурації, розглядається їх конфігурація, в якій визначено домінуючу функцію конативного компоненту. Зроблено висновок, що процес інкультурації більшою мірою визначається змінами, пов‘язаними з культурною ідентичністю, яка визначає стратегії засвоєння культури нового середовища, а також типи крос-культурних процесів у суспільстві. Описано моделі зміни культурної ідентичності: асиміляція, інтеграція, сепарація, маргіналізація. Ключові слова: соціалізація, імміграція, мігранти, переселенці, інкультурація, культурна трансмісія, акультурація, міжкультурна адаптація, інтеграція, асиміляція, сепарація, маргіналізація

Aktual_probl_psihol 2016, 1(44): 116-122 (pdf)


 

УДК: 316.6:159.9
Низовець О.М.
Низовець Олена Миколаївна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Академії Державної пенітенціарної служби, м.Чернігів, Україна

Умови та чинники соціально-психологічної підготовки до звільнення неповнолітніх засуджених
У статті представлено соціально-психологічну підготовку до звільнення неповнолітніх засуджених як систему умов та чинників, що сприяють відновленню позитивних соціальних зв‘язків та стосунків неповнолітніх осіб, розвитку в них соціально корисних умінь і навичок, необхідних для повернення в суспільство та повноцінного існування в ньому. Ключові слова: ресоціалізація, соціально-психологічна підготовка, довіра, щирість, діалог, неповнолітній засуджений, соціально-психологічна компетентність

Aktual_probl_psihol 2016, 1(44): 122-127 (pdf)


 

УДК: 159.922; 923
Новицький Ю.В.
Новицький Юрій Володимирович, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна

Спряженість психічних властивостей в проявах комунікативності
На прикладі студентів експериментальним шляхом визначалась спряженість психічних проявів у структурі темпераменту на основі методики В.М. Русалова. За допомогою кореляційного аналізу визначено гендерні особливості в залежностях схильності до лідерства та домінування, до соціальної пасивності – від психомоторних, інтелектуальних, комунікативних та емоційних проявів у студентів. Визначено властивості, що домінують у формуванні структури темпераменту в період набуття фахової освіти. Ключові слова: соціалізація, комунікативні властивості, схильність до лідерства, соціальна пасивність, кореляція Спірмена

Aktual_probl_psihol 2016, 1(44): 127-131 (pdf)


 

УДК: 159.923:37.011.31
Піковець Н.В.
Піковець Наталія Вікторівна, практичний психолог Уманського гуманітарно-педагогічного коледжу ім.Т.Г.Шевченка, м.Умань, Україна

Категорія психологічного здоров’я особистості в контексті професійної діяльності педагога
У статті розглянуто проблему психологічного здоров‘я людини як основи для її повноцінного розвитку. Зроблено спробу систематизувати та узагальнити дефініційний ряд поняття «психологічне здоров‘я», представленого у сучасній психологічній теорії і практиці. Професійна діяльність людини має вплив на стан її психологічного здоров‘я, який може бути як конструктивним, сприяти розвитку, так і зумовлювати деструктивні зміни в особистості. До розряду складних, найбільш психологічно напружених належить професія педагога. Психологічне здоров‘я розглядається науковцями як динамічний процес психічної діяльності, що надає людині здатності до саморегуляції, планування і побудови свого життєвого шляху Ключові слова: психологічне здоров‘я, професійна діяльність, стрес-фактори, професійні деструкції, емоційне вигоряння, особистісний ресурс

Aktual_probl_psihol 2016, 1(44): 132-138 (pdf)


 

УДК: 316.6/.47:159.923.2
Попович І.С.
Попович Ігор Степанович, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту Херсонського державного університету, м. Херсон, Україна

Соціальні очікування особистості як регулятор соціально-психологічної реальності
У статті здійснено спробу теоретико-методологічного обґрунтування соціальних очікувань особистості як регулятора соціально-психологічної реальності. Проаналізовано особливості утворення системи соціальних очікувань особистості. Зазначено, що соціальні очікування особистості здатні реалізуватися за умови наявності об‘єкта, предмета і змісту діяльності. Схематично показано дерево соціальних очікувань особистості, що є складною розгалуженою системою соціальних очікувань, яка вибудовується в ієрархічному порядку. Доведено, що перманентна взаємозумовлена трансформація соціальних очікувань і соціальних норм є двостороннім механізмом регуляції соціальної поведінки особистості. Ключові слова: очікування, соціальні очікування особистості, дерево соціальних очікувань, об‘єкт очікувань, предмет очікувань, соціальний тиск

Aktual_probl_psihol 2016, 1(44): 138-143 (pdf)


 

УДК: 37.091.212.8:37.015.311
Рашковська І.В.
Рашковська Ілона Владиславівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології факультету педагогіки і психології НПУ імені М.П.Драгоманова, м.Київ. Україна

Проблема життєвого успіху та її складові
У статті аналізуються теорії успішної особистості класичних та сучасних психологів. Викладено психологічні складові досягнення успіху. Доводиться необхідність створення сприятливих психологічних умов для становлення успішної особистості. Також представлені результати дослідження уявлень сучасних випускників школи про успіх, про успішну людину, про шляхи досягнення успіху. Викладено подальші перспективи досліджень, а також практичної роботи для допомоги сучасній молоді у становленні успішної особистості. Ключові слова: психологічні теорії успіху, успішність особистості, фактори становлення успішної людини, рівень домагань.

Aktual_probl_psihol 2016, 1(44): 143-148 (pdf)


 

УДК: 316.42
Рудська М.І.
Рудська Маргарита Ігорівна, аспірантка факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна

Соціальна активність молоді: основні напрями та чинники розвитку
У статті розкрито ступінь включеності молоді у соціальну активність. Проаналізовано основні напрями соціальної активності молоді (у науковій та освітній сферах, допомога учасникам АТО та вимушеним переселенцям, у культурно-мистецькій, спортивній, екологічній сферах та ін.). Проаналізовано чинники, які сприяють розвитку соціальної активності молоді в Україні в сучасних соціально-економічних умовах (складність соціально-економічної та політичної ситуації в країні, прагнення до саморозвитку, підтримка соціальних інституцій та можливість отримання грантів для соціальних проектів, активність громадських організацій, вплив ЗМІ та інтернет-ресурсів та ін.). Виділено чинники, які заважають розвитку соціальної активності молоді в Україні в сучасних соціально-економічних умовах (відсутність необхідних психологічних якостей, відсутність підтримки з боку держави, відсутність достатнього фінансування, наявність інших справ та обов‘язків та ін.). Ключові слова: молодь, соціальна активність молоді, основні напрями соціальної активності молоді, чинники розвитку соціальної активності молоді, психологічні якості соціально активної молоді

Aktual_probl_psihol 2016, 1(44): 149-154 (pdf)


 

УДК: 159.9-057.19
Рудюк О.В.
Рудюк Олег Володимирович, кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної психології та психодіагностики Рівненського державного гуманітарного університету, м. Рівне, Україна

Дослідження змістових характеристик детермінації професійних криз у безробітних
У статті представлено досвід емпіричної розробки концептуального потенціалу поняття «професійна криза», яке дозволяє змістовно охопити всю феноменологічну представленість кризового професіогенезу особистості, передусім зумовленого нормативною і ненормативною логікою прояву суперечливих відносин зайнятості. Якісний аналіз індивідуальної ситуації професійного виключення молоді, а також обставин і подій, що призвели до професійної незатребуваності і визначили їх статус безробітних, дозволив визначити і емпірично дослідити детермінуючі фактори (об‘єктивні, суб‘єктивні) і типи професійних криз (нормативні, ненормативні) у безробітних. Ключові слова: особистість, безробіття, безробітна молодь, професійна криза, переживання професійних криз, детермінуючі фактори професійних криз, типи професійних криз

Aktual_probl_psihol 2016, 1(44): 154-160 (pdf)


 

УДК: 159.923:316.614
Сторож О.В.
Сторож Олена Василівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології та психотерапії Рівненського державного гуманітарного університету, м. Рівне, Україна

Тривожність як детермінанта творчої соціалізації особистості
Статтю присвячено дослідженню тривожності як детермінанти творчої соціалізації особистості. Здійснено аналіз наукової літератури, що розкриває зміст поняття «творча соціалізація». Обґрунтовано основні дослідження тривожності як прояву фрустрації в психологічній науці. Розкрито важливу роль тривожності у творчому розвитку особистості. Встановлено суть творчої соціалізації особистості. Ключові слова: тривожність, фрустрація, соціалізація, творча соціалізація особистості

Aktual_probl_psihol 2016, 1(44): 160-165 (pdf)


 

УДК: 159.95/612.8
Ткач Б.М.
Ткач Богдан Миколайович, кандидат психологічних наук, докторант Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України, м. Київ, Україна

Нейропсихологічні підходи до корекції суїцидальної поведінки
У статті проаналізовано сучасні підходи до корекції суїцидальної поведінки та представлено власні напрацювання. Розкрито нейропсихологічний аспект психодинаміки суїцидального процесу та нейрохімічні особливості суїцидального мозку. Показано причетність порушення нейрогенезу до появи суїцидальної поведінки. Описано напрями роботи когнітивно-біхевіоральної терапії з тілом, емоціями, когнітивною сферою та поведінкою потенційного суїцидента. Розглянуто психодинаміку суїцидального процесу, можливість застосування бригадної моделі надання психологічної допомоги особам, схильним до суїциду. Представлено поетапні завдання когнітивно-концептуальної терапії з особами, потенційно схильними до суїциду. Показана важливість роботи із сновидіннями та застосування антисуїцидальних чинників. Ключові слова: суїцидальна поведінка, особистість, префронтальна кора, серотонін, депресія, нейрокорекція

Aktual_probl_psihol 2016, 1(44): 166-171 (pdf)


 

УДК: 159.9.072:159.922.7
Удовенко Ю.М.
Удовенко Юлія Миколаївна, кандидат психологічних наук, асистент кафедри соціальної роботи Київського університету імені Тараса Шевченка, м.Київ, Україна

Практичне застосування модифікованої проективної методики «Сприймання дитиною власного життєвого досвіду»
У статті представлена модифікована автором проективна методика «Сприймання дитиною власного життєвого досвіду» для проведення психодіагностичної роботи з дітьми, які зазнали впливу несприятливих умов соціалізації. Зазначена методика є дієвим інструментарієм у роботі з дітьми, оскільки дає можливість визначити сприймання ними власного життєвого досвіду на наступних рівнях: самовідчуття дитини; взаємодія «дитина – дитина»; «дитина – дорослий». У статті розкривається хід практичного застосування проективної методики «Сприймання дитиною власного життєвого досвіду» у професійній діяльності практичними психологами. Ключові слова: сприймання, життєвий досвід, проективна методика, несприятливі умови соціалізації

Aktual_probl_psihol 2016, 1(44): 171-178 (pdf)


 

УДК: 316.6
Фоменко А.Г.
Фоменко Андрій Григорович, психолог-інструктор Центру медико-психологічної реабілітації «КОМ-ПАС» м. Кіровоград, Україна

До проблеми соціально-психологічної адаптації мобілізованих на військову службу
У статті розглянуто актуальність дослідження проблеми соціально-психологічної адаптації мобілізованих на військову службу. Здійснено теоретичний аналіз проблеми адаптації, її форм, рівнів та видів з урахуванням існуючих наукових підходів. Показано, що соціально-психологічна адаптація пронизує усі інші сфери життєдіяльності військовослужбовця. Здійснено опис сутності простору соціально-психологічної адаптації мобілізованих на військову службу в рамках теорії гештальт-терапії, теорії «поля» Ключові слова: мобілізований на військову службу, військово-професійна адаптація, соціальна адаптація, мобілізація, вторинна адаптація, соціально-психологічна адаптація мобілізованих

Aktual_probl_psihol 2016, 1(44): (pdf)


 

УДК: 159.922.2 : 316.613.5
Черкаський А.В.
Черкаський Андрій Володимирович – кандидат історичних наук, керівник «Центру психологічної підтримки», доцент кафедри соціології, філософії і права Одеської Національної Академії харчових технологій, м. Одеса, Україна

Психологічні аспекти адаптації особистості до соціальних компонентів професійного середовища
У статті розглядаються психологічні аспекти соціальної адаптації особистості в трудовому колективі, аналізуються основні форми адаптації, досліджуються ті елементи соціальної ситуації, які здійснюють істотний вплив на ефективність адаптації людини. Відмічено, що основним способом соціально-психологічної адаптації є прийняття норм і цінностей нового соціального середовища. У ході такої адаптації співробітник отримує інформацію про систему ділових і особистих взаємин в колективі, окремих формальних і неформальних групах, про соціальні позиції окремих членів групи. Детально розглянуті також критерії соціально-психологічної адаптації. Ключові слова: психологічна адаптація особи, професійне середовище, соціальна поведінка, ціннісні орієнтації, соціально-психологічна сумісність, процедури адаптації персоналу

Aktual_probl_psihol 2016, 1(44): (pdf)