Актуальні проблеми психології, Том 1, Випуск 45 – 2016

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

 Зміст випуску


УДК: 316.42

Карамушка Л.М.
Карамушка Людмила Миколаївна, член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор, завідувачка лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Соціальна напруженість в організації: сутність, підходи до вивчення, основні види
У статті введено поняття «соціальна напруженість в організації», яка розглядається як один із видів соціальної напруженості, що виникають на мезорівні. Обґрунтовано доцільність його використання при аналізі соціальної напруженості в організації в межах соціологічного, психологічного та інтегрального підходів. Проаналізовано особливості кожного із підходів. Визначено зміст, основні індикатори та рівні вираженості соціальної напруженості в організації. Виділено критерії для аналізу видів соціальної напруженості в організації. Розроблено класифікацію видів соціальної напруженості в організації. Охарактеризовано зміст кожного із видів соціальної напруженості в організації.

Ключові слова: соціальна напруженість, соціальна напруженість в організації, підходи до вивчення соціальної напруженості в організації, рівні вираженості соціальної напруженості в організації, види соціальної напруженості в організації

Aktual_probl_psihol 2016, 1(45): 3-11 (pdf)


 

УДК: 316.647.5:005.32:373

Баранова В.А.
Баранова Вікторія Анатоліївна, науковий кореспондент лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Зв’язок між рівнем розвитку педагогічних колективів і типами організаційної культури позашкільних навчальних закладів
У статті на основі емпіричного дослідження проаналізовано рівень інтегральних характеристик (ціннісно-організаційної зрілості, організованості, згуртованості) та загального показника діяльності педагогічних колективів позашкільних навчальних закладів. Показано представленість у позашкільних навчальних закладах таких типів організаційної культури, як культури «влади», культури «ролі», культури «завдань», культури «особистості», як у «реальному», так і в «ідеальному» вимірах. Констатовано прагнення колективів позашкільних навчальних закладів до розвитку культури «завдань». Виявлено позитивний і негативний зв’язок між інтегральним характеристиками та загальним показником діяльності педагогічних колективів і рівнем розвитку певних типів організаційних культур позашкільних навчальних закладів.

Ключові слова: позашкільні навчальні заклади; загальний показник діяльності педагогічного колективу; інтегральні характеристики педагогічного колективу; ціннісно-організаційна зрілість, організованість, згуртованість;організаційна культура; типи організаційної культури

Aktual_probl_psihol 2016, 1(45): 11-17 (pdf)


 

УДК: 005.32:373

Брюховецька О.В.
Брюховецька Олександра Вікторівна, кандидат психологічних наук, доцент, докторант кафедри загальної та практичної психології, Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» НАПН України, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Організаційно-психологічні чинники сформованості професійної толерантності керівників загальноосвітніх навчальних закладів: сутність та рівні аналізу
У публікації систематизовано організаційно-психологічні чинники, які впливають на сформованість професійної толерантності керівників загальноосвітніх навчальних закладів на макрорівні (рівень суспільства), мезорівні (рівень організації) та мікрорівні (рівень особистості). До чинників макрорівня віднесено регіон, в якому розташовані загальноосвітні навчальні заклади, до чинників мезорівня віднесено тип загальноосвітніх навчальних закладів, якими керують респонденти, до чинників мікрорівня віднесені кілька підгруп: стаж управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів, стать керівників загальноосвітніх навчальних закладів, вік керівників загальноосвітніх навчальних закладів. Підкреслено необхідність врахування в процесі формування професійної толерантності керівників загальноосвітніх навчальних закладів впливу всіх вище зазначених факторів

Ключові слова: керівники загальноосвітніх навчальних закладів, професійна толерантність, організаційно-психологічні чинники, чинники макрорівня, чинники мезорівня, чинники мікрорівня

Aktual_probl_psihol 2016, 1(45): 17-23 (pdf)


 

УДК: 005.32

Гуменюк О.Г.
Гуменюк Оксана Григорівна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри філософії та соціально-гуманітарних наук Хмельницького університету управління і права, м. Хмельницький, Україна

Мова статті: українська

Аналіз основних форм лідерства державних службовців
У статті здійснено теоретичний аналіз основних форм лідерства. Визначено та охарактеризовано такі форми лідерства, як лідерство керівника, лідерство команди і самолідерство. Лідерство керівника розглянуто як здійснення індивідуально-психологічного, спрямованого, але не директивного впливу на членів колективу. Лідерство команди аналізується як ефективний прояв реалізації більш складних і важливих організаційних завдань. Відзначено, що самолідерство проявляється тоді, коли лідерські функції здійснює індивідуальний суб’єкт, тобто державний службовець, стосовно своєї власної професійної діяльності

Ключові слова: державні службовці, лідерство, форми лідерства, лідерство керівника, лідерство команди, самолідерство

Aktual_probl_psihol 2016, 1(45): 23-29 (pdf)


 

УДК: 159.923:338.242.2:338.48

Жовнер В.Ю.
Жовнер Віталій Юрійович, аспірант кафедри психології Київського національного торговельно-економічного університету, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Конкурентоспроможність як психологічна складова у професіогенезі особистості
Активний розвиток конкурентоспроможності у професіогенезі особистості відбувається завдяки взаємодії та пристосуванню, з одного боку – людини як суб’єкта діяльності до умов діяльності, що вимагає розвитку організаційних, економічних, технічних характеристик зовнішнього середовища. З іншого боку – кожен період онтогенетичного і професійного розвитку професіонала розглядається у єдності та взаємодії зовнішніх і внутрішніх чинників (біологічної, соціальної, професійної, пізнавальної підсистем структури особистості) та має свої особливості в індивідуально-психологічній сфері, що у сукупності визначає якість та успішність діяльності професіонала і дає підстави розглядати конкурентоспроможність як психологічну складову у професіогенезі особистості

Ключові слова: конкурентоспроможність, психологічна складова, професіогенез,особистість, умови, розвиток

Aktual_probl_psihol 2016, 1(45): 29-34 (pdf)


 

УДК: 159.923.3

Карамушка Л.М., Грубі Т.В.
Карамушка Людмила Миколаївна, член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор, заступник директора з науково-організаційної роботи та міжнародних наукових зв’язків Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, завідувачка лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.
Грубі Тамара Валеріївна, кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри психології освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський, Україна.

Мова статті: українська

Діагностичний інструментарій вивчення перфекціонізму особистості
В статті проаналізовано основні методики діагностики перфекціонізму особистості. Підкреслено, що значна кількість діагностичного інструментарію існує тому, що в основу опитувальників закладено різні моделі перфекціонізму. У хронологічному порядку розглянуто зміст та призначення використання основних опитувальників для дослідження перфекціонізму: «Шкали перфекціонізму» Д. Бернса; «Багатовимірної шкали перфекціонізму» Р. Фроста та ін., «Багатовимірної шкали перфекціонізму» П. Х’юїтта та Г. Флетта, «Шкали перфекціоністської самопрезентації» П. Х’юїтта, «Майже досконалої шкали» Р. Слені та Д. Джонсона, «Переглянутої шкали перфекціонізму» Р. Слені, М. Моблі та ін., «Опитувальника перфекціонізму» Р. Хілла, Т. Хьюлсмана та ін., «Великої тривимірної шкали перфекціонізму» М. Сміта, Д. Саклофскі та ін., «Опитувальника перфекціонізму» Н. Гаранян та А. Холмогорової, «Диференційного тесту перфекціонізму» А. Золотарьової

Ключові слова: перфекціонізм особистості, моделі перфекціонізму особистості, види перфекціонізму особистості, діагностичний інструментарій для вивчення перфекціонізму особистості

Aktual_probl_psihol 2016, 1(45): 35-40 (pdf)


 

УДК: 316.647.5:005.32:373

Карамушка Л.М., Заіка І.В.
Карамушка Людмила Миколаївна, член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор, завідувачка лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.
Заіка Інна В’ячеславівна, науковий кореспондент лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ, Україна.

Мова статті: українська

Соціальна фрустрованість освітнього персоналу: зв’язок зі складовими організаційної культури загальноосвітніх навчальних закладів
У статті на основі емпіричного дослідження констатовано високий рівень вираженості соціальної фрустрованості освітнього персоналу загальноосвітніх навчальних закладів, насамперед, у сфері професійної життєдіяльності. Показано недостатній рівень розвитку в загальноосвітніх навчальних закладів такої складової організаційної культури, як «робота». Виявлено негативний статистично значущий зв’язок між загальним показником соціальної фрустрованості освітнього персоналу і такими складовими організаційної культури, як «робота», «управління», «мотивація і мораль» та загальним показником розвитку організаційної культури: з підвищенням рівня їхнього розвитку рівень вираженості соціальної фрустрованості знижується. Однак, такий зв’язок стосується переважно складових соціальної фрустрованості освітнього персоналу, які стосуються професійної сфери життєдіяльності, і значно менше складових соціальної фрустрованості, які стосуються сфери міжособистісних стосунків та соціально-економічної сфери життєдіяльності освітнього персоналу

Ключові слова: загальноосвітні навчальні заклади; освітній персонал; соціальна фрустрованість; організаційна культура; складові організаційної культури

Aktual_probl_psihol 2016, 1(45): 40-48 (pdf)


 

УДК: 316.6

Креденцер О.В., Лагодзінська В.І., Ковальчук О.С.
Креденцер Оксана Валеріївна, кандидат психологічних наук, доцент, старший науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.
Лагодзінська Валентина Іванівна, кандидат психологічних наук, науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.
Ковальчук Олександр Сергійович, науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.

Мова статті: українська

Теоретичний аналіз поняття «соціальна напруженість»: міждисциплінарний підхід
У статті проведено теоретичний аналіз поняття «соціальна напруженість» у контексті міждисциплінарних досліджень. Проаналізовано поняття «соціальна напруженість» з точки зору соціології, соціології праці, економіки, менеджменту, соціальної філософії, політології та психології, соціальної психології, психології особистості. Показано, що найбільший ступінь розробки ця проблема має в соціологічних та психологічних науках. Дослідження «соціальної напруженості» в руслі психологічного знання має свою специфіку та особливості й досліджується на макрорівні (суспільство), мезорівні (організації, малі групи), мікрорівні (особистість)

Ключові слова: соціальна напруженість, соціально-психологічна напруженість, політична напруженість, психічна напруженість, соціальний конфлікт, соціальна напруженість в організаціях

Aktual_probl_psihol 2016, 1(45): 48-55 (pdf)


 

УДК: 159.92

Куций О.А.
Куций Олександр Анатолійович, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри практичної психології та педагогіки, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, м. Львів, Україна

Мова статті: українська

Теоретико-гіпотетична модель психологічної складової кар’єри
В статті здійснено аналітико-синтетичне дослідження, метою якого є обґрунтування теоретико-гіпотетичної моделі психологічної складової кар’єри. Проведено огляд минулих та сучасних наукових уявлень про кар’єру та людину в ній. Використано системний підхід, за яким психологічна складова кар’єри змодельована на основі психологічної теорії про структуру психіки людини з урахуванням рівнів її розвитку. До моделі включено два основних механізми розвитку повноцінного професіонала, а саме процеси соціалізації та самоактуалізації. Зроблено припущення про те, що такий підхід може слугувати розв’язанням теоретичної проблеми стосовно сегментарного описання змісту, сутності та основних факторів кар’єри. Перспективами подальших досліджень є апробація на практиці, визначення дієвості та вдосконалення розробленої моделі

Ключові слова: теорія кар’єри, психологічна складова, системний підхід, моделювання, рівні розвитку кар’єри, соціалізація, самоактуалізація

Aktual_probl_psihol 2016, 1(45): 56-60 (pdf)


 

УДК: 159.944

Лисенко О.Г.
Лисенко Оксана Георгіївна, аспірантка Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Психологічні особливості професійної діяльності медичних працівників
В статті розглянуто психологічні особливості професійної діяльності медичних працівників, зокрема психологічні чинники, що впливають на професійну діяльність лікаря. Зазначено, що тривале здійснення лікарської діяльності веде не тільки до вдосконалення певних професійних навичок, а й до низки несприятливих змін як для самої особистості медичного працівника, так і успішності його діяльності, наприклад, до професійної деформації та емоційного вигорання медиків. Синдром емоційного вигорання розглядається як результат несприятливого розвитку стресу на робочому місці, що характеризується емоційним, розумовим і фізичним виснаженням працівника

Ключові слова: психологічні чинники, професійна деформація, емоційне вигорання, професійний стрес, медичний працівник, швидка медична допомога, професійна діяльність медичного працівника

Aktual_probl_psihol 2016, 1(45): 61-65 (pdf)


 

УДК: 159.923.2

Рутина Ю.В.
Рутина Юлія Валеріївна, аспірантка, лабораторія організаційної психології, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Кам’янець-Подільський, Україна

Мова статті: українська

Професійна самоактуалізація особистості
У статті розглянуто самоактуалізацію та, зокрема, професійну самоактуалізацію як один із вагомих чинників становлення особистості в сучасних умовах. Висвітлено проблему дослідження явища самоактуалізації та професійної самоактуалізації зарубіжними та вітчизняними вченими. Проаналізовано зміст понять «самоактуалізації» та «професійної самоактуалізації» особистості. Розглянуто основні категорії розуміння професійної самоактуалізації: процес, етапи, підходи, критерії, модель, структурні та мотиваційний компоненти професійної самоактуалізації особистості. Охарактеризовано якості особистості, які сприяють її самоактуалізації у житті і професійній діяльності

Ключові слова: самоактуалізація; самоактуалізація особистості; професійна самоактуалізація; становлення особистості; саморозвиток; саморозвиток особистості

Aktual_probl_psihol 2016, 1(45): 66-71 (pdf)


 

УДК: 316.647.5:005.73

Терещенко К.В.
Терещенко Кіра Володимирівна, кандидат психологічних наук, науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Роль толерантності персоналу у формуванні організаційної культури закладів освіти в умовах соціальної напруженості
У статті здійснено аналіз толерантності освітнього персоналу в контексті формування організаційної культури навчальних закладів в умовах соціальної напруженості. Зазначено, що толерантність персоналу освітніх організацій виступає як особистісна характеристика та інтегральна цінність, що проявляється у місії та завданнях діяльності організації, пронизує всі рівні управління організацією, охоплює взаємодію фахівців у процесі професійної діяльності всередині організації і взаємодію з клієнтами та іншими організаціями. Констатовано, що в умовах соціальної напруженості актуалізуються певні види та компоненти в системі толерантності педагогів, розвиток яких є запорукою формування ефективної організаційної культури закладів освіти

Ключові слова; толерантність, освітній персонал, види та компоненти толерантності, соціальна напруженість, організаційна культура, заклад освіти

Aktual_probl_psihol 2016, 1(45): 71-76 (pdf)


 

УДК: 316.6

Дембицька Н.М.
Дембицька Наталія Миколаївна, кандидат психологічних наук, провідний науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Діалогічний та інтерсуб’єктний контекст становлення економічної суб’єктності особистості
Стаття присвячена проблемі соціально-психологічної природи економічної суб’єктності особистості. Становлення економічної суб’єктності показане як процес виникнення і оформлення принципово нових економіко-психологічних якостей особистості, як-то: здатність самостійно і творчо покладати себе в якості причини свого економічного буття на основі свідомого, рефлексивного та активно-перетворюючого ставлення до економічної дійсності, і, перш за все, до відносин, опосередкованих об’єктами привласнення. Розкрито сутність діалогічно-інтегративної функції економічної суб’єктності особистості через здатність суб’єкта до самоінтеграції та до формування специфічного простору відносин привласнення, що реалізуються у співприсутності, співбутті інших суб’єктів тих відносин, що стосуються набуття-відчуження економічних благ

Ключові слова: особистість; власник; економічна соціалізація особистості; діалог; інтерсуб’єктність; становлення економічної суб’єктності особистості; відносини власності

Aktual_probl_psihol 2016, 1(45): 77-81 (pdf)


 

УДК: 159.9-07. 316.614.4

Мельничук Т.І.
Мельничук Тетяна Іванівна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Економічна соціалізація дітей у ситуації усиновлення. Аналіз проблеми
Стаття присвячена основам економічної соціалізації дітей після усиновлення. На підґрунті теоретичного та практичного аналізу, власного соціального досвіду виявлено та проаналізовано соціально-психологічні фактори впливу формування у дітей початкових економічних уявлень та знань, виділені базові критерії економічної соціалізації дітей у середовищі сім'ї. Визначено, що після входження дитини у сім'ю, батьківство спонукає і вимагає уміння будувати особистісні взаємини з некревною дитиною, зменшувати психологічну дистанцію між людьми, розвивати стосунки прихильності і взаємоприйняття одне одного. Розглянуто можливості застосування та поєднання пізнавальних, теоретичних і практичних компонентів навчання економічним знанням при вихованні дітей у сім'ї

Ключові слова: усиновлення, адаптація, економічна соціалізація усиновленої дитини, формування економічної культури, дитина – сирота

Aktual_probl_psihol 2016, 1(45): 82-88 (pdf)


 

УДК: 159.923:378.4

Березюк Т.П.
Березюк Тетяна Петрівна, аспірант кафедри вікової та педагогічної психології Рівненського державного гуманітарного університету, м. Рівне, Україна

Мова статті: українська

Психологічні підходи до формування професійної компетентності майбутніх менеджерів
У статті здійснено комплексний інтегрований аналіз психологічних умов формування професійної компетентності майбутніх менеджерів у процесі навчання. У ході аналізу праць зарубіжних та вітчизняних науковців-практиків наведено трактування понять «компетентність», «компетенція», «професійна компетентність» та обґрунтована необхідність застосування компетентнісного підходу у вищій освіті в контексті Болонського процесу. При вивченні проблеми використання компетентнісного підходу в США виявлено практичну значущість СВЕ-концепції «компетентнісно-орієнтованого навчання», або «персоналізованого навчання», що дає змогу студентам оволодіти професійними навичками, виходячи із власних запитів

Ключові слова: компетентність, компетенція, професійна компетентність, професійна компетентність майбутніх менеджерів, компетентнісний підхід, Competence-based education (СВЕ), компетентнісно-орієнтоване навчання, персоналізоване навчання

Aktual_probl_psihol 2016, 1(45): 89-95 (pdf)


 

УДК: 31.015.311

Емішянц О.Б.
Емішянц Ольга Борисівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної психології Київського національного університету імені Тараса Шевченко, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Проблеми психотерапії з клієнтами, у яких панічні атаки
В статті розглядаються методи та прийоми психотерапевтичної роботи з клієнтом, який страждає на панічні атаки. Зв’язок між досвідом, враженнями, соціальними установками дитячих років й пізнішими психічними явищами підтверджує, що психічні явища є частинами єдиного цілого. Схильності, які ми спостерігаємо у дорослої людини, виступають проекцією пережитого нею у дитинстві. Основні положення методу глибинної психології, що випливає з теорії А. Адлера про те, що стиль життя – це кристалізований патерн поведінки, який складається в дитинстві, на все життя і відтворюється в різних ситуаціях, проілюстрований прикладом з практики

Ключові слова: психотерапія, психоаналіз, панічні атаки, глибинна психологія, десенсибілізація, ранні спогади

Aktual_probl_psihol 2016, 1(45): 95-100 (pdf)


 

УДК: 925:159.923

Івашкевич Е.З.
Івашкевич Едуард Зенонович – кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної психології та психодіагностики Рівненського державного гуманітарного університету, м. Рівне, Україна

Мова статті: українська

Сучасні емпіричні дослідження соціального інтелекту особистості та структура соціального інтелекту педагога
В статті описано результати проведених ученими емпіричних досліджень соціального інтелекту особистості, зроблено висновки щодо його структури та особливостей становлення. Зазначено, що результати емпіричних досліджень вчених показали, що становлення соціального інтелекту особистості великою мірою залежить від ґендерних характеристик індивіда, а також від етнічної належності суб’єкта соціальної взаємодії. Психолого-педагогічними умовами розвитку соціального інтелекту є: групове навчання, міжособистісне пізнання, соціальна активність, компетентнісний підхід, цілеспрямоване поетапне формування компонентів соціального інтелекту та ін. Запропоновано та описано авторську концепцію соціального інтелекту педагога, яка передбачає, що соціальний інтелект вміщує когнітивну, мнемічну та емпатійну підструктури

Ключові слова: інтелект, соціальний інтелект, інтелектуальні здатності, соціальне пізнання, міжособистісне пізнання, соціальна активність, когнітивна, мнемічна та емпатійна підструктури соціального інтелекту

Aktual_probl_psihol 2016, 1(45): 100-106 (pdf)


 

УДК: 316.46:371.8:37.013.77

Калюжна Є.М., Дудко А.О.
Калюжна Євгенія Миколаївна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри практичної психології, факультет соціальної педагогіки та психології, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя, Україна
. Дудко Анастасія Олександрівна, студентка факультету соціальної педагогіки та психології, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя, Україна.

Мова статті: українська

Психологічний аналіз критеріїв вибору неформального лідера у шкільному колективі
У статті розглядається лідерство як соціально-психологічний феномен, що породжений системою неформальних стосунків у групі. Особлива увага приділяється аналізу психологічних особливостей особистості лідера, що впливають на його поведінку і стиль міжособистісної взаємодії. За результатами діагностичного дослідження визначено основні критерії вибору неформального лідера у шкільному колективі. На підставі отриманого емпіричного матеріалу зроблено висновок про те, що комунікативно-організаторські здібності особистості виступають в якості найбільш впливового чинника при виборі неформального лідера у шкільному середовищі підлітків

Ключові слова: особистість, підліток, лідерство, лідерські здібності, комунікативні здібності, організаторські здібності, неформальні стосунки

Aktual_probl_psihol 2016, 1(45): 107-111 (pdf)


 

УДК: 316.42

Карамушка М.І.
Карамушка Маргарита Ігорівна, аспірантка факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Особливості формувального експерименту для розвитку психологічних якостей соціально активної молоді
У статті розкрито зміст тренінгу, спрямованого на розвиток психологічних якостей соціально активної молоді (у науковій та освітній сферах, допомога учасникам АТО та вимушеним переселенцям, у культурно-мистецькій, спортивній, екологічній сферах та ін.). Проаналізовано результати формувального експерименту. Представлено показники ефективності розробленого тренінгу. Виділено психологічні якості, які змінили свої показники після проведення тренінгу. Показано зростання показників за організаторськими здібностями, лідерством, альтруїзмом, досягненням успіху, асертивністю, комунікативним контролем, бажанням вступати у соціальний контакт та зниженням рівня прояву стратегій поведінки «уникнення», «асоціальні дії», «агресивні дії»

Ключові слова: молодь, соціальна активність, розвиток психологічних якостей, тренінг

Aktual_probl_psihol 2016, 1(45): 111-115 (pdf)


 

УДК: 316.614.5

Крайлюк А.І.
Крайлюк Анна Ігорівна, аспірантка кафедри соціальної психології КНУ ім. Тараса Шевченка, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Соціально-психологічні умови оптимізації сімейних стосунків
У статті представлено результати теоретичного та емпіричного дослідження впливу батьківських настанов на вибір подружнього партнера. Подано сформовану на їхній основі психокорекційну програму «Профілактика сімейних проблем та оптимізація сімейних стосунків». Програма дає змогу усвідомити вплив батьківських настанов на вибір подружнього партнера, що веде до підвищення особистісної відповідальності за власні стосунки та впливає на їхнє покращення. Наведено результати її ефективності

Ключові слова: батьківські настанови, психокорекція, усвідомлення, стани Я, емоційна близькість

Aktual_probl_psihol 2016, 1(45): 116-119 (pdf)


 

УДК: [159.98+615.851]:159.942.5–053.6(043.3)

Лазос Г.П.
Лазос Гелена Петрівна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії консультативної психології та психотерапії, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Посттравматичне зростання: теоретичні моделі, нові перспективи для практики
У статті всебічно аналізується феномен посттравматичного зростання (ПТЗ). Зроблено спробу концептуалізації понять, що пов’язані із цим феноменом, та упорядкування термінології. Подається аналіз існуючих теоретичних моделей посттравматичного зростання як ефективного виходу із травми: функціонально-дескриптивна модель R.G. Tedeschi та L.G. Calhoun; особистісно-центрована модель S. Josef; біопсихосоціальна модель М. Christopher; психолого-філософська модель R. Papadopulos. Окреслено низку міркувань щодо перспектив практичного застосування теорії ПТЗ у роботі з постраждалими

Ключові слова: посттравматичне зростання, теоретична модель, психічна травма, резильєнтність, психологічні наслідки травмування, психотерапія

Aktual_probl_psihol 2016, 1(45): 120-127 (pdf)


 

УДК: 159.9:351.743

Луньов В.Є., Любчук О.К.
Луньов Віталій Євгенович, кандидат психологічних наук, доцент, провідний науковий співробітник лабораторії психології навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.
Любчук Ольга Костянтинівна, доктор наук з державного управління, кандидат психологічних наук, професор, завідувачка кафедри туризму Приазовського державного технічного університету, м. Маріуполь, Україна.

Мова статті: англійська

Соціально-психологічний портрет поліцейського: методика і результати дослідження
В статті представлено методологічні основи розробки методики «Соціально-психологічний портрет поліцейського». Запропоновано критерії і показники соціально-психологічного портрета сучасного поліцейського. Презентовано основні результати дослідження особливостей соціально-психологічного образу сучасного поліцейського в уявленнях студентської молоді. Обґрунтовується методика «Соціально-психологічний портрет поліцейського», яка спрямована на вивчення таких рис особистості, як: професійна орієнтація особистості поліцейського; моральні якості; професійні якості; комунікативні якості. Було встановлено негативні складові соціально-психологічного портрета сучасних поліцейських, який пов’язується в уявленнях респондентів з такими ситуаціями: зловживання владою з метою особистого збагачення; неадекватна поведінка, хамство; виконання своїх професійних обов’язків в стані алкогольного сп’яніння

Ключові слова: професійна спрямованість особистості поліцейського, моральні якості, професійні якості, комунікативні якості

Aktual_probl_psihol 2016, 1(45): 128-133 (pdf)


 

УДК: 159.923.2

Михайлишин У.Б.
Михайлишин Уляна Богданівна – кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри психології ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород, Україна.

Мова статті: українська

Соціально-психологічні особливості системи ціннісних орієнтацій студентської молоді: до постановки проблеми
У статті розглянуто соціально-психологічні особливості системи ціннісних орієнтацій студентської молоді. Розглянуто структурно-функціональну модель системи ціннісних орієнтацій студентів, яка змістовно наповнена цінностями, що мають для них різний релевантний характер (ситуаційні цінності, лабільні цінності, стабільні цінності, цінності особистісного ядра). Встановлено специфічні особливості ціннісної сфери студентів на віковому, ґендерному, демографічному, соціально-нормативному, економічному рівнях. Показано, що студенти, які навчаються за різними фаховими напрямками, мають й різну ціннісну детермінацію, яка значною мірою пов’язується дослідниками з трансформаційними процесами, що відбуваються в сучасному соціумі. Визначено наявну тенденцію у молоді студентського віку до роз’єднаності та індивідуалізму, а також до послаблення наступності між поколіннями. З’ясовано, що в системі цінностей юнаків і дівчат, які навчаються у вищих навчальних закладах, особистісне ядро та стабільні цінності, переважно, наповнюють цінності особистісного виміру, що спрямовують їхню соціальну активність у русло досягнення особистого успіху, пошуку захисту та акцентування індивідуалізму

Ключові слова: система цінностей, соціалізація, самовизначення, самоактуалізація, ціннісні орієнтації, ситуаційні цінності, лабільні цінності, стабільні цінності

Aktual_probl_psihol 2016, 1(45): 133-136 (pdf)


 

УДК: 378.371.159

Пустовалов І.В.
Пустовалов Іван Вікторович, аспірант кафедри психології управління, старший викладач кафедри загальної та практичної психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», заступник директора Навчально-наукового інституту менеджменту та психології з виховної роботи ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Психологічні умови розвитку ціннісно-смислової сфери особистості підлітків із сімей повторного шлюбу
У статті висвітлено психологічні особливості розвитку особистості підлітків, де особливу увагу приділено обґрунтуванню доцільності спеціального вивчення ціннісно-смислової сфери особистості підлітків із сімей повторного шлюбу. Констатовано, що у підлітків із сімей повторного шлюбу недостатній, переважно низький рівень розвитку як окремих компонентів ціннісно-смислової сфери особистості, так і ціннісно-смислової сфери загалом. Описано структуру програми психологічного сприяння розвитку ціннісно-смислової сфери особистості підлітків із сімей повторного шлюбу, в якій окреслено особливу роль тренера-фасилітатора при роботі з підлітками із сімей повторного шлюбу, а також констатовано основні показники її ефективності

Ключові слова: ціннісно-смислова сфера, підлітки, сім’я першого шлюбу, сім’я повторного шлюбу, психологічне сприяння розвитку ціннісно-смислової сфери, тренер-фасилітатор

Aktual_probl_psihol 2016, 1(45): 137-143 (pdf)


 

УДК: 159.99

Хілько С.О.
Хілько Світлана Олександрівна, старший викладач кафедри загальної та практичної психології, аспірант ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Сутність і типи ситуацій невизначеності у професійній діяльності психологів
У статті на основі теоретичного аналізу наукової літератури висвітлено проблемні питання сутності ситуацій невизначеності у професійній діяльності психологів. Розглянуто особливості розуміння невизначених ситуацій та типів ставлення до невизначеності, серед яких інтолерантне і толерантне. З’ясовано, що напрями діяльності психолога (психолог-теоретик/дослідник, психолог-викладач, психолог-практик) характеризуються певними ознаками виконання своїх професійних завдань, у складі яких є невизначеність ситуацій, що, у свою чергу, потребує толерантного ставлення до них. З’ясовано, що джерела виникнення ситуацій невизначеності в професійній діяльності психологів можуть бути як внутрішні, так і зовнішні. Запропоновано типи ситуацій невизначеності у професійній діяльності психологів залежно від їхніх видів діяльності

Ключові слова: невизначеність, ситуація невизначеності, толерантність до ситуації невизначеності, інтолерантність, психолог, профіцитарність

Aktual_probl_psihol 2016, 1(45): 144-150 (pdf)


 

УДК: 159.922

Шевченко С.В.
Шевченко Світлана Вікторівна, старший викладач кафедри загальної та практичної психології Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Теоретична модель розвитку довіри до себе у майбутніх психологів
У статті розглянуто актуальну проблему особливостей розвитку довіри до себе майбутніх психологів у період професійного навчання. У статті здійснено опис теоретичної моделі розвитку довіри до себе у майбутніх психологів. Вважаємо, що довіра до себе як до майбутнього психолога проходить певні стадії розвитку протягом професійного навчання та включає наступні структурні компоненти: рефлексивний (самоаналіз та рефлексивне усвідомлення своїх можливостей), мотиваційний (усвідомлення своїх внутрішніх мотивів та цілей), когнітивний (узагальнення внутрішнього досвіду та знань про самого себе), поведінковий («вихід за межі самого себе», дії на результат) та емоційний (емоційна репрезентація в динаміці професійного становлення)

Ключові слова: майбутній психолог, розвиток довіри до себе, професійне становлення, компоненти довіри до себе як до майбутнього психолога: рефлексивний, мотиваційний, когнітивний, поведінковий, емоційний

Aktual_probl_psihol 2016, 1(45): 150-156 (pdf)


 

УДК:

Мова статті: українська

ДО 70-РІЧЧЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТУ ПСИХОЛОГІЇ ІМЕНІ Г.С. КОСТЮКА НАПН УКРАЇНИ

Aktual_probl_psihol 2016, 1(45): 157-161 (pdf)


 

УДК:

Мова статті: українська

ХІ Міжнародна науково-практична конференція з організаційної та економічної психології «Психологія посттравматичного оновлення»
30 червня – 1 липня 2016 року в Київському міському Будинку вчителя відбулася ХІ Міжнародна науково-практична конференція з організаційної та економічної психології «Психологія посттравматичного оновлення»

Aktual_probl_psihol 2016, 1(45): 162-163 (pdf)