Актуальні проблеми психології, Том 1, Випуск 46 – 2017

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

 Зміст випуску


УДК: 159.9:34

Галустян О.А., Захаренко Л.М., Юрченко-Шеховцова Т.І.

Галустян Олена Аркадіївна, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, наукова лабораторія з проблем психологічного забезпечення, Національна академія внутрішніх справ (м. Київ, Україна).
Захаренко Людмила Миколаївна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, наукова лабораторія з проблем психологічного забезпечення, Національна академія внутрішніх справ (м. Київ, Україна).
Юрченко-Шеховцова Тетяна Іванівна, науковий співробітник, наукова лабораторія з проблем психологічного забезпечення, Національна академія внутрішніх справ (м. Київ, Україна).

Мова статті: українська

Особливості внутрішньої та зовнішньої мотивації поліцейських до професійної діяльності: результати пілотажного дослідження
У статті представлені результати пілотажного дослідження особливостей зовнішньої і внутрішньої мотивації поліцейських Національної поліції України (n=25) зі стажем практичної діяльності від 2 до 14 років. Описано, які зовнішні та внутрішні мотиви спонукають респондентів до професійної діяльності. Найбільш вираженим параметром професійної мотивації респондентів є внутрішня мотивація, пов’язана із самоактуалізованістю особистості та її духовними цінностями.

Ключові слова: поліцейські, професійна діяльність, мотиви, мотивація, самоактуалізація

Aktual_probl_psihol 2017, 1(46): 3-10 (pdf)


 

УДК: 316.42

Карамушка Л.М.

Карамушка Людмила Миколаївна, член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор, завідувачка лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ,Україна.

Мова статті: українська

Методики для дослідження складових, видів, чинників та умов соціальної напруженості в організації
У статті розкрито сутність соціальної напруженості в організації (СНО). Представлено комплекс методик «Діагностика соціальної напруженості в організації», який включає ряд тестових методик, у тому числі модифікованих автором, та авторську анкету. Перша група методик дає можливість діагностувати основні вияви СНО на рівні організації (складові СНО, її види, психологічні чинники виникнення, загальні та психологічні умови попередження та подолання). Друга група методик спрямована на вивчення виявів СНО на рівні особистості (вплив СНО на виникнення таких психічних станів, як: тривожність, фрустрованість, агресія, ригідність та ін.).

Ключові слова: соціальна напруженість в організації; складові та види соціальної напруженості в організації; умови попередження та подолання соціальної напруженості в організації; психічні стани особистості

Aktual_probl_psihol 2017, 1(46): 10-17 (pdf)


 

УДК: 316.628:35.08

Рутина Ю.В.

Рутина Юлія Валеріївна, аспірантка, лабораторія організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України, м. Кам’янець - Подільський, Україна

Мова статті: українська

Чинники професійної самоактуалізації державних службовців
У статті розглянуто професійну самоактуалізацію, яка виступає основною умовою високого рівня життєдіяльності особистості, встановлення нових професійних цілей, прагнення до гармонійного розкриття і реалізації свого потенціалу в обраній професії. Висвітлено проблему дослідження явища самоактуалізації та професійної самоактуалізації з точки зору зарубіжних та вітчизняних вчених. Проаналізовано зміст поняття «професійної самоактуалізації» особистості. Виділено та проаналізовано основні чинники, які впливають на професійну самоактуалізацію державних службовців: чинники макрорівня (рівень суспільства), мезорівня (рівень організації) та мікрорівня (рівень особистості). Виявлено взаємозв’язок усіх виділених чинників між собою, їх взаємодію один з одним

Ключові слова: самоактуалізація; самоактуалізація держслужбовців; професійна самоактуалізація; чинники; психологічні чинники; державні службовці

Aktual_probl_psihol 2017, 1(46): 17-22 (pdf)


 

УДК: 316.647.5:005.32:373

Терещенко К.В.

Терещенко Кіра Володимирівна, кандидат психологічних наук, науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.

Мова статті: українська

Аналіз взаємозв’язку між толерантністю освітнього персоналу і рівнем організаційного розвитку традиційних та інноваційних закладів освіти
Проведено емпіричне дослідження рівнів розвитку видів та компонентів толерантності персоналу традиційних та інноваційних закладів освіти. Встановлено відмінності за окремими видами та компонентами толерантності персоналу між традиційними та інноваційними закладами освіти. Проаналізовано взаємозв’язок видів та компонентів толерантності педагогічних працівників із рівнем організаційного розвитку закладів освіти. Виявлено, що професійна, міжпоколінна, міжетнічна, міжконфесійна толерантність персоналу інноваційних навчальних закладів позитивно корелює з такими показниками організаційного розвитку, як організаційна зрілість та рівні організаційного розвитку. Констатовано наявність зв’язку етико-нормативного, афективного, конативного та діяльнісно-стильового компонентів толерантності персоналу із усіма показниками організаційного розвитку інноваційних закладів освіти

Ключові слова: толерантність, види толерантності, компоненти толерантності, організаційна зрілість, організаційний розвиток, традиційні та інноваційні заклади освіти

Aktual_probl_psihol 2017, 1(46): 22-28 (pdf)


 

УДК: 316.6

Дембицька Н.М.

Дембицька Наталія Миколаївна, провідний науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, м. Київ, Україна.

Мова статті: українська

Системна модель соціально-психологічного забезпечення економічної соціалізації школяра
Стаття присвячена обґрунтуванню системної моделі соціально-психологічного забезпечення економічної соціалізації учня в освітньому просторі школи. Обґрунтовані основні структурні складові забезпечення та окремі етапи цього процесу. Схарактеризовані критерії оцінки успішності здійснення соціально-психологічного забезпечення економічної соціалізації школяра

Ключові слова: соціально-психологічне забезпечення економічної соціалізації особистості, школяр, соціально-психологічний простір, економічна соціалізація, економічна культура особистості

Aktual_probl_psihol 2017, 1(46): 29-34 (pdf)


 

УДК: 316.6

Зубіашвілі І.К.

Зубіашвілі Ірина Костянтинівна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Психологічні закономірності здійснення економічної соціалізації учнівської молоді в сучасних умовах
У статті розглядаються психологічний зміст та закономірності здійснення економічної соціалізації учнівської молоді в сучасних умовах трансформації українського суспільства. Розглядаються основні наукові підходи до визначення економічної соціалізації. Розкривається специфіка економічної соціалізації особистості на різних вікових етапах її розвитку. Економічна соціалізація розглядається як процес освоєння молодою людиною основних моделей економічної поведінки й економічних ролей, в результаті чого формується власна стратегія усвідомленої економічної поведінки, в процесі якої вона реалізує свої економічні інтереси, задовольняє свої потреби з орієнтацією на соціальні, морально-етичні настанови, вироблені в цьому суспільстві

Ключові слова: соціалізація, економічна соціалізація, аспекти соціалізації, функції, економічна поведінка

Aktual_probl_psihol 2017, 1(46): 34-38 (pdf)


 

УДК: 159.9

Креденцер О.В.

Креденцер Оксана Валеріївна, кандидат психологічних наук, доцент, старший науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.

Мова статті: українська

Розвиток внутрішньоорганізаційного підприємництва в умовах соціальної напруженості: психологічний аспект
У статті проаналізовано концепт «внутрішньоорганізаційного підприємництва». Розглянуто особливості його розвитку в різних соціально-економічних сферах: внутрішньоорганізаційне підприємництво на виробничих підприємствах та в комерційних організаціях, в некомерційних організаціях (організації третього сектору економіки), в освітніх організаціях. Показано, що в умовах соціальної та економічної напруженості одним із можливих альтернативних інноваційних підходів до управління сучасними організаціями в різних соціально-економічних сферах є впровадження внутрішньоорганізаційного підприємництва. Головним психологічним конструктом внутрішньоорганізаційного підприємництва є підприємницька активність персоналу організацій

Ключові слова: внутрішньоорганізаційне підприємництво, підприємницька активність, соціальна напруженість, персонал організацій

Aktual_probl_psihol 2017, 1(46): 39-45 (pdf)


 

УДК: 17.032.1; 338.2 – 053.81

Лавренко О.В.

Лавренко Ольга Василівна, кандидат філософських наук, доцент, провідний науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.

Мова статті: українська

Морально-ціннісні орієнтації економічної соціалізації студентської молоді
У статті визначено та проаналізовано сутність та значення морально-ціннісних орієнтацій особистості. Процес економічної соціалізації розглядається як формування ставлення молодого покоління до системи цінностей та моральних норм, оволодіння такими елементами економічної культури, які наповнюють моральними засадами зміст економічної діяльності. Ціннісно-моральні орієнтації є тією ланкою, яка пов’язує суспільство з індивідом, включає його в систему суспільних відносин.

Ключові слова: економічна соціалізація, особистість, цінності, мораль, інтеріоризація, ціннісно-моральні орієнтації особистості

Aktual_probl_psihol 2017, 1(46): 45-51 (pdf)


 

УДК: 159.9-07-316.614

Мельничук Т.І.

Мельничук Тетяна Іванівна – кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.

Мова статті: українська

Батьківська модель сім'ї як один із чинників економічної соціалізації молодого подружжя: аналіз проблеми
В умовах соціально-економічних перетворень сучасне суспільство потребує інтенсивної соціалізації молоді, особливо успішного та швидкого перебігу процесів професійного становлення та безпроблемної зміни сімейного статусу. У статті здійснено аналіз теоретичних підходів в психології щодо впливу батьківської сім'ї, стосунків подружжя на майбутню молоду сім'ю їхніх дітей. Проаналізовано та окреслено роль батьківської сім'ї як первинної інституції економічної соціалізації дитини, яка формує у неї основи економічної свідомості та сприяє застосуванню отриманих знань у дорослому житті. Розглянуто особливості економічної соціалізації молодого подружжя в сучасному українському суспільстві.

Ключові слова: сім’я, соціальний інститут, економічна соціалізація, сімейне виховання, фактори соціалізації

Aktual_probl_psihol 2017, 1(46): 51-55 (pdf)


 

УДК: 316.6

Новосядла О.М.

Новосядла Олена Миколаївна, науковий кореспондент лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України, заступник директора спеціалізованої школи №274 з поглибленим вивченням іноземних мов, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Економічна  соціалізація сучасного школяра: теоретичний аналіз
Стаття присвячена описанню та обґрунтуванню моделі економічної соціалізації особистості з позиції системного та інтерсуб’єктного підходів. Визначені поняття суб’єктного та інтерсуб’єктного аспектів економічної соціалізації школяра, її структура, психологічні складові формування та показники сформованості. Розглянуто простір економічної культури та економічна суб’єктність сім'ї як фактори розвитку, формування економічної культури та економічної суб’єктності дитини. Визначені особливості економічної соціалізації дитини з малозабезпеченої сім’ї.

Ключові слова: економічна соціалізація особистості, суб’єкт, підприємницький тип особистості, інтерсуб’єктна взаємодія, економічна культура особистості

Aktual_probl_psihol 2017, 1(46): 56-59 (pdf)


 

УДК: 336:316.61:373.5

Філончук З.В.

Філончук Зоя Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії і методики викладання природничо-математичних та технологічних дисциплін, КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», м. Херсон, Україна.

Мова статті: українська

Фінансова грамотність учнів як чинник їхньої успішної економічної соціалізації
У статті визначено сутність та співвідношення понять «економічна соціалізація», «економічна культура», «фінансова грамотність» стосовно учнівської молоді. Стаття розкриває значення впровадження курсу за вибором «Фінансова грамотність» у формуванні економічної культури учнів. У статті надано стислу характеристику змісту програм курсу «Фінансова грамотність» для учнів початкової та основної школи відповідно до змістових ліній, визначено роль шкільної фінансової освіти у процесі економічної соціалізації учнівської молоді, формуванні рольових фінансових компетенцій.

Ключові слова: економічна соціалізація, чинники економічної соціалізації, економічна культура, фінансова грамотність, фінансова освіта

Aktual_probl_psihol 2017, 1(46): 59-66 (pdf)


 

УДК: 316.772.4 

Гомольська Л. П.

Гомольська Лілія Петрівна, здобувач кафедри соціальної психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна.

Мова статті: українська

Диференційованість бренду як чинник споживчої поведінки студентської молоді
У статті наведено результати емпіричного дослідження впливу диференційованості бренду на споживчу поведінку студентської молоді. Проаналізовано диференційованість брендів ряду груп товарів / послуг (одягу; взуття; IT-технологій, електроніки, побутової техніки; косметики; банків; продуктів харчування тощо). Визначено відмінності у диференційованості бренду залежно від статі, віку, сімейного стану, рівня доходів на одного члена сім’ї та регіону проживання досліджуваних студентів. Виявлено типи споживачів за рівнем лояльності до брендів товарів / послуг вітчизняного та зарубіжного виробництва. Показано, що жінки виявляють більшу лояльність до брендів, ніж чоловіки. Визначено прямий зв’язок між рівнем диференційованості бренду та лояльністю до нього, який особливо чітко проявляється для досліджуваних жіночої статі.

Ключові слова: бренд, диференційованість бренду, споживча поведінка, бренд-комунікація, лояльність до бренду, студентська молодь

Aktual_probl_psihol 2017, 1(46): 67-72 (pdf)


 

УДК: 159.9:316.6

Данилюк І.В., Курапов А.О.

Данилюк Іван Васильович, доктор психологічних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, Україна.
Курапов Антон Олександрович, аспірант факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, Україна.

Мова статті: українська

Психологічні особливості акультурації як макрорівня соціалізації
У статті представлено основні психологічні особливості, характеристики акультурації як процесу та результату, що дозволяють вивести її власне на макрорівень соціалізації. Розкрито основні рівні соціалізації, значення соціальних груп у контексті міжкультурної взаємодії та окреслено основні динамічні характеристики акультурації у процесі соціалізації. Розкрито, яким чином простежуються зазначені характеристики, та визначено, що саме впливає на динаміку психологічної акультурації при її розгляді як макрорівня соціалізації. Зроблено висновок щодо головних психологічних особливостей акультурації, які є визначальними для макрорівневої соціалізації.

Ключові слова: соціалізація, акультурація, стратегії акультурації, макрорівень соціалізації, психологічні зміни

Aktual_probl_psihol 2017, 1(46): 72-76 (pdf)


 

УДК: 159.923; 316.6; 378.013.22:005.91-051

Костюченко О.В.

Костюченко Олена Вікторівна, доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри індустрії моди Київського національного університету культури і мистецтв, м. Київ, Україна.

Мова статті: українська

Фешн-бренд як результат проектної діяльності в індустрії моди
У статті досліджується актуальна проблема реалізації проектної діяльності як стратегічного інструменту розвитку індустрії моди, як комплексної багатокомпонентної діяльності, що спрямована на розповсюдження модних стандартів у суспільстві, а також на створення, виготовлення, розподіл і споживання модного продукту як результату цієї діяльності. Обґрунтовано визначальну роль у фешн-проектуванні об'єктно-суб'єктних відносин, метою яких є досягнення позитивного комерційного і прогресивного культурного ефекту від реалізації фешн-проекту як товару, продукту і дії, а також засобу й інструменту масової комунікації, у результаті чого відбувається формування фешн-бренду, повного або часткового задоволення споживацького попиту на модні продукти в контексті постійних модних інновацій і особливостей сучасної ринкової конкуренції даного сектора світової економіки.

Ключові слова: проектна діяльність, фешн-проект, фешн-суб’єкт, фешн-об’єкт, об'єктно-суб'єктні відносини, індустрія моди, бренд, репрезентація

Aktual_probl_psihol 2017, 1(46): 77-81 (pdf)


 

УДК: 159.922.1

Кузін Є.Д.

Кузін Євген Дмитрович, науковий кореспондент Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.

Мова статті: українська

Особливості чоловіків та жінок, які перебувають в різних типах сімейних відносин
У статті розглядаються зміни, що відбулися у сімейних стосунках, у ставленні чоловіків та жінок до шлюбних стосунків під впливом різних факторів, що обумовлюють зміни у соціумі. Висвітлюються результати емпіричного дослідження особливостей чоловіків та жінок, які перебувають в різних типах сімейних відносин (дошлюбні стосунки, цивільний шлюб, офіційний шлюб з різним строком тривалості)

Ключові слова: дошлюбні стосунки, офіційний шлюб, тривалий стаж шлюбних стосунків, гендер, сім'я, чоловік, жінка

Aktual_probl_psihol 2017, 1(46): 81-87 (pdf)


 

УДК: 159.9:61

Кульбіда-Остапенко Я.Г.

Кульбіда-Остапенко Яна Григорівна, секретар деканату психологічного факультету Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, Черкаси, Україна.

Мова статті: українська

Особливості кризових станів студентів
Стаття присвячена дослідженню актуальної сьогодні проблеми особливостей кризових станів студентів. У статті представлені результати аналізу різних наукових поглядів щодо кризових станів. Зазначається неоднозначність визначення і тлумачення психологічного феномену кризи. Виділено зовнішні обставини та психологічні особливості людини, які можуть призвести до появи певного кризового стану. Висвітлюються детермінанти кризи, описуються фактори, що впливають на глибину й силу переживань кризової ситуації. На основі проведеного дослідження робиться припущення, що депресія і тривожність можуть бути передумовою виникнення кризових станів у особистості.

Ключові слова: тривожність, депресія, стрес, особистість, кризові стани особистості, психічні стани

Aktual_probl_psihol 2017, 1(46): 88-92 (pdf)


 

УДК: 159.99

Кушнір П.Т., Кушнір Ю.В.

Кушнір Павло Тимофійович, кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії Донецького національного університету імені Василя Стуса, м. Вінниця, Україна.
Кушнір Юлія Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри психології Донецького національного університету імені Василя Стуса, м. Вінниця, Україна.

Мова статті: українська

Культура міжетнічного спілкування у процесі соціалізації особистості
У статті розглядаються теоретичні підходи до визначення поняття «культура міжетнічного спілкування». У рамках антропологічного, етнологічного напрямів, функціоналізму та культурного релятивізму уточнюється сутність поняття «культура міжетнічного спілкування» як складного інтегративного утворення, що базується на свідомому засвоєнні спеціальних знань про культуру, традиції та звичаї інших народів. Визначається роль культури міжетнічного спілкування у процесі соціалізації особистості через формування поважного й толерантного ставлення до інших точок зору, цінностей, умінні долати труднощі в комунікативних та інших формах взаємодії із членами різних етнічних спільнот.

Ключові слова: етнос, культура, спілкування, культура міжетнічного спілкування, соціалізація, міжетнічна взаємодія

Aktual_probl_psihol 2017, 1(46): 92-98 (pdf)


 

УДК: 159.9

Мілютіна К.Л.

Мілютіна Катерина Леонідівна, доктор психологічних наук, професор кафедри психології розвитку Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ,Україна.

Мова статті: українська

Психологічні особливості інформального варіанту трудової соціалізації
Соціалізація з позицій постнекласичної парадигми – це нелінійний багатоваріантний процес взаємодії людини і Світу у ситуації невизначеності. Основним механізмом цієї взаємодії стає суб’єктний вчинок, яким задається кількість ступенів свободи особистості у виборі власної соціалізаційної стратегії. Успішним інформальним варіантом трудової соціалізації є робота в умовах фрілансу. У дослідженні взяли участь 30 респондентів, які перебували у ситуації роботи на фрілансі, та люди, які офіційно працюють в різних організаціях (30 осіб). Емпіричним дослідженням встановлено, що інформальний варіант трудової соціалізації пов’язано з більш високим рівнем толерантності до невизначеності, інтроверсією, нижчим рівнем тривожності особистості

Ключові слова: соціалізація, працевлаштування, психічні стани, толерантність, самопроектування

Aktual_probl_psihol 2017, 1(46): 98-102 (pdf)


 

УДК: 316.6/.47:159.923.2

Попович І.С.

Попович Ігор Степанович, кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки, психології і освітнього менеджменту Херсонського державного університету, м. Херсон, Україна.

Мова статті: українська

Досвід дослідження властивостей соціальних очікувань контент-аналізом
У статті описано п’ять етапів реалізації контент-аналітичної методики. Здійснено кодування досліджуваного масиву текстів, квантифікацію, розроблено кодувальну матрицю. Розкрито сутність властивостей і описано методику їх визначення. Подано формули, емпіричним шляхом визначено частотні характеристики і встановлені рівні досліджуваних властивостей. Описано сутність і методику визначення амбівалентності і полярності соціальних очікувань особистості. Наведено результати надійності та валідності методики. Висвітлено результати емпіричного дослідження апробації контент-аналітичної методики n=122. Здійснено валідизацію, визначено конвергентну і дискримінантну валідність, подано психометричні характеристики, зазначено, що отримані результати не суперечать науковим здобуткам.

Ключові слова: інтернальність, екстернальність, активність, пасивність, відкритість, закритість, адекватність, неадекватність, амбівалентність, полярність, контент-аналіз

Aktual_probl_psihol 2017, 1(46): 103-109 (pdf)


 

УДК: 159.923

Станішевська Ж.

Станішевська Жанна, докторант Опольського університету, м. Ополє, Польща

Мова статті: українська

Вербальна комунікація. Аналіз сучасних теорій інтерперсональної комунікації
У статті здійснено аналіз вербальної комунікації з точки зору сучасних психологічних теорій. Розкривається поняття «вербальна комунікація», порівнюється значення терміну «комунікація» в західноєвропейській та східноєвропейській науковій літературі. Досліджуються та описуються способи інтерпретації і застосування вербальної комунікації в поглядах різноманітних психологічних шкіл: біхевіоральної психології, системної психології, трансактному підході, гуманістичній психології. Описуються методи психологічної роботи в зазначених психологічних напрямах, способи використання вербальної комунікації згідно з даними концепціями.

Ключові слова: вербальна комунікація, інтерперсональна комунікація, біхевіоральна психологія, системна психологія, трансактний підхід, гуманістична психологія, комуніканти

Aktual_probl_psihol 2017, 1(46): 110-119 (pdf)


 

УДК: 159.923

Станішевський М.

Станішевський Мирослав, докторант Опольського університету, м. Ополє, Польща

Мова статті: українська

Емоційно-стресовий підхід в профілактиці і терапії міжособистісної залежності
Явище міжособистісної залежності або співзалежності (англ. Cо-addiction) та деструктивної залежності (англ. Addiction) є суттєвими проблемами європейського суспільства. Цей феномен пов'язаний з високою стресогенністю оточуючого середовища, відсутністю почуття стабільності і упевненості в завтрашньому дні, знищенням традиційних цінностей і форм стосунків в суспільстві. Феномен міжособистісної залежності призводить до розладу ряду психічних функцій у особистості, явищам синдроматики, які проявляються в неврозах і пов'язаних з ними захворюваннях, соціальній інгібіції. Сучасний стан психотерапії співзалежності потребує нових підходів у профілактичній та терапевтичній роботі.

Ключові слова: емоційно-стресовий підхід, міжособистісна залежність, співзалежність, залежність, групова психотерапія, ідентичність, емоційний удар

Aktual_probl_psihol 2017, 1(46): 120-128 (pdf)


 

УДК: 159.9.07

Хамініч О.М.

Хамініч Олена Миколаївна, старший викладач кафедри соціальної психології та психології управління, Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, м. Дніпро, Україна

Мова статті: українська

Апробація CommunityResilienceModel™ у роботі зі сприяння психологічній стійкості молоді з розлучених сімей
У статті звертається увага на наявність маловивченої в теоретичному і психопрактичному плані проблеми психологічної стійкості молоді юнацького віку, що переживають розлучення своїх батьків. Викладені деякі положення теорії резільєнтності як засади для створення психопрактичних програм з подолання соціально-психологічних наслідків перебування в несприятливих обставинах, стресових ситуаціях. Представлена модель соціальної резільєнтності – CommunityResilienceModel™ – навчальної програми з актуалізації і створення вмінь та ресурсів резільєнтності. Наводяться результати апробації даної моделі в умовах вищого навчального закладу, у тому числі із студентами, які переживають ситуацію розлучення своїх батьків.

Ключові слова: юнацький вік,розлучення, адаптація, психологічна стійкість, резільєнтність, CommunityResilienceModel™, «зонарезільєнтності»

Aktual_probl_psihol 2017, 1(46): 128-134 (pdf)


 

УДК: 316.6

Швалб Ю.М.

Швалб Юрій Михайлович, доктор психологічних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, Україна.

Мова статті: українська

Простір здійснення соціальних здібностей особистості
У статті розглядається одна з центральних проблем соціальної психології – умови і механізми формування соціальних здібностей особистості. В рамках культурно-історичної парадигми пропонується концепція просторового підходу до аналізу умов існування соціальних здібностей як потенційної спроможності індивіда до побудови соціальних структур і відносин. Розроблено просторову модель базових сфер соціального життя суспільства і виділені ключові завдання, освоєння яких забезпечує механізм формування соціальних здібностей особистості.

Ключові слова: соціалізація особистості, соціальні здібності, соціальний простір, комунікація, взаємодія, задача, самовизначення особистості

Aktual_probl_psihol 2017, 1(46): 134-140 (pdf)


 

УДК: 616.891.6-02:616.284-004

Яковлева Н.Ю.

Яковлева Наталія Юріївна, аспірантка заочної форми навчання кафедри загальної та медичної психології та педагогіки медичної психології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, м. Київ, Україна .

Мова статті: українська

Тип ставлення до захворювання та його зв’язок з інтрапсихічними патернами у пацієнтів з отосклерозом
У статті представлені результати дослідження пацієнтів із отосклерозом, виявлено типи ставлення до захворювання — з відносно достатньою адаптацією і ті, що супроводжувались симптомами психологічної дезадаптації (інтра- та інтерпсихічної). Визначено особистісні профілі для пацієнтів із отосклерозом: адаптивний, невротичний, афективний, афективно-чутливий та егоцентрично-збудливий підтипи. Отримані дані використано при розробці комплексної диференційованої програми медико-психологічної допомоги пацієнтам з отосклерозом.

Ключові слова: тип ставлення до захворювання, особистісні властивості, медикопсихологічна допомога,отосклероз

Aktual_probl_psihol 2017, 1(46): 141-146 (pdf)


 

УДК: 159.9

Ятчук М.С.

Ятчук Марія Сергіївна, кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри практичної психології Інституту кримінально-виконавчої служби, м. Київ, Україна.

Мова статті: українська

Особливості спілкування працівників Державної кримінально-виконавчої служби України
У статті розглядається проблема особливостей спілкування працівників органів та установ виконання покарань. Виявлено ситуації, що викликають у працівників Державної кримінально-виконавчої служби України негативні емоції під час спілкування з керівництвом, колегами, друзями, засудженими та іншими. Встановлено загальний рівень розвитку уміння спілкуватися у працівників Державної кримінально-виконавчої служби України. Виділено стилі поведінки працівників органів та установ виконання покарань у конфліктних ситуаціях. Запропоновано напрями розвитку уміння спілкуватися у працівників Державної кримінально-виконавчої служби України

Ключові слова: уміння спілкуватися, уміння слухати, стиль поведінки в конфліктній ситуації, спілкування, толерантність, емпатія

Aktual_probl_psihol 2017, 1(46): 146-151 (pdf)