Актуальні проблеми психології, Том 1, Випуск 47 – 2017

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

 Зміст випуску


УДК: 159.922.2:34.08
Баранюк Н.І.
Баранюк Назарій Ігорович, асистент кафедри теоретичної та практичної психології Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів, Україна.

Методики для дослідження організаційної культури правоохоронних органів

У статті розкрито сутність організаційної культури. Представлено комплекс методик, які спрямовані на вивчення організаційної культури персоналу правоохоронних органів. Перша група методик дає можливість діагностувати типи та параметри організаційної культури. Друга група методик спрямована на діагностику чинників мезо- та мікрорівня, що впливають на розвиток організаційної культури правоохоронних органів. Серед чинників мезо- та мікрорівня виділено «внутрішні» (психологічні) та «зовнішні» (функціонально-організаційні) чинники Ключові слова: організаційна культура; правоохоронні органи; чинники розвитку організаційної культури; чинники мезорівня; чинники мікрорівня

Aktual_probl_psihol 2017, 1(47): 3-7 (pdf)


 

УДК: 159.923.2:613.62
Дзюба Т.М.
Дзюба Тетяна Михайлівна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри загальної, вікової та практичної психології Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, м. Полтава, Україна

Концептуальні моделі професійного здоров’я особистості

У статті здійснено аналіз концептуальних моделей професійного здоров’я особистості. Автором проаналізовано, систематизовано новітні підходи та концепції щодо дослідження змістових характеристик професійного здоров’я особистості. Визначено основні напрямки дослідження цієї проблеми в роботах вітчизняних і зарубіжних науковців. Розкрито переваги та недоліки описуваних теорій та концепцій, які безпосередньо займаються вивченням цієї проблеми у теоретичному і прикладному вимірах з урахуванням змісту, специфіки й типу конкретної професійної діяльності. Автором підкреслено, що специфіка комплексного дослідження феномену професійного здоров’я займає гідне місце в проблемному полі організаційної психології та психології здоров’я Ключові слова: здоров’я, професійне здоров’я, моделі професійного здоров’я, адаптаційна модель, інтегративна модель, екзистенціально-гуманістична модель

Aktual_probl_psihol 2017, 1(47): 8-14 (pdf)


 

УДК: 005.73:373
Карамушка Л.М., Терещенко К.В., Креденцер О.В., Лагодзінська В.І., Ковальчук О.С., Івкін В.М.
Карамушка Людмила Миколаївна, член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор, завідувачка лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.
Терещенко Кіра Володимирівна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.
Креденцер Оксана Валеріївна, кандидат психологічних наук, доцент, старший науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.
Лагодзінська Валентина Іванівна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.
Ковальчук Олександр Сергійович, науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.
Івкін Володимир Миколайович, кандидат психологічних наук, доцент, старший науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.

Зв’язок негативних психічних станів персоналу з компонентами та індексом організаційної культури освітніх організацій

У статті на основі емпіричного дослідження констатовано вираженість негативних психічних станів (ригідності, тривожності, агресії, фрустрованості) у значної кількості персоналу освітніх організацій. Встановлено, що організаційна культура освітніх організацій оцінюється персоналом в цілому позитивно, однак окремі її складові, в першу чергу, «робота», потребують посилення їхньої значущості. Виявлено, що негативний вплив роботи в освітніх організаціях проявляється на середньому рівні. Встановлено, що в міру підвищення рівня розвитку індексу та складових організаційної культури рівень вираженості негативних психічних станів у персоналу та негативного впливу роботи в освітніх організацій знижується Ключові слова: освітні організації; персонал освітніх організацій; негативні психічні стани; організаційна культура; компоненти організаційної культури; загальний індекс організаційної культури; загальний показник негативного впливу роботи

Aktual_probl_psihol 2017, 1(47): 14-22 (pdf)


 

УДК: 159.9
Карамушка Л.М., Шевченко А.М.
Карамушка Людмила Миколаївна, заступник директора Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України з науково-організаційної роботи та міжнародних наукових зв'язків, член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор, м. Київ, Україна.
Шевченко Антоніна Михайлівна, старший викладач кафедри педагогіки, психології та менеджменту освіти Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради «Академія неперервної освіти», кандидат психологічних наук, м. Біла Церква, Україна.

Психологічні чинники та умови забезпечення психологічного здоров’я менеджерів освітніх організацій

У статті представлено розроблену авторську програму дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня з теми «Забезпечення психологічного здоров’я менеджерів освітніх організацій». Визначено та описано основні методи дослідження, науковий апарат (мета, об’єкт, предмет, гіпотеза, завдання дослідження); нормативну базу, терміни, етапи та основні форми реалізації програми дослідно-експериментальної роботи, її теоретичне, наукове й практичне значення Ключові слова: програма дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня; менеджери освітніх організацій; психологічне здоров’я; підготовка менеджерів освітніх організацій до забезпечення психологічного здоров’я

Aktual_probl_psihol 2017, 1(47): 22-29 (pdf)


 

УДК: 005.32
Клочко А.О.
Клочко Алла Олексіївна, кандидат педагогічних наук, заступник директора з науково-навчальної роботи Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти», м. Біла Церква, Україна

Теоретичні аспекти дослідження стилю управління в керівників освітніх організацій

У статті проведено аналіз наукових підходів до визначення стилю управління керівників освітніх організацій. Теоретично обґрунтовано співвідношення понять «стиль управління» і «стиль керівництва» із розглянутих вихідних положень про співвідношення управління та керівництва. Представлено наукові дослідження щодо виявлення психологічних особливостей стилів управління керівників освітніх організацій у сучасних умовах трансформацій. Складено психологічну характеристику авторитарного, демократичного та ліберального стилів управління Ключові слова: освітня організація, стиль, керівництво, управління, стиль керівництва, стиль управління

Aktual_probl_psihol 2017, 1(47): 29-33 (pdf)


 

УДК: 159.947; 159.947.5
Коновалова О.В.
Коновалова Олена Володимирівна, аспірант кафедри психології Київського національного торговельно-економічного університету; практичний психолог вищої категорії, старший викладач торговельно-економічного коледжу Київського національного торговельно-економічного університету, м. Київ, Україна

Актуальні проблеми формування професійної мотивації студентів торговельно-економічного коледжу

У запропонованій статті автор наводить результати аналізу вивчених наукових джерел щодо актуальних проблем формування професійної мотивації студентів торговельно-економічного коледжу. Розглянуто погляди дослідників на зміст таких категорій, як «мотивація», «мотиваційна готовність», «готовність до професійної діяльності» «професійний розвиток» та «професіогенез». Визначено основні передумови професійного розвитку особистості та формування мотиваційної готовності до майбутньої професійної діяльності. Проаналізовано детермінанти формування мотиваційної готовності в професіогенезі особистості, які в ідеалі мають бути узгодженими Ключові слова: мотивація, професійна мотивація, студенти, мотиваційна готовність до професійної діяльності, професіогенез, професійний розвиток

Aktual_probl_psihol 2017, 1(47): 33-38 (pdf)


 

УДК: 316.647.5:005.74:373
Терещенко К.В.
Терещенко Кіра Володимирівна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна

Толерантність освітнього персоналу та її зв’язок з організаційною культурою закладів освіти в умовах соціальної напруженості

У статті висвітлено роль організаційної культури у формуванні толерантності персоналу закладів освіти в умовах соціальної напруженості. Представлено результати емпіричного дослідження рівнів розвитку основних видів, компонентів і загальних показників за видами та компонентами толерантності персоналу закладів освіти. Проаналізовано зв’язок основних видів та компонентів толерантності освітнього персоналу із силою організаційної культури. Встановлений прямий зв’язок між видами, компонентами та загальними показниками толерантності освітнього персоналу, з одного боку, та силою організаційної культури закладів освіти, з іншого боку Ключові слова: толерантність, види толерантності, компоненти толерантності, сила організаційної культури, соціальна напруженість, освітній персонал

Aktual_probl_psihol 2017, 1(47): 38-43 (pdf)


 

УДК: 159.9.07
Фурс О.Й.
Фурс Олег Йосипович, полковник, заступник начальника факультету, Воєнно-дипломатична академія імені Євгенія Березняка, м. Київ, Україна

Психічна саморегуляція фахівців екстремальних видів діяльності: поняття, зміст, особливості та структура

У статті аналізується психолого-педагогічна література щодо поняття, змісту, структури й особливостей психічної саморегуляції фахівців екстремальних видів діяльності. Наведено структуру психічної саморегуляції майбутніх фахівців екстремальних видів діяльності, яка розвивається в процесі їхньої фахової підготовки. Описано сукупність рефлексивно-суб’єктних елементів, які включають у себе такі елементи: ціннісно-мотиваційний, когнітивний, емоційно-вольовий, поведінково-діяльнісний. Досліджено основні стрес-фактори, які впливають на майбутніх офіцерів оперативно-тактичного рівня та фахівців спеціальних підрозділів. Розкрито особливості формування здатності до психічної саморегуляції у процесі професійної підготовки майбутніх офіцерів оперативно-тактичного рівня Ключові слова: психічна саморегуляція, структура психічної саморегуляції, фахівці, екстремальні види діяльності, стрес-чинники, офіцери оперативно-тактичного рівня

Aktual_probl_psihol 2017, 1(47): 44-49 (pdf)


 

УДК: 159.98
Ятчук М.С.
Ятчук Марія Сергіївна, кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри практичної психології Інституту кримінально-виконавчої служби Національної академії внутрішніх справ, м. Київ, Україна

Професійно-психологічний тренінг формування психологічної компетентності у працівників Державної кримінально-виконавчої служби України

У статті розглядається проблема професійно-психологічного тренінгу формування психологічної компетентності у працівників Державної кримінально-виконавчої служби України. Розкрито теоретичні засади професійно-психологічного тренінгу формування психологічної компетентності у працівників органів та установ виконання покарань. Виділено напрями тренінгу формування психологічної компетентності у працівників органів та установ виконання покарань: розвиток здатності оцінювати ситуації, розвиток здатності прогнозувати, розвиток здатності розв’язувати проблеми, розвиток здатності самовладання у складних ситуаціях, розвиток психологічної готовності до дій у складних ситуаціях. Вказано проблеми, пов’язані з тренінгової роботою в органах та установах виконання покарань: розробка тренінгів для працівників Державної кримінально-виконавчої служби України, враховуючи особливості їхньої професійної діяльності; впровадження тренінгів, що нерідко пов’язано з нестачею часу у працівників й пропуском тренінгових занять; спеціальна підготовка тренерів-психологів для роботи з працівниками органів та установ виконання покарань Ключові слова: професійно-психологічний тренінг, оцінка ситуацій, прогнозування ситуацій, розв’язання проблем, самовладання у складних ситуаціях, психологічна готовність до дій у складних ситуаціях

Aktual_probl_psihol 2017, 1(47): 50-54 (pdf)


 

УДК: 316.6
Дембицька Н.М.
Дембицька Наталія Миколаївна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України, м. Київ, Україна

Особиста власність як корелят сучасної економічної культури

У статті пояснюється соціалізуючий потенціал особистої власності крізь призму об’єкта володіння як корелята культури суспільства. Наголошується на ідеї зв’язку успішності економічної соціалізації сучасної молоді з рівнем сформованості її економічної культури. Остання обґрунтована як ціннісна матриця суспільства, актуальними для сучасного українства складовими якої є цінності свободи, незалежності, раціоналізму, відповідальності. Їхім корелятом обґрунтована особиста власність. Відносини особистої власності охарактеризовано як такі, в яких щонайперше соціалізується дитина як суб’єкт користування, розпорядження, володіння благами Ключові слова: економічна культура молоді, економічна соціалізація, особистість, соціалізуючий вплив, корелят культури, особиста власність, цінності, володіння

Aktual_probl_psihol 2017, 1(47): 55-58 (pdf)


 

УДК: 316.6
Зубіашвілі І.К.
Зубіашвілі Ірина Костянтинівна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна

Профорієнтаційні практики в соціально-психологічному забезпеченні монетарної культури старшокласників

У статті розглядається роль соціально-професійної орієнтації у соціально-психологічному забезпеченні становлення монетарної культури старшокласників. Зазначається, що старшокласники, які засвоюють монетарну культуру в процесі профорієнтаційних практик, мають можливість переосмислити вже відомий досвід фінансово-економічної діяльності, будуючи свої уявлення про майбутню професію та монетарні цінності. Розглядаються теоретичні підходи, які дозволяють посилити зв'язок між монетарною культурою та профорієнтацією. Підкреслюється, що для вирішення проблеми становлення монетарної культури в процесі ефективної профорієнтаційної роботи важливим є створення економічного практико-орієнтованого середовища, складовими якого є практико-орієнтоване навчання основ економіки та фінансів, основ підприємницької діяльності Ключові слова: профорієнтаційні практики, професія, монетарна культура, фінансово-економічна діяльність, старшокласник, методи профорієнтації, компетенції, досвід

Aktual_probl_psihol 2017, 1(47): 59-64 (pdf)


 

УДК: 159.9(33)
Івкін В.М., Галаган Л.В.
Івкін Володимир Миколайович, кандидат психологічних наук, доцент, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.
Галаган Лариса Володимирівна, кандидат психологічних наук, практичний психолог, м. Київ, Україна.

Сутність та структура розвитку конкурентоздатності безробітних менеджерів

У статті розглядаються сутність та структура розвитку конкурентоздатності безробітних менеджерів. Зазначено, що розвиток конкурентоздатності безробітних менеджерів підпорядковується закономірностям професійного розвитку, а отже, здійснюється згідно з етапами професійного розвитку, може оцінюватися за критеріями професійного розвитку та зазнає впливу протиріч професійного розвитку. Сутність розвитку конкурентоздатності безробітних менеджерів визначається психологічним впливом ситуації безробіття, особливостями професійного розвитку та особливостями ставлення до навчання дорослих Ключові слова: безробітні, менеджери, конкурентоздатність безробітних менеджерів, розвиток конкурентоздатності безробітних менеджерів, професійний розвиток, модель розвитку конкурентоздатності безробітних менеджерів

Aktual_probl_psihol 2017, 1(47): 64-70 (pdf)


 

УДК: 378.4:378.1:001.8
Креденцер О.В.
Креденцер Оксана Валеріївна, кандидат психологічних наук, доцент, старший науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна

Основні напрямки внутрішньоорганізаційного підприємництва в освітніх організаціях

У статті представлено результати емпіричного дослідження внутрішньоорганізаційного підприємництва в освітніх організаціях. Проаналізовано міру представленості проблеми внутрішньоорганізаційного підприємництва в освітніх організаціях. Подано класифікацію основних напрямків внутрішньоорганізаційного підприємництва в освітніх організаціях за наступними критеріями: за професійно-освітніми напрямками, за суб’єктами освітньої діяльності, за міжнародною діяльністю, за громадсько-професійними напрямками діяльності. Проаналізовано ступінь вираженості основних форм внутрішньоорганізаційного підприємництва в освітніх організаціях у кожній групі виділених напрямків Ключові слова: внутрішньоорганізаційне підприємництво, інтрапренерство, освітні організації, психологія внутрішньоорганізаційного підприємництва

Aktual_probl_psihol 2017, 1(47): 70-78 (pdf)


 

УДК: 17.032.1; 338.2–053.81
Лавренко О.В.
Лавренко Ольга Василівна, кандидат філософських наук, доцент, провідний науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна

Моральність «людини економічної» в уявленнях студентської молоді

У статті розглядається значення морального аспекту щодо «людини економічної» в економічних уявленнях студентської молоді. Проаналізовано результати емпіричного дослідження за методикою асоціацій щодо змістовного наповнення економічних уявлень респондентів про моральність та аморальність «людини економічної». Встановлено якості, які, на думку респондентів, спонукають людину здійснювати і підтримувати неетичні дії в економічній та соціальній сферах, а також якості, володіючи якими, особистість не допускає неетичних дій і вчинків в економічній та соціальній сферах Ключові слова: економічна соціалізація, особистість, «людина економічна», моральність, економічні уявлення, студентська молодь

Aktual_probl_psihol 2017, 1(47): 78-84 (pdf)


 

УДК: 159.99
Безверхий О.С.
Безверхий Олег Станіславович, кандидат психологічних наук, старший викладач, кафедра психології, Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна

Зв’язок ґендеру та статі з професійними інтересами старшокласників

Професійні інтереси старшокласників мають вирішальний вплив на вибір ними професії. Професійні інтереси старшокласника пов’язані з його статтю та ґендером. У статті описано кореляційне дослідження зв'язку статі та ґендеру з професійними інтересами випускників загальноосвітньої школи. Виявлено, що на професійні інтереси визначальний вплив має стать, вплив ґендеру мінімальний та опосередковується статтю. Автор висуває припущення, що стать впливає на професійний інтерес через соціальні стереотипи щодо «чоловічих» та «жіночих» професій. Автономний вплив ґендеру відсутній, оскільки у старшокласників рефлексія власних ґендерних особливостей є недостатньою та відсутній професійний досвід Ключові слова: стать, ґендер, професійний інтерес, соціальні стереотипи, старшокласники, фемінність, маскулінність, андрогінність

Aktual_probl_psihol 2017, 1(47): 85-90 (pdf)


 

УДК: 37.015.3
Клибанівська Т.М.
Клибанівська Тетяна Миколаївна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри історії України та філософії Вінницького національного аграрного університету, м. Вінниця, Україна

Вплив стилю педагогічної взаємодії на психічний стан студентів

У статті проаналізовано педагогічну взаємодію в системі «викладач-студент» та її вплив на особистість студента. Зазначено, що психічні стани суттєво впливають на педагогічну діяльність, оскільки детермінують емоційне самопочуття і викладачів, і студентів та створюють фон, від якого залежить продуктивність перебігу пізнавальних психічних процесів. З’ясовано поняття стилю взаємодії викладача зі студентами та охарактеризовано їхні групи. Визначено, що викладачі з різними стилями педагогічної діяльності створюють різну емоційну атмосферу на іспиті та інших контрольних заходах. Ключові слова: викладач, студент, стиль, педагогічна взаємодія, спілкування, психічні стани

Aktual_probl_psihol 2017, 1(47): 90-95 (pdf)


 

УДК: 159.95
Москальов І.О.
Москальов Ігор Олександрович, підполковник, ад'юнкт кафедри суспільних наук гуманітарного інституту Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ, Україна

Критерії та показники оцінювання рівнів розвиненості практичного мислення організаторів завдань із морально-психологічного забезпечення у військовій частині

У статті проведено аналіз праць зарубіжних і вітчизняних науковців, в яких розглядається характер дій людини у практичних ситуаціях, розкриваються основні відмінності теоретичного і практичного видів мислення. На основі цього виокремлено п’ять критеріїв діагностування розвиненості практичного мислення офіцера – організатора морально-психологічного забезпечення та відповідні показники. Окрім того, враховуючи дані критерії та показники, проведений підбір психодіагностичних методик, що дозволять в подальшому отримати емпіричні дані стосовно рівнів розвиненості практичного мислення офіцерів – організаторів морально-психологічного забезпечення Ключові слова: морально-психологічне забезпечення, практичне мислення, вирішення практичних завдань, мислення, суб’єкт, критерій, показник

Aktual_probl_psihol 2017, 1(47): 95-102 (pdf)


 

УДК: 159.9:316.61
Полякова В. І.
Полякова Віталія Іванівна, аспірант кафедри психології управління ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», директор Гімназії № 109 ім. Т. Г. Шевченка Печерського району, м. Київ, Україна

Особливості гендерної толерантності педагогічних працівників із різними типами статеворольової ідентичності

Статтю присвячено висвітленню результатів емпіричного дослідження гендерної толерантності педагогічних працівників та її особливостей залежно від типу статеворольової ідентичності освітян. Наведено результати емпіричного дослідження, за якими виявлено недостатній рівень гендерної толерантності у понад двох третин досліджуваних учителів. Подано дані щодо емпіричного розподілу педагогічних працівників за типами статеворольової ідентичності. Установлено особливості педагогів з різними типами статеворольової ідентичності залежно від статі, стажу професійної діяльності, типу навчального закладу (ліцеї, гімназії або традиційній школи) та місця його розташування (місто, село). Визначено особливості гендерної толерантності педагогів залежно від їх типу статеворольової ідентичності. Відзначено доцільність розроблення диференційованих програм розвитку гендерної толерантності вчителів із урахуванням їх типу статеворольової ідентичності Ключові слова: гендер, толерантність, інтолерантність, гендерна толерантність, педагогічні працівники, тип статеворольової ідентичності

Aktual_probl_psihol 2017, 1(47): 102-107 (pdf)


 

УДК: 316.6
Пустовий О.М.
Пустовий Олександр Миколайович, науковий кореспондент Інституту психології імені Г.С. Костюка Національної академії педагогічних наук України. м. Кропивницький, Україна

Соціально-психологічні чинники групової взаємодії військовослужбовців: теоретична модель

У статті акцентовано увагу на визначенні соціально-психологічних чинників, що впливають на групову взаємодію військовослужбовців. Обґрунтована актуальність вивчення військових колективів у сучасних умовах. Пояснена необхідність збільшення показників згуртованості військовослужбовців для більш ефективного виконання бойових завдань. Використання різних методів дослідження індивідуальних особливостей військовослужбовців дає змогу визначати критерії, що впливають на побудову оптимальних взаємовідносин у колективі. Дослідження міжособистісних взаємовідносин дає змогу уникати конфліктів у військових колективах та групах військовослужбовців Ключові слова: міжособистісні взаємовідносини, мала група, військовий колектив, згуртованість, групова взаємодія, конфлікт

Aktual_probl_psihol 2017, 1(47): 108-112 (pdf)


 

УДК: 616.891.6-02:616.284-004
Яковлева Н.Ю.
Яковлева Наталія Юріївна, аспірантка Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна

Посттравматичний стресовий розлад у міжнародному форматі DSM-V у людей з вадами слуху в їхньому соціальному житті

Статтю присвячено дослідженню особливостей перебігу, поширеності та домінуючих ознак посттравматичного стресового розладу (ПТСР) в форматі DSM-V у людей з порушенням слуху на прикладі отосклерозу. Зазначено, що нова міжнародна класифікація психічних розладів DSM-V, опублікована Американською психіатричною асоціацією (2013), представляє користувачеві низку змін, покликаних полегшити діагностику ПТСР у людей з вадами слуху в сучасному соціальному середовищі, які часто стикаються з даною проблемою в своєму повсякденному та професійному житті. Вчасна психодіагностика ПТСР та використання індивідуального підходу до осіб з порушенням слуху у вигляді психокорекційних методик прискорює процес лікування такого основного соматичного захворювання, як отосклероз, та запобігає розвитку та загостренню виявлених тривожних симптомів, які провокують виникнення ПТСР Ключові слова: посттравматичний стресовий розлад, DSM-V, тривожні розлади, професійна діяльність, порушення слуху, отосклероз

Aktual_probl_psihol 2017, 1(47): 112-116 (pdf)