Актуальні проблеми психології, Том 1, Випуск 49 – 2018

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

 Зміст випуску


УДК: 159.922:658.3
Гура Н.А.
Гура Наталія Анатоліївна, аспірант ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», засновник і керівник Центру ментальної генетики, м. Київ, Україна

Переривання професійної кар’єри як проблема організаційної психології

Мова статті: українська

Стаття містить теоретичний огляд проблеми переривання кар’єри. Описано феноменологію професійних криз як закономірних етапів розвитку, об’єктивні та суб’єктивні фактори їхнього перебігу. З’ясовано роль досвіду подолання криз у визначенні подальшої траєкторії та темпу професійного становлення особистості. Розглянуто вікову кризу середини життя як таку, що має професійний зміст. Виділено та проаналізовано ненормативні ситуативні кризи, особливу важливість серед яких має ситуація вимушеного безробіття. Подано інформацію щодо різновидів переривання кар’єри, що сприяють психологічному благополуччю особистості. Окреслено небажані варіанти кар’єрного розвитку, їхні причини
Ключові слова:
кар’єра, професійний розвиток, нормативна криза, життєва криза, переривання кар’єри, професійна стагнація

Aktual_probl_psihol 2018, 2(49): 3-7 (pdf)


 

УДК: 316.647.5:005.32:373
Карамушка Л.М.
Карамушка Людмила Миколаївна, член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор, завідувачка лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна

Тренінгова програма «Психологія соціальної напруженості в освітніх організаціях на рівні організації в цілому»: завдання, основні тематичні сесії та інтерактивні техніки ..

Мова статті: українська

У статті на основі наукових розробок автора та його практичного досвіду роботи представлено тренінгову програму «Психологія соціальної напруженості в освітніх організаціях на рівні організації в цілому». Розкрито мету, основні завдання та обсяг тренінгової програми. Детально описано три тренінгові сесії («Соціальна напруженість як міждисциплінарний феномен та її вияви у різних соціальних суб’єктів», «Соціальна напруженість в освітніх організаціях та її вияви на мезо- та мікрорівні», «Основні види соціальної напруженості в освітніх організаціях на рівні організації в цілому»), які складають зміст тренінгової програми. Представлено різноманітні інтерактивні техніки, які використовуються у процесі проведення тренінгових сесій (робота в малих групах, міжгрупове обговорення, психологічні практикуми, ділові ігри, творчі завдання тощо)
Ключові слова:
освітні організації; соціальна напруженість; види соціальної напруженості в освітніх організаціях; соціальна напруженість на рівні організації в цілому; тренінгова програма; структура тренінгової програми; тренінгові сесії; інтерактивні техніки.

Aktual_probl_psihol 2018, 2(49): 8-14 (pdf)


 

УДК: 316.42:316.647.5
Карамушка Л.М., Терещенко К.В.
Карамушка Людмила Миколаївна, член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор, завідувачка лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна
Терещенко Кіра Володимирівна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна

Зв’язок між толерантністю освітнього персоналу та рівнем соціальної напруженості в освітніх організаціях .

Мова статті: українська

Зв’язок між толерантністю освітнього персоналу та рівнем соціальної напруженості в освітніх організаціях. У статті розглянуто зв’язок між толерантністю освітнього персоналу та рівнем соціальної напруженості в закладах освіти. Представлено результати емпіричного дослідження рівнів розвитку основних видів толерантності освітнього персоналу, а також основних видів й індексу соціальної напруженості закладів освіти. Проаналізовано зв’язок основних видів толерантності освітнього персоналу із видами й індексом соціальної напруженості закладів освіти. Встановлено негативний зв’язок міжособистісної та міжпоколінної толерантності освітнього персоналу з більшістю видів соціальної напруженості та індексом соціальної напруженості освітніх організацій
Ключові слова:
толерантність, види толерантності, соціальна напруженість, види соціальної напруженості, індекс соціальної напруженості, освітній персонал

Aktual_probl_psihol 2018, 2(49): 14-22 (pdf)


 

УДК: 159.92:37015.3(045)
Кот Г.М.
Кот Галина Миколаївна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології Київського національного університету культури і мистецтв, м. Київ, Україна

Гендерні особливості особистісного потенціалу менеджерів сфери дозвілля .

Мова статті: українська

Стаття присвячена дослідженню особистісного потенціалу менеджерів сфери дозвілля з метою врахування гендерного фактора у психологічній підготовці майбутніх фахівців. Формування психологічної готовності до професійної діяльності майбутніх менеджерів сфери дозвілля передбачає необхідність визначення особистісних детермінант, особистісного потенціалу, відповідних компонентів та структури гендерних характеристик особистості ефективних менеджерів сфери дозвілля. Врахування і використання гендерного фактора в процесі психологічної підготовки, конструювання і проведення соціально-психологічного тренінгу з розвитку особистісних потенціалів прискорює формування психологічної готовності майбутніх менеджерів сфери дозвілля до професійної діяльності
Ключові слова:
особистісний потенціал, психологічна підготовка, гендерні особливості, формування спеціальних психологічних вмінь, професійна готовність, менеджери сфери дозвілля

Aktual_probl_psihol 2018, 2(49): 22-29 (pdf)


 

УДК: 316.647.5:005.32:373
Креденцер О.В.
Креденцер Оксана Валеріївна, кандидат психологічних наук, доцент, провідний науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна

Тренінгова програма «Організаційно-психологічні чинники розвитку організаційної культури в освітніх організаціях в умовах соціальної напруженості»: структура та зміст .

Мова статті: українська

У статті представлено зміст та структуру тренінгової програми «Організаційно-психологічні чинники розвитку організаційної культури в освітніх організаціях в умовах соціальної напруженості». Розкрито її мету, завдання, основні структурні компоненти. Вказано цільову аудиторію, організацію та форму проведення тренінгу. Представлено основні інтерактивні техніки. Зміст тренінгу розгортається шляхом поєднання основних структурних елементів (тренінгових сесій), основних компонентів кожної із тем тренінгу (змістовно-смисловий, діагностичний та корекційно-розвивальний компоненти) та інтерактивних технік, які використовуються для представлення кожного із компонентів. У статті наведено детальний зміст тренінгової програми
Ключові слова:
психологічна підготовка, психологічний тренінг, освітні організації; персонал освітніх організацій; чинники розвитку організаційної культури; соціальна напруженість

Aktual_probl_psihol 2018, 2(49): 29-33 (pdf)


 

УДК: 159.9.019/.07:373.5
Снігур Ю.С.
Снігур Юлія Сергіївна, аспірантка лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна

Методики для дослідження організаційно-психологічних чинників вибору копінг-стратегій керівниками закладів загальної середньої освіти

Мова статті: українська

Методики для дослідження організаційно-психологічних чинників вибору копінг-стратегій керівниками закладів загальної середньої освіти. У статті представлено комплекс методик для дослідження організаційно-психологічних чинників вибору копінг-стратегій керівниками закладів загальної середньої освіти. Комплекс включає чотири групи методик, які дають можливість діагностувати такі показники: а) рівень організаційного стресу в керівників закладів загальної середньої освіти; б) копінг-стратегії, якими користуються керівники закладів загальної середньої освіти в стресових ситуаціях на роботі; в) організаційно-психологічних чинники (мезорівня) вибору копінг-стратегій керівниками закладів загальної середньої освіти; г) організаційно-психологічні чинники (мікрорівня) вибору копінг-стратегій керівниками закладів загальної середньої освіти
Ключові слова:
заклади загальної середньої освіти, організаційний стрес, копінг-стратегії керівників закладів загальної середньої освіти, організаційно-психологічні чинники вибору копінг-стратегій, методики для дослідження організаційно-психологічних чинників вибору копінг-стратегій

Aktual_probl_psihol 2018, 2(49): 33-38 (pdf)


 

УДК: 001.891.54:331.108:316.46
Черкаський А.В.
Черкаський Андрій Володимирович, кандидат історичних наук, керівник «Центру психологічної підтримки», доцент кафедри соціології, філософії і права Одеської національної академії харчових технологій, науковий кореспондент Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна

Психологічні моделі лідерства і керівництва в управлінській команді

Мова статті: українська

У статті розглядаються психологічні моделі лідерства і керівництва в управлінській команді, аналізуються основні теорії лідерства в сучасній науці. Головна увага приділяється тим моделям лідерства, які найбільш відповідають командній роботі. Розкриваються також основні принципи командного лідерства, які дозволяють лідерові команди сформувати і зберегти сильне почуття соціальної ідентифікації у членів команди, підвищити самоповагу і згуртованість серед них. Відмічено також, що наявність командного лідера, сформовані стосунки довіри до нього з боку інших членів команди є необхідними соціальними ознаками ефективної управлінської команди
Ключові слова:
лідерство, керівництво, управлінські команди, наділ повноваженнями, групова згуртованість, соціальна ідентифікація

Aktual_probl_psihol 2018, 2(49): 38-43 (pdf)


 

УДК: 159.923:338.242.2:338.48
Березовська Л.І.
Березовська Лариса Іванівна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології Мукачівського державного університету, м. Мукачів, Україна

Психологічна характеристика конкурентоздатності майбутнього фахівця туристичної галузі ..

Мова статті: українська

У статті представлено результати дослідження конкурентоздатності майбутніх фахівців туристичної галузі. Емпірично визначено, що майбутні фахівці туристичної галузі в основному високо мотивовані до успіху у професійній діяльності; готові йти на розумний, виважений ризик. Показано, що в опитаних студентів з високим рівнем мотивації до успіху виявляється високий рівень комунікативних та організаторських здібностей. Психологічними характеристиками конкурентоздатності майбутнього фахівця туристичної галузі є висока мотивованість до успіху, готовність до розумного, виваженого ризику, комунікабельність та організованість. Зазначено, що для формування та розвитку конкурентоздатного фахівця туристичної галузі в системі підготовки використовують соціально-психологічні тренінги
Ключові слова:
конкурентоздатність, фахівці туристичної галузі, мотивація до успіху, ризик, комунікативні здібності, організаційні здібності

Aktual_probl_psihol 2018, 2(49): 44-49 (pdf)


 

УДК: 159.9:[005.953.2:334.726](043.3)
Птуха І.С.
Птуха Інна Степанівна, аспірантка кафедри психології Київського національного торговельно-економічного університету, м. Київ, Україна

Вимоги до професійно важливих якостей і психологічної готовності до діяльності менеджерів міжнародних торговельних організацій .

Мова статті: українська

У статті представлено теоретико-методологічний аналіз вимог до професійно важливих якостей і психологічної готовності до діяльності менеджерів міжнародних торговельних організацій. З’ясовано, що, вивчаючи вимоги професії до особистості, її готовність до діяльності у міжнародній компанії, необхідно виокремлювати загальні професійно важливі якості для усіх менеджерів, спеціальні – для менеджерів певного напрямку діяльності, та своєрідні, які зумовлюють готовність до роботи у певній країні з її етнічними і культурними вимогами до кваліфікації. Встановлено можливість практичного використання алгоритму дослідження професійно важливих якостей і психологічної готовності з виокремленням загальних і своєрідних вимог до менеджерів міжнародних торговельних організацій
Ключові слова:
професійно важливі якості, менеджери, міжнародні торговельні організації, психологічна готовність

Aktual_probl_psihol 2018, 2(49): 50-54 (pdf)


 

УДК: 159.923
Станишевская Ж.Ю.  
Станішевська Жанна, докторант Опольського університету, Ополє, Польща

Влияние эмоционально-стрессовой групповой психотерапии на изменение качества супружеской коммуникации у ее участников

Мова статті: російська

У статті представлено результати дослідження змін якості подружньої комунікації в учасників груп емоційно-стресової психотерапії. Представлена проблематика і зазначена важливість дослідження та роботи над подружньою комунікацією. Подано короткий опис основних напрямків роботи, у тому числі стислий опис методів впливу емоційно-стресової психотерапії. В статті окреслені мета та етапи дослідження, цільова група, використані методики, а також представлені результати дослідження. Описано проведення та результати фокус-групи та висновки дослідження на загальну комунікативну компетентність учасників групи. Основну частину дослідження було проведено у формі пілотного дослідження за допомогою анкети «Опитувальник подружньої комунікації» М. Плопа, М. Казьмерчак
Ключові слова:
комунікація, інтерперсональна комунікація, подружжя, пара, родина, емоційно-стресова психотерапія

Aktual_probl_psihol 2018, 2(49): 55-58 (pdf)


 

УДК: 159.923
Станишевский М.
Станішевський Мирослав, докторант Опольського університету, Ополє, Польща

Явление созависимости в украинских семьях: характерные признаки и оценка распространенности

Мова статті: російська

У статті приділяється увага проблемі поширеності явища співзалежності, або міжособистісної залежності. Феномен розглядається з трьох перспектив: рівня поширеності явища, впливу на сім’ю і короткого аналізу існуючих заходів із профілактики і терапії співзалежності в Україні. Рівень поширеності явища досліджується за допомогою аналізу і синтезу літератури з теми, зокрема статистичних даних супутніх явищ, наприклад алкоголізму, наркоманії та домашнього насильства. Для висвітлення ситуації в співзалежних сім’ях та аналізу існуючих профілактичних і терапевтичних заходів використані методи інтерпретації тексту, аналогії і порівняння доступних джерел
Ключові слова:
емоційно-стресовий підхід, міжособистісна залежність, залежність, адикція, співзалежність, групова психотерапія

Aktual_probl_psihol 2018, 2(49): 59-64 (pdf)


 

УДК: 159.95
Ткач Б.М.
Ткач Богдан Миколайович, кандидат психологічних наук, докторант лабораторії психології навчання ім. І.О. Синиці Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна

Особливості нейропсихологічних механізмів актуалізації девіантної поведінки залежно від нейроперсонологічних характеристик особистості

Мова статті: українська

У статті представлено результати емпіричного вивчення ЕЕГ патернів залежно від нейроперсонологічних характеристик особистості при зустрічі/думці з девіантним атрактором. Застосувавши тривалий ЕЕГ моніторинг, виявлено, що в осіб контрольних груп здебільшого активна ліва півкуля протягом дня і достатній рівень активності мозку, тоді як в осіб з девіацією протягом дня домінує права півкуля, а у момент очікування і реалізації девіантних дій активізується ліва. Виявлено, що для осіб з дисфункцією орбіто-фронтальної частини префронтальної кори мозку атрактором є новизна, гедоністична мотивація, пошук ейфорізуючого ефекту. Для осіб з дисфункцією дорсолатеральної частини префронтальної кори мозку атрактором є псевдокультурна та субмісивна мотивація. Для осіб з дисфункцією передньої цингулярної кори мозку атракторм є мотивація збереження стабільності в структурі Я-концепції та середовищі. Для осіб з дисфункцією вентромедіальної частини префронтальної кори мозку атрактором є меркантильна та егоцентрична мотивація
Ключові слова:
девіантна поведінка, психодіагностика, тривалий ЕЕГ моніторинг, мотивація, мозкові дисфункції, дезадаптація

Aktual_probl_psihol 2018, 2(49): 64-70 (pdf)


 

УДК:
Карамушка Л.М., Сняданко І.І., Креденцер О.В., Івкін В.М., Терещенко К.В., Лагодзінська В.І., Ковальчук О.С.

Науково-практичний семінар «Психологічні технології підготовки освітнього персоналу до розвитку організаційної культури в умовах соціальної напруженості» (у рамках серії науково-практичних семінарів «Технології роботи організаційних психологів») 30–31 березня 2018 р., м. Львів

Мова статті: українська


Ключові слова:

Aktual_probl_psihol 2018, 2(49): 70-78 (pdf)


 

УДК:
Карамушка Л.М., Терещенко К.В., Креденцер О.В., Лагодзінська В.І., Ковальчук О.С., Івкін В.М.

XІІІ Міжнародна науково-практична конференція з організаційної та економічної психології «Організаційна та економічна психологія в Україні: сучасні проблеми та перспективи розвитку» (12–13 квітня 2018 року, м. Київ)

Мова статті: українська


Ключові слова:

Aktual_probl_psihol 2018, 2(49): 78-84 (pdf)