Актуальні проблеми психології, Том 1, Випуск 51 – 2019

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

 Зміст випуску


УДК: 159.923.3:331.108.4-057.87
Канівець Т.М., Фесун Г.С.
Канівець Тетяна Миколаївна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології факультету педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, м. Чернівці, Україна
Фесун Галина Стефанівна, кандидат політичних наук, доцент кафедри практичної психології факультету педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, м. Чернівці, Україна

Зміст, структура та чинники розвитку психологічної готовності студентів до здійснення майбутньої професійної кар’єри

Мова статті: українська

У статті на основі аналізу літератури визначено основні теоретико-методологічні підходи до вивчення психологічної готовності студентів до здійснення професійної кар’єри. Розкрито зміст психологічної готовності студентів до здійснення професійної кар’єри. Детально проаналізовано зміст її основних компонентів (мотиваційного, когнітивного, операційного та особистісного). Визначено чинники розвитку психологічної готовності студентів до здійснення професійної кар’єри, які стосуються: макрорівня (діяльності суспільства); мезорівня (діяльності соціальних груп та організацій (сім’ї, неформальних груп, закладів вищої освіти)); мікрорівня (самих студентів).
Ключові слова: вищі навчальні заклади; студенти; професійна кар’єра; психологічна готовність студентів до здійснення майбутньої кар’єри; структура готовності студентів до здійснення майбутньої кар’єри; чинники розвитку готовності студентів до здійснення майбутньої кар’єри

Aktual_probl_psihol 2019, 1(51): 3-9 (pdf)


 

УДК: 159.98:005.73:316.48
Карамушка Л.М., Креденцер О.В., Терещенко К.В., Івкін В.М., Лагодзінська В.І., Ковальчук О.С.
Карамушка Людмила Миколаївна, член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор, завідувачка лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна
Креденцер Оксана Валеріївна, кандидат психологічних наук, доцент, старший науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна
Терещенко Кіра Володимирівна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна
Івкін Володимир Миколайович, кандидат психологічних наук, доцент, старший науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна
Лагодзінська Валентина Іванівна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна
Ковальчук Олександр Сергійович, науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.

Зміст, основні характеристики організаційної культури освітніх організацій та її спеціальні функції в умовах соціальної напруженості

Мова статті: українська

У статті розкрито зміст організаційної культури освітніх організацій як одного із виду локальних культур. Виділено основні характеристики організаційної культури освітніх організацій (основні компоненти; типи; сила). Обґрунтовано, що організаційна культура виконує дві групи функцій: а) загальні (стосуються сприяння забезпеченню діяльності освітніх організацій в цілому); б) спеціальні (стосуються сприяння розв’язанню конкретних проблем в освітніх організаціях). Розкрито сутність соціальної напруженості в освітніх організаціях та її наслідки. Виділено спеціальні функції організаційної культури в умовах соціальної напруженості, які стосуються: рівня організації в цілому (мезорівня); рівня персоналу (мікрорівня).
Ключові слова: освітні організації, організаційна культура, характеристики організаційної культури, загальні функції організаційної культури, спеціальні функції організаційної культури, спеціальні функції організаційної культури в умовах соціальної напруженості

Aktual_probl_psihol 2019, 1(51): 10-17 (pdf)


 

УДК: 005.96:334.716
Поплавська А.П.
Поплавська Анжеліка Петрівна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології Запорізького національного університету, м. Запоріжжя, Україна

Роль організаційно-психологічних чинників у підвищенні ефективності діяльності промислових підприємств в умовах змін

Мова статті: українська

У статті проаналізовано підходи до вивчення чинників, які впливають на діяльність промислових підприємств в умовах змін. У рамках економічного підходу чинники розглядаються з точки зору забезпечення стабільної діяльності промислових підприємств за допомогою законодавчих актів, змін у політиці сприяння розвитку різних галузей промисловості. Організаційно-психологічний підхід розглядає чинники з точки зору впливу на розвиток персоналу підприємства, який, у свою чергу, і є відповідальним за стабільність підприємства, коли воно долає різні кризові ситуації в період змін
Ключові слова: промислові підприємства, економічні чинники, організаційно-психологічні чинники, галузі промисловості, персонал промислового підприємства

Aktual_probl_psihol 2019, 1(51): 17-22 (pdf)


 

УДК: 925:159.913-05
Примачок Л.Л.
Примачок Людмила Леонтіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри здоров’я людини і фізичної реабілітації Навчально-наукового інституту охорони здоров’я Національного університету водного господарства та природокористування, м. Рівне, Україна.

Функціональний аспект професійного становлення особистості

Мова статті: українська

В статті проаналізовано особливості професійного становлення особистості в парадигмі наукових підходів – процесуального, результативного, змістового та особистісно зорієнтованого, окреслено чинники професійного становлення особистості, описано результати проведеного пілотного дослідження, в якому брали участь як студенти, так і вже працюючі професіонали, та зроблено висновки щодо функціонального аспекту професійного становлення фахівця. Зазначено, що функціональний аспект професійного становлення, з одного боку, зводиться до формування певних якостей та властивостей, які суспільство вважає обов’язковими для члена даної професійної спільноти, а, з іншого – ці якості визначаються самою людиною або соціальною групою щодо кожного зі своїх членів. Тоді цілі професійного становлення індивіда в загальному вигляді можна перегрупувати на інваріантні та варіантні. Таким чином, результат професійного становлення особистості у вищих освітніх закладах буде представляти собою систему результатів реалізації інваріантних і варіантних цілей
Ключові слова: професійне становлення, функціональний аспект, процесуальний підхід, результативний підхід, змістовий підхід, особистісно зорієнтований підхід, інваріантні цілі, варіантні цілі

Aktual_probl_psihol 2019, 1(51): 22-30 (pdf)


 

УДК: 159.923
Власенко А.А.
Власенко Андрій Анатолійович, аспірант кафедри психології управління ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, м. Київ, Україна.

Про адаптаційну функцію когнітивного стилю особистості

Мова статті: українська

Стаття пропонує до уваги теоретичне дослідження когнітивної складової адаптаційного процесу, адаптаційної компоненти когнітивного стилю особистості. Визначається місце і значення процесів адаптації, обумовлених когнітивним стилем особистості в загальній структурі адаптаційних процесів. Аналізуються сучасні дослідження адаптаційної функції індивідуального когнітивного стилю, визначаються їх особливості та перспективи. Акцентується поліполярность когнітивних стильових конструктів, які використовуються в наведених дослідженнях, як фактор, дисонуючий стильовій терміносистемі. Як найбільш перспективна, домінуюча в дослідженнях соціальна група визначені студенти і курсанти, яким в статті приділено підвищену увагу
Ключові слова: адаптація, соціально-психологічна адаптація, соціально-психологічна адаптація студента, когнітивний адаптаційний процес, когнітивний стиль особистості, адаптаційна функція когнітивного стилю особистості, корекція когнітивного стилю особистості, стимулювання адаптаційних процесів

Aktual_probl_psihol 2019, 1(51): 31-36 (pdf)


 

УДК: 159.923.2
Клибанівська Т.М.
Клибанівська Тетяна Миколаївна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри історії України та філософії Вінницького національного аграрного університету, м. Вінниця, Україна

Теоретичні аспекти дослідження самосвідомості особистості

Мова статті: українська

У статті теоретично досліджено психологічні аспекти самосвідомості особистості. Розкрито поняття «самосвідомість», «Я-концепція», «Я-образ». Проведено аналіз феномену самосвідомості у різних науках: філософії, соціології, психології. Вказано на поетапний розвиток самосвідомості особистості в процесі онтогенезу та його поступове структурно-функціональне ускладнення упродовж всього життя. Розглядаючи самосвідомість як внутрішню детермінанту життєдіяльності та саморозвитку особистості, підкреслено виняткову роль Я-концепції у цьому процесі. Виокремлено зовнішні та внутрішні чинники становлення самосвідомості особистості. Визначено, що самосвідомість особистості формується у ході соціалізації, за допомогою процесів інтеріоризації, ідентифікації та порівняння
Ключові слова: самосвідомість, самооцінка, Я-концепція, Я-образ, особистість, самоаналіз, суб’єкт

Aktual_probl_psihol 2019, 1(51): 37-42 (pdf)


 

УДК: 370153:159.953:81`243
Tsymbal, I.V.
Цимбал Інна Валеріївна, викладач, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна.

Psychological conditions of improving reading competence of modern specialists

Мова статті: українська

У статті підкреслено важливість розвитку читацької компетенції для професійного вдосконалення сучасних фахівців та урахування індивідуальних психологічних характеристик читачів, таких як учіннєвий стиль, когнітивний стиль, множинний інтелект, задля успішної роботи з іншомовними науковими текстами. Проведений кореляційний та кластерний аналіз дозволив виділити основні п’ять когнітивних стилів роботи з іншомовними науковими текстами. Автор подає опис основних характеристик кожного стилю та пропонує практичні рекомендації для більш продуктивного читання фахової літератури іноземною мовою. Розроблена програма тренінгових занять з підвищення ефективності роботи з іншомовними науковими текстами спрямована на формування та розвиток індивідуальних психологічних характеристик учасників експерименту: розвитку пам’яті та концентрації уваги; стійкої внутрішньої мотивації до опрацювання наукової літератури іноземною мовою і мотивації досягнення успіху; підвищення рівня самоорганізованості. Програма розроблена з урахуванням когнітивних стилів роботи з іншомовними науковими текстами. Представлені результати емпіричного дослідження впливу когнітивних стилів роботи з іншомовними науковими текстами на ефективність читання фахової іноземної літератури. Результати впровадження програми тренінгових занять з підвищення ефективності роботи з іншомовними науковими текстами в експериментальній групі показали позитивну динаміку показника – коефіцієнта ефективності роботи з текстом. Отже, проведений формувальний експеримент підтвердив доцільність використання розробленої програми тренінгових занять для підвищення результативності опрацювання іншомовних наукових текстів.
Ключові слова: когнітивні стилі, читацька компетенція, когнітивний стиль роботи з іншомовним науковим текстом, мотивація, психологічний тренінг, коефіцієнт ефективності роботи з текстом

Aktual_probl_psihol 2019, 1(51): 43-48 (pdf)


 

УДК: 316.6
Чиркова Т.І.
Чиркова Тетяна Ігорівна, директор з персоналу ТОВ «Фуд Пак Сервіс» і ТОВ «АМПРІ Україна», м. Київ, Україна.

Етнопсихологічні особливості інтернаціональних шлюбних пар у практиці сімейного консультування

Мова статті: українська

У статті проаналізовано етнопсихологічні особливості інтернаціональних шлюбних пар у практиці сімейного консультування. Вивчено вплив соціокультурних особливостей комунікативної взаємодії шлюбного подружжя з різних етносів на вербальному та невербальному рівнях на міжособистісні взаємини. Виявлено такі етнопсихологічні чинники сумісності подружніх поліетнічних партнерів: культура спілкування в межах дотримання національних традицій, мотивація до міжкультурної інтеграції сімейних взаємин, відповідність психологічних ролей партнерів їхнім очікуванням, етнопсихологічні настановлення, міжетнічне взаєморозуміння. Розроблено психокорекційну програму з формування комунікативних навичок у певному міжетнічному оточенні й гнучкого образу реального «Я» в подружніх пар з порушеннями у функціонально-рольовій взаємодії.
Ключові слова: сімейне консультування, менталітет, етнічний психолог, поліетнічні сім’ї, задоволеність шлюбом, психологічна сумісність, міжетнічні взаємини, рольові очікування, етноси, сімейний конфлікт

Aktual_probl_psihol 2019, 1(51): 49-53 (pdf)


 

УДК: 015.3:159.9
Юник І.Д.
Юник Іван Дмитрович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології Київського національного торговельно-економічного університету, м. Київ, Україна

Комплексні комунікативні уміння комунікаторів: зміст та структура

Мова статті: українська

Розглянуто зміст комплексних комунікативних умінь комунікаторів у контексті сучасних методологічних підходів до вивчення означеного феномену. Розкрито структуру комплексних комунікативних умінь комунікаторів, яку складають фахові знання, комунікативні вміння і комунікативні навички. Доведено, що тільки цілеспрямований розвиток кожного складника означеного феномену забезпечує якісне формування універсальної системи психофізичних дій, спрямованих на створення узагальненого образу уявної моделі донесення інформації до реципієнтів не з відносно самостійних конструктів, а з об’єднаних їхніх угрупувань, а також спрямованих на його реалізацію завдяки блочному застосуванню комунікативних навичок
Ключові слова: комунікативні уміння, комплексні уміння, комунікативні навички, комунікатори, реципієнти, інформація, конструкти

Aktual_probl_psihol 2019, 1(51): 54-60 (pdf)


 

УДК: 159.9:316.6:4.5
Яцина О.Ф.
Яцина Олена Федорівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри психології, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород, Україна.

Функціональність практик шлюбно-сімейного партнерства та батьківства: нові змісти

Мова статті: українська

У статті дано аналіз експлікованих особливостей функціональності практик шлюбно-сімейного партнерства та батьківства. Вказано на зміни класично-традиційних функцій шлюбу та сім’ї. Встановлено відповідність функціональності смислам конструйованих практик: продовження роду, економічна незалежність (кар’єра), зміцнення матеріального статку, свобода сексуальних стосунків тощо. Робиться висновок, що встановлені особливості функціональності практик підкреслюють такі властивості, як: відсутність фіксованості змісту функцій і рольової закріпленості за подружжям/партнерами; мінливу домінантність функцій, залежну від ціннісного смислу практики; множини значень функцій, виявлених у конкретизації їхньої області значень.
Ключові слова: проліферація функцій, практики шлюбно-сімейного партнерства та батьківства, комунікативна ситуація, конструювання, подружжя, партнери

Aktual_probl_psihol 2019, 1(51): 60-65 (pdf)