Актуальні проблеми психології, Том 1, Випуск 54 – 2019

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

 Зміст випуску


УДК: 159:352
Дунець Л. М., Павліченко А. П.
Дунець Лілія Михайлівна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри права та правоохоронної діяльності Державного університету «Житомирська політехніка», м. Житомир, Україна.
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8632-0392
Павліченко Андрій Петрович, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри права та правоохоронної діяльності Державного університету ""Житомирська політехніка"", м. Житомир, Україна.
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4795-5643

Особливості професійного спілкування майбутніх працівників поліції

Мова статті: українська

У статті розкрито особливості професійного спілкування та пов’язані з цим особливості психологічної підготовки працівників поліції у вищому навчальному закладі. Визначено сутність поняття «професійне спілкування працівників поліції». Виявлено компоненти професійного спілкування працівників поліції. Проаналізовано структуру професійного спілкування працівників правоохоронних органів. Визначено сутність поняття «комунікативна компетентність» працівників поліції та підходи до його визначення. Здійснено загальну характеристику особливостей професійного спілкування майбутніх працівників поліції. Визначено загальні правила професійного спілкування працівників поліції. Ключові слова: вищий навчальний заклад, компоненти професійного спілкування, комунікативна компетентність, працівник поліції, працівник правоохоронних органів, професійне спілкування.

Aktual_probl_psihol 2019, 4(54): 3-8 (pdf)


 

УДК: 159.9:371.1
Карамушка Л. М., Вознюк А. В.
Карамушка Людмила Миколаївна, член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор, завідувачка лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0622-3419
Вознюк Алла Вікторівна, доктор психологічних наук, доцент, завідувачка кафедри психології Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, м. Суми, Україна.
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7991-1074

Психологічний аналіз управління освітніми округами як інноваційними організаціями

Мова статті: українська

У статті проаналізовано основні підходи до розкриття змісту освітніх округів як інноваційних організацій. Визначено структуру освітніх округів як інноваційних організацій. Виокремлено та здійснено аналіз психолого-управлінських проблем, які виникають у процесі створення й функціонування освітніх округів як інноваційних організацій. Розкрито особливості управління освітніми округами в цілому та управління педагогічними працівниками в освітніх округах. Встановлено відмінність традиційного та інноваційного підходів до управління педагогічними працівниками в освітніх округах. Ключові слова: освітній округ, управління освітніми округами, управління педагогічними працівниками в освітніх округах.

Aktual_probl_psihol 2019, 4(54): 8-15 (pdf)


 

УДК: 159.9:614-047.37
Карамушка Л. М., Креденцер О. В., Терещенко К. В.
Карамушка Людмила Миколаївна, член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор, завідувачка лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0622-3419
Креденцер Оксана Валеріївна, кандидат психологічних наук, доцент, провідний науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4119-190X
Терещенко Кіра Володимирівна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психологіїІнституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1149-2704

Методики для дослідження «mental health» персоналу організацій

Мова статті: українська

У статті представлено комплекс методик для дослідження «mental health» персоналу організацій. Першу групу складають методики для вивчення психологічних особливостей здоров’я в цілому. До другої групи входять методики для дослідження власне психологічного здоров’я. Як перша, так і друга група методик мають по дві підгрупи. У першій групі виділено методики для вивчення функціональних особливостей здоров’я та методики для вивчення психологічних особливостей здоров’я. До складу другої групи входять методики для дослідження складових психологічного здоров’я та ставлення до нього та методики для дослідження основних видів благополуччя. Представлено детальний опис методик та обґрунтовано доцільність їх включення до комплексу. Ключові слова: здоров’я; психологічне здоров’я; функціональні особливості здоров’я; психологічні особливості здоров’я; складові психологічного здоров’я; ставлення до психологічного здоров’я; благополуччя; методики.

Aktual_probl_psihol 2019, 4(54): 15-22 (pdf)


 

УДК: 159.923:37.07
Клочко А. О.
Клочко Алла Олексіївна, кандидат педагогічних наук, заступник директора з науково-навчальної роботи Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти», м. Біла Церква, Україна.
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6631-2638

Особистісні характеристики менеджерів освітніх організацій: зв’язок із інноваційними стилями управління.

Мова статті: українська

У статті на основі емпіричного дослідження проаналізовано особистісні характеристики менеджерів освітніх організацій: «екстраверсія (інтроверсія)», «приязність (обособленість)», «самоконтроль (імпульсивність)», «емоційна стійкість (емоційна нестійкість)», «експресивність (практичність)». Виділено три типи менеджерів освітніх організацій за емоційним інтелектом: «Емоційно необізнаний», «Контролюючий емоції», «Емоційно чутливий». Обґрунтовано особливості традиційних та інноваційних стилів управління за емоційним інтелектом. Описано зв’язок між інноваціями стилями управління менеджерів освітніх організацій за емоційним інтелектом та їх особистісними характеристиками. Показано, що особистісні характеристики менеджерів освіти впливають на розвиток інноваційних стилів управління за емоційним інтелектом. Ключові слова: освітні організації; менеджери; особистісні характеристики; емоційний інтелект; типи менеджерів освітніх організацій; традиційні та інноваційні стилі управління.

Aktual_probl_psihol 2019, 4(54): 22-29 (pdf)


 

УДК: 159.922
Лагодзінська В. І.
Лагодзінська Валентина Іванівна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.

Креативність як важлива детермінанта забезпечення психологічного здоров’я персоналу освітніх організацій: теоретичний аналіз проблеми

Мова статті: українська

У статті здійснено теоретико-методологічний аналіз креативності персоналу освітніх організацій в контексті забезпечення психологічного здоров’я особистості. Зазначено, що у визначенні психологічного здоров’я особистості дослідники розглядають його не тільки через призму концепції фізичного, психічного та соціального благополуччя, а й через підходи щодо постійного саморозвитку, самовдосконалення та самореалізації. Ключові слова: креативність, творчість, психологічне здоров’я особистості, психологічне здоров’я персоналу, освітні організації.

Aktual_probl_psihol 2019, 4(54): 29-35 (pdf)


 

УДК: 159.942
Лагодзінський В. В.
Лагодзінський Віталій Володимирович, кандидат історичних наук, менеджер ТОВ «Корпорація Будтранс», м. Київ, Україна.

Теоретичний аналіз поняття «емоційне лідерство» як одного із видів лідерства.

Мова статті: українська

Метою статті є здійснення теоретичного аналізу концепцій емоційного інтелекту та емоційного лідерства. Розглянуто теорії і моделі емоційного інтелекту та емоційного лідерства. Відзначено, що емоційний інтелект, як складова частина емоційного лідерства, сприяє особистісному, а також професійному зростанню особистості, впливаючи на її успішність у житті. Розкриваються основні принципи емоційного лідерства, які дозволяють лідеру застосовувати емоційне лідерство з метою поліпшення ефективності процесу управління. Ключові слова: лідерство, емоційний інтелект, емоційне лідерство, стилі емоційного лідерства, управління, двофакторна модель емоційного лідерства.

Aktual_probl_psihol 2019, 4(54): 36-43 (pdf)


 

УДК: 925:159.913-05
Примачок Л. Л.
Примачок Людмила Леонтіївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри суспільних дисциплін навчально-наукового інституту економіки та менеджменту Національного університету водного господарства та природокористування, м. Рівне, Україна.
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6591-5223

Порівняльне дослідження стану сформованості професійної компетентності у фахівців з фізичної реабілітації з різним стажем роботи

Мова статті: українська

В статті описано структуру професійної компетентності фахівця з фізичної реабілітації. Зазначено, що до структури професійної компетентності реабілітолога входять компоненти (когнітивний, соціально-психологічний та ціннісно-смисловий), кожен із яких вміщує структурні складові (або субкомпоненти).
Шляхом проведення експериментального етапу дослідження вивчено психологічні особливості розвитку професійної компетентності у фізичних реабілітологів, які вже мають вищу освіту та працюють із спеціальності. Здійснено порівняльне дослідження стану сформованості професійної компетентності у фахівців з фізичної реабілітації з різним стажем роботи (від 0 до більше 15 років). З урахуванням емпіричних даних уточнено структуру комунікативної компетентності фахівця з фізичної реабілітації. Ключові слова: професійна компетентність, когнітивний компонент, соціально-психологічний компонент, ціннісно-смисловий компонент, комунікативна компетентність, фахівці з фізичної реабілітації.

Aktual_probl_psihol 2019, 4(54): 43-54 (pdf)


 

УДК: 352/354-057.34-043.84:159.947.3
Рутина Ю. В.
Рутина Юлія Валеріївна, аспірантка лабораторії організаційної та соціальної психології, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6343-2888

Зміст та структура тренінгової програми «Професійна самоактуалізація державних службовців»

Мова статті: українська

У статті представлено структуру тренінгової програми «Професійна самоактуалізація державних службовців», яка включає чотири тренінгові сесії, присвячені висвітленню сутності самоактуалізації державних службовців, визначенню особливостей їх професійної самоактуалізації, аналізу чинників мезорівня (характеристик організації) та чинників мікрорівня (характеристик персоналу), які впливають на її розвиток. Детально висвітлено змістовно-смисловий, діагностичний та корекційно-розвивальний компоненти кожної із тренінгових сесій та інтерактивні техніки, які використовуються для їх проведення. Ключові слова: державні службовці, самоактуалізація, професійна самоактуалізація, чинники самоактуалізації, тренінгова програма.

Aktual_probl_psihol 2019, 4(54): 54-63 (pdf)


 

УДК: 004.056:005.7
Шаумян О. Г.
Шаумян Олена Геворківна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної роботи ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального управління» м. Кропивницький, Україна.

Дослідження особистості менеджера у сфері інформаційної безпеки

Мова статті: українська

На сучасному етапі розвитку нашої держави актуальним є формування духовно багатої, емоційно стабільної особистості менеджера, спроможного протистояти викликам інформаційного суспільства. Для ефективного використання внутрішнього потенціалу менеджерові необхідно: створити сприятливі умови у внутрішньому і зовнішньому середовищах; провадити цілеспрямовану самоуправлінську діяльність з використанням відповідних методів самоуправління та технологій, впливаючи на інформаційні й енергетичні потоки тощо.
Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає в тому, що в соціально-психологічному аспекті проаналізовано особистість менеджера у сфері інформаційної безпеки, і це дає підстави для наукових розвідок та подальших розробок у зазначеному напрямі. Ключові слова: менеджер, інформаційна безпека, комп’ютерні ризики, віртуальна реальність, особистісна ідентичність, соціальна ідентичність.

Aktual_probl_psihol 2019, 4(54): 63-68 (pdf)


 

УДК: 316.6
Дембицька Н. М.
Дембицька Наталія Миколаївна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник. провідний науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.
ORCID ID: https://orsid.org /0000-0001-6978-7655

Розвиток підприємливості та ставлення школярів до особистої власності в процесі економічної соціалізації

Мова статті: українська

У статті аналізуються вікові закономірності розвитку ставлення школярів до особистої власності. Останнє обґрунтовується як особистісний чинник розвитку культури підприємливості – показника економічної соціалізованості на етапі навчання у закладі загальної середньої освіти. На кожному віковому етапі спостерігаються значущі зміни в процесі розвитку економічної культури школяра: від ідеалізації відносин привласнення, мистецтво розбудови яких полягає переважно в стратегії економії (на етапі молодшої школи), через зростання суперечливості в ставленні до особистої власності на тлі негативно-тривожних переживань (на підлітковому етапі) до відносно внутрішньо узгодженого несуперечливого позитивно-раціонального ставлення у старшокласників. Констатовано розвиток моральної складової ставлення до особистої власності як системотворчий чинник культури підприємливої людини у школярів. Ключові слова: економічна культура особистості, особистість школяра, психологічне ставлення, особиста власність, економічна соціалізація, підприємливість.

Aktual_probl_psihol 2019, 4(54): 69-76 (pdf)


 

УДК: 159.98
Карамушка Л. М., Креденцер О. В.
Карамушка Людмила Миколаївна, член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор, завідувачка лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0622-3419
Креденцер Оксана Валеріївна, кандидат психологічних наук, доцент, провідний науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4119-190X

Тренінг «Психологічна підготовка персоналу освітніх організацій до розвитку підприємницької активності»: структура, зміст, особливості використання

Мова статті: українська

В статті представлено зміст та структуру тренінгу «Психологічна підготовка персоналу освітніх організацій до розвитку підприємницької активності». Розкрито його мету, завдання, основні структурні компоненти. Наведено цільову аудиторії, організацію та форму проведення тренінгу. Представлено основні інтерактивні техніки. Зміст тренінгу розкрито шляхом поєднання основних структурних елементів (тренінгових сесій), основних компонентів кожної із тем тренінгу (змістовно-смисловий, діагностичний та корекційно-розвивальний компоненти) та інтерактивних технік, які використовуються для представлення кожного із компонентів. У статті наведено детальний зміст тренінгу. Ключові слова: психологічна підготовка, психологічний тренінг, освітні організації, персонал освітніх організацій, інтрапренерство, підприємницька активність.

Aktual_probl_psihol 2019, 4(54): 76-84 (pdf)


 

УДК: 81’233-053.4
Грейліх О. О.
Грейліх Ольга Олексіївна, кандидат психологічних наук, доцент ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», м. Переяслав, Україна.

Особливості комунікативної спрямованості навчання мовлення дітей дошкільного віку

Мова статті: українська

У статті представлено теоретичне дослідження проблеми мовленнєвої діяльності й навчання дітей дошкільного віку мовленнєвого спілкування за допомогою рідної мови. Описано комунікативний підхід щодо практичного навчання мовлення дошкільників. Представлено теоретичні підходи до вивчення мовленнєвої активності дітей дошкільного віку, де мовленнєва активність розглядається як застосування мови. Зазначено компетентність дитини у використанні мови як результат застосування мовленнєвої активності. Визначено, що важливим у дітей дошкільного віку є потреба в комунікації, як вираз своїх думок, почуттів, намірів та прагнень у процесі соціального життя. Тому під час формування мовлення дошкільників потрібно дбати про розвиток у них потреби у мовленнєвому самовираженні. Ключові слова: комунікативність, комунікативна спрямованість, спілкування, педагогічне спілкуваня, процес комунікації, мовленнєва діяльність, мовленнєве самовираження, мовленнєва активність, висловлювання

Aktual_probl_psihol 2019, 4(54): 85-89 (pdf)


 

УДК: [159.922.2 : 004.77]-053.6
Малоголова О. О.
Малоголова Олеся Олексіївна, кандидат юридичних наук, науковий співробітник наукової лабораторії з проблем психологічного забезпечення та психофізіологічних досліджень Навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання Національної академії внутрішніх справ, м. Київ, Україна.

Інтернет-залежність та її вплив на підлітків

Мова статті: українська

У статті висвітлено питання збереження фізичного та психічного здоров’я користувачів сучасними пристроями та Інтернетом. Розглянуто проблему Інтернет-залежності підлітків, у яких вікові особливості психічного й особистісного розвитку є сприятливим підґрунтям для виникнення такого виду адикції, охарактеризовано її зміст. Методологічною основою статті стали наукові концепції вивчення феномену Інтернет-залежної поведінки та профілактики її несприятливих наслідків. Розкрито особливості психічного розвитку та формування особистості підлітків, що виступають умовами виникнення у них Інтернет-залежності. Висвітлено головні критерії, згідно з якими можна ідентифікувати патологічну схильність до використання Інтернет-ресурсів. Проаналізовано досвід зарубіжних країн щодо розв’язання проблеми Інтернет-залежності. Ключові слова: комп’ютерна залежність, Інтернет-залежність, підлітки, молодь, інформаційно-комунікативні технології, інформаційне суспільство, адиктивна поведінка, психічне здоров’я молоді.

Aktual_probl_psihol 2019, 4(54): 89-95 (pdf)


 

УДК: 159.9
Оверчук В. А.
Оверчук Вікторія Анатоліївна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології Донецького національного університету імені Василя Стуса, м. Вінниця, Україна.

Соціально-психологічний супровід осіб з інвалідністю як умова їхньої успішної соціальної інтеграції

Мова статті: англійська

Стаття присвячена проблемі цілісного уявлення про сутність соціально-психологічного супроводу осіб з інвалідністю в процесі соціальної інтеграції. Завданням даного дослідження є вивчення проблем осіб з інвалідністю, факторів, що перешкоджають їхній успішній соціальній інтеграції, та визначення ефективних заходів, спрямованих на покращення життя цих осіб. З цією метою розглянуто соціально-психологічний супровід осіб з інвалідністю, як умову їхньої успішної соціальної інтеграції, та побудовано сучасну парадигму соціальної інтеграції осіб з інвалідністю. Визначено та охарактеризовано основні групи бар’єрів, які перешкоджають особам з інвалідністю мати повноцінне соціальне життя, та запропоновано методи їхнього подолання.
Авторкою зазначено, що дослідження умов соціально-психологічного супроводу осіб з інвалідністю вимагає, перш за все, осмислення сутності і природи соціально-психологічної адаптації. При цьому слід звернути увагу на той факт, що проблеми адаптації інвалідів мають не тільки об’єктивний, а й суб’єктивний характер. Пошук методів розв’язання проблеми соціальної інтеграції осіб з інвалідністю потрібно починати з глибинного аналізу бар’єрів, які стоять на шляху в таких осіб. Важливим є комплексний підхід і використання різних методів одночасно для досягнення більш швидкого і ефективного результату. У статті запропоновано сучасну парадигму соціальної інтеграції осіб з інвалідністю. Проведене дослідження дало змогу дійти висновку, що соціально-психологічний супровід осіб з інвалідністю відіграє одну з провідних ролей у їхній соціальній інтеграції та стає можливим лише при розвитку і збагаченні макросоціальних, психологічних і соціальних умов середовища. Соціально-психологічний супровід – це спеціально організований процес, що передбачає створення оптимально доступного середовища, в якому можливий розвиток загальнокультурних, професійних компетенцій і розвиток психологічно здорової особистості. Ключові слова: особи з інвалідністю, соціально-психологічний супровід, соціальна інтеграція, групи бар’єрів, повноцінне життя, адаптація, соціальне середовище, умови середовища.

Aktual_probl_psihol 2019, 4(54): 95-100 (pdf)


 

УДК: 159.0-027.533-044.332-058.65
Орловська О. А.
Орловська Ольга Анатоліївна, аспірант кафедри психології та соціальної роботи Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості України Міністерства соціальної політики України, м. Київ, Україна.

Психологічні чинники сімейної адаптації учасників бойових дій

Мова статті: українська

У статті проаналізовано психологічні чинники сімейної адаптації учасників бойових дій. Автором підкреслено, що переживання адаптації в учасників бойових дій проявляється індивідуально. Виокремлено реакції учасників бойових дій на психотравмуючі ситуації. Визначено, що адаптація може проходити із ускладненнями, що може стати ознакою дезадаптивності. Виокремлено клінічні варіанти розладів адаптації, які можуть впливати на психологічний клімат у сім’ї. Автором підкреслено, що в період адаптації потужним ресурсом є підтримка та розуміння сім’ї. Зазначено про психологічну допомогу учасникам бойових дій та їхнім сім’ям, визначено її цілі та завдання. Розроблено рекомендації для членів сім’ї учасника бойових дій для переживання періоду адаптації. Ключові слова: адаптація, психологічні чинники, учасники бойових дій, сім’я, психологічна допомога, цивільне життя.

Aktual_probl_psihol 2019, 4(54): 100-105 (pdf)


 


Максименко С. Д., Карамушка Л. М., Терещенко К. В.

Міжнародна науково-практична конференція «Проактивна толерантність як шлях до миру» (13–14 вересня 2019 року, м. Ужгород)

Aktual_probl_psihol 2019, 4(54): 106-108 (pdf)