Актуальні проблеми психології, Том 1, Випуск 57 – 2020

 

 Зміст випуску


 

УДК: 378.091.3-026.15: [005.336.2:316.77]
Балахтар К. С.
Балахтар Катерина Сергіївна, асистент кафедри комунікативної лінгвістики та перекладу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, докторант кафедри психології управління Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, м. Чернівці, Україна.
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6343-2888

Взаємозв’язок креативності та інформаційної компетентності майбутніх фахівців соціономічних професій (на прикладі фахівців зі спеціальностей «соціальна робота» і «філологія (англійська)»)

Мова статті: українська

У статті представлено результати емпіричного дослідження взаємозв’язку креативного потенціалу та інформаційної компетентності майбутніх фахівців соціономічних професій. Розглянуто основні підходи до розуміння науковцями змісту, рушійних сил та особливостей прояву креативності особистості в різних сферах діяльності. Обґрунтовано доцільність розвитку інформаційної компетентності майбутніх фахівців як професійно важливого утворення особистості, що має когнітивну, ціннісну та операційно-діяльнісну складові.
Наведено результати емпіричного дослідження особливостей інформаційної компетентності майбутніх фахівців соціономічних професій з різними рівнями креативності
Ключові слова: креативність, креативний потенціал, компетентність, інформаційна компетентність, фахівець з соціальної роботи, викладач іноземних мов

Aktual_probl_psihol 2020, 3(57): 3-9 (pdf)


 

УДК: 159.9
Карамушка Л. М.
Карамушка Людмила Миколаївна, академік НАПН України, доктор психологічних наук, професор, завідувачка лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0622-3419

Вплив копінг-стратегій на структурні компоненти психологічного здоров’я персоналу освітніх організацій

Мова статті: українська

У статті на основі емпіричного дослідження виявлено, що рівень розвитку копінг-стратегій персоналу освітніх організацій переважно перебуває на середньому рівні. Виявлено, що копінг- стратегії впливають на компоненти психологічного здоров’я персоналу освітніх організацій, однак цей вплив здійснюється по-різному. Позитивний вплив здійснюють такі «активні» та «продуктивні» копінг-стратегії, як «орієнтація на вирішення завдання» та «соціальне відволікання». Негативний вплив здійснює копінг-стратегія «спрямованість на емоції», яка є «пасивною» та «непродуктивною». Копінг-стратегії «уникнення» та «відволікання», які є «пасивними», а також «непродуктивними» щодо розв’язання проблем, з якими стикається персонал освітніх організацій, все ж таки позитивно впливають на підвищення вираженості окремих компонентів психологічного здоров’я.
Ключові слова: копінг-стратегії; типи копінг-стратегій; психологічне здоров’я, структурні компоненти психологічного здоров’я, когнітивно-емоційний компонент, рефлексивно-особистісний, операційно- функціональний компонент, освітні організації, персонал освітніх організацій.

Aktual_probl_psihol 2020, 3(57): 9-15 (pdf)


 

УДК: 159.9
Карамушка Л. М., Креденцер О. В., Терещенко К. В., Лагодзінська В. І., Ковальчук О. С., Івкін В. М.
Карамушка Людмила Миколаївна, академік НАПН України, доктор психологічних наук, професор, завідувачка лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0622-3419
Креденцер Оксана Валеріївна, доктор психологічних наук, доцент, провідний науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4119-190X
Терещенко Кіра Володимирівна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1149-2704
Лагодзінська Валентина Іванівна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-2691-1163
Ковальчук Олександр Сергійович, науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9980-8450
Івкін Володимир Миколайович, кандидат психологічних наук, доцент, старший науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9642-8164

Емпіричне дослідження структурних компонентів психологічного здоров’я персоналу освітніх організацій

Мова статті: українська

У статті на основі емпіричного дослідження проаналізовано структурні компоненти (когнітивно- емоційний, рефлексивно-особистісний, операційно-функціональний) психологічного здоров’я персоналу освітніх організацій. Виявлено недостатній рівень вираженості компонентів психологічного здоров’я освітнього персоналу. Констатовано, що високий рівень вираженості компонентів спостерігається в середньому у менше, ніж в однієї третини опитаних. Серед компонентів психологічного здоров’я найбільш вираженим є рефлексивно- особистісний компонент, а найменш вираженим – операційно-функціональний. Встановлено позитивний та негативний статистично значущий зв’язок між окремими компонентами психологічного здоров’я та деякими організаційно-професійними (кваліфікаційна категорія, педагогічне звання, стаж роботи на посаді) та соціально- демографічними (вік, сімейний стан) характеристиками персоналу.
Ключові слова: освітні організації, персонал освітніх організацій, психологічне здоров’я, структурні компоненти психологічного здоров’я, когнітивно-емоційний компонент психологічного здоров’я, рефлексивно- особистісний компонент психологічного здоров’я, операційно-функціональний компонент психологічного здоров’я, чинники психологічного здоров’я.

Aktual_probl_psihol 2020, 3(57): 15-21 (pdf)


 

УДК: 373.21
Клибанівська Т. М.
Клибанівська Тетяна Миколаївна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології та соціальної роботи, Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, м. Вінниця, Україна.
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0746-5869

Професійне самовизначення та професійне становлення старшокласників

Мова статті: українська

У статті аналізуються поняття професійної орієнтації і професійного самовизначення особистості в ранньому юнацькому віці. Визначено основні чинники, важливі при підготовці старшокласників до вибору напряму професійної діяльності. Зазначено вплив як макро-, так і мікросередовища, на професійну траєкторію школярів. Досліджено аспекти професійного самовизначення та професійного становлення у випускників. Виявлено наявність певних змін у самооцінці професійної визначеності старшокласників, стабільності показників за факторами термінальних цінностей, мотиваційних аспектів професійного вибору і значущих життєвих сфер. Встановлено, що профконсультативні заходи знижують рівень проблематичності і сприяють формуванню позитивного ставлення до професійного самовизначення, підвищенню впевненості старшокласників в успішному розв’язанні проблеми вибору професії.
Ключові слова: професійне самовизначення, професійне становлення, адаптація, самоактуалізація, термінальні цінності, соціалізація

Aktual_probl_psihol 2020, 3(57): 22-29 (pdf)


 

УДК: 159.923
Клочко А. О.
Клочко Алла Олексіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, науковий кореспондент лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6631-2638

Типи менеджерів освітніх організацій за їхнім ставленням до змін: зв’язок з особистісними, організаційно-професійними та соціально-демографічними характеристиками

Мова статті: українська

У статті на основі емпіричного дослідження встановлено статистично значущий зв’язок між типами менеджерів освітніх організацій за їхнім ставленням до змін («традиціоналіст», «реаліст», «вільнодумець») та психологічними характеристиками менеджерів («екстраверсією», «прив’язаністю» та «емоційною нестабільністю»). Також виявлено статистично значущі зв’язки між типами менеджерів освітніх організацій за їхнім ставленням до змін та організаційно-професійними (посада, рівень освіти) та соціально-демографічними (стать, наявність дітей) чинниками. Отримані результати можуть бути використані у практиці діяльності освітніх організацій та для психологічної підготовки менеджерів освітніх організацій.
Ключові слова: освітні організації, менеджери освітніх організацій, типи менеджерів освіти, традиційні стилі управління, інноваційні стилі управління, психологічні характеристики менеджерів освіти, організаційно- професійні характеристики, соціально-демографічні характеристики.

Aktual_probl_psihol 2020, 3(57): 30-36 (pdf)


 

УДК: 159.954:005.7
Лагодзінська В. І.
Лагодзінська Валентина Іванівна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-2691-1163

Роль творчості у забезпеченні психологічного здоров’я персоналу освітніх організацій: теоретичний аналіз проблеми

Мова статті: українська

У статті розглянуто підходи до аналізу творчості персоналу освітніх організацій та здійснено теоретико-методологічний аналіз творчості в контексті забезпечення психологічного здоров’я особистості. Зазначено, що у визначенні психологічного здоров’я особистості дослідники розглядають його не тільки через призму концепції фізичного, психічного та соціального благополуччя, а й через підходи щодо постійного саморозвитку, самовдосконалення, самореалізації та співвідношення понять творчості, психологічного здоров’я та особистісної зрілості.
Ключові слова: творчість, креативність, психологічне здоров’я особистості, психологічне здоров’я персоналу, освітні організації, особистісна зрілість.

Aktual_probl_psihol 2020, 3(57): 37-44 (pdf)


 

УДК: 159.923:316.6
Пастух Л. В.
Пастух Людмила Василівна, кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри менеджменту та освітніх технологій Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, Хмельницкий, Україна.

Командоутворення як важливий напрям управління закладами загальної середньої освіти в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа»

Мова статті: українська

У статті актуалізовано нагальність дослідження проблематики командоутворення в закладах освіти в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа». Здійснено аналіз підходів науковців до розуміння сутності, типології команд, визначення характерних ознак ефективної команди в педагогічних колективах. Відзначено різні підходи до командоутворення у зарубіжній та вітчизняній психології. Узагальнено розуміння командоутворення як особливого методу управління колективом педагогів закладів освіти, зорієнтованого на створення ефективної команди, члени якої спрямовані на досягнення єдиної мети, на взаємодію, взаємодоповнення один одного, підтримку, на діяльність, яка будується на засадах компетентності, рольової доцільності та взаємнорозподіленої відповідальності.
Ключові слова: заклади освіти, управління, команда, ознаки ефективної команди, командоутворення

Aktual_probl_psihol 2020, 3(57): 44-52 (pdf)


 

УДК: 061.5-057:351.822:161.163:159.9
Паршак О. І.
Паршак Олександр Іванович, науковий кореспондент лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-2835-9408

Аналіз загального ставлення персоналу комерційних організацій до грошей: рівень вираженості та зв’язок із психологічними характеристиками персоналу та організації

Мова статті: українська

У статті на основні емпіричного дослідження відображено рівень вираженості загального ставлення персоналу комерційних організацій до грошей. Встановлено позитивний та негативний статистично значущий зв’язок психологічних характеристик персоналу комерційних організацій (альтруїзму персоналу, його життєвої задоволеності, статі, сімейного стану, наявності дітей) із загальним його ставленням до грошей. Окрім того, констатовано позитивний та негативний статистично значущий зв’язок психологічних характеристик комерційних організацій (прояв турботи з боку керівництва, типу організаційної культури) із загальним ставлення персоналу до грошей. Підкреслено, що отримані дані доцільно враховувати в процесі розробки монетарної політики комерційних організацій та здійсненні психологічного консультування персоналу цих організацій.
Ключові слова: комерційні організації; персонал; ставлення персоналу до грошей, психологічні характеристики персоналу; психологічні характеристики організації.

Aktual_probl_psihol 2020, 3(57): 52-58 (pdf)


 

УДК: 159.942
Вагабова А. О.
Вагабова Анастасія Олегівна, асистент кафедри практичної психології Маріупольського державного університету, м. Маріуполь, Україна.

Психологічний аналіз категорії переживання у зарубіжній та вітчизняній психології

Мова статті: українська

У статті подано теоретичний огляд наукових досягнень вітчизняних та зарубіжних психологів щодо вивчення феномену переживання. Проаналізовано психологічний зміст поняття «переживання» та основних труднощів його дослідження. Розглянуто компоненти, характеристики та місце переживання в структурі свідомості особистості в різних теоретико-методологічних підходах. Розкрито трансформацію інтерпретації категорії переживання завдяки аналізу розвитку психологічної науки. Визначено власне розуміння проблеми переживання та його значення в життєдіяльності особистості. Виокремлено перспективи подальшого дослідження феномену переживання.
Ключові слова: переживання, свідомість, рефлексія, діяльність, цілісність, суб’єктивний досвід, подія, криза, внутрішній світ особистості, саморозвиток

Aktual_probl_psihol 2020, 3(57): 59-66 (pdf)


 

УДК: 159.9.072.432
Довгань Н. О.
Довгань Наталія Олександрівна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії політико-правових відносин ІСПП НАПН України, м. Київ, Україна.
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6150-5211

Емпіричне дослідження соціокультурної взаємодії поколінь: процедури контролю загроз валідності

Мова статті: українська

У статті описано процедури контролю загроз валідності, що забезпечують цілісність інтерпретації, конгруентну контекстуальним вимогам пошуку, та сприяють досягненню реалістичної достовірності аналізу. Обґрунтовано вибір системи валідності J. A. Maxwell, представленої описовою, інтерпретативною, теоретичною категоріями. Означено внутрішньо / зовнішні вектори реалізації змішаних (якісно / кількісних) досліджень. Наголошується на тому, що усунення загроз валідності емпіричного дослідження соціокультурної взаємодії поколінь стає можливим лише в разі розуміння особливостей а́кторів, а не умовних побудованих аналітичних універсалій.
Ключові слова: валідність, описова валідність, інтерпретативна валідність, теоретична валідність, соціокультурна взаємодія поколінь, загрози валідності

Aktual_probl_psihol 2020, 3(57): 67-71 (pdf)


 

УДК: 159.923.33 - 053.6 (043.3)
Карамушка М. І., Карамушка Т. В.
Карамушка Маргарита Ігорівна, аспірантка факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна.
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4421-8178
Карамушка Тарас Вікторович, кандидат психологічних наук, асистент кафедри соціальної роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна.
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4813-8327

Психологічний аналіз сутності соціальної активності особистості, її основних видів та ролі у життєдіяльності особистості та суспільства

Мова статті: українська

У статті проаналізовано підходи до вивчення соціальної активності в психології (як особистісної якості та форми діяльності). Визначено основні види соціальної активності, які розподілені за такими критеріями, як соціальна сфера, в якій реалізується соціальна активність; спрямованість соціальної активності (на себе чи на суспільство); результат, до якого приводить соціальна активність, та ін. Розкрито роль соціальної активності в життєдіяльності особистості та суспільства, зокрема, проаналізовано її ідентифікаційну, цілеутворюючу та мотиваційну функції.
Ключові слова: соціальна активність; соціальна активність як особистісна якість; соціальна активність як діяльність; критерії для виділення видів соціальної активності; види соціальної активності; функції соціальної активності

Aktual_probl_psihol 2020, 3(57): 72-78 (pdf)


 

УДК: 159.922
Мусіяка Н. І.
Мусіяка Наталія Іванівна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, докторант Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4439-7965

Концепція особистісної детермінації навчання С. Д. Максименка

Мова статті: українська

У статті здійснено теоретико-методологічний аналіз концепції особистісної детермінації навчання С.Д. Максименка. Розкрито концептуальні парадигми: «психологічна організація навчання як засіб формування і саморозвитку суб’єкта учіння», а також «особистісне опосередкування навчальної діяльності». Констатовано відкриття ученим «явища особистісного опосередкування навчальної діяльності» та «феномену «подвійного опосередкування» психічного розвитку». Зроблено висновок, що «особистісне опосередкування навчальної діяльності» є теоретико- методологічним підґрунтям проблеми особистісної детермінації, за якої учень виступає активним суб’єктом, співтворцем власної успішності у системі «Я – учіння».
Ключові слова: особистість, особистісні детермінанти, розвиток, навчання, учіння, суб’єкт, саморозвиток

Aktual_probl_psihol 2020, 3(57): 79-85 (pdf)


 

УДК: 159.923:316.647.5
Терещенко К. В.
Терещенко Кіра Володимирівна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1149-2704

Толерантність як детермінанта психологічного здоров’я особистості

Мова статті: українська

У статті проаналізовано феномен толерантності особистості як детермінанти її психологічного здоров’я. Розкрито сутність психологічного здоров’я, розглянуто психологічне благополуччя як показник психологічного здоров’я особистості. Висвітлено зміст та структуру поняття «толерантність особистості», виокремлено види, компоненти та рівні толерантності особистості. Встановлено зв’язки між компонентами психологічного здоров’я та толерантністю особистості. Зроблено висновок про те, що толерантність як інтегральну характеристику особистості доцільно розглядати як одну з детермінант її психологічного здоров’я.
Ключові слова: толерантність, психологічне здоров’я, психологічне благополуччя, детермінанта психологічного здоров’я, особистість, рівні толерантності

Aktual_probl_psihol 2020, 3(57): 85-90 (pdf)