Актуальні проблеми психології, Том 10, Випуск 28 – 2016

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

 Зміст випуску


 

УДК 159.922.8:[968-34]

Н.І. Антюхова

пошукувач кафедри вікової та педагогічної психології, Рівненський державний гуманітарний університет, Україна

Характеристика творчої особистості та структура творчого потенціалу вчителя іноземної мови.

Мова статті: українська

У статті окреслено особистісні якості майбутнього спеціаліста, які фасилітують становлення творчого потенціалу фахівця. Описано елементи творчого потенціалу спеціаліста з огляду на результати порівняльного акмеологічного дослідження, проведеного Н.В. Кузьміною. Розкрито позитивні умови творчості вчителя. Охарактеризовано систему творчих якостей особистості, що виражає спрямованість суб’єкта на реалізацію творчої діяльності.

Також структуровано компоненти, виокремлені В.О. Моляко та Н.В. Кузьміною в структурі творчого потенціалу особистості, стосовно вчителя іноземних мов. Обґрунтовано доцільність введення до структури творчого потенціалу вчителя іноземних мов соціального компонента, описано його складові. Уточнено зміст понять «соціальна креативність» та «комунікативна компетентність» у структурі творчого потенціалу вчителя іноземних мов.

Ключові слова: творчість, творчий потенціал, структура особистості, соціальний компонент, соціальна креативність, комунікативна компетентність.

Aktual_probl_psihol 2016, 10(28): 6-16 (pdf)


 

УДК 159.922.62: 316.473: 316.362:316.4.051.2

Г. М. Бевз

доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри загальної та практичної психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України; м. Київ, Україна

Молода сім’я та замінний догляд за дітьми: адаптація чи етап життєвого циклу?

Мова статті: українська

Стаття присвячена аналізу уявлень про дітей у дорослих віком до 30 років у порівнянні із іншими віковими категоріями. Доведено, що молоді люди розглядають догляд за дітьми природо-відповідною ознакою сімейного життя. На прикладі змін у взаємосприймані подружжя доводиться, що вік, стаж сімейного життя (в тому числі в статусі замінної) є вагомою характеристиками замінного батьківства. Статистично обґрунтовується, що, незалежно від віку подружжя, замінне батьківство формується подібно стадії життєвого циклу - народження і зростання дітей (стадія експансії за класифікацією Д. Хейлі). Стверджується, що досвід замінного догляду за дитиною посилює соціальну активність дорослих, знижуючи відчуття соціальної та культурної залежності та посилюючи просоціальну взаємодію.

Ключові слова: уявлення, батьки, замінний догляд за дитиною, молодь, подружжя, взаємосприймання, стадії життєвого циклу.

Aktual_probl_psihol 2016, 10(28): 17-26 (pdf)


 

УДК 159.91

Безверхий О. С., Коломієць Т. М.

кандидат психологічних наук, старший викладач, працює на кафедрі психології, Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського, Україна

лікар-фтизіатр дитячий, Вінницький обласний протитуберкульозний диспансер №2. Домашня адреса: м. Вінниця, Україна

Тривожність у школярів, які перехворіли на туберкульоз

Мова статті: українська

Стаття описує експериментальне дослідження тривоги у школярів підліткового та юнацького віку, які перехворіли на туберкульоз легень. У м. Вінниці у 2014-15 роках проходили лікування з діагнозом “туберкульоз” понад 100 дітей шкільного віку. Для хворих цієї категорії властиві психологічні проблеми, спричинені відносно високим рівнем тривожності, тому вони потребують психологічної допомоги. Автори статті у експерименті порівнювали тривожність здорових школярів (контрольна група) та школярів, які перехворіли на туберкульоз (експериментальна група). Було використано квазіекспериментальний план ex-роst-fасtо, відповідно до якого експериментатор використовує подію життя досліджуваного як експериментальний вплив, оскільки інший вид експерименту неможливий з етичних причин. Виявлено, що рівень особистісної тривожності школярів контрольної та експериментальної груп істотно не відрізняється. Істотні відмінності були виявлені у рівні фізіологічної опірності до стресу, яка у експериментальній групі виявилася значно нижчою. Це позначилося на істотно вищому рівні тривоги експериментальної групи під час переживання її учасниками окремих категорій ситуацій. Це були ситуації публічного оцінювання з високим ризиком негативного оцінювання. Автори прийшли до висновку, що учасникам експериментальної групи може істотно допомогти психотерапія, спрямована на формування психологічних алгоритмів захисту від травмуючих ситуацій та реабілітації після їх завершення.

Ключові слова: тривога, тривожність, туберкульоз, психічна травма, астенічний синдром, депресивний синдром, методика Спілберга, методика Філіпса

Aktual_probl_psihol 2016, 10(28): 26-36 (pdf)


 

УДК 159.923:316.46

Білінська О.О., Черпак М.В.

канд. психол. наук, доцент кафедри психології НПУ імені М.П. Драгоманова;

аспірантка кафедри психології НПУ імені М.П. Драгоманова, м. Київ, Україна

Феномен лідерства у зарубіжній та вітчизняній психології

Мова статті: українська

У статті описано психологічні підходи до проблеми вивчення лідерства. Проаналізовано низку напрямів у зарубіжній психології (теорія героїв, теорія рис, ситуаційні, поведінкові, інтегративні теорії), в яких з різних поглядів описується феноменологія та специфіка лідерства. Вказується на діяльнісну природу в основі вивчення цього феномену у вітчизняній психології. Зроблено висновок про необхідність комплексного розгляду всіх аспектів лідерства при його вивченні: особистості самого лідера, соціальної ситуації, особливостей послідовників, цілей, виду діяльності групи та ін.

Ключові слова: лідер, лідерство, теорія героя, теорія рис, ситуаційні та поведінкові теорії, інтегративні теорії

Aktual_probl_psihol 2016, 10(28): 36-47 (pdf)


 

УДК 15.21.41.13:159.953

В.О. Волошина, Т.А. Довгалюк

кандидат психологічних наук, викладач кафедри психології та педагогіки, керівник науково-дослідної лабораторії когнітивної психології, Національний університет «Острозька академія»; аспірант, викладач, молодший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії когнітивної психології, Національний університет «Острозька академія», Україна

Оптимізація метапам’яті студентів як проблема психолого-педагогічної взаємодії

Мова статті: українська

У статті здійснено теоретичний аналіз проблеми організації психолого-педагогічної взаємодії викладача та студента з позиції як підвищення ефективності процесів метапам’яті студента, так і корекції діяльності викладача для покращення ефективності навчального процесу. Авторами запропоновано класифікацію системи психолого-педагогічних принципів оптимізації метапам’яті в засвоєнні знань студентами. Визначено, що в навчальному процесі інструктування викладачем студентів щодо вибору ефективних способів та технік розв’язання завдань, правильного цілепокладання, тестування з наданням зворотного зв’язку є одними з чинників оптимізації метапам’яті.

Ключові слова: метапам’ять, психолого-педагогічна взаємодія, оптимізація.

Aktual_probl_psihol 2016, 10(28): 47-58 (pdf)


 

УДК 159.955

Гільман А.Ю.

 

До проблеми оволодіння саногенним мисленням в процесі вирішення життєвих завдань студентської молоді

Мова статті: українська

У статті розглянуто саногенне мислення як методику, що дозволяє успішно рухатися у професійному становленні, зберігати здоров'я та вирішувати труднощі, пов’язані із постановкою цілей та життєвих завдань студентської молоді. Життєві завдання представлено як спосіб, завдяки якому молода особа моделює власне майбутнє. Охарактеризовано патогенний характер емоцій, що може виникати у студентської молоді в процесі подолання труднощів у навчанні та вирішенні життєвих завдань. Обгрунтовано, що постановка життєвих завдань вимагає від молодої особи Я-зусиль, і вибудовуючи певну перспективу, студентство стикається з труднощами, пов’язаними зі станом напруги та стресу. Показано, що саногенне мислення сприяє більш благополучному вирішенню життєвих завдань, що можуть ставати чинником самореалізації в сімейній, професійній та інших сферах життя у студентської молоді.

Ключові слова: саногенне мислення, патогенне мислення, життєві завдання, саморозвиток, психологічне благополуччя, студентська молодь.

Aktual_probl_psihol 2016, 10(28): 58-69 (pdf)


 

УДК 159.973

C.K. Грабовська, В.В. Бабенко, К.О. Островська

 

Діагностика стабільності організації: опитувальник «стан справ в організації»

Мова статті: українська

У статті представлено опитувальник «Стан справ в організації», що дозволяє описати життєздатність організації або її структурного підрозділу за відповідями працівників та керівників.

Опитувальник дозволяє віднести діагностовану організацію до одного з трьох типів: «згуртована команда», «працездатна організація (структурний підрозділ) з певними проблемами» та «проблемна організація (структурний підрозділ)» і на основі цього визначити стратегію дій з оптимізації стабільного розвитку організації або її частини.

Ключові слова: опитувальник, організація, команда, стабільність, факторний аналіз.

Aktual_probl_psihol 2016, 10(28): 69-81 (pdf)


 

УДК 159.9

Грединарова О.М.

кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології ЗНУ, Приватний комплекс безперервної освіти «Школа «ЕйдоС», м. Запоріжжя, Україна

Методика формування в учнів дослідницького стилю мислення

через вміння ставити запитання

Мова статті: українська

У статті викладено ідею та досвід впровадження в навчально-виховний процес методу формування в учнів дослідницького стилю мислення через вміння ставити запитання.

Матеріал придатний для проведення навчального семінару для вчителів з метою подальшого запровадження в навчально-виховний процес. Наведено приклади найбільш раціональних, з точки зору автора, прийомів для опрацювання з дітьми типології питань та зняття психологічної напруги у ситуації невизначеності. Також наведено приклади застосування методу на уроках у початковій школі та у середній ланці навчання з предметів гуманітарного та природничо-математичного циклу. Результати запровадження досвіду у Школі «ЕйдоС» засвідчують, що можливість розпочати урок власними питаннями (навіть на задану тему) активізує розумову діяльність учнів, покращує психологічний клімат на уроці, налагоджує атмосферу співпраці між вчителем та учнями, та між самими учнями, підвищує рівень відповідальності учня за результати роботи на уроці.

Ключові слова: навчально-виховний процес, дослідницький стиль мислення, запитання, урок, пізнавальна діяльність, прийоми.

Aktual_probl_psihol 2016, 10(28): 81-101 (pdf)


 

УДК 159.923.2

Я.Г. Григор’єва

аспірантка Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна

Конструювання сенсу життя в контексті постнекласичної психології

Мова статті: українська

Статтю присвячено теоретичному дослідженню процесу конструювання особистістю сенсу власного життя. Проблему розглянуто в контексті постнекласичного підходу в психології. Особистість, згідно з цим підходом, перебуває в постійному діалозі із зовнішнім світом та є активним суб’єктом побудови власного життя. У статті розглянуто особливості конструктивістського підходу в психології, визначено погляди на особистість згідно з цим підходом. Проаналізовано погляди на визначення поняття сенсу життя особистості. Конструювання сенсу життя розглядається як активність особистості, спрямована на задоволення її потреби в сенсі життя. У результаті такої активності сенс життя конструюється самою особистістю в процесі інтерпретації власного соціокультурного досвіду та взаємодії з іншими людьми.

Ключові слова: постнекласична психологія, конструктивізм, сенс життя, конструювання сенсу життя.

Aktual_probl_psihol 2016, 10(28): 101-109 (pdf)


 

УДК 159.923.2

Гуменюк Г.В.

 

Саморозвиток як ціннісно-смислова детермінанта професійного становлення людини

Мова статті: українська

У статті розглянуто проблему ефективного використання трудового потенціалу України в сучасних умовах соціально-політичної кризи. Зазначено, що одним із шляхів її вирішення є створення сприятливих умов для професійного становлення людини, яке слід розглядати як продуктивний процес її розвитку і саморозвитку як суб'єкта праці. Окреслено проблемне поле феномену саморозвитку, зокрема у професії з позиції суб'єктно-діяльнісного підходу. Розкрито основну ідею професійного саморозвитку через детермінацію розвитку особистості професійною діяльністю. Визначено роль ціннісно-смислової детермінації саморозвитку людини у професії. Обгрунтовано, що особистісний смисл та цінності суб'єкта праці є визначальними та системоутворювальними складовими успішної професійної діяльності.

Ключові слова: суб'єкт, професіоналізм, саморозвиток, професійний розвиток, особистісний смисл, цінності.

Aktual_probl_psihol 2016, 10(28): 110-120 (pdf)


 

УДК 159.9

Данилюк І.В., Шиковець С.О.

доктор психологічних наук, професор, декан факультету психології, завідувач кафедри загальної психології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м.Київ, Україна

Психологічні особливості ментальності представників регіональних спільнот України

Мова статті: українська

У статті міститься методологічне обґрунтування та досвід практичного дослідження поля ментальності представників регіональних спільнот України. Предмет дослідження обумовлює його особливу актуальність, адже з-поміж сукупності психологічних особливостей саме через менталітет та ментальність відкривається зручна можливість простежити способи сприйняття, інтерпретації реальності й реагування на неї, процеси уніфікації способів світосприйняття, світовідчуття, світорозуміння та ідентичних патернів поведінки. Ці факти дають можливість глибше зрозуміти етнопсихологічні особливості регіональних спільнот та використати знання для консолідації українського суспільства й протидії «регіональному сепаратизму». Проте явища сепаратизму та заклики до розмаїтих регіональних поділів України вже стали нашою історією. У статті на основі результатів емпіричного дослідження висунуто припущення про те, що корінь регіоналізму в Україні полягає не в природних етнопсихологічних особливостях населення, а в «політико-економічних іграх» з українцями, які проводять зацікавлені сторони регіонального, державного та світового масштабу. Поряд з цим наведено перелік ментальних рис українців, типових для всіх регіональних спільнот, та перелік векторів розвитку, що сприяють консолідації української нації.

Ключові слова: етнопсихологія, психологічна проблематика регіоналістики, регіональні спільноти України, ментальність, менталітет.

Aktual_probl_psihol 2016, 10(28): 120-130 (pdf)


 

УДК 75.011:316.613.42

Жеребцов С.Н.

 

Творчество Леонардо да Винчи как созидание культурных органов переживания

Мова статті: російська

У статті на основі культурно-історичного аналізу показано, що нові засоби та художні прийоми, які використовував Леонардо да Вінчі, сприяли становленню суб’єкта – вільної і відповідальної людини, що глибоко переживає своє буття. Дані засоби дозволяють у спільному виконанні виразити цілісність естетичних, моральних та пізнавальних цінностей. Зусиллям свідомості (суб’єктності), яка озброєна засобами, людина розвиває у собі також і художньо-етичну установку – здатність відчувати себе залученим (суб’єктивність). Єдність суб'єктності та суб’єктивності забезпечується змістом – «усвідомлюваною цінністю життя». Такий ідеал самобуття людини, при якому вона вільно, залучено і відповідально оперує у своєму внутрішньому світі культурними засобами, пропонується називати ігровим переживанням.

Ключові слова: Леонардо, переживання, культура, суб’єктність, суб’єктивність, ігрове переживання.

Aktual_probl_psihol 2016, 10(28): 131-145 (pdf)


 

УДК 159. 922 : 336. 74

І. Зубіашвілі

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ, Україна

Монетарна культура сучасного суспільства: соціально-психологічний аспект

Мова статті: англійська

В статті в руслі економічної соціалізації розглядаються особливості монетарної культури в умовах сучасного українського суспільства, закономірності її формування та розвитку, соціальні функції, які вона виконує Аналізуються компоненти досліджуємого феномену – когнітивний, афективний, конативний.

Поняття «монетарна культура» визначається в якості самостійного структурного компоненту загальної культури. В будь-якій культурі сутність людини відображена в нормативному образі людини, який в кожний історичний період має конкретно-історичне виявлення. Відповідно до цього, монетарна культура суспільства несе в собі образ «людини економічної», який відповідає певному типу культури економічного суспільства, побудованого на розвинених монетарних відносинах.

У контексті дослідження гроші розглядаються як специфічний соціокультурний феномен, особливий символ соціокультурного життя, підкреслюється важливість вивчення їх соціальної сутності. В процесі пристосування суспільства до нової реальності ринку й товарно-грошових відносин значно змінюються ставлення індивідів і груп до грошей, норм монетарної поведінки, які вони поділяють. Гроші є засобом включення особистості у зв’язки з іншими учасниками монетарних відносин і мають безпосередній вплив на поведінку людей, на зміну їх особистісних економіко-психологічних якостей. В умовах же переорієнтації української економіки на ринкові цінності особливої актуальності набуває проблема раціонального ставлення до грошей та ефективного оперування ними представниками різних соціальних груп.

Ключові слова: культура, монетарна культура, функції монетарної культури, гроші, монетарна поведінка, людина економічна.

Aktual_probl_psihol 2016, 10(28): 145-161 (pdf)


 

УДК 159.920.7:[965-12]

Івашкевич І.В.

пошукувач кафедри вікової та педагогічної психології Рівненського державного гуманітарного університету, Україна

Психологічна характеристика підходів до визначення професійної компетентності фахівця

Мова статті: українська

В статті окреслено особливості компетентнісного освітнього підходу. Описано принципи формування професійної компетентності майбутнього фахівця. Виокремлено компетенції, які входять до структури професійної компетентності фахівця будь-якої сфери діяльності. Зазначено, що серед ключових професійних компетентностей фахівця виокремлюються: політичні та соціальні компетентності, мультикультурні компетентності, комунікативні компетентності, інформаційні компетентності тощо. Окреслено структуру професійної компетентності фахівця та виділено «ключові мегакомпетенції».

Ключові слова: професійна компетентність, політичні та соціальні компетентності, мультикультурні компетентності, комунікативні компетентності, інформаційні компетентності, ключові мегакомпетенції.

Aktual_probl_psihol 2016, 10(28): 161-173 (pdf)


 

УДК 925 : 159.923

Е.З. Івашкевич

кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної психології та психодіагностики Рівненського державного гуманітарного університету (Рівне, Україна)

Феноменологічний, вимірювальний, генетичний, тестологічний та факторний психологічні підходи як підґрунтя структури соціального інтелекту педагога

Мова статті: українська

В статті проаналізовано сутність поняття «інтелект», окреслено його як своєрідну систему психічних механізмів, які зумовлюють можливість побудови індивідом суб’єктивної картини світу. Описано два основних підходи до інтелекту, які виокремлено в психології – когнітивний і категоріальний. Окреслено сутність та зміст категоріальних підходів до визначення поняття «інтелект», а саме феноменологічного, вимірювального, генетичного, тестологічного та факторного підходів. Запропоновано та описано авторську концепцію соціального інтелекту, яка передбачає, що соціальний інтелект вміщує когнітивну, мнемічну та емпатійну підструктури.

Ключові слова: інтелект, соціальний інтелект, феноменологічний, вимірювальний, генетичний, тестологічний та факторний психологічні підходи, когнітивна, мнемічна та емпатійна підструктури соціального інтелекту.

Aktual_probl_psihol 2016, 10(28): 173-186 (pdf)


 

УДК 159.9.072

Каплуненко Я.Ю., Ленг Т.М.

психолог-психодіагност, науковий консультант проекту "Профорієнтатор-Україна», Центр тестування та розвитку «Гуманітарні технології», Київ, Україна; магістр психології, керівник проекту «Профорієнтатор-Україна», Центр тестування та розвитку «Гуманітарні технології», Київ, Україна

Сучасні методи психолого-педагогічного супроводу профільного навчання: досвід використання профорієнтаційного комплексу «профорієнтатор-ua»

Мова статті: українська

У статті проаналізовано сучасні завдання та виклики профільного навчання у старшій школі, чинники успішної готовності школярів до профільного розподілу. Опубліковано дані щодо можливостей використання профорієнтаційного комплексу «Профорієнтатор-UA» для ефективного психолого-педагогічного супроводу старшокласників.

Ключові слова: профільна орієнтація, профорієнтаційна діагностика, психолого-педагогічний супровід старшокласників, «Профорієнтатор-UA».

Aktual_probl_psihol 2016, 10(28): 186-208 (pdf)


 

УДК 159.922

З.Я. Ковальчук

Доктор психологічних наук, доцент, заступник декана факультету психології з навчально-методичної роботи Львівського державного університету внутрішніх справ, Львів, Україна

Вплив стилю педагогічної взаємодії на ефективність керівництва та способи вирішення конфліктних ситуацій

Мова статті: українська

У статті розкрито проблему впливу педагогічної взаємодії на ефективність керівництва та способи вирішення конфліктних ситуацій. Зокрема, проведено емпіричне дослідження щодо визначення стилю керівництва педагогічного колективу, мотивації до роботи, способів та методів поведінки в конфліктній ситуації з учнівським колективом, детермінант ефективності діяльності керівництва та ставлення керівника до колективу. На основі проведених статистичних аналізів доведено, що особливості оцінки взаємодії пов’язані з ефективністю керівництва, стилями управління, способами поведінки в конфліктній, проблемній ситуації.

Ключові слова: педагогічна взаємодія, вчителі, учні, стилі управління, ефективність керівництва, конфлікти, мотивація.

Aktual_probl_psihol 2016, 10(28): 208-216 (pdf)


 

УДК 159.923.2 – 053.6

Н. О. Кордунова, Л. В. Потапчук

 

Теоретичний аналіз проблеми становлення особистісної зрілості у студентському віці

Мова статті: українська

У статті розглянуто основні підходи до розуміння особистісної зрілості, що існують у сучасній науці. Обґрунтовано актуальність обраної проблеми, відзначено її недостатню розробленість. Здійснено огляд наукових досліджень вітчизняних і зарубіжних науковців у цій галузі. Основну увагу зосереджено на вивченні особистісної зрілості як складного й динамічного процесу, що характеризується своїми особливостями на кожному віковому етапі. Становлення особистісної зрілості розглядається як поступове оволодіння особистістю власним внутрішнім світом. Цей процес здійснюється за допомогою усвідомлення себе як суб’єкта особистого життя, розвиненого почуття відповідальності, самостійності, самодостатності, креативності, толерантності, наявності життєвої філософії, здатності до участі в житті суспільства. Поглиблено й розширено теоретичні уявлення про становлення особистісної зрілості в студентський період життя. Становлення особистісної зрілості в цьому віці розглядається нами як характеристика стану розвитку особистості студента, що виявляється у високому ступені його особистісної конструктивної активності та особистісної функціональної продуктивності. Розкриваються професійно значущі характеристики особистісної зрілості, які забезпечують успішне становлення майбутнього фахівця. Доведено, що особистісна зрілість є результатом засвоєння соціально-культурних норм у навчальному процесі вищого навчального закладу і стає в майбутньому фактором професійного становлення.

Ключові слова: особистість, особистісна зрілість, пропріум зрілої особистості, життєва стратегія, самоствердження, духовне «Я».

Aktual_probl_psihol 2016, 10(28): 217-225 (pdf)


 

УДК 159.9

Н.П. Кулеша

 

Екпериментальна програма покращення психологічної адаптації студентів-першокурсників із дистантних сімей до умов навчання у вищому навчальному закладі

Мова статті: українська

Статтю присвячену використанню психологічного тренінгу покращення психологічної адаптації студентів-першокурсників із дистантних сімей до умов навчання у вищих навчальних закладах. Розглядається структура тренінгової програми враховуючи визначені особливості компонентів психологічної адаптації до навчання у ВНЗ (емоційний, поведінковий, когнітивний, навчально-мотиваційний). Програма включає в себе дві взаємопов’язані частини: теоретичну та практичну, також у програмі подано мету, завдання тренінгової програми, вправи для розвитку психологічної адаптації студентів до навчання. Програма може використовуватись у практиці психологічного супроводу студентів.

Ключові слова: адаптація, студенти-першокурсники із дистантних сімей, тренінг, програма.

Aktual_probl_psihol 2016, 10(28): 226-234 (pdf)


 

УДК 159.9

О.В. Кухарчук

ст. лейтенант поліції, ст. інспектор Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області, магістр психології Вінницького соціально-економічного інституту університету «Україна», м. Вінниця, Україна

Аналіз індивідуально-психологічних детермінант схильності до птср військовослужбовців

Мова статті: українська

Статтю присвячено аналізу індивідуально-психологічних детермінант схильності військовослужбовців до ПТСР. Розгляд проблеми здійснюється на основі феноменології посттравматичних наслідків та психологічної травми. З’ясовуються психологічні стани, які є найбільш вразливими до посттравматичного стресу. Доводиться необхідність психологічної підготовки військовослужбовців до екстремальних ситуацій для збільшення стресостійкості.

Ключові слова: посттравматичний стресовий розлад, стрес, психологічна травма, екстремальна ситуація.

Aktual_probl_psihol 2016, 10(28): 234-242 (pdf)


 

УДК 81'233:159.946.3

Кордонець В.В.

асистент кафедри логопедії та спеціальної психології, ДВНЗ

«Донбаський державний педагогічний університет», м. Слов’янськ, Україна

Теоретико-методологічні засади дослідження комунікативно-мовленнєвої сфери

Мова статті: українська

У статті представлено результати теоретико-методологічних аспектів комунікативно-мовленнєвої сфери. Спілкування в якій виступає як одна з форм життєдіяльності, умова соціальної детермінації розвитку особистості, формування психіки людини. Визначено роль комунікативної функції мовлення у загальному розвитку дитини, що пов'язана з її спрямованістю на формування системи знань і міркувань шляхом присвоєння соціального досвіду в різних видах діяльності.

Ключові слова: комунікативно-мовленнєва сфера, комунікативна функція мовлення, комунікативний розвиток, мовлення, спілкування, комунікативна діяльність.

Aktual_probl_psihol 2016, 10(28): 243-251 (pdf)


 

УДК 159.923 (043.5)

Ю.В. Норчук

 

Детермінація завчасної стійкості особистості: емпіричні виміри проблеми

Мова статті: українська

В статті проведено науково-теоретичний аналіз основних підходів до вивчення проблеми стійкості особистості. Автор виходить з припущення про те, що специфікою даного поняття є його інтегративність, що виражається в стабільності та узгодженості особистісних компонентів, що сприяють успішності професійної діяльності. Визначено, що морально-психологічний фактор є найважливішим компонентом боєготовності і боєздатності та професійного потенціалу сучасного офіцера. Представлено результати емпіричного дослідження завчасної стійкості особистості в контексті її життєвих перспектив.

Ключові слова: завчасна стійкість особистості, часові перспективи, життєві перспективи.

Aktual_probl_psihol 2016, 10(28): 251-263 (pdf)


 

УДК 159. 923.2

Мар’яненко Л.В.

кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, Інститут психології імені Г.С. Костюка Національної Академії педагогічних наук України; старший науковий співробітник, м. Київ, Україна

Психологічна структура самореалізації учня в навчально-пізнавальній діяльності

Мова статті: українська

Виокремлюється три етапи пізнавальної діяльності: інформаційно-пізнавальний; ідеально-конструктивний; реально-конструктивний етап. Визначається, що пізнавальний компонент самореалізації вміщує в собі такі складові : теоретично-пізнавальну; експериментальну; аналітично-структурну. Виокремлюються такі ланки діяльнісної самореалізації у пізнавальній діяльності: формування проблеми, пошуково-пізнавальна активність, духовно-творчий етап.Самореалізація залежить від таких критеріїв: організаційних,діяльнісно-творчих, суб’єктно-особистісних, результативно-пізнавальних.На цій основі будується і психологічна структура самореалізації: мотиваційна, операціональна, особистісна, результативна.

Ключові слова: Структура пізнавального компоненту самореалізації: теоретично-пізнавальна складова, експериментальна складова, аналітично-структурна складова; діагностичні критерії самореалізації; самореалізація у структурі пізнавальної діяльності; ланки самореалізації в процесі творчої пізнавальної діяльності; психологічна структура самореалізації.

Aktual_probl_psihol 2016, 10(28): 264-275 (pdf)


 

УДК 159.923:377 – 053.6

М.М. Мельничук

кандидат психологічних наук, доцент, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, м. Полтава, Україна

Проблема розвитку толерантності учнівської молоді в рамках діяльності дискусійного кіноклубу

Мова статті: українська

Системний аналіз структури толерантності виділяє рівні її детермінації: соціально-психологічний, індивідуально-психологічний і психофізіологічний. Показано, що провідним є перший рівень (ціннісні орієнтації), значно менше значення має індивідуально-психологічний (дивергентне мислення, емпатія), і найменшу роль у детермінації толерантності відіграє психофізіологічний рівень. Кіномистецтво володіє виховними можливостями, які доцільно використовувати для підвищення рівня розвитку толерантності в молодого покоління. Функціональні можливості кіноклубу з розвитку толерантності в учнівської молоді засобами кіномистецтва розглянуто через структурні компоненти цієї морально-етичної якості особистості.

Ключові слова: толерантність, системний підхід, кіномистецтво, кінофільм, кіноклуб.

Aktual_probl_psihol 2016, 10(28): 275-286 (pdf)


 

УДК 159.9:167.33

І.В. Михайлюк

аспірант лабораторії методології і теорії психології інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна

Емпіричне дослідження структурно-функціональних компонентів діалогічної компетентності майбутніх психологів

Мова статті: українська

У статті аналізується експериментальне дослідження структурно-функціональних компонентів діалогічної компетентності майбутніх психологів. Описано методичні аспекти програми експериментального дослідження. Наведено результати дослідження стану сформованості структурно-функціональних компонентів діалогічної компетентності студентів-психологів. Порівнюються результати студентів першого та третього курсів. Визначено, що в умовах традиційного навчання показники структурно-функціональних компонентів діалогічної компетентності вказують на недостатній рівень їх сформованості. Встановлено необхідність організації спеціального навчання з метою формування діалогічної компетентності майбутніх психологів, що водночас забезпечуватиме чітке орієнтування в професійній діяльності та сприятиме вирішенню поставлених завдань.

Ключові слова: діалог, структурні компоненти, функціональні компоненти, діалогічна компетентність, професійна діяльність, майбутні психологи.

Aktual_probl_psihol 2016, 10(28): 286-295 (pdf)


 

УДК 159.92

М.Ю. Панасенко

аспірантка Інституту психології імені Г.С. Костюка Національної академії педагогічних наук України, викладач кафедри іноземних мов Інституту природничо-географічної освіти та екології НПУ ім. М.П. Драгоманова м. Київ, Україна

Розвиток творчого мислення підлітків у процесі вивчення іноземної мови за допомогою лінгвістичних інтелектуально-розвивальних ігор

Мова статті: українська

Статтю присвячено аналізу проблеми розвитку творчого мислення підлітків у процесі вивчення іноземної мови. Зроблено висновок, що розвиток творчого мислення підлітків можливий не тільки традиційними засобами організації навчально-виховного процесу, але й у нестандартний спосіб за допомогою вивчення іноземної мови. Автор вивчає питання можливостей лінгвістичної гри як засобу розвитку інтелекту та творчого мислення. Одним із продуктивних засобів розвитку креативності при цьому є лінгвістична гра. Особливу увагу приділено такому засобу розвитку мислення, як іншомовні прислів’я, приказки, байки, метафори та інші стійкі словосполучення. Розглядаються методи розвитку художньо-творчих та креативних інтелектуальних здібностей дитини. Серед них такі, як метод конструювання нових образів та метафор, метод складання оповідань на теми узагальнень, які містяться в прислів’ях, метод тематичного малювання тощо. Активізація мислення відбувається також шляхом «розкодування» семантичного змісту прислів’їв. Усі ці методи й засоби застосовуються для стимулювання в підлітків творчого рівня навчальної та пізнавальної активності.

Ключові слова: творче мислення, творчі здібності, мислення підлітків, гра, лінгвістична гра.

Aktual_probl_psihol 2016, 10(28): 295-305 (pdf)


 

УДК 159.9.07:370.17

Н.В. Перегончук

 

Психологічні особливості професійної спрямованості майбутніх психологів

Мова статті: українська

У статті проведено аналіз таких понять, як «особистісна спрямованість» та «професійна спрямованість», а також виявлено основні компоненти, що формують професійну спрямованість особистості майбутнього психолога. Розкрито змістову й динамічну характеристики поняття «професійна спрямованість». Визначено основні групи мотивів, що детермінують професійну спрямованість майбутніх психологів. Встановлено, що компоненти професійної спрямованості стають стійкішими за рахунок більш ґрунтовного пізнання перспективи майбутньої професійної діяльності і пов’язані з процесами самопрогнозування й самопланування індивідуальної траєкторії професійного розвитку майбутнього психолога.

Ключові слова: професійна спрямованість, компоненти професійної спрямованості, ставлення до професії, цінності, мотиви, професійні мотиви, професійна компетентність майбутніх психологів.

Aktual_probl_psihol 2016, 10(28): 306-314 (pdf)


 

УДК 004.946:159.9.072

Т.О. Пода

к.ю.н., Фонд культури і інновацій "Футура", заступник голови правління

м. Київ, Україна

Перспективи застосування технологій віртуальної реальності та спеціальних віртуальних середовищ у психологічних дослідженнях та експериментальній психології

Мова статті: українська

У статті досліджуються особливості та перспективи застосування технологій віртуальної реальності (ВР) в експериментальних психологічних дослідженнях, а також проаналізовано переваги їхнього використання. На відміну від традиційних методів, експерименти у ВР дозволяють досягти максимальної екологічної валідності при гнучкій контрольованості умов експерименту. Наведено основні напрямки досліджень, в яких використання спеціальних віртуальних середовищ є найбільш ефективним та точним інструментом. ВР дозволяє успішно вивчати більшість психічних процесів (сенсорне сприйняття, орієнтування в просторі та ін.), а також пам’ять, когнітивні процеси. Не розв’язаною на сьогодні проблемою є відсутність стандартизації та єдиних вимог до створення спеціальних віртуальних середовищ, що застосовуються з експериментальною та терапевтичною метою.

Ключові слова: віртуальна реальність, експериментальна психологія, психологічний експеримент, спеціальні віртуальні середовища, увага, сприйняття, психологічні образи, когнітивні функції, екологічна валідність.

Aktual_probl_psihol 2016, 10(28): 315-329 (pdf)


 

УДК 159.942-057.36 (043.2)

М.П. Полухіна

 

Особливості переживання кризових станів молодими співробітниками правоохоронних органів

Мова статті: українська

У статті подано результати теоретико-емпіричного аналізу проблеми переживання кризових станів молодими правоохоронцями. Теоретичний аналіз проблеми показав, що криза – це раптове переривання нормального перебігу подій у житті індивіда чи суспільства, яке вимагає переоцінки моделей діяльності й мислення. Людина в стані кризи може відчувати одне з трьох панівних почуттів: депресію, деструктивне почуття або самотність. Науковці відзначають роль характерологічних особливостей особистості (емоційна лабільність, підвищена тривожність, незрілість особистості, а також акцентуації характеру) в генезі кризових станів. Отримані емпіричні дані свідчать, що до особливостей переживання кризових станів можна віднести: низький рівень рефлексії, високий рівень тривожності, неадекватні емоційні та поведінкові прояви, соціальну дезадаптацію особистості, схильність до депресії та самотності.

Ключові слова: криза, молоді співробітники правоохоронних органів, кризовий стан, переживання, вікова криза, професійна криза, травматична криза.

Aktual_probl_psihol 2016, 10(28): 330-338 (pdf)


 

УДК 159.9: 355.2

Павлюк Т. Г.

Державна прикордонна служба України, заступник начальника відділення інспекторів прикордонної служби відділу прикордонної служби «Казача Лопань», м. Харків, Україна

Формування колективної думки в прикордонному підрозділі

Мова статті: українська

У статті описано форми впливу на колективну думку в прикордонному підрозділі. Оремо виділено вплив корпоративної культури на колективну думку в прикордонному підрозділі. Колективною думкою в прикордонному підрозділі називається єдина позиція, що поділяється всіма його членами, з конкретного, значущого для всіх питання. Колективна думка виступає у формі знання, думки про предмет цього знання, відношення до нього у формі колективного рішення й розв'язання,вирішення, тобто наміру зробити певну колективну дію. Для більшості людей думка оточуючих, відносно себе надзвичайно важлива, оскільки носить оцінюючий характер. Через цю призму відносин людина осмислює своє місце в колективі, виробляє правила своєї поведінки в ньому. Окрім цього, колективна думка може відображати основні принципи організації конкретного колективу.

На формування колективної думки підрозділу впливають:традиції, єдність, соціально-психологічний клімат, соціальна та професійна зрілість підрозділу.

Ключові слова: колективна думка, корпоративна культура, прикордонний підрозділ, традиції, єдність, соціально-психологічний клімат, соціальна та професійна зрілість.

Aktual_probl_psihol 2016, 10(28): 339-350 (pdf)


 

УДК 159.9:159.94

Потапчук Н.Д.

кандидат психологічних наук; старший науковий співробітник; науково-дослідного відділу Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, м. Хмельницький, Україна

Теоретичні засади дослідження проблеми виникнення чуток серед населення в умовах надзвичайної ситуації

Мова статті: українська

У статті висвітлено теоретичні засади дослідження проблеми виникнення чуток серед населення в умовах надзвичайної ситуації. Встановлено, що чутки як явище зародилися з появою людської цивілізації та є одним із наймогутніших засобів поширення інформації. За результатами аналізу історичних фактів з’ясовано перші випадки появи феномену чуток та досліджено їхню роль у надзвичайних ситуаціях, зокрема під час воєнних дій, техногенних катастроф, економічних криз, політичних заворушень.

Здійснено аналіз основних теорій масових комунікацій як чинника виникнення чуток. На основі аналізу та порівняння теорій дослідників масових комунікацій встановлено основні причини виникнення та поширення чуток (задоволення власних інтересів, відповідність інформації установкам та переконанням людини), канали поширення чуток (телебачення, радіо, засоби зв’язку, книги, журнали, самі люди), напрямки поширення чуток (задаються засобами масової інформації, за рахунок чого вони перетворюються на інструмент маніпулятивного впливу). Встановлено, що поширенню чуток буде сприяти середовище, в якому вони зародилися, та зазначено ймовірні випадки виникнення чуток, а саме: аварії, катастрофи, стихійні лиха, епідемії, пожежі. Зроблено висновок, що чутки в умовах надзвичайної ситуації виникають внаслідок інформаційного вакууму.

З огляду на основні дослідження феномену чуток описано базовий закон, який показує залежність їхньої інтенсивності від важливості подій і неоднозначності інформації. Визначено причини й умови поширення чуток серед населення в умовах надзвичайної ситуації.

Ключові слова: чутки, дослідження, феномен, масові комунікації, теорії комунікацій, причини виникнення, надзвичайна ситуація.

Aktual_probl_psihol 2016, 10(28): 351-363 (pdf)


 

УДК 159.923.2

Пророк Н.В.

доктор психологічних наук, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна

Психологічні проблеми професійної соціалізації практичних психологів

Мова статті: українська

У статті представлено результати емпіричного дослідження впливу професійного зразку (Вчителя, Майстра, значущого Іншого, транслятора, надихаючого прикладу) на процес професійного становлення і професійної соціалізації. Показано, що цей фактор є надзвичайно важливим для формування такого мотиваційно-цільового утворення, як прагнення до професійного самовдосконалення. Виокремлено особливості особистості Майстра і його професійної діяльності, які здійснюють великий вплив на практичних психологів, зокрема: ефективність професійної діяльності Вчителя; різноманітність варіантів рішень професійних ситуацій, нові психологічні технології, які демонструє Майстер; реальний зразок його власного самовдосконалення та ін.. Визначено психологічні механізми впливу «зустрічі з Майстром». Показано, що на глибину розуміння професійної майстерності іншої людини впливає професійний досвід практичного психолога.

Ключові слова: професійний розвиток, «зустріч» з Майстром, прагнення до професійного самовдосконалення, психологічні механізми, професійний досвід, цінності, професійна рефлексія.

Aktual_probl_psihol 2016, 10(28): 363-374 (pdf)


 

УДК 159.9:369.223

О.П. Проскурняк, Ю.Г. Андрійчук

 

Психологічна готовність до материнства як аспект рольової самореалізації жінки

Мова статті: українська

У статті вивчається феномен материнства як ґендерне явище. Розглянуто структуру психологічної готовності до материнства. Досліджено вплив материнства на розвиток особистості жінки впродовж усього життя та на її самореалізацію.

Ключові слова: ґендерні особливості самореалізації жінки, психологічна готовність до материнства, рольовий підхід у теорії особистості.

Aktual_probl_psihol 2016, 10(28): 374-386 (pdf)


 

УДК 159.9.01

Російчук Т.А.

кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії методології і теорії психології, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПНУ, Київ, Україна

Філософсько-психологічний аналіз підходів до проблеми мови та мислення у зв’язку з психологічним баченням суб’єкта

Мова статті: українська

Філософія запропонувала дві парадигми пізнання, залежно від яких визначалися об’єкт, ідея суб’єкта та співвідношення мислення й мови. Природничо-наукова парадигма спиралась на образ суб’єкта як пасивного приймача впливів фізичної реальності, які переробляє мислення, а вже готову думку транслює мова. Культурно-історична парадигма, сприйнявши феноменологічний підхід І. Канта, визнала активність суб’єкта, підкреслила роль уяви в пізнанні та створенні картини світу і переглянула роль мови у взаємозв’язку з мисленням. У статті розглянуто, як спадок цих парадигм позначається на баченні сучасною психологією шляхів розв’язання проблеми мови та мислення.

Ключові слова: пізнання, суб’єкт, мова, мислення, внутрішнє мовлення, культура, розвиток, феноменологія.

Aktual_probl_psihol 2016, 10(28): 386-396 (pdf)


 

УДК 159.972

Сурена Сардарзаде

аспірант кафедри психодіагностики та клінічної психології Київського Національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Психологічна оцінка когнітивних схем при тривожних розладах

Мова статті: українська

Мета цього дослідження – вивчення ролі когнітивних та емоційних схем при поясненні тривожних розладів. Загалом нами відібрано (методом випадкового добору) 109 пацієнтів, направлених з різними типами тривожних розладів до психіатрів та психологів (приватних і державних установ) у Тегерані (Іран). Для оцінки результатів «Опитувальника схем Янга» (Young Schema Questionnaire) нами застосовано дисперсійний аналіз та тест Тьюкі. Результати показали значущі відмінності між сферою «відсторонення-відторгнення» при панічних розладах з агорафобією чи без неї, панічних атаках, посттравматичному стресі та соціальних фобіях, обсесивно-компульсивному розладі та генералізованому тривожному розладі так само, як і при специфічних фобіях. Відмінність полягає в тому, що в разі панічного розладу сфера схеми «відсторонення-відштовхування» вважається неефективною. На підставі наших результатів щодо тривожних розладів сфери «травма-відторгнення», «спрямованість на інших» та «надмірна пильність» належать до дисфункційних схем у цій групі.

Ключові слова:

Aktual_probl_psihol 2016, 10(28): 396-404 (pdf)


 

УДК 159.99

О.О. Сидоренко

 

Волонтерський рух у світі та в Україні

Мова статті: українська

У статті розглядається історичний шлях виникнення й формування волонтерства та волонтерського руху в світі та в Україні до сьогодення. Наведено приклади, як волонтерський рух виглядає в сучасному житті різних країн світу, розглянуто фактори впливу на його формування, вдосконалення та поширення на території певної держави, проведено порівняльну характеристику доброчинності серед країн світу. При аналізі та порівнянні доброчинності серед країн світу проведено аналіз ситуації в Україні, розглянуто, як виникав та розвивався волонтерський рух у нашій державі, як він виглядає сьогодні, та які можуть бути перспективи в найближчому майбутньому.

Ключові слова: історія волонтерства, волонтер, волонтерство, волонтерський рух, благодійність, всесвітній індекс благодійності.

Aktual_probl_psihol 2016, 10(28): 404-412 (pdf)


 

УДК 159.923

Слободяник Н.В.

к. психол. н., ст. н. співроб., Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Київ, Україна

Особистісний розвиток української молоді як суб’єкта освіти в умовах кризової нестабільності

Мова статті: українська

У статті аналізуються місце і роль української молоді в суспільстві, яке перебуває в умовах кризової нестабільності. Розглянуто освіту як стратегічний соціальний інститут розвитку суспільства, який завдяки своїм функціям виступає тією пріоритетною сферою, в якій українська молодь може розгортати свою продуктивну діяльність, здійснювати самоактуалізацію свого потенціалу, оптимально задовольняти свої потреби в самореалізації. Осмислюються проблеми особистісного розвитку молоді в сучасному освітньому просторі, зокрема наголошується, що розвиток особистості слід розглядати як єдиний процес, детермінований історичними умовами суспільного життя, результатом взаємодії біологічного і соціального в індивідуальному розвитку людини. Розкрито сутність поняття особистісного розвитку та ролі в ньому самоактуалізації, а саме: а) особистісний розвиток визначено як свідому діяльність людини, що спрямована на найбільш повну реалізацію себе як особистості; як форму життєтворчості людини, культивування власної унікальності шляхом розширення власних можливостей; б) акцентовано увагу на важливому моменті особистісного розвитку в учбовій діяльності – взаємопереході потенційного, можливого в актуальне, дійсне, і навпаки, тобто зародженні і приведенні в дію механізмів самоактуалізації. Запропоновано напрями вдосконалення функціонування освітнього простору сучасних навчальних закладів, в якому молодь зможе відкривати для себе нові смисли, породжувати нову реальність.

Ключові слова: суспільно-політична криза, освіта, особистісний розвиток, суб’єкт освіти, самоактуалізація, освітній простір навчальних закладів.

Aktual_probl_psihol 2016, 10(28): 412-423 (pdf)


 

УДК 159.9.018.7

Теплицька А.О.

викладач Вищого навчального закладу „Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут „Бейт-Хана”, Київ, Україна

Модель і моделювання в професійній освіті майбутніх учителів

Мова статті: українська

У статті дано загальний аналіз педагогічного моделювання як методу педагогічних досліджень, розкрито деякі підходи до класифікації, представлено основні позиції застосування педагогічного моделювання в теорії та практиці професійної освіти вчителів. Доведено, що будь-яке моделювання передбачає використання абстрагування та ідеалізації (особливо це відноситься до моделювання складних педагогічних систем, поведінка яких залежить від великого числа взаємопов’язаних факторів різної природи). У педагогічному моделюванні найчастіше затребувані структурно-функціональні моделі, при проектуванні яких об’єкт розглядається як цілісна система, що включає складові частини, компоненти, елементи, підсистеми. Побудова такої моделі дозволяє отримати нову інформацію про поведінку об’єкта, виявити взаємозв’язки та закономірності, які не вдається виявити при інших способах аналізу.

Ключові слова. Модель, педагогічне моделювання, проектування, професіограма вчителя, структурно-функціональна модель.

Aktual_probl_psihol 2016, 10(28): 424-433 (pdf)


 

УДК 159.95

Б.М. Ткач

к. психол. н., докторант НАПН України, Інститут психології ім. Г.С.Костюка, лабораторія психології навчання ім. І.О. Синиці, Київ, Україна

Нейропсихологія релігійного та ідеологічного фанатизму

Мова статті: українська

Розглянуто релігійний та ідеологічний фанатизм із позиції нейропсихологічного підходу. Охарактеризовано нейропсихологічні особливості діяльності мозку релігійних/ідеологічних адептів. Розкрито, завдяки яким функціональним обмеженням когнітивних процесів людини релігія/ідеологія інтегрується в структуру особистості. Виявлено, що найбільш вірогідною причиною переходу від поклоніння до фанатизму є порушення когнітивного здоров’я. Запропоновано нейропсихологічний ресурс захисту від релігійного/ідеологічного насилля: розвиток когнітивних здібностей, культури мислення, вміння долати страх вирізнятися з натовпу й ознайомлення з принципами критичного раціоналізму, надавання інформації про різні світоглядні концепції та свободи вибору. Визначено подальший пошук дослідження в створенні нових правил і норм для суспільства, які б ґрунтувалися на вродженій моралі та враховували нейропсихологічні особливості людини.

Ключові слова: релігія, фанатизм, нейропсихологія, особистість, лобні ділянки мозку, функціональні обмеження когнітивних процесів.

Aktual_probl_psihol 2016, 10(28): 433-444 (pdf)


 

УДК 159.964.3

Турбан В.В.

доктор психол. наук, Інститут психології ім. Г.С.Костюка НАПН України, Київ, Україна

Сімейний конфлікт як предмет дослідження у практичній психології

Мова статті: українська

У статті описано психологічну природу сімейного конфлікту. Виокремлено типи конфліктів, способи їх попередження та подолання. Сімейний конфлікт розглядається як психологічний феномен, який впливає на соціальну, психологічну й фізичну сторони розвитку всіх членів сім’ї. Сімейні конфлікти розглядається, як протиборство між членами сім'ї на основі зіткнення протилежно спрямованих мотивів і поглядів. Сімейні стосунки формуються здебільшого на основі досвіду батьківської сім'ї кожного з подружжя, і надзвичайно рідко – на основі зрілих уявлень і реалістичних побажань кожного з партнерів. Чим точніше визначені істотні елементи конфлікту, тим легше знайти засоби для ефективного його подолання. Послідовна, продумана поведінка, частіше за все, спрямована на подолання конфлікту загалом. Також, окремо виділяється мозаїчний конфлікт і форми його подолання.

Ключові слова: конфлікт, сімейний конфлікт, типи конфліктів, класифікація конфліктів, попередження конфліктів, подолання конфліктів, мозаїчність конфлікту.

Aktual_probl_psihol 2016, 10(28): 444-453 (pdf)


 

УДК 159.972:316.6

Я.В. Чаплак, Г.В. Чуйко

 

Віктимність як соціально-психологічна проблема сучасності

Мова статті: українська

Статтю присвячено вивченню соціально-психологічного феномену віктимності як схильності особистості (зумовленої специфічним поєднанням комплексу диспозиційних і ситуаційних складових) ставати жертвою обставин чи осіб, коли ситуація сприяє цьому, хоча є можливість цього уникнути. Проаналізовано поняття жертви (та їх класифікації в юриспруденції та психології), віктимності (її види та рівні), віктимної особистості. Емпірично досліджено особистісні характеристики, пов’язані зі схильністю до віктимної поведінки, основні з яких – втрата життєстійкості, невіра в справедливість та прихильність світу, у власні сили й можливості; емоційна нестійкість і нездатність адекватно долати стрес.

Ключові слова: віктимологія, віктимність, жертва, тип віктимності, життєстійкість, копінг-стратегія, задоволення життям, почуття безпеки.

Aktual_probl_psihol 2016, 10(28): 454-466 (pdf)


 

УДК 159.922.8: 159.923.2: 159.922.2

А.В. Шамне

кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної та вікової психології КШ ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг, Україна

Досвід емпіричного дослідження кризи підлітково-юнацького віку

Мова статті: українська

У статті розглянуто особливості проблеми вікової кризи у психології. Представлено результати емпіричного дослідження симптоматики, феноменології та перебігу підлітково-юнацької кризи. Здійснено порівняльний аналіз результатів анкетування різних груп респондентів: вчителів, студентів, сучасних українських підлітків, їх вчителів та батьків. Використано різні аспекти оцінювання (ретро- і актуал-оцінювання, об'єктивне і суб'єктивне оцінювання). Визначено особливості сприйняття різними групами інформантів симптоматики і феноменології вікових проявів кризи дорослішання.

Ключові слова: підлітковий вік, феноменологія, ознаки підлітково-юнацької кризи, Л.С.Виготський, батьки, вчителі, сучасні підлітки, факторний аналіз, криза особистості, криза суб'єкта.

Aktual_probl_psihol 2016, 10(28): 466-475 (pdf)


 

УДК 159.923.2

І.В. Шевчук

аспірантка, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна

Наративна психологія як напрям сучасних досліджень

Мова статті: українська

У статті розкривається питання наративної психології. В основу цього підходу покладено уявлення про те, що реальність не існує об’єктивно, а безперервно конструюється у взаємодії людей одне з одним. У результаті цієї взаємодії окремими спільнотами людей створюються переконання, цінності, закони, уявлення, які виливаються в мові. Крізь призму цих уявлень люди інтерпретують світ, наділяють сенсом ті чи інші явища, події, процеси свого життя.

Термін «наратив» має на увазі розповідь історій про людей та їхні проблеми. Тому основною метою наративної терапії є створення навколо клієнта простору для розвитку альтернативних історій, які дадуть йому можливість відчути себе здатним вплинути на перебіг власного життя, стати безпосереднім автором своєї історії.

Ключові слова: наративна психологія, наратив, автобіографія, ідентичність, наративний аналіз, життєвий досвід.

Aktual_probl_psihol 2016, 10(28): 475-483 (pdf)