Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том. ХІ: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. Випуск 16 – 2017

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Зміст випуску


УДК 159.922.73:343.226-057

Воронкевич О.М.

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Аналіз психопрофілактичних та освітніх програм запобігання насилля у зарубіжних школах

Мова статті: українська

Анотація: Стаття присвячена одній з актуальних проблем у сучасній психологічній науці – психологічній профілактиці шкільного насильства. У роботі представлено узагальнені результати теоретичного аналізу наукової літератури, проаналізовано сучасні якісні дослідницькі проекти та програми психопрофілактики шкільного насильства, які за останні десятиліття проводилися за кордоном, узагальнено кращий зарубіжний досвід з організації попередження насильства в школі. Виокремлено основні напрямки, форми, методи та засоби, що можуть бути враховані при розробці системної моделі профілактичних заходів в Україні.

Ключові слова: шкільне насилля, психологічна профілактика, психологічна просвіта, булінг, освітньо-профілактична програма, третирування, цькування.

Aktual_probl_psihol 2017, 11(16):5-14 (pdf)


УДК 159.942.5-055.26

Галицька М.О.

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Одеса

Модель емпіричного дослідження психоемоційної сфери жінки в післяпологовий період

Мова статті: українська

Анотація: У цій статті пропонується модель емпіричного дослідження психоемоційної сфери жінки в післяпологовому періоді. Всі компоненти моделі ґрунтуються на теоретичних положеннях психології емоційної сфери і на даних різних емпіричних досліджень. Вважається, що на психоемоційні зміни жінки на ранньому етапі материнства впливають різні чинники, усвідомлювані і неусвідомлювані, особистісні та соціальні, фізіологічні та ін.

Ключові слова: емоційна сфера, мати і дитя, концепція дослідження, методи психодіагностики.

Aktual_probl_psihol 2017, 11(16):14-23 (pdf)


УДК 159.923.2

Грись А.М.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ

Потенціал психоаналітичних теорій у пізнанні та розумінні порушень складових образу Я соціально дезадаптованих неповнолітніх

Мова статті: українська

Анотація: У статті представлено результати теоретичного аналізу проблеми пізнання та розуміння порушень складових Образу Я, які можуть бути використані при роботі з соціально дезадаптованими неповнолітніми.

Виокремлено такі основні порушення як відчуття розриву зв’язності Я, що виникає у результаті тотальної імплозії. У такому стані ідентичність, свідомість, здатність до осмислення досвіду зникають у просторі архетипічної реальності. Переживання дитиною загроз, що стають наслідком порушень процесів самосприйняття, вразливе «Істинне Я» регресує до несвідомого, а з метою його захисту створюється масковане «Хибне Я», яке зайнявши місце Істинного Я, заємодіє зі світом.

Підкреслюється, що інкапсуляція – це неприродній стан, важка провина, що має згубні наслідки. Втеча, що спочатку призначається для тимчасового захисту – щоб захиститися, зберегти себе і заспокоїтися перетворюється на ізоляцію через відсутність досвіду проживання аутентичних відносин.

Ключові слова: психологічні механізми, Образ Я, Хибне Я, Істинне Я, соціально дезадаптовані неповнолітні, інкапсуляція.

Aktual_probl_psihol 2017, 11(16):23-33 (pdf)


УДК 159.923.2

Гудінова І.Л.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ

Протонаратив як мікромотив з макро поведінкою при самопроектуванні особистості

Мова статті: українська

Анотація: Показано, як віртуальна реальність здатна впливати на самопроектування особистості. Подано короткий огляд нового Інтернет жанру людської творчості у блогосфері, а саме, мотиватори (протонаративи). Обґрунтовано саме поняття протонаратив. Описані функції мотиваторів, такі як: ціннісно-смислові регулювання при створенні особистісного життєвого проекту, оцінювачі істинності моральних доменів соціокультурного знання, конструктори нових реальностей та ін.

По суті, меми це є чиста інформація, але їх функціонування має помітні фізичні і поведінкові наслідки. Визначені важілі впливу протонаративів на психологію людини.

Ключові слова: мем, мотиватор, демотиватор, протонаратив, самопроектування.

Aktual_probl_psihol 2017, 11(16):33-43 (pdf)


УДК 159.922.6

Зуєва А.О.

Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, Одеса

Суб'єктивне відчуття благополуччя і прийняття вікових змін

Мова статті: українська

Анотація: У статті представлені результати емпіричного дослідження взаємозв'язку між структурними показниками готовності до вікових змін і суб'єктивним відчуттям благополуччя у віковій групі старше 50 років. Виявлено, що готовність до освоєння вікових змін і сформованість її структури не визначає повністю відчуття психічного благополуччя людей цієї вікової групи, однак підвищує загальну емоційну оцінку власної особистості, що свідчить про величезні компенсаторні можливості людей похилого віку і підтверджує припущення про те, що старіння є процесом індивідуальним і дуже варіативним. Надана перспективність подальшого вивчення детальних аспектів взаємозв’язку психологічної готовності до вікових змін з суб’єктивним відчуттям психологічного благополуччя особистості.

Ключові слова: психологічне благополуччя, похилий вік, готовність до вікових змін.

Aktual_probl_psihol 2017, 11(16):43-51 (pdf)


УДК 376 - 056. 24: 159. 922. 760

Ілляшенко Т.Д. Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи НАПН України, Київ

Обухівська А.Г.

Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи НАПН України, Київ

Попередження та корекція девіантної поведінки у дітей з особливими освітніми потребами

Мова статті: українська

Анотація: У статті розглядається проблема девіантної поведінки у дітей з особливими освітніми потребами. Обговорюється змістове наповнення поняття девіантної поведінки у дітей означеної категорії. Виокремлюються первинні, біологічно зумовлені, і вторинні, що виникають внаслідок неадекватних умов навчання і виховання, фактори відхилень у поведінці цих дітей, особливості їх проявів та шляхи попередження і корекції. Зокрема, пропонується розроблений авторами алгоритм дій у психолого-педагогічному супроводі дітей з гіперактивним розладом і дефіцитом уваги. Окреслюються пріоритетні напрямки подальшої роботи з попередження девіантної поведінки у дітей з особливими освітніми потребами в умовах запровадження інклюзивного навчання.

Ключові слова: девіантна поведінка, діти з особливими освітніми потребами, первинні розлади поведінки, вторинні розлади поведінки, гіперактивний розлад з дефіцитом уваги, психолого-педагогічний супровід, психолого-медико-педагогічна консультація, інклюзивне навчання.

Aktual_probl_psihol 2017, 11(16):51-66 (pdf)


УДК 159.9

Кравченко С.І.

Київський національний університет імені Т.Г.Шевченка, Київ

Рівень політичної компетентності та ненормативні форми політичної участі

Мова статті: українська

Анотація: У статті представлено комплексний підхід до аналізу детермінант ненормативного виду політичної участі. Представлене сучасне розуміння поняття про політичну участь і політичну компетентність. Розроблено структурно-функціональну модель політичної компетентності і встановлено значення кожного з її компонентів для існуючих видів політичної участі.

Показано, що в основі кожного з видів є глибинні ціннісно-мотиваційні структури. Висвітлено роль і значення спектру політичних знань при виборі суб’єктом виду участі. Надано характеристику стилю прийняття рішень суб’єктами ненормативних форм політичної участі.

Ключові слова: політичне мислення, інформаційна війна, соціальний конфлікт, політичні установки, громадянськість, політична соціалізація.

Aktual_probl_psihol 2017, 11(16):66-75 (pdf)


УДК 159.9; 316.6

Красілова Ю.М.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Особливості реакції на фрустрацію неповнолітніх засуджених

Мова статті: українська

Анотація: У статті розглянуто проблему ресоціалізації неповнолітніх засуджених. Показано, що важливим фактором ресоціалізації є вміння поводити себе адекватно у фруструючих ситуаціях. Виявлено відмінності особливостей поведінкових реакції на фрустрацію неповнолітніх засуджених та підлітків нормативної групи. Визначено співвідношення неповнолітніх засуджених та школярів відповідно до їх типів реакцій на фрустрацію: асертивний; неасертивний; агресивний; несформований та суперечливий.

Ключові слова: неповнолітні засуджені; реакція на фрустрацію; асертивна поведінка, неасертивна поведінка, агресивна поведінка.

Aktual_probl_psihol 2017, 11(16):75-85 (pdf)


УДК 159.97:013.42.356.13

Красницька О.В.

Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Київ

Профілактика суїцидальної поведінки військовослужбовців

Мова статті: українська

Анотація: У статті розкрито сутність поняття «профілактика суїцидальної поведінки військовослужбовців», з’ясовано фактори суїцидального ризику та вказано причини суїцидальної поведінки в середовищі військовослужбовців. Визначено завдання профілактики суїцидальної поведінки військовослужбовців. Здійснено теоретико-методологічний аналіз стратегій і деталізовано моделі профілактики суїцидальної поведінки військовослужбовців. Подано історичний аспект розвитку уявлень про самогубство, надано характеристику поняттю «профілактика», визначено її види, принципи реалізації соціальної профілактики, окреслено рівні, на яких реалізується профілактика суїцидальної поведінки військовослужбовців.

Ключові слова: профілактика, соціальна профілактика, військовослужбовець, профілактика суїцидальної поведінки військовослужбовців, фактори суїцидального ризику, стратегії і моделі профілактики суїцидальної поведінки військовослужбовців.

Aktual_probl_psihol 2017, 11(16):85-95 (pdf)


УДК 159. 37.015.3

Максим О.В.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ

Формування ціннісних орієнтацій як механізм ресоціалізації девіантів.

Мова статті: українська

Анотація: В статті показано, що ресоціалізацію можна розглядати як один із найскладніших соціальних процесів, спрямований на подолання десоціалізації особистості, тобто відновлення особою якостей, необхідних для нормальної життєдіяльності в суспільстві, засвоєння нових цінностей, соціальних ролей і навичок замість втрачених, деформованих або несформованих, переорієнтація соціального спрямування розвитку особистості шляхом включення її у нові, позитивно орієнтовані міжособистісні стосунки й види діяльності.

Формування ціннісних орієнтацій мають різні за змістом особливості: інте-ріоризація цінностей, будування ієрархії цінностей, визначення спрямованості, корекція поведінки та формування необхідних ціннісних орієнтацій, забезпечення психологічних, комунікативних та методичних умов.

Визначено, що формування ціннісних орієнтацій відбувається в єдності трьох психологічних механізмів: інтеріоризації, ідентифікації, інтерналізації. З їх допомогою особистість сприймає цінність, привласнює її, перетворюючи у власну, та будучи засвоєною, транслює через дії, поведінку у вигляді ціннісних орієнтацій.

Ключові слова: девіанти, соціалізація, десоціалізація, ресоціалізація, стадії ресоціалізації, ціннісні орієнтації.

Aktual_probl_psihol 2017, 11(16):95-110 (pdf)


УДК 159.922.73 : 614.876

Максимов М.В.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Розвиток рефлексії як чинник попередження девіантної поведінки школярів

Мова статті: українська

Анотація: В статті розглянуто проблему зв’язку музичних уподобань сучасних підлітків та формуванням особистості, зокрема ступенем розвитку рефлексії. Показано, що основою естетичної реакції є афекти, що викликаються мистецтвом і переживаються людиною зі всією реальністю і силою, але знаходять собі розрядку в діяльності. Дослідження проведено на двох контрастних вибірках: підлітки з девіантною поведінкою та підлітки нормативної групи. Доведено існування зв’язку музичних уподобань з соціальною адаптацією, ступенем гармонійності стосунків з оточуючими та особистісною зрілістю, зокрема розвитком рефлексії. Висока оцінка й визнання класичної музики як важливого елементу особистісної зрілості формуються у підлітків як результат нормативної поведінки.

Ключові слова: музичний простір, рефлексія, формування особистості, мистецтво, девіантна поведінка.

Aktual_probl_psihol 2017, 11(16):110-120 (pdf)


УДК 159.922.73

Максимова Н.Ю.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Впровадження апробаційних програм як фактор попередження рецидивної злочинності

Мова статті: українська

Анотація: Статтю присвячено висвітленню питань щодо проблем, які виникають в процесі впровадження пробаційних програм. Розглянуто соціально-психологічний аспект попередження злочинності підлітків та молоді, а саме вплив життєвої ситуації в територіальній громаді та різновиду соціальної дезадаптація неповнолітніх. Показано, що складність процесу ресоціалізації передбачає необхідність спеціальних знань з психології, психіатрії, соціальної роботи тощо. Запропоновано шляхи соціально-психологічного забезпечення діяльності служби пробації. Розроблено систему профілактики правопорушень неповнолітніх як комплекс заходів на рівні громади.

Ключові слова: служба пробації, соціальна дезадаптація, пробаційні програми, ресоціалізація, громада.

Aktual_probl_psihol 2017, 11(16):120-129 (pdf)


УДК 159.9

Мельничук О.Б.

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, Київ

До питання становлення регулятивних функцій професійного інтелекту майбутніх фахівців соціальної сфери в контексті професійної підготовки до роботи з девіантами

Мова статті: українська

Анотація: В статті проаналізовано актуальні питання становлення системи регуляції професійного інтелекту майбутніх фахівців соціальної сфери в контексті професійної підготовки до роботи з девіантами. Ефективна робота таких фахівців можлива за умови спеціальної психологічної підготовки, одним із аспектів якої є формування інтелектуально-особистісних якостей професійної саморегуляції. Визначено аспекти формування системи регуляції професійного інтелекту в розрізі визначеної проблеми: 1) забезпечення обізнаності про ризики професійної діяльності з девіантами для особистісно-професійного розвитку фахівця соціальної сфери; 2) розвиток самопізнання; 3) формування професійних навичок самоконтролю та саморегуляції. Окреслено систему психологічних умов реалізації визначених засад в процесі професійної підготовки фахівців.

Ключові слова: професійна діяльність фахівців соціальної сфери, професійна підготовка майбутніх фахівців соціальної сфери, професійний інтелект, професійний інтелект майбутніх фахівців соціальної сфери, система регулятивних функцій професійного інтелекту.

Aktual_probl_psihol 2017, 11(16):129-138 (pdf)


УДК 159.922; 316.6

Недибалюк О. С.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Система діагностики соціально-психологічної готовності неповнолітніх засуджених до ресоціалізації

Мова статті: українська

Анотація: Розглянуто проблему діагностики соціально-психологічної готовності неповнолітніх засуджених до ресоціалізації. Показано, що соціально-психологічна готовність неповнолітніх засуджених до ресоціалізації відрізняється від готовності до професійної діяльності. Визначено, що соціально-психологічна готовність неповнолітніх засуджених до ресоціалізації це суб’єктивне переживання наміру зміни свого життя. Доведено, що соціально-психологічна готовність залежить від рівня розвитку самосвідомості, обізнаності щодо шляхів самореалізації, сформованості соціальних навичок та стратегій асертивної поведінки. Побудовано особистісні профілі неповнолітніх засуджених з різними рівнями соціально-психологічної готовності до ресоціалізації. Розроблено систему діагностики визначення соціально-психологічної готовності неповнолітніх засуджених до ресоціалізації.

Ключові слова: соціально-психологічна готовність, неповнолітні засуджені, суб’єктність, цілепокладання, рефлексія, асертивна поведінка, комунікативна обізнаність, особистісний профіль.

Aktual_probl_psihol 2017, 11(16):138-149 (pdf)


УДК 159.53

Павлюк М.М

Міжрегіональна Академія управління персоналом, Київ

Досвід вивчення понять свобода та самостійність у зарубіжних дослідженнях

Мова статті: українська

Анотація: У статті розглянуто основні підходи до вивчення понять свободи та самостійності особистості. Розкрито психологічний зміст феномена самостійності, в якому найбільш яскраво проявляються суб’єктні характеристики людини, складові її активності, що визначають особливості її дій і вчинків, відносин і спілкування, діяльності та поведінки, інших форм активності і в цілому життєдіяльність людини. Розглянуто свободу людини, як можливість здійснювати вибір відповідно до своїх бажань, інтересів і цілей на основі знання об'єктивної дійсності. На підґрунті основних теорій свободи підкреслюється специфіка автентичності особистості як риси, процесу самоорганізації й самоздійснення особистості.

Ключові слова: свобода, активність, самостійність, особистість, суб’єктність, воля, самоусвідомлення, автентичність, автономність.

Aktual_probl_psihol 2017, 11(16):149-159 (pdf)


УДК 159.922.6:159.923.2]-053.81"465"21/39"

Партико Т.Б.

Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів

Механізми психічного захисту в осіб з різною суб’єктивною оцінкою конструктивності життєвого шляху

Мова статті: українська

Анотація: Досліджено механізми психічного захисту в осіб у віці 21–39 років, які по різному оцінюють конструктивність свого життєвого шляху. Встановлено, що заперечення характерно для осіб, схильних оцінювати свій життєвий шлях як більш конструктивний або помірно конструктивний; цей механізм дозволяє підтримувати позитивне самоставлення. Показано, що більш конструктивні особи переживають сумніви з приводу реальних можливостей своєї самореалізації і позитивних життєвих змін. Виявлено, що для осіб, які оцінюють життєвий шлях як менш конструктивний, найбільш вираженою є регресія; поєднавши цей механізм з проекцією та заміщенням, людина може знизити тиск негативного самоставлення.

Ключові слова: психічний захист, життєвий шлях, конструктивність, рання дорослість.

Aktual_probl_psihol 2017, 11(16):159-171 (pdf)


УДК 159. 923

Рябовол Т.А.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ

Вплив психологічної травми на розвиток функції прогнозу

Мова статті: українська

Анотація: У статті розглядається проблема недорозвитку здатності до прогнозування у людей з психологічною травмою. Викладено результати теоретичного аналізу наукових розвідок про причини порушень процесу антиципації. Зокрема, розглядаються психологічні та нейропсихологічні аспекти впливу психотравми на розвиток функції прогнозу. Недорозвиток функції прогнозу розглядається як наслідок ушкоджень когнітивних та емоційних механізмів індивіда. Проаналізовано вплив недорозвитку прогностичної функції на поведінку та емоційно-вольову діяльність особистості. В статті йдеться про те, що поєднання недорозвитку прогностичної функції з ушкодженням емоційної сфери спричиняє девіації поведінки, рецидиви протиправних дій та проблеми соціальної адаптації індивіда в цілому. Автор припускає, що особливості функції прогнозу розвиваються залежно від типу психологічної травми, яку переживає особистість. Корекція прогностичної функції сприятиме посттравматичному зростанню особистості та подоланню труднощів соціальної адаптації, запобіганню рецидивів протиправної поведінки.

Ключові слова: функція прогнозу, картина світу, психологічна травма, ней-ропсихологічний аспект, психологічний механізм

Aktual_probl_psihol 2017, 11(16):171-180 (pdf)


УДК 159.923.2

Соловйова Т.М.

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаси

Особливості вияву психологічних меж особистості в концепції Ернеста Гартманна

Мова статті: українська

Анотація: Статтю присвячено проблемі психологічних меж особистості в аспекті їхнього вияву. З’ясовано, що поняття «межа́», «ме́жі» (англ. boundary) використовують у значенні «поділу», «розрізнення» в психологічних дослідженнях, щоб описати відмінності між людьми. Визначено, що в концепції Е. Гартманна змістом «розрізнення» є особливості вияву – типи меж, мірою «розрізнення» – «положення» у континуумі від дуже товстих (щільних) до дуже тонких меж. Спираючись на припущення Е. Гартманна та його колег щодо зв’язку між характером меж і нейробіологічними процесами, напрямом подальших досліджень пропонуємо вивчення зв’язку вияву психологічних меж з біологічними передумовами в контексті вікових періодів розвитку суб’єкта.

Ключові слова: концепція психологічних меж Ернеста Гартманна, психологічні межі особистості, тонкі межі, щільні межі, внутрішні та зовнішні межі, типи психологічних меж, психологія особистості, межі в психоаналізі.

Aktual_probl_psihol 2017, 11(16):180-190 (pdf)


УДК 159.9

Таточенко С.А.

Херсонський державний університет, Херсон

Психологічні аспекти реадаптації наркозалежної особистості у рамках програми зменшення шкоди

Мова статті: українська

Анотація: У статті досліджено особливості реадаптації наркозалежної особистості у рамках програми зменшення шкоди. Проаналізовано чинники, які можуть провокувати адиктивну поведінку. Показано, що розробка реабілітаційних програм, які враховують психологічні особливості адиктів набувають важливого значення, оскільки завдяки ним з’являється можливість повернути залежну особистість до реального життя. З’ясовано специфіку замісної підтримувальної терапії, як складового компоненту програми зменшення шкоди від споживання психоактивних речовин, яка спрямована на комплексне лікування наркотичної залежності. Висвітлено особливості інтегрованого підходу, який передбачає організацію психосоціального супроводу клієнтів, які мають низку проблем соціально-психологічного характеру. Розглянуто особливості роботи фахівців при організації та впровадженні різноманітних програм і проектів, спрямованих на лікування наркозалежної особистості.

Ключові слова: реадаптація, адиктивна поведінка, наркотична залежність, програма зменшення шкоди, замісна підтримувальна терапія, інтегрований підхід, психосоціальний супровід.

Aktual_probl_psihol 2017, 11(16):190-202 (pdf)


УДК 316.46.058.5+316.628

Філоненко Л.А.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ

Мотиваційні стимули укріплення ефективності соціально-позитивної поведінки

Мова статті: українська

Анотація: Проблема поведінки особистості в суспільстві була і є актуальною в різні часи і епохи. Процеси розвитку суспільства і демократії доволі впливають на модальність поведінки особистості. Соціальні відхилення мають для суспільства різне значення. Особливо вони виявляються на етапі трансформації соціальної системи, під час зміни ціннісних орієнтацій.

Одним із механізмів ресоціалізації підлітків-девіантів в умовах системних суспільних змін є соціально спрямована мотивація. Як чітко усвідомлені, так і менш усвідомлені мотиви можуть стати елементом мотивації поведінки. Вони виступають то як усвідомлений інтерес, бажання, переконання, то як неусвідомлені установки й тенденції, які відображуються в поведінці, в особливостях міркувань і думок, у діях особистості.

До мотиваційних стимулів укріплення ефективності соціально-позитивної поведінки ми відносимо – прямі неімперативні форм впливу (прохання, пропозиція, порада і переконання), навіювання (сильне умовляння, тиск і емоційно-вольовий вплив), маніпуляція, мотивація, що викликана привабливістю об'єкта (зараження і наслідування), інколи прямі імперативні форми впливу (накази, вимоги, примус).

Не можна ззовні в процесі виховання формувати мотиви, на що сподіваються багато педагогів. Можна лише сприяти цьому процесу. Йдеться про вплив одного суб'єкта на мотиваційний процес іншого суб'єкта, а не про формування мотиву сторонньою людиною. Мотив – складне психологічне утворення, яке має побудувати сам суб'єкт. Отже, ззовні формуються не мотиви, а мотиватори.

Ключові слова: мотивація, мотиваційні стимули, мотиви, ресоціалізація, підлітки-девіанти, поведінка, суспільні зміни.

Aktual_probl_psihol 2017, 11(16):202-215 (pdf)


УДК 159.9-053.6

Чуйко О.В.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Іванова І.В.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Вплив рівня тривожності на успішність навчальної діяльності підлітків

Мова статті: українська

Анотація: Стаття розкриває результати емпіричного дослідження, спрямованого на вияв причин шкільної тривожності підлітків. Виявлені кореляційні зв’язки вказують на існування тенденцій між рівнем тривожності і успішності учня, яка тісно пов’язана із високим рівнем залежності підлітка від оцінок зовнішнього середовища. Виявлено, що найбільш загрозливою ситуацією для підлітка в школі, є ситуація перевірки знань, в якій підліток стає центром уваги і знаходиться в очікуванні негативних реакцій з боку вчителя.

Ключові слова: шкільне середовище, тривожність підліткова, рівень успішності, навчальна діяльність.

Aktual_probl_psihol 2017, 11(16):215-226 (pdf)


УДК: 159.938

Шамич О.М.

Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна", Київ

Модель самореалізації особистості паралімпійця.

Мова статті: українська

Анотація: На основі здійсненого дослідження розроблено модель самореалізації особистості паралімпійця, яка складається з п’яти послідовних етапів. Першим етапом самореалізації паралімпійця є його специфічна проблемна ситуації життєдіяльності, зумовлена наявністю інвалідності. Другим етапом є аналіз проблемної ситуації, в результаті якого багатьма і обирається спосіб самореалізації через паралімпійський спорт. На третьому етапі (постановка мети, складення загального плану самореалізаці та прийняття рішення про початок його втілення) обираний спосіб самореалізації набуває необхідного ступеню оформленості та продуманості. Четвертим етапом є, сам процес самореалізації паралімпійця, перебіг якого визначається декількома групами взаємопов’язаних складових: механізми самореалізації (запускаючий та процесуальний), опосередковуючі чинники, бар’єри самореалізації, способи самореалізації (внутрішні та зовнішні). П’ятий, завершальний етап, пов'язаний з отриманням паралімпійцем результатів власної самореалізації та їх оцінкою.

Ключові слова: самореалізація, паралімпійці, модель самореалізації, чинники самореалізації.

Aktual_probl_psihol 2017, 11(16):226-237 (pdf)


УДК 159.9.81-25.316.624.2

Шиделко А.В.

Львівський державний університет внутрішніх справ, Львів

Лихослів’я як прояв девіантної поведінки: основи профілактики

Мова статті: українська

Анотація: Здійснено теоретичний аналіз проблеми лихослів’я в українському соціумі. Висвітлено особливості лихослів’я, як прояву девіантної поведінки людини, класифікацію лихослів’я. Представлено основи профілактики лихослів’я: загальну та спеціальну профілактику лихослів’я. А також педагогічну та соціальну профілактику. Подано авторське визначення понять: лихослів’я, профілактика у галузі психології, профілактика лихослів’я. Обґрунтовано доцільність використання у превентивній роботі з проблеми лихослів’я таких інноваційних форм, як ігрова програма, інтерактивна акція, ток-шоу, інтерактивний театр. Розкрито їх мету та завдання.

Ключові слова: лихослів’я, девіантна поведінка, основи профілактики, інноваційні форми профілактики.

Aktual_probl_psihol 2017, 11(16):237-245 (pdf)


УДК: 159.923

Ятчук М.С.

Інститут кримінально-виконавчої служби Національної академії внутрішніх справ, Київ

Проблема девіантної поведінки у працівників Державної кримінально-виконавчої служби України

Мова статті: українська

Анотація: У статті розглядається проблема девіантної поведінки у працівників органів та установ виконання покарань. Розкрито специфіку професійної діяльності працівників Державної кримінально-виконавчої служби України та її роль у виникненні девіантної поведінки у них. Виділено основні форми проявів девіантної поведінки, що зустрічаються у працівників Державної кримінально-виконавчої служби України. Виявлено причини, чинники девіантної поведінки у працівників органів та установ виконання покарань. Запропоновано види та форми виховної та психологічної роботи для попередження девіантної поведінки у працівників органів та установ виконання покарань, а також напрями психологічної профілактики девіантної поведінки.

Ключові слова: девіантна поведінка, чинники девіантної поведінки, психопрофілактика, напрями психопрофілактики.

Aktual_probl_psihol 2017, 11(16):245-256 (pdf)


УДК: 159.923:614.25

Бегеза Л.Є.

Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України, Київ

Психологічні особливості свідомості та самосвідомості особистості

Мова статті: українська

Анотація: У статті розглянуто сутність і особливості поняття свідомості й самосвідомості з наукової точки зору. Запропоновано теоретичне пояснення відмінностей між свідомістю і самосвідомістю. Зазначено, що свідомість є знанням про інших, в той час як самосвідомість – це здатність людини усвідомити саму себе, своє «Я», свої потреби, інтереси, цінності, своє буття і його сенс, власну поведінку й переживання. Відзначається головна особливість самосвідомості – осмислення та розуміння людиною своїх дій, почуттів, думок, мотивів поведінки, інтересів, свого стану в суспільстві.

Виділено наукові погляди І. І. Чеснокової, яка розглядає самосвідомість як єдність трьох компонентів: самопізнання, емоційно-ціннісного ставлення до себе і саморегуляції поведінки особистості. У процесі життєдіяльності людини єдність цих компонентів (самопізнання, самоставлення, саморегуляція) дає змогу, залежно від ступеня особистісної рефлексивності, зрозуміти як розгортається становлення складових Я-концепції [9, с. 246]. Під останньою розуміється «динамічна система уявлення людини про себе, котра містить: а) усвідомлення своїх фізичних, інтелектуальних та інших властивостей; б) самооцінку; в) суб’єктивне сприйняття особистістю чинників, які впливають на неї» [4, с. 435]; г) «поведінкові дії, котрі характеризуються проявами перших двох компонентів» [4, с. 11]. Окреслено значення здатності особистості до рефлексії, що виявляється в осмисленні й переживанні людиною як окремої дії, вчинку, так і сенсу буття. Виникнення у людини здатності до рефлексії свідчить про високий рівень її самосвідомості, готовність до пізнання самого себе, корекції своєї поведінки, способу життя.

Досліджено, що самосвідомість пов’язана зі здатністю особистості до самоаналізу, самопізнання, рефлексії. Завдяки самосвідомості людина усвідомлює себе як індивідуальну неповторну субстанцію, відмінну від природи інших людей.

Ключові слова: свідомість, самосвідомість, Я-концепція, самопізнання, самоставлення, саморегуляція, рефлексія.

Aktual_probl_psihol 2017, 11(16):256-263 (pdf)