Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том. ХІ: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. Випуск 17 – 2018

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Зміст випуску


УДК 159.922.73:343.226-057

Бабченко Л.М.

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, м. Київ

Мова статті: українська

Особливості підготовки психологів до соціально-психологічної реабілітації дітей із зони АТО

Анотація: Стаття присвячена аналізу проблем підготовки психологів до соціально-психологічної реабілітації дітей вимушених переселенців в контексті сучасної психології та психотерапії. Розкрито умови успішної професійної підготовки психологів до роботи з дітьми із зони АТО. Визначено зміст реабітаційної роботи психолога з дітьми в єдності психологічної та соціальної складових. Представлено власний досвід роботи в Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей із зони АТО. Розглянуто питання синдрому професійного вигорання психологів як ризику в ході реабілітаційної роботи, а також шляхи його попередження та подолання наслідків.

Ключові слова: соціально-психологічна реабілітація, діти із зони АТО, професійна підготовка психологів, синдром професійного вигорання.

Aktual_probl_psihol 2018, 11(17):5-18 (pdf)


УДК 159.98 : 7.06

Вольнова Л. М.

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, м. Київ

Мова статті: українська

Реабілітаційний потенціал музичного мистецтва та форми його використання у психологічній практиці

Анотація: Метою дослідження стало розкриття реабілітаційного потенціалу музичного мистецтва. У статті доведено, що реабілітаційний (відновлювальний) потенціал музики реалізується через поєднання в ній різних видів діяльності (пізнавальної, творчої, ціннісно-орієнтованої, комунікативної, рефлексивно-катарсисної). Констатовано, що вплив музики не може бути ізольованим засобом, а музикоте-рапія – лише один із компонентів процесу корекції, терапії чи реабілітації. Здійснено поділ організаційних форм музикотерапії за кількістю учасників (індивідуальні, парні, групові) та за характером впливу музики на клієнта (активні, рецептивні, інтегративні). Наведено приклади застосування окремих форм музикотерапії у процесі роботи з клієнтами-дітьми: музичний щоденник, музичний тренінг, музичний театр, музичні оповідання тощо.

Ключові слова: реабілітаційний потенціал, музичне мистецтво, музико-терапія, організаційні форми музикотерапії.

Aktual_probl_psihol 2018, 11(17):18-34 (pdf)


УДК 316.776. 34

Гаврилюк Д.О. 1, Гомонюк В.О. 2

1МАУП, м. Київ

2Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України

Мова статті: українська

Психолого-педагогічні аспекти творчої взаємодії вчителя та учня в умовах індивідуального навчання

Анотація: У статті розкрито психолого-педагогічні аспекти творчої взаємодії вчителя та учня в умовах індивідуального навчання. Зосереджено увагу на окремих аспектах творчої взаємодії, таких як: амбівалетність, особистісна зрілість, орієнтова-ність на методи та технології в умовах реалізації концепції Нової Української школи.

Розглянуто наслідки деструктивної педагогічної взаємодії на основі аналізу низки причин об’єктивного та суб’єктивного характеру та запропоновано шляхи вирішення у напрямку орієнтації на психологічне благополуччя та ресурси особистості.

Виокремлено індивідуально-психологічні особливості вчителя, які потен-ційно можуть впливати на якість творчої педагогічної взаємодії в умовах індивідуального навчання: тип темпераменту, культура спілкування, стиль управління педагогічною діяльністю, ставлення до роботи, до учня, до колег, які позначаються на якості засвоєння знань, мотивації до їх отримання, бажанні відвідувати індивідуальні заняття.

Підкреслено саме ту сторону взаємодії, завдяки якій вчитель може нади-хати учня, викликати зацікавленість до свого предмета, глибше усвідомлю-вати та розуміти свій предмет, отримувати задоволення від процесу навчання та міжособистісної взаємодії з вчителем.

Зроблено висновок про те, що на практиці необхідно актуалізувати cуб’єктний досвід учня, досвід його звичної активності, досвід взаємодії, опе-раційний досвід, ураховувати функції і методи творчої педагогічної взаємодії з учнями.

Ключові слова: творча взаємодія вчителя та учня, індивідуальне навчання, амбівалентність, творчі методи взаємодії, Нова Українська школа.

Aktual_probl_psihol 2018, 11(17):34-51 (pdf)


УДК 159.9.07

Грись А. М.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ

Мова статті: українська

Психологічна допомога особистості після розриву значимих стосунків у контексті адаптації

Анотація: У статті представлено досвід практичної діяльності психолога із клієнтами після розриву значимих стосунків. Зосереджено увагу на окремих психологічних техніках, які є ресурсними у діяльності психолога у процесі надання психологічної допомоги.

Розглянуто наслідки розриву значимих стосунків у контексті порушення адаптативних процесів особистості, зокрема неуспішність у провідній діяльності, міжособистісних стосунках, аутопсихологічна некомпетентність та порушення психологічного благополуччя.

Розкрито динамічні аспекти процесу розгортання деструктивних тенденцій у значимих стосунках від початку їх існування до розриву, що дає змогу виокремити ряд значимих тем, які можуть виступати мішенню подальшого психотерапевтичного впливу у процесі роботи з клієнтом.

Охарактеризовано глибинні переживання, які можуть виникати у відповідь на розрив значимих стосунків: переживання втрати сенсу життя, депресія, переживання самотності, недовіра, відчуття провини, переживання глибокого неприйняття себе, аутоагресія, самозвинувачення.

Зроблено висновок про те, що для ефективного пропрацювання психологічних проблем пов’язаних із розривом значимих стосунків, необхідно звертатися до історій батьківсько-дитячих стосунків, характеру взаємин клієнта у минулому, у яких можливо віднайти індивідуальний патогенний фактор впливу на якість значимих стосунків. Оскільки саме індивідуальний характер дій та реакції на дії партнера визначаються досвідом та схильностями, які несвідомо впливають на трактування ситуацій у значимих стосунках та надання їм особливого значення.

Ключові слова: психологічна допомога, значимі стосунки, адаптація, ауто агресія, самозвинувачення.

Aktual_probl_psihol 2018, 11(17):51-64 (pdf)


УДК 159.922.27:355

Дергач М.А.

Запорізький національний технічний університет, Україна

Мова статті: українська

Особливості міжособистісних стосунків військовослужбовців з різним рівнем емоційного вигорання, які перебувають в зоні бойових дій

Анотація: В статті на основі результатів емпіричного дослідження охарактеризовано особливості міжособистісних стосунків військовослужбовців з різним рівнем емоційного вигорання. За результатами кореляційного аналізу зв’язку емоційного вигорання із соціометричними показниками випробуваних встановлено статистично значимі зв’язки симптомів і фаз синдрому «емоційного вигорання» із соціометричними показниками. Виявлено, що вплив соціометричного статусу на показники емоційного вигорання реалізується лише за рахунок високого рівня соціометричного статусу; вплив рівнів соціометричного індексу сумісності на показники емоційного вигорання реалізується за принципом «що вище – то вище». Встановлено, що соціометричний статус і соціометрична сумісність статистично достовірно взаємодіють, впливаючи на «емоційне вигорання» військових, що знаходяться в зоні бойових дій.

Ключові слова: військовослужбовці, міжособистісні стосунки, емоційне вигорання, зона бойових дій.

Aktual_probl_psihol 2018, 11(17):64-79 (pdf)


УДК 159.98

Єщенко Г. Р.

МНУ імені В. О. Сухомлинського, м. Миколаїв

Мова статті: українська

Особливості дослідження розвитку дитини старшого дошкільного віку

Анотація: У статті наведено частину результатів емпіричного дослідження розвитку дітей старшого дошкільного віку, що входить до дисертаційного дослідження емоційної близькості партнерів у подружній діаді як фактора розвитку дитини. Коротко описано останні дослідження розвитку дитини, та основні підході до здійснення власне дослідження. Систематизовано результати емпіричного дослідження розвитку дітей старшого дошкільного віку за допомогою проективних малюнкових методик. Отримані у ході дослідження результати систематизовано та представлено у вигляді таблиць із їх подальшим інтерпретуванням автором.

Ключові слова: розвиток дитини, емоційний розвиток, дослідження роз-витку, дошкільний вік, проективні методики.

Aktual_probl_psihol 2018, 11(17):79-90 (pdf)


УДК 37.015.3

Максим О.В.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ

Мова статті: українська

Особливості розвитку ціннісних орієнтацій девіантів

Анотація: В статті показано,що формування ціннісних орієнтацій мають різні за змістом особливості: інтеріоризація цінностей, будування ієрархії цінностей, визначення спрямованості, корекція поведінки та формування необхідних ціннісних орієнтацій, забезпечення психологічних, комунікативних та методичних умов.

Психолого-педагогічна програма передбачає роботу з підлітками девіантами, педагогами та психологами, містить комплекс психолого-педагогічних засобів, спрямованих на розвиток структурних компонентів ціннісних орієнтацій, розвиток усвідомлення власної системи цінностей, формування оцінного ставлення підлітків до значущих обʼєктів, активізацію процесів самопізнання, реалізацію та відображення цінностей у поведінці підлітків, розширення уявлень про поняття «цінності».

Програму сприяння формуванню ціннісних орієнтацій реалізовано у формі соціально-психологічного тренінгу, який включав міні лекції, техніку «мозкового штурму», групові дискусії, рольові ігри, психодраматичні вправи; самостійну роботу у формі творчих домашніх завдань.

Ключові слова: девіанти, соціалізація, десоціалізація, ресоціалізація, стадії ресоціалізації, ціннісні орієнтації.

Aktual_probl_psihol 2018, 11(17):90-114 (pdf)


УДК 159.922.73 : 614.876

Максимов М.В. 1, Чаусова Р.Б. 2

1Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ

2Гімназія «Міленіум» № 318, Київ

Мова статті: українська

Розвиток рефлексивних вмінь учнів через творчість

Анотація: В статті розглянуто проблему розвитку рефлексивних вмінь учнів. Показано, що серйозною перешкодою розвитку рефлексії сучасних дітей є «лінійність» мислення, яка знижує розумову активність дитини, позбавляє її необхідності тренування процесів осмислення, уяви, творчості.

З’ясовано зв’язок між сприйманням музичних творів та розвитком творчості та рефлексії. Доведено, що вербальні засоби розвитку рефлексії, тобто вплив через когнітивну сферу є малоефективним, натомість, вплив на емоційну сферу дає можливість через підсвідоме сформувати мотивацію до самоаналізу, рефлексії та творчості. Розроблено програму розвитку рефлексії під впливом сприймання музики.

Ключові слова: розвиток, рефлексивні вміння, творчість, молодші школярі, сприймання музики.

Aktual_probl_psihol 2018, 11(17):114-124 (pdf)


УДК 159.922.73

Максимова Н.Ю.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ

Мова статті: українська

Принципи терапії психологічних травм дитинства

Анотація: У статті розглянуто проблеми визначення принципів терапії психологічних травм дитинства. Показано, що психотравмуючи ситуації негативно впливають на розвиток особистості на нейропсихологічному рівні. Представлено досвід роботи з дітьми, які зазнали психологічних травм дитинства. Сформульовано основні принципи роботи з такими дітьми.

Ключові слова: психологічна травма, дитинство, нейропсихологія, психотерапія, принципи.

Aktual_probl_psihol 2018, 11(17):124-134 (pdf)


УДК 159.955:615.851

Манілов І.Ф.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ

Мова статті: українська

Сугестивна психокорекція девіантної поведінки: механізми мультимодального впливу

Анотація: У статті проведено аналіз основних психотерапевтичних механізмів мультимодального сугестивного впливу. Показано, що в залежності від етапу психотерапії (психокорекції) запускаються різні механізми психотерапевтичного впливу. Зазначено, що в системі мультимодальної сугестивної психотерапії увесь робочий процес можна розбити на п'ять етапів – ситуативної стабілізації, діагностичного зондування, інформаційного накопичення, конфронтаційної дестабілізації, адаптаційної трансформації. На кожному з цих етапів переважають певні механізми психотерапевтичного впливу. Показано, що до специфічних механізмів мультимодального сугестивного психотерапевтичного впливу слід віднести два універсальні механізми – адаптогенне осмислення та спонтанну фіксацію адаптивних поведінкових патернів.

Ключові слова: сугестія, психотерапія, психологічна корекція, девіантна поведінка, психотерапевтичні механізми, адаптогенне осмислення, мультимодальна сугестивна психотерапія.

Aktual_probl_psihol 2018, 11(17):134-148 (pdf)


УДК 159.9

Мельничук О.Б.

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, м. Київ

Мова статті: українська

Інтелектуальний коучинг як засіб розвитку професійного інтелекту майбутніх фахівців соціальної сфери

Анотація: В статті проаналізовано актуальні питання застосування професійного інтелектуального коучингу як засобу розвитку професійного інтелекту в процесі професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери. Окреслена програма професійного інтелектуального коучингу для студентів майбутніх фахівців соціальної сфери, яка включає п’ять змістових модулів: професійне мислення та інтуїція в професійній роботі соціального працівника; соціальний інтелект в професійній діяльності соціального працівника; емоційний інтелект в соціальній роботі: ефективні стосунки з клієнтами; ефективна самоорганізація особистості; самокоучинг ефективності в професії соціального працівника. Наведено приклади коучингових завдань в рамках реалізації кожного модуля. Здійснено аналіз оцінки ефективності коучингових занять студентами.

Ключові слова: професійна підготовка майбутніх фахівців соціальної сфери, професійний інтелект майбутніх фахівців соціальної сфери, інтелектуальний коучинг, професійний інтелектуальний коучинг.

Aktual_probl_psihol 2018, 11(17):148-163 (pdf)


УДК 159.923.2

Павлюк М.М.

Міжрегіональна Академія Управління Персоналом, м. Київ

Мова статті: українська

Модель розвитку самостійності майбутнього фахівця

Анотація: У статті розглянуто підходи до розуміння психології розвитку самостійності майбутнього фахівця. Сутність самостійності визначається як складна інтегративна якість особистості, яка характеризується рівнем усвідомленості, автономності, ціннісним ставленням до себе та інших, свободою та незалежністю з одного боку, а також відповідальністю та рішучістю з іншого боку, гнучкістю, креативністю.

Представлено модель розвитку самостійності майбутнього фахівця в основі якої складові суб’єктного досвіду, компоненти розвитку самостійності: когнітивний, інтерактивний, особистісно-рефлексивний, операційний. Описано наступні блоки запропонованої моделі розвитку самостійності майбутнього фахівця: мотиваційний, теоретичний, практичний блоки. Єдність, взаємозв’язок і взаємообумовленість цих блоків визначає цілісність самостійності як системної якості особистості майбутнього фахівця.

Зроблено висновок про те, що розвиток самостійності майбутнього фахівця надзвичайно складний та багатогранний процес, який розглядається в межах як окремих методологічних підходів: особистісного, діяльнісного, ціннісного, так і інтегрованих: суб’єктно-екзистенційного, системно-синергетичного, ресурсно-компетентнісного.

Підкреслено, що самостійність відіграє роль пускового механізму самовизначення особистості. Самостійна особистість володіє внутрішнім потенціалом постійного активного вибору, самовизначення в різних життєвих і професійних ситуаціях.

Ключові слова: самостійність особистості, модель розвитку, суб’єктність, самоусвідомлення, свобода, ініціативність.

Aktual_probl_psihol 2018, 11(17):163-181 (pdf)


УДК 159. 923

Рябовол Т.А.

Інститут психології імені. Г.С. Костюка, м. Київ

Мова статті: українська

Часова перспектива − умова розвитку функції прогнозу в старшому підлітковому віці

Анотація: У статті представлено результати емпіричного дослідження впливу часової перспективи випускників сучасної школи на їхню здатність прогнозувати власне життя. Виявлено особливості часової перспективи та здатності до прогнозування притаманні сучасним старшокласникам. Експериментально підтверджено існування зв’язку прогностичної функції та часової перспективи у молодих людей. Розглянуто вплив часової перспективи на розвиток здатності прогнозувати, планувати та конструювати своє життя. Виявлено різницю цього зв’язку у старшому підлітковому та молодшому юнацькому віці. Дослідженням підтверджено, що відсутність або слабкість цих умінь викликають складні переживання для несформованої особистості в ситуації кардинального вибору. З допомогою експерименту виявлено якісні характеристики сприймання та осмислення минулого і теперішнього та очікувань від майбутнього. В дослідженні було використано нову методику «Листок самоаналізу», розроблену Т. Рябовол, Л. Скабою. Вона може бути використана як опитувальник і як психокорекційний інструмент.

Ключові слова: підлітки, часова перспектива, прогностична функція, ціле покладання, планування, критичне мислення, життєвий вибір.

Aktual_probl_psihol 2018, 11(17):181-197 (pdf)


УДК 378.011.3-051:364.43

Раєвська Я.М.

Кам′янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Україна

Мова статті: українська

Сучасний стан професійної підготовки фахівців соціальної сфери до міжпрофесійної взаємодії

Анотація: У статті здійснено аналіз сучасного стану професійної підготовки фахівців соціальної сфери у ВНЗ України. Сьогодення реформування професійної освіти висуває нові вимоги до фахівців, які мають володіти глибокими професійними знаннями, що визначаються специфікою майбутньої професії, мати сформовані практичні навички та вміння для ефективного виконання функцій в професійній діяльності. Серед проблем професійної підготовки таких фахівців в Україні виокремлено: труднощі в адаптації до умов професійної діяльності; низький рівень конкурентоспроможності майбутніх фахівців на ринку праці; недосконалість системи професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери; труднощі працевлаштування випускників тощо.

Зміст підготовки фахівців соціальної сфери до міжпрофесійної взаємодії повинен включати такі компоненти: глибокий аналіз сучасного соціального розвитку і формування вміння дати об’єктивну оцінку соціальній політиці, запропонувати альтернативні варіанти; чітке уявлення і класифікацію сучасних моделей, форм і методів самої практики соціальної роботи; власне педагогічний процес підготовки фахівців соціальної сфери до міжпрофесійної взаємодії; розробку теорій, концепцій, моделей і технологій, спрямованих на ефективне функціонування фахівців соціальної сфери у міжпрофесійній взаємодії; розробку і реалізацію програм, що підвищують компетентність міжпрофесійної взаємодії фахівців соціальної сфери.

Підготовка фахівців соціальної роботи в Україні має орієнтуватися на забезпечення умов для їх професійного самовизначення, професійно-особистісного формування, готовності до здійснення професійної діяльності й професійного самовдосконалення, тобто на підготовку висококваліфікованих фахівців соціальної роботи з високим рівнем культури, мобільності, творчості, адаптивності до соціально-економічних змін, здатних забезпечувати невпинний прогресивний розвиток суспільства.

Актуальність обраної теми визначається кількома характерними для цієї ситуації тенденціями. По-перше, особливими соціальними очікуваннями щодо міжпрофесійної взаємодії в соціальній сфері та пов’язаною з цими очікуваннями необхідністю значно підвищити рівень професійної діяльності сучасного фахівця. По-друге, комплексним характером досліджуваної проблеми: в галузі гуманітарних наук практично немає дисципліни, для якої проблема взаємодії не посідала б центрального місця. По-третє, посиленням інтегративних процесів у науці, професійній діяльності, а також проникненням ідеї синтезу в суспільну практику. Ситуації міжпрофесійної взаємодії складають невід’ємну частину новітніх форм організації освітнього процесу.

Ключові слова: соціальна сфера, фахівець соціальної сфери, взаємодія, міжпрофесійна взаємодія, теоретична підготовка, практична підготовка, професійна підготовка, міжпрофесійна взаємодія майбутніх фахівців соціальної сфери.

Aktual_probl_psihol 2018, 11(17):197-211 (pdf)


УДК 159.95

Ткач Б. М.

Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Особливості часової перспективи постраждалих учасників антитерористичної операції

Анотація: Стаття присвячена висвітленню особливостей часової перспективи постраждалих учасників антитерористичної операції в Україні. Розглянуто людське розуміння феномену часу. Розкрито три рівні організації психологічного часу: психофізіологічний, особистісний і соціальний. Проаналізовано мозкові механізми хроноперцепції, хронометрії та усвідомлення часу. Висвітлено спотворення сприйняття часу в нормі та при патології. Розкрито вікові та гендерні особливості сприйняття часу. Досліджено причини відсутності у ветеранів моделі майбутнього в мирному житті. Показано нейропсихологічні механізми порушення часової перспективи у ветеранів. Запропоновано напрями подальшого вдосконалення ресоціалізації ветеранів у суспільство.

Ключові слова: перцепція часу, посттравматичні стресові стани, мозкові дисфункції, біоритмологія, нейропсихологія.

Aktual_probl_psihol 2018, 11(17):211-231 (pdf)


УДК 159.9+316.6

Філоненко Л.А.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Мотиви асоціальної поведінки підлітків-девіантів

Анотація:У статті висвітлено проблему адаптації підлітків до сучасного соціокультурного середовища. Зокрема вказано, що поведінка підлітків, що відхиляється від соціальної норми та має ознаки девіантності, вимагає до себе інтегрального підходу з урахуванням психологічних, соціальних та особистісних факторів.

Розглянуто загальнонаукові підходи до опису мотиваційної сфери особистості. Проаналізовано низку поведінкових стереотипних реакцій, що властиві підліткам, які вчиняють асоціальні та антигромадські вчинки.

Виявлено особливості мотивів підлітків-девіантів, що провокують їх до асоціальної поведінки. Це, зокрема, бажання отримати підтримку, схвалення, позитивні емоційні переживання та уникнути осуду, особливо групового, вираженого гніву, фізичного покарання, погроз у відповідному середовищі; завищені претензії до діяльності й поведінки підлітка, зайві обмеження або гіперопіка, неповага до інтересів підлітка з боку дорослих та оточення; обмеження або відсутність можливості міжособистісного спілкування у відповідному середовищі (сім(я, школа тощо).

Обґрунтовано необхідність проходження етапу ресоціалізації для підлітків-девіантів та умови ефективності цього процесу.

Ключові слова: підліток-девіант, мотив, соціальна дезадаптація, асоціальна поведінка, ресоціалізація.

Aktual_probl_psihol 2018, 11(17):231-244 (pdf)


УДК 159.92

Чайка Г.В.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Сучасні дослідження психологічного благополуччя ( за матеріалами зарубіжних авторів)

Анотація: У статті проведений аналіз зарубіжної літератури, присвяченій проблемі психологічного благополуччя. Розглянуто як найбільш цитовані статті останнього десятиріччя, так і найновіші наукові публікації за останній рік. Показано, що проведені дослідження стосуються різних аспектів психологічного благополуччя, чинників, як впливають на нього. Проте робіт, в яких досліджується, як психологічне благополуччя має зворотній вплив на повсякденні життя людини, значно менше. Майже відсутні роботи, в яких досліджуються особливості психологічного благополуччя дошкільників, дітей молодшого шкільного віку. Інші вікові категорії також вивчені недостатньо. Результати певних робіт суперечать одна одній. Все це вказує на те, що дослідження психологічного благополуччя ще далеко до завершення.

Ключові слова: психологічне благополуччя, евдемонічний підхід, самореалізація особистості

Aktual_probl_psihol 2018, 11(17):244-262 (pdf)


УДК 159.9.316.472.42

Шиделко А. В.

Львівський державний університет внутрішніх справ, м. Львів, Україна

Мова статті: українська

Психологічні детермінанти домашнього насильства над жінками

Анотація: Здійснено аналіз наукових розвідок явища домашнього насильства над жінкою з позиції окремих дослідників – Т. Харькової, Я. Юрків, С. Шаргородської, Г. Мустафаєва. Виокремлено статистичні показники ВОЗ, ООН та України щодо означеного явища. Представлено авторське бачення домашнього насильства над жінкою та його видів: психологічне, фізичне, медичне, сексуальне, економічне, дозвіллєве, побутове. Обґрунтовано їх трактування, зміст і сутність.

Ключові слова: домашнє насильство, жінка-жертва, насильник, тиран, кривдник, «стокгольмський синдром», психологічні аспекти, примус.

Aktual_probl_psihol 2018, 11(17):262-273 (pdf)


УДК 159.923:17.022.1]:004

Щербатюк В.В.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Селфі як засіб репрезентації ціннісної спрямованості особистості.

Анотація: У статті розглядаються цінності особистості, які репрезентуються за допомогою сучасного явища селфі. Фотографії є інструментом соціальних мереж, за допомогою якого здійснюється міжособистісне спілкування. Селфі є не лише візуальним повідомленням, а й засобом репрезентації особистісних цінностей, дзеркалом суспільних тенденцій. Достатньо переглянути селфі-знімки конкретного користувача мережі, щоб дати йому психологічну характеристику, зрозуміти чим наповнене його життя, де він буває, з ким спілкується, його соціальний статус, матеріальні можливості, інтереси тощо. У роботі проаналізовано теоретичну та джерельну базу з даної проблематики. Виявлено основні причини виникнення та теорії популярності селфі. Визначено негативні наслідки надмірним захопленням селфі, до яких можна віднести зростання прояву нарзисизму та появи нової форми залежності – селфізму.

Ключові слова: селфі, соціальні мережі, цінності особистості, причини селфі, теорії селфі, нарцисизм, селфізм.

Aktual_probl_psihol 2018, 11(17):273-290 (pdf)