Актуальні проблеми психології, Том 12, Випуск 20 – 2014

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

 Зміст випуску

 

УДК 159.9

Моляко В. О.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ

Київська школа психології творчості: трансформація ідейних праобразів в систему конструктології

Мова статті: російська

Анотація: В статті робиться перша в історії нашої психології спроба хоча б в загальних рисах намітити хронологічну трасу зародження і розвитку психології творчості в Україні. Від констатації значущості творів преподобних київських Антонія і Феодосія, Нестора Літописця, Димитрія Ростовського прокладається свого роду «місточок» до масштабних праць Григорія Сковороди, а надалі до фундаментального творіння Івана Франка («Із секретів поетичної творчості»), яке може бути відзначено як віхове у започаткованому через сто років напрямку – поетичної психології (В.П. Зінченко, В.О. Моляко, Е.В. Кіричевська) – органічної складової загальної сфери психології творчості та творчої конструктології. Коротко проаналізовані розробки цілої плеяди київських та харківських філософів і психологів (М.О. Бердяєв, Д.М. Овсяніко-Куліковський, П.К. Енгельмейер, Г.С. Костюк, Є.О. Мілерян та багато ін.); ці праці також складають органічний фундамент школи творчої конструктології, що вже отримала досить авторитетне визнання в різних сферах психології, педагогіки, медицини, інформатики та ін.

Ключові слова: філософія і психологія творчості, київська школа досліджень творчості, конструктологія.

Aktual_probl_psihol 2014, 12(20):7-17 (pdf)

УДК 165.43:2-423.79

Алєксєєва Ю. А.

Інститут соціології, психології та соціальних комунікацій НПУ ім. М.П. Драгоманова, Київ

Методологічне підґрунтя феномена віри у філософських наукових джерелах

Мова статті: українська

Анотація: В статті презентуються результати теоретичного аналізу філософських поглядів на феномен віри з позицій гносеологічного та онтологічного підходів. Аналізується взаємозв’язок поняття віри з іншими поняттями (знання, розум, переконання, довіра, надія). Розкриваються психологічні аспекти розуміння віри. Проаналізовано різні аспекти взаємодії віри та знань, виділено такі співвідношення, як віра й розум, віра й переконання, тобто погляди особистості, побудовані на основі віри. Відзначено зв'язок віри й сумнівів, що лежать в основі невір'я. Здійснюються спроби зрозуміти віру з позицій достовірного і ймовірного або, іншими словами, залежно від співвідношення знань (достовірного) та ймовірного (віра може розглядатися як одна з форм гіпотези). Підкреслюється трансцендентний (надособистісний) характер віри й, відтак, неможливість її вивчення сучасними засобами науки.

Ключові слова: віра, знання, переконання, розум, довіра,онтологічний підхід, гносеологі-чний підхід.

Aktual_probl_psihol 2014, 12(20):18-30 (pdf)

УДК 159.922

Березова Л. В.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ

Особливості розв’язування студентами конструктивно-технічних задач

Мова статті: українська

Анотація: В статті представлено дослідження стратегій розв’язування студентами конструктивно-технічних задач в звичайних умовах. Визначено показники проявів стратегій аналогізування, комбінування в процесі розв’язування студентами експериментальних задач. Розглядаються особливості функціонування стратегій в процесі розв’язування студентами задач на таких етапах: вивчення умови задачі, формування та перевірка задуму. Зазначається, що мисленнєва стратегія проявляється вже на початкових етапах розв’язування конструктивно-технічної задачі та розгортається в процесі пошуку розв’язку і завершується суб’єктивним переконанням у правильності знайденого розв’язку. З’ясовується перевага тієї чи іншої мисленнєвої стратегії в пошукових діях студентів.

Ключові слова: задача, творча задача, конструктивно-технічна задача, стратегія.

Aktual_probl_psihol 2014, 12(20):30-37 (pdf)

УДК 159.922

Біла І. М.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ

Активізація творчого сприймання на етапі дитинства

Мова статті: українська

Анотація: Формування сенсорного досвіду, спостережливості, перцептивних дій, стимулювання виникнення феноменів творчого сприймання є важливим завданням на етапі дитинства. Ампліфікація психічного розвитку малюка шляхом розширення його багатоаспектного пізнавального досвіду актуальна саме у сенситивному дошкільному віці.

В дитинстві важливо наповнювати життя малюків враженнями, створювати їм умови для глибшого освоєння оточуючого, формувати вміння бачити характерні особливості пред-метів, явищ, їх взаємозв’язок, підштовхувати до бачення нового, заохочувати природне прагнення дітей досліджувати властивості та якості різних матеріалів, експериментувати, винаходити.

Формування перцептивного досвіду дошкільників, супровід їхнього розвитку передбачає підтримку та заохочення пізнавальної, дослідницької активності, створення розвивального середовища, що сприяє активізації пізнання, розвитку чуттєвого досвіду, перцептивних дій, творчої спостережливості, служить умовою естетизації творчої діяльності. Безпосереднє сприймання, спостереження, розширення чуттєвого досвіду, пам’яті дітей новими образами забезпечить основи їх мисленнєвих дій, формування суджень, міркувань, розвиток їх творчої діяльності.

Дієвою формою, засобом розвитку сенсорної сфери дошкільників, стимулювання їх твор-чого сприймання є система творчих вправ, що передбачають підтримку та заохочення пізнавальної, дослідницької активності та повністю задовольняють психологічні потреби даного віку.

Застосування системи творчих завдань-ігор, комплексу умов та розвивальних прийомів забезпечить цілеспрямовану активізацію сенсорно-перцептивних, мисленнєвих процесів дітей, становлення їх сенсорного досвіду творчого бачення світу.

Ключові слова: дошкільник, творче сприймання, стимулювання.

Aktual_probl_psihol 2014, 12(20):38-47 (pdf)

УДК 159.955

Ваганова Н. А.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ

Особливості сприймання та інтерпретації сюжетних картин дітьми дошкільного віку

Мова статті: українська

Анотація: У статті представлено результати дослідження психологічних особливостей творчого сприймання дошкільниками сюжетних картин. Показано, що розвиток художнього сприймання у дошкільному віці відбувається за декількома напрямам: розвиток естетичного сприймання, формування естетичних почуттів та розвиток здібності до інтерпретації картин, розумінню зображеного.У процесі активної пізнавальної діяльності сприймання набуває цілеспрямованого, творчого характеру і передбачує обов’язкове отримання нової інформації, яке залежить від того, наскільки суб’єкт зберігає здібність бачити індивідуальні відмінності в об’єктах. У більшості випадків починає домінувати узагальненість, схематичність, стереотипність сприймання, тому важливо спеціально вчити сприйманню, так як без навчання цей процес зберігає злитність, неточність, синкретичність. Наприкінці дошкільного віку сприймання характеризується такими властивостями як:предметність, цілісність і осмисленість; сприймання стає цілеспрямованим процесом, у якому виділяються довільні дії – розгляд, пошук, від схематичного, нерозчленованого воно переходить до цілісного цілеспрямованого спостереження. У процесі навчання дошкільники активніше і усвідомленіше сприймають картину, встановлюють взаємозв’язок між фактами, порівнюють, виділяють головне, істотне; у них розвивається уміння інтерпретувати малюнки, достатньо складні за композицією, розглядати їх послідовно і детально, давати правильні пояснення, якщо сюжет картини не виходить за рамки їхніх знань, життєвого досвіду.

Ключові слова: творче сприймання, перцептивна діяльність, пізнавальна активність, суб’єкт, предметність, цілісність, структурність сприймання, розуміння, нова інформація, інтерпретація картин, дошкільний вік.

Aktual_probl_psihol 2014, 12(20):47-56 (pdf)

УДК 159.9:796.01

Височіна Н. Л.

Науково-дослідний інститут Національного університету фізичного виховання і спорту України, Київ

Аналіз застосування методів психокорекції у спортивній діяльності

Мова статті: українська

Анотація: Розглянуто сучасні методи і прийоми психологічної підготовки спортсменів до змагань. Визначено основні напрями психологічного впливу в залежності від специфіки виду спорту. Запропоновано комплекс психологічного впливу на спортсменів з урахуванням особливостей психічних властивостей особистості. Визначено перспективні напрями розвитку психологічної підтримки спортсменів в умовах тренувальної та змагальної діяльності з метою підвищення ефективності її здійснення.

Ключові слова: психокорекція, психічні властивості особистості, спортивна діяльність.

Aktual_probl_psihol 2014, 12(20): 56-64 (pdf)

УДК 629.331-051:615.85+613.6

Гаража М. В.

Українська інженерно-педагогічна академія

Готовність кандидатів у водії до управління автомобілем

Мова статті: російська

Анотація: У роботі проводиться аналіз готовності до водійської діяльності кандидатів у водії з врахуванням особливостей діяльності, вимог до особистісної, емоційної та пізнавальної сфер. Дослідження проведені в групі учнів автошколи, групою порівняння виступили водії-професіонали. Значущі відмінності між групами встановлені за показниками екс-траверсії, практичності, концентрації та стійкості уваги, довготривалої пам'яті, урівнова-женості нервових процесів. Лише 72% учнів автошколи мають необхідний рівень розвит-ку індивідуальних якостей, що впливають на успішне виконання водійської діяльності. У зв'язку з цим потрібне проведення психологічного контролю готовності кандидатів у водії до управління автомобілем на етапі навчання в автошколі.

Ключові слова: готовність до діяльності, кандидати у водії, водії-професіонали, псиході-агностика, особистісна, емоційна, пізнавальна сфери.

Aktual_probl_psihol 2014, 12(20): 64-72 (pdf)

УДК 159.9

Горбунова В. В.

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, Київ

Методологічні засади реконструкції міжсуб’єктної інтеракції в командах

Мова статті: українська

Анотація: У статті розглянуто різні схеми аналізу простору командної інтеракції через призму того, наскільки процедури моделювання інтерсуб’єктного простору групи враховують суб’єктність кожного з її учасників. Серед них: соціометричний аналіз Я.Л. Морено, командна соціокартографія Р. Бахбуха, топографія взаємин за К. Левіном. Вказуються на методологічні обмеження, які виникають у рамках описаних підходів у контексті авторської ціннісно-рольової моделі. Запропоновано й обґрунтовано переваги використання психосемантичного моделювання інтеракції в командах, а саме, шляхом реконструкції та зведення до спільного знаменника імпліцитних теорій міжсуб’єктної інтеракцій членів команди, в їх ціннісно-рольовій сутності.

Ключові слова: інтеракція, міжсуб’єктна інтеракція, команда, ціннісно-рольова модель, соціометрія, соціокартографія, топографія взаємин.

Aktual_probl_psihol 2014, 12(20): 72-79 (pdf)

УДК 159.9

Гудінова І. Л.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ

Протонаративи як ціннісно-смислові регулятори проектування життєвих реалей

Мова статті: українська

Анотація: Показано, як віртуальна реальність здатна впливати на самопроектування особистості. Подано короткий огляд нового Інтернет жанру людської творчості у блогосфері, а саме, мотиватори та демотиватори (протонаративи). Обґрунтовано саме поняття протонаратив. Описані функції мотиваторів та демотиваторів, такі як: ціннісно-смислові регулювання при створенні особистісного життєвого проекту, оцінювачі істинності моральних домен соціокультурного знання, конструктори нових реальностей та ін. По суті, меми це є чиста інформація, але їх функціонування має помітні фізичні і поведінкові наслідки. Визначені важілі впливу протонаративів на психологію людини.

Ключові слова: мотиватор, демотиватор, протонаратив, самопроектування, віра, надія, мрія.

Aktual_probl_psihol 2014, 12(20):79-88 (pdf)

УДК 159.923.2:351.749

Гурський В. Є.

Донецький юридичний інститут МВС України, Донецьк

Дослідження розвитку професійно-психологічних якостей та творчих здібностей працівників спецпідрозділів МВС України

Мова статті: українська

Анотація: Стаття присвячена проблемі психологічного і професійного розвитку працівників підрозділів спеціального призначення МВС України. Наводяться результати емпіричного дослідження з виявлення психологічних особливостей розвитку професійно-психологічних якостей працівників спецпідрозділів МВС за рахунок використання таких імітаційними засобів, як пейнтбол, страйкбол та лазерний тир. Виявлено, що зазначені імітаційні засоби розвивають у фахівців здатність до аналізу ситуації, вміння швидко орієнтуватися, рішучість, впевненість у собі, стресостійкість, гнучкість мислення, навички психологічного впливу, а також сприяють розвитку у працівників творчих здібностей, підвищенню рівня креативного мислення, винахідливості, комбінаторних здібностей, здібностей до візуальної творчості і свободи асоціацій.

Ключові слова: працівники підрозділів спеціального призначення МВС України, розвиток, професійно-психологічні якості, творчі здібності імітаційні засоби.

Aktual_probl_psihol 2014, 12(20):89-98 (pdf)

УДК 159.955.4

Доцевич Т. І.

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Харків

Абнотивність як здатність до творчої діяльності викладача вищої школи

Мова статті: українська

Анотація: У статті представлені результати аналізу то її емпіричної перевірки структури абнотивності особистості викладача. У статті представлено теоретичні підходи до понять «абнотивність», «саморегуляція», «внутрішня мотивація», «педагогічна рефлексивність», «метакогнітивна усвідомленість», «мета когнітивні знання та активність». У дослідженні представлено кореляційний аналіз показників абнотивності із її когнітивними (креативність та мета когнітивна обізнаність), рефлексивними (педагогічна рефлективність, мета когнітивна усвідомленість), процесуально-організаційними (саморегуляція та метакогнітивна активність) та мотиваційними (внутрішня мотивація) особливостями у структурі мета когнітивної компетентності особистості викладача.

Ключові слова: абнотивність, саморегуляція, внутрішня мотивація, педагогічна рефлексивність, креативність, метакогнітивна усвідомленість, метакогнітивні знання та активність.

Aktual_probl_psihol 2014, 12(20):98-106 (pdf)

УДК 159.9

Зінченко О. В.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ

Інтернет-спілкування як чинник когнітивних перетворень підлітків

Мова статті: українська

Анотація: У статті проведено оглядовий аналіз теоретичних джерел з проблеми когнітивних змін підлітків під впливом інтернет-спілкування розглянуто результати емпіричних досліджень. Приділено увагу поняттєвому мисленню як ключовому інтелектуальному новоутворенню цього віку. Наголошено на виникненні таких феноменів, як мережеве мислення, кліпове мислення, когнітивна розгубленість. Обгрунтовано актуальність досліджень складових віртуальної комунікації (мотивів, змісту, інтенсивності, експресивних засобів) та їх зв’язку з пізнавальним розвитком особистості підлітка. Матеріал статті може бути базою подальших експериментальних досліджень.

Ключові слова: інтернет-спілкування, підлітковий вік, поняттєве мислення, кліпове милення, мережеве мислення, когнітивна розгубленість.

Aktual_probl_psihol 2014, 12(20):106-115 (pdf)

УДК 159.9

КИРИЧЕНКО В. В.

Житомирський державний університет імені І. Франка, Житомир

У пошуках людської душі

Мова статті: українська

Анотація: Психологічна наука від самого початку свого зародження намагається відкрити істину природу людини. У процесі становлення психологія постійно наближалася чи віддалялася від свого основного предмету дослідження – людської душі, яка для більшості науково-дослідних парадигм залишалася незвіданою. У процесі наукового пошуку психологічною спільнотою основ душевної організації, її перетворювали на суму психічних процесів та станів, рефлекси рефлексів, цінності та смисли. На шляху дослідження істинної природи людини концепція поетичного світосприйняття В.О. Моляко пропонує відкриття духовності людини через слово. Поезія та мистецтво загалом репрезентують світоглядні уявлення суспільства, долучаючись до яких людина пізнає та розкриває іншим гармонію власної душі.

Ключові слова: душа, психіка, мистецтво, поетичне світосприйняття, духовність.

Aktual_probl_psihol 2014, 12(20):116-122 (pdf)

УДК 159.928

Кіричевська Е. В.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ

Сприймання релігійної інформації через символ, образ, знак

Мова статті: українська

Анотація: У статті в межах дослідження смислового поля релігійних форм та видів інформації розкривається значення образу, знаку, символу. Опорне положення нашого дослідження полягає в наступному: духовність – це продукт і результат активності та релігійної творчості особистості; творчість теологічна та метафізична. Зазначимо, що в контексті нашої концепції наукова та релігійна інтерпретації феномену творчості не суперечать одна одній, проявляючи схожі принципи і загальну природу творчості, виражену в новому осягненні світу. Формування в юнацькому віці навички самостійно виявляти та осмислювати образи, знаки, символи збагачує сприймання релігійної інформації, переводить його з розряду механічного в розряд творчого.

Ключові слова: творче сприймання, релігійна інформація, духовність, символ, образ, знак, метафора.

Aktual_probl_psihol 2014, 12(20):123-131 (pdf)

УДК

Климчук В. О.

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, Київ

Мотиваційна грамотність особистості як предмет психологічного дослідження

Мова статті: українська

Анотація: Стаття присвячена аналізу та означенню поняття «мотиваційна грамотність особистості», яке розглядається з одного боку, у контексті розвитку понять соціального інтелекту та емоційної грамотності, а з іншого – у контексті дискурсивного підходу до розуміння мотивації, відповідно до якого мотивація має дискурсивну репрезентацію у життєвому світі особистості, а відтак – є предметом перманентного соціального конструювання, реконструювання та деконструювання. Мотиваційна грамотність визначається у двох інтеракційних просторах. У просторі монологу - це уміння прочитати власний мотиваційний дискурс та готовність до конструювання у ході життєвого шляху; уміння стабілізувати або трансформувати мотиваційний дискурс залежно від зовнішніх та внутрішніх обставин. У просторі полілогу – це уміння читати мотиваційний дискурс Інших (його тематику); готовність до реконструкції тематики власного мотиваційного дискурсу; а також уміння допомагати Іншим конструювати нові дискурси; уміння донести до них змістові базиси власного мотиваційного дискурсу; готовність до реконструкції власного мотиваційного дискурсу на структурному рівні.

Ключові слова: мотивація, мотиваційний дискурс, мотиваційна грамотність, соціальне конструювання, дискурс.

Aktual_probl_psihol 2014, 12(20):131-138 (pdf)

УДК 159.9: 159.94

Ковровський Ю. Г.

Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, Київ

Тренінг «Профілактика професійного вигорання персоналу оперативно-рятувальної служби ДСНС України».

Мова статті: українська

Анотація: У статті представлено теоретичні і практичні результати дослідження проблеми профілактики професійного вигорання в умовах професійної діяльності персоналу Оперативно-рятувальної служби Державної служби України надзвичайних ситуацій, а саме висвітлено результати формувального експерименту, описані особливості розробленого нами тренінгу «Профілактика професійного вигорання персоналу Оперативно-рятувальної служби ДСНС України». Визначений зв'язок з теоретичними підходами до проблем розробки тренінгових програм. Наведено зміст, завдання, обсяг та загальну структуру тренінгу, а також визначені інтерактивні техніки та психологічні вправи, які використовувались при проведенні тренінгу.

Ключові слова: рятувальник, ризиконебезпечна професія, надзвичайна ситуація, професійне вигоряння, тренінг, інтерактивні техніки, формувальний експеримент, профілактика.

Aktual_probl_psihol 2014, 12(20):138-146 (pdf)

УДК 159.922

Кривопишина О. А.

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Львів

Психологічна характеристика психосоціотипу творчої особистості юнацького віку

Мова статті: українська

Анотація: У статті подано результати емпіричного аналізу психологічних особливостей розвитку психосоціотипу творчої особистості юнацького віку; виявлено структурні складові психосоціотипу творчої особистості; проведено констатувальне експериментальне дослідження особливостей розвитку складових психосоціотипу творчої особистості у період юності; експериментально доведено, що особливості формування психосоціотипу творчої особистості залежить від розвитку таких індивідуально – психологічних властивостей, як: високий рівень загальних творчих здібностей, високий рівень розвитку словесно- логічного та наочно-образного типу мислення, особистісна креативність, а саме високий рівень розвитку уяви, складності, допитливості та схильності до ризику, а також здатність особистості перебувати в «Его – стані дитини».

Ключові слова: психосоціотип, творча особистість, креативність, загальні творчі здібності, тип мислення, уява, «Его – стан дитини».

Aktual_probl_psihol 2014, 12(20):147-154 (pdf)

УДК 159.955:373.5(043.3)

Кущ О. С.

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Кременчук

Психологічний механізм парадоксалізації понять як способу мислення в творчій конструктології.

Мова статті: українська

Анотація: Теоретична стаття, присвячена аналізу особливостей психологічного механізму мислення особистості у процесі творчої конструктології, наводиться опис парадоксалізації понять як способу мислення. Проаналізовано теоретичні і емпіричні дослідження мислення у творчій конструктології, що дозволило визначати парадоксалізацію понять як спосіб реалізації особистісно-процесуальної моделі творчого мислення. Вказано, що основними складовими процедурами парадоксалізації понять є генетична класифікація, дивергенція, конвергенція смислу, побудова логічного і топічного висновків. У статті зроблено висновок про те, що у своїй інтеріоризованій формі парадоксалізація понять забезпечує розвиток психологічного механізму самоусвідомлення, що близьке до поняття рефлексії.

Ключові слова: парадоксалізація понять, апорія, діапорема, парадокс, антиномія, антиномія-проблема, рефлексія, логіка, топіка, комбінаторика, особистісно-процесуальна модель мислення.

Aktual_probl_psihol 2014, 12(20):154-164 (pdf)

УДК 159.9:331.101.3

Лещенко О. В.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ

Елементи творчості у професійній діяльності машиніста локомотива

Мова статті: українська

Анотація: Професійна діяльність машиніста локомотива складна та багатогранна, що охоплює декілька процесів, які є взаємопов'язаними та тривають одночасно. Прийняття рішень є важливою частиною професійної діяльності машиніста локомотива в якому значну роль відіграє професійне мислення. Відповідно до умов у яких відбувається професійна діяльність, прийняття рішення буде алгоритмізоване або пошукове. Ефективність прийняття рішення машиністом залежить від багатьох факторів, а саме: рівень розвитку психофізіологічних властивостей, емоційно-вольовий стан працівника, стаж роботи, особливості мислительної діяльності, ситуаційні передумови виконання професійних обов'язків, психологічний клімат в трудовому колективі та локомотивній бригаді тощо.

Ключові слова: професійне мислення, творче мислення, машиніст локомотива, нестандартна ситуація, замисел, стратегія, тактика, професійна діяльність.

Aktual_probl_psihol 2014, 12(20):164-171 (pdf)

УДК 159.9

Мойсеєнко Л. А.

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Івано-Франківськ

Вплив мисленнєвого стилю на характер перебігу процесу розуміння творчої математичної задачі

Мова статті: українська

Анотація: У статті розглядаються питання стосовно психологічної сутності індивідуальних відмінностей процесу розуміння в творчому математичному мисленні. Описані сучасні наукові підходи до питань пов’язаних із психологічною сутністю процесу розуміння. Виокремлено індифікаційні ознаки мисленнєвої діяльності людини в галузі математики. Творче математичне мислення розглядається як паралельний перебіг трьох складових процесів: процесу розуміння, процесу прогнозування та апробаційного процесу.

Проведено аналіз особистісного аспекту процесу розуміння як складового процесу творчого математичного мислення та аналіз стильового підходу до його психологічної оцінки. Обґрунтовується виділення трьох стилів у творчому математичному мисленні та аналізується їх дія у процесі розуміння творчої математичної задачі.

Ключові слова: творче математичне мислення, процес розуміння, особистісний аспект процесу розуміння, стиль математичного мислення.

Aktual_probl_psihol 2014, 12(20): 171-190 (pdf)

UDC159.923.2

Москаленко В. В.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ

Особливості змістовних характеристик структурних компонентів уявлень студентів про соціально успішну людину

Мова статті: українська

Анотація: В статті на основі результатів емпіричного дослідження розглядаються змістовні характеристики окремих компонентів уявлень студентів про соціально успішну людину, показано відмінності змісту когнітивного, афективного та конативного компонентів в залежності від статі. Визначається, що регулятивну функцію цих складових потрібно розглядати відносно структурної цілісності соціального уявлення, яка створюється в результаті особливостей взаємозв’язку і взаємовідносин між собою структурних складових, а також між структурою як системним утворенням із зовнішнім світом людини. Зроблено висновок, що практичне значення аналізу змісту окремих структурних компонентів уявлень студентів про соціально успішну людину полягає в тому, що його можна застосовувати в програмах формування образу соціально успішної людини, спрямованих на вплив на особистість окремих його складових з урахуванням особливостей, визначених в процесі емпіричного аналізу.

Ключові слова: уявлення про соціально успішну людину, структурні компоненти соціальних уявлень, когнітивний компонент, афективний компонент, конативний компонент, гендерні відмінності, студентська молодь, функції цілісної структури уявлень про соціально успішну людину.

Aktual_probl_psihol 2014, 12(20):191-203 (pdf)

УДК 159. 954

Медведева Н. В.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ

Спостережливість як індикатор творчого сприймання

Мова статті: українська

Анотація: У даній роботі представлено дослідження психологічних закономірностей творчого сприймання в руслі єдиної стратегіально-діяльнісної теорії. Зокрема, проаналізовано роль спостережливості у творчому сприйманні. Даний підхід вочевидь подає новий погляд та знаходить своє практичне втілення в межах вивчення проблем психології творчого сприймання. Сприймання, як і інші психічні процеси, розглядається в контексті певних когнітивних процесів. Зокрема, сприймання досліджується у структурі пізнавальних процесів, за допомогою яких людина отримує і осмислює інформацію, відображає об’єктивний світ, перетворюючи його в свій суб’єктивний образ, де відчуття, сприймання, мислення служать нерозривними частинами єдиного процесу відображення дійсності. У процесі пізнання навколишньої дійсності процес сприймання може перейти в спостереження, яке характеризується як цілеспрямоване, планомірне сприймання об’єктів, у пізнанні яких зацікавлена особистість та який є найбільш розвиненою формою свідомого сприймання. Образотворче мистецтво завжди пов’язане з перетворенням реальності в нову форму – це називається перетворюючим баченням, яке в даній роботі аналізується як трансформація сприймання. Особливістю трансформації сприймання є певні закономірності, котрі полягають в актуалізації мисленнєвих стратегіальних дій, які мають прояв у різних типах перетворення.

Ключові слова: образ, перетворююче бачення, спостережливість, спостереження, сприймання, творче сприймання, художнє сприймання, перцепція, творчість, трансформація сприймання, увага.

Aktual_probl_psihol 2014, 12(20):203-213 (pdf)

УДК 159.943

Музика О. Л.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ

Взаємодія потреб і здібностей у розвитку творчо обдарованої особистості

Мова статті: українська

Анотація: У статті обґрунтовується положення про провідну роль потребової сфери людини у становленні певного особистісного типу, зокрема творчо обдарованої особистості. Пропонується авторська класифікація потреб творчо обдарованої особистості. Аналізуються соціальні (у визнанні), когнітивно-творчі (пізнавальна потреба, потреби у розвитку та у творчості), екзистенційні потреби (у суб’єктності, у самоідентичності, у сенсі життя). Особливості задоволення потреби у визнанні, усвідомлені характеристики власних пізнавальних потреб, потреби у розвитку здібностей і власної творчої спрямованості стають для творчо обдарованої особистості основою власної особистісної ідентичності, яку вона постійно вдосконалює і відстоює у житті і в творчості.

Ключові слова: обдарована особистість, творчі здібності, тип особистості, розвиток, потреба у визнанні, пізнавально-творчі потреби, екзистенційні потреби.

Aktual_probl_psihol 2014, 12(20):213-228 (pdf)

УДК 159.9.075

Мул С. А.

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Київ

Психологічна модель готовності офіцера-прикордонника до професійної діяльності

Мова статті: українська

Анотація: В статті розкриваються результати емпіричних досліджень готовності на основі яких вибудовано модель психології готовності офіцера-прикордонника до професійної діяльності, як замкнуту систему, структурні компоненти якої об'єднуються в єдине ціле складними багаторівневими зв'язками і відносинами, які впливають один на одного і визначають кінцеву мету охорони державного кордону – його недоторканість і ефективність прикордонної діяльності. Формування готовності до професійної діяльності проходить через внутрішню рівновагу, мобілізацію досвіду, почуттів, спрямованості професійної діяльності. Готовність особистості офіцера породжує характеристику офіцерів за різними типами психологічної готовності:активного, самодостатнього, виконавського.

Ключові слова: готовність, модель, компонент, блок, діяльність, об’єкт,особистість.

Aktual_probl_psihol 2014, 12(20):228-237 (pdf)

УДК 159.922.7

Мусіяка Н. І.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ

До проблеми оцінкових ставлень у психологічній теорії самосвідомості П. Р. Чамати

Мова статті: українська

Анотація: У статті висвітлено проблему оцінкових ставлень у теорії самосвідомості П. Р. Чамати. Розкрито ґенезу становлення оцінкової та самооцінкової сфери дитини дошкільного та шкільного віку. Здійснено психологічний аналіз становлення оцінкової та самооцінкової сфери у контексті генези самосвідомості дитини. Охарактеризовано змістову та генетичну лінії становлення оцінкових ставлень у структурі самосвідомості. Простежено шляхи появи у дитини здатності до оцінювання та самооцінювання. Розкрито механізм становлення оцінкового ставлення до себе та інших у процесі онтогенезу. Зафіксовано залежність ставлення дитини до самої себе від оцінкового ставлення до неї інших людей. Визначено домінуючу роль оцінкових ставлень на всіх етапах онтогенетичного розвитку людини.

Ключові слова: генеза, ефективність, особистість, оцінка, оцінкові ставлення, самооцінка, самосвідомість.

Aktual_probl_psihol 2014, 12(20):237-245 (pdf)

УДК

Найдьонова Л. М.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ

Психологічні особливості сприймання екранної інформації

Мова статті: українська

Анотація: В статті проаналізовано проблему сприймання екранної інформації, визначено поняття та типи екранної інформації (текстової, графічної, відеоінформації, мультимедійної). Представлено огляд досліджень сприймання екранної інформації в різних галузях та окреслено психологічні особливості такого сприймання. З’ясовано особливості сприймання специфічної і неспецифічної інформації з різних носіїв. Розглянуто принципи побудови інформаційного повідомлення для найбільш ефективного сприймання його з екрану. Визначено перспективні питання для дослідження проблеми, а саме порівняльні аспекти сприймання різних типів інформації з екрану та в реальності, вікові особливості сприймання екранної інформації, дослідження особливостей сприймання інформації за допомогою екранів з різними характеристиками (розмір екрану, технічні особливості пристрою, наявність сенсорного відгуку).

Ключові слова: сприймання, візуальне сприймання, міжособистісне сприймання, екран, екранна інформація.

Aktual_probl_psihol 2014, 12(20):245-255 (pdf)

УДК 159.922.736.4

Опанасюк І. В.

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ

Теоретико-емпіричний аналіз взаємозв’язку складових EQ в старшокласників

Мова статті: українська

Анотація: У статті на основі теоретико-емпіричного аналізу розглянуто змістові характеристики емоційного інтелекту та його складові. Особливий інтерес представляє виокремлений автором старший шкільний вік, який характеризується якісними перетвореннями емоційної сфери старшокласника. Гнучкість усіх психічних процесів, висока сенситивність, інтерес до сфери свого внутрішнього світу є основою свідомого розвитку EQ. Проведено психодіагностику розвитку EQ старшокласників та проаналізовано кореляційні взаємозв’язки між показниками емоційного інтелекту: розуміння своїх і чужих емоцій; управлінням своїми і чужими емоціями; міжособистісним та внутрішньоособистісним аспектом емоційного інтелекту; емоційною поінформованістю; самомотивацією; емпатією; розпізнаванням емоцій в інших.

Ключові слова: емоція, емпатія, самомотивація, внутрішньоособистісний емоційний інтелект, міжособистісний емоційний інтелект, розуміння своїх та чужих емоцій, управління своїми та чужими емоціями, розпізнавання емоцій інших.

Aktual_probl_psihol 2014, 12(20):256-265 (pdf)

УДК 316.35-051: 615.851+159.942.5

Панченко О. А.1, Панченко Л. В.2, Садчікова О. Г.2, Мінакова О. М.2

1Національна академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, Костянтинівка

2Державний заклад «Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр МЗ України», Костянтинівка

Психодіагностика та психокорекція емоційного вигорання у соціальних працівників

Мова статті: російська

Анотація: У роботі наводяться дані психодіагностичного дослідження соціальних працівників Територіального центру соціального обслуговування на наявність емоційного вигоряння. Наведено аналіз отриманих даних. У 18% не діагностовано, у 67% в стадії формування, у 15% синдром емоційного вигорання сформований. За результатами психодіагностичного дослідження розроблений тренінг з профілактики емоційного вигорання для даного контингенту. Тренінг був спрямований на: ознайомлення учасників з поняттями, які характеризують емоційне вигорання; відпрацювання умінь і навичок психологічної саморегуляції і трансформації негативних переживань у позитивний емоційний стан; вміння організовувати свій час для власного саморозвитку.

Ключові слова: емоційне вигорання, соціальні працівники, психодіагностика, психологічний тренінг.

Aktual_probl_psihol 2014, 12(20):266-273 (pdf)

УДК 159.943

Плохіх В. В.

Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського, Одеса

Темпоральний параметр психологічної готовності до екстрених дій

Мова статті: українська

Анотація: Темпоральний параметр психологічної готовності до екстрених дій розглядається як найменший час переміни однієї актуальної настанови на іншу з відповідною зміною структури психологічної системи діяльності реагування на появу об'єкту. За результатами експериментального дослідження, в якому досліджувані вирішували спеціальну задачу, що поєднувала звичайну сенсомоторну реакцію та реакцію вибору, були визначені кількісні значення темпорального параметру в чоловічій та жіночій експериментальних підгрупах. Встановлено значну варіативність темпорального параметру готовності до екстрених дій у підгрупах досліджуваних при відсутності статистично значущих відмінностей у його середніх значеннях між чоловіками та жінками.

Ключові слова: темпоральний параметр, екстрена дія, настанова, час реакції, система діяльності, операціональні психічні механізми.

Aktual_probl_psihol 2014, 12(20):274-283 (pdf)

УДК 159.947.5

Подшивайлов Ф. М.

Інститут обдарованої дитини НАПН України, Київ

Співвідношення мотивації досягнення успіху і мотивації уникнення невдач: від біполярності в теорії до квадріполярності на практиці

Мова статті: російська

Анотація: У статті розглядається сучасна квадріполярна модель мотивації досягнення. На підставі результатів широкого емпіричного дослідження студентства розширюються уявлення про мотиваційні типи. Встановлено, що з квадрі полярною моделлю мотивації досягнення найбільше співвідносяться наступні психологічні характеристики: адаптивність, тривожність, організованість, перфекціонізм, рівень мотивації до навчання. Показані можливості квадріполярної моделі в побудові типології студентів. Здійснено нарис психологічного портрету мотиваційних типів. Намічені перспективи подальшого дослідження: розширення категорій досліджуваних, перевірка впливу статевовікових параметрів або умов навколишнього середовища на формування того чи іншого мотиваційного типу, дослідження можливостей оптимізації деяких психологічних характеристик та багато іншого.

Ключові слова: квадріполярна модель мотивації досягнення, мотиваційна сфера, мотиваційний тип, типологія студентів.

Aktual_probl_psihol 2014, 12(20):284-293 (pdf)

УДК 316.6: 33

Радченко Н. І.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ

Психологічні особливості професійної самодетермінації майбутніх фахівців економічного профілю

Мова статті: українська

Анотація: У статті представлено психологічні особливості професійної самодетермінацїї студентів економічного профілю, пов’язані зі спеціалізаціями у сфері економічної психології, які передбачають самостійне вивчення ними психологічних явищ у виробничих відносинах на основі наукових здобутків соціальної психології, організаційної психології, психології праці та економічної науки. Розглянуто інтегративну самодетермінацію професійного розвитку особистості на основі ідеї ментального архетипу і світоглядного простору народного господарювання як найважливішої системи, яка визначає спосіб, в який суспільство задовольняє матеріальні потреби людей. Наведено основний зміст професійних Я-концепцій, що є чинниками самодетермінації фахівців економічного профілю в майбутньому, які сприяють становленню готовності до самостійної діяльності у професійній сфері в умовах ринкових відносин.

Ключові слова: економічна свідомість, психолого-економічна підготовленість, інноваційне економічне мислення, економічна антиципація.

Aktual_probl_psihol 2014, 12(20):294-302 (pdf)

УДК [159.9:32] (075)

Траверсе Т. М.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Інтуїція у процесі формування гіпотези розв’язку політичних задач

Мова статті: українська

Анотація: У статті розглядається інтуїція як компонент політичного мислення у процесі формування гіпотези розв’язку політичних задач. Динаміка та розвиток інтуїтивної складової у розумінні політики має тенденції та закономірності як у професійному політичному мисленні, так і в мисленні пересічних áкторів. Зокрема спільними властивостями є неусвідомлюваність, згорнутість, раптовість рішень які виникають та безпосередність їх вбачання. Як компонент політичного мислення інтуїція має прояв на різних рівнях розуміння й характеризується тими самими механізмами, що і розуміння.

Ключові слова: політичне мислення, інтуїція, політична задача, професійне політичне мислення, непрофесійне політичне мислення.

Aktual_probl_psihol 2014, 12(20):303-311 (pdf)

УДК 159.9

Третяк Т. М.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ

Творче сприймання інформації учнями за умов її дефіциту

Мова статті: українська

Анотація: Наголошується на тому, що матеріальною оболонкою сприймання умови задачі є трансформація її початкових умов у шукані умови. Формулюються вимоги до експериментальних завдань, які можуть бути реалізовані з метою вивчення впливу несприятливих факторів (дефіциту інформації) на процес сприймання умови творчої задачі. Аналізується діагностичний потенціал задач на вільне конструювання. Розглядаються особливості прояву двох основних типів творчого сприймання учнями інформації при розв’язуванні експериментальної задачі. Перший тип характеризується тенденцією до аналізу досліджуваним умови задачі з позицій технічного конструювання. При цьому перший тип творчого сприймання інформації проявляється на трьох рівнях. При реалізації другого типу творчого сприймання інформації задуми розв’язування задачі будуються не на основі умов, заданих у задачній ситуації, а виходячи із досвіду, знань, умінь, навичок, мотиваційної сфери розв’язуючого задачу, які знаходять проекцію в певних елементах умови задачі. Вихідні умови задачі трансформуються в шукані умови під дією інформаційних впливів на учня із зовнішнього чи внутрішнього світу. Другий тип творчого сприймання інформації проявляється на чотирьох рівнях.

Ключові слова: творче сприймання, задача на вільне конструювання, інформація, початкові умови задачі, шукані умови задачі, стратегія, трансформація інформації, типи та рівні творчого сприймання інформації.

Aktual_probl_psihol 2014, 12(20):312-322 (pdf)

УДК 159.922.6

Філенко І. О.

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Харків

Від адаптації до життєтворчості: дослідження конструкту соціальної креативності

Мова статті: українська

Анотація: Проведено вивчення феномену соціальної креативності у осіб середнього дорослого віку. Визначені показники, що характеризують аспекти творчої поведінки суб’єктів в процесах подолання складних соціальних ситуацій. Досліджені зв’язки між компонентами креативності та психологічними характеристиками осіб, які пов’язані з особливостями їхньої соціально-психологічної адаптації. Визначено, що конструкт соціальної креативності може бути представлений трьома компонентами – позитивна емоційно-діяльнісна залученість, переконаність в можливості контролю, інсайт, - які також є східними з базовими характеристиками автотелічних осіб, що мають здібності реалізовувати в своїй діяльності стан потоку.

Ключові слова: соціальна креативність, життєстійкість, залученість, внутрішній контроль, інсайт, автотелічна особистість.

Aktual_probl_psihol 2014, 12(20):323-335 (pdf)

УДК 159.922

Чеботова Я. В.

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Харків

Креативність як особистісна характеристика студента-дизайнера

Мова статті: українська

Анотація: В статті проаналізовано сутність поняття «креативність» в вітчизняній та зарубіжній психологічній літературі, виявлено складові творчого потенціалу особистості. Відмічається, що креативність є суттєвою складовою характеристики готовності особистості студента-дизайнера до творчого процесу. Успішність творчої діяльності в сфері дизайну передбачає сформованість психологічних процесів здатних забезпечити вирішення специфічних творчих задач найбільш продуктивними методами. Показано, що робота передбачає теоретичне та експериментальне дослідження структури креативного процесу в дизайні, розробку навчально-методологічних матеріалів на основі отриманих емпіричних даних. Методи активізації творчого процесу в дизайн-проектуванні суттєво підвищують його креативність та продуктивність і впливають на рівень сформованості умов психологічної готовності до творчої діяльності наприкінці навчання.

Ключові слова: креативність, творчість, особистість, дизайн, проектування, інновації.

Aktual_probl_psihol 2014, 12(20):336-341 (pdf)

УДК 159.922.4

Шапаренко Ю. В.

Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ

Теоретичні засади дослідження етнічної самосвідомості в зарубіжній соціальній психології

Мова статті: українська

Анотація: Стаття присвячена розгляду поняття етнічної самосвідомості як головної ознаки та умови існування етнічної групи. У статті обґрунтовано необхідність дослідження феноменів «етнічності», «етнічної самосвідомості» та «етнічної ідентичності» в контексті сучасних зарубіжних підходів. Розкрито сутність етнічної самосвідомості як соціально-психологічного феномену в сучасному полікультурному просторі. Опрацьовано теоретико-методологічні засади вивчення етнічної самосвідомості, що склало підґрунтя для визначення параметрів емпіричного дослідження. Здійснено категоризацію поняття «етнічної самосвідомості» шляхом зіставлення з суміжними поняттями «етнічність» та «етнічна ідентичність», які дозволяють краще зрозуміти її сутність. Представлено структуру етнічності в сукупності емоційно-вольового, когнітивного та поведінкового компонентів. Визначено можливість етнічних змін під впливом індивідуальних, економічних та політичних чинників.

Ключові слова: етнічна самосвідомість; етнічність; етнічна ідентичність; самокатегорізація; етнічна група; етнічні кордони; соціальна група; соціально-психологічна група; соціальні відносини; соціокультурний контекст.

Aktual_probl_psihol 2014, 12(20):342-350 (pdf)

УДК 159.9.072.43: 378.147

Шаркова С. Ф.

Національна металургійна академія України, Дніпропетровськ

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ

Результати впровадження комплексної програми розвитку полікультурної компетенції особистості в процесі оволодіння навиками іноземної мови

 

Мова статті: українська

 

Анотація: В статті підкреслюється важливість врахування полікультурного аспекту в навчальному процесі. Автором запропонована програма розвитку полікультурної компетенції особистості в ході оволодіння навиками іноземної мови. В статті представлені результати експериментального дослідження, проведеного в багатокультурних за складом групах студентів. Проаналізовані особливості розвитку комунікативно-соціальних навичок студентів контрольних та експериментальних груп за такими параметрами, як тип і спрямованість реакцій, коефіцієнт конформності. Виявлені відмінності між представниками різних країн. Зроблено висновок про важливість розвитку потреби в творчій діяльності, що передбачає здійснення дослідницької активності, в рамках чого процес засвоєння іноземної мови „виводиться у тінь” в акт соціальної взаємодії.

Ключові слова: полікультурна група студентів, навчання іноземній мові, полікультурна компетенція, психосоціальний розвиток, типи реакцій, спрямованість реакцій, коефіцієнт конформності.

Aktual_probl_psihol 2014, 12(20):350-358 (pdf)

 

УДК 316.28 : 159.943.7 – 057.875 (045)

Шатило Ю. П.

Національний авіаційний університет, Київ

Діагностика комунікативних навичок ведення переговорів у студентів-міжнародників

Мова статті: українська

Анотація: У статті виділено компоненти структури комунікативних навичок ведення переговорів у студентів-міжнародників, враховуючи специфіку ділових переговорів. Представлено систему методів та методик для діагностики рівня розвитку комунікативних навичок ведення переговорів та результати емпіричного дослідження, які відображають рівень розвитку навичок ведення переговорів у студентів-міжнародників.

Ключові слова: комунікативні навички ведення переговорів, структурні компоненти, студенти-міжнародники, констатуюча діагностика.

Aktual_probl_psihol 2014, 12(20):358-366 (pdf)