Актуальні проблеми психології. Том 3, випуск 10 – 2015

Анотації та відомості про авторів

 Зміст

УДК 159.964.3

 

Кісарчук З. Г.

 

Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, Київ.

 

Теоретичні та технологічні аспекти застосування сучасних методів психодинамічної парадигми у вітчизняних соціокультурних умовах

 

Мова статті: українська

 

Анотація: В статті розглядаються передумови для поширення у вітчизняному психотерапевтичному просторі сучасних методів психодинамічного напряму, а також особливості застосування одного із таких методів — кататимно-імагінативної психотерапії. На основі результатів емпіричного дослідження наводяться дані, які свідчать про адекватність використання даного методу у вітчизняних умовах, культуральну специфіку, яка при цьому виявляється, та про тенденції до певної модифікації його принципів і технік відповідно до цієї специфіки.

Ключові слова: сучасні методи психодинамічної парадигми, кататимно-імагінативна психотерапія (КІП, символдрама), соціокультурний контекст, культуральна специфіка.

Aktual_probl_psihol 2015, 6(10): 5-20 (pdf)

 

 

УДК 159.964.3

 

Лазос Г. П.

Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, Київ.

 

Соціокультурні особливості застосування кататимно-імагінативної психотерапії в психокорекційній роботі з підлітками

 

Анотація: У статті наведено результати дослідження особливостей застосування кататимно-імагінативної психотерапії в психокорекційній роботі вітчизняних фахівців із підлітками. Проаналізовано характерні тенденції образних репрезентацій вітчизняних підлітків, пов’язаних із дитячо-батьківськими стосунками, та виявлено їхню специфіку порівняно з результатами західних досліджень (на прикладі тесту-мотиву «Три дерева»). Окреслено попередні ідеї щодо відповідних технологій застосування кататимно-імагінативної психотерапії в психокорекційній роботі з підлітками.

 

Ключові слова: підліток, емоційна сфера, соціокультурна специфіка, кататимно-імагінативна психотерапія (КІП, символдрама), малюнкові тести, образні репрезентації, інтерпретація, символ.

 

Aktual_probl_psihol 2015, 6(10): 21-42 (pdf)

УДК. 159.964.3

 

Омельченко Я.М.

 

Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, Київ.

 

Вплив характеристик внутрішніх об’єктів шлюбних партнерів на особливості стосунків у родині та стратегію психотерапевтичної допомоги сім’ї.

 

Анотація: Статтю присвячено викладу результатів дослідження феномену зрілих стосунків у сучасних родинах та формування стратегії психотерапевтичної допомоги сім’ям у рамках психодинамічної парадигми. Визначено типові фруструючі обставини у респондентів на різних стадіях їхнього раннього розвитку, які можуть позначатися на якості актуальних стосунків. Описано характеристики внутрішніх об’єктів шлюбних партнерів. Викладено особливості психотерапевтичної допомоги сім’ям, з огляду глибинної психодинаміки стосунків.

Визначено такі поняття як особистісна зрілість, зрілі стосунки, об’єкт, первинні об’єкти.

 

Ключові слова: особистісна зрілість, зрілі стосунки, здатність до зрілих стосунків, подружні стосунки, характеристики внутрішніх об’єктів, типові фруструючі ситуації, стратегія психотерапевтичної допомоги.

Aktual_probl_psihol 2015, 6(10): 42-59 (pdf)

 

 

УДК. 159.964.3

 

Юрченко Т. П.

 

Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, Київ.

 

Сучасна вітчизняна психотерапевтична практика: дійсність та можливості.

 

Анотація: Ця стаття освітлює результати емпіричного дослідження сучасної вітчизняної психотерапевтичної практики з точки зору її дійсності. Акцент ставиться на концептуальні та методологічні завдання, що виникають в нинішніх соціокультурних умовах. Розкрито значення персоналістичного підходу, вкоріненого у вітчизняній філософській традиції, як однієї з можливостей для сучасної психотерапії відповідати духу часу.

 

Ключові слова: : сучасна соціокультурна ситуація, екзистенціальна криза, особа, розвиток, свобода, творчість, персоналістичний підхід в психотерапії.

 

Aktual_probl_psihol 2014, 3(10): 59-74 (pdf)

 

 

УДК. 159.964.3

 

Демидюк Н. П.

 

Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, Київ.

 

Соціокультурна специфіка роботи із сімейним міфом засобами системного підходу

 

Анотація: Ідея статті полягає в необхідності проаналізувати зв’язок між соціокультурною трансформацією системного підходу у вітчизняних умовах, якою є індивідуальний формат роботи з сім’єю, та особливостями національного менталітету, які відтворюються у найбільш характерних для проблемної сім’ї сімейних міфах.

 

Ключові слова: системний підхід, особливості системних дисфункцій, український менталітет, сімейний міф.

 

 

Aktual_probl_psihol 2015, 6(10): 74-89 (pdf)

 

 

 

УДК. 159.923.2

 

Гурлєва Т. С.

 

Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, Київ.

 

Особливості психологічної допомоги вітчизняному клієнту в опануванні смислом особистісного існування в рамках екзистенційно-гуманістичного підходу

 

Анотація: Представлений аналіз наукової літератури з проблеми психологічної допомоги людині в опануванні смислом особистісного існування на основі екзистенційно-гуманістичного підходу. Обговорюються результати методу семантичного диференціалу, які представляють взаємозв’язки між такими екзистенційно-гуманістичними поняттями, як «Совість», «Відповідальність», «Духовність», «Високий смисл життя» та ін. Описані особливості діалогу між психологом і клієнтом як умови для відкриття людиною смислу власного існування та перспектив особистісного розвитку в сучасних вітчизняних реаліях.

Ключові слова: смисл особистісного існування, особистісний розвиток, екзистенційно-гуманістичний підхід, метод семантичного диференціалу, діалог як умова і метод психологічної допомоги

 

Aktual_probl_psihol 2015, 6(10): 89-110 (pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УДК. 159.923.2

 

Плескач Б. В.

 

Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, Київ.

 

Роль соціально-економічних факторів у психологічному становленні людини

 

Анотація: Стаття присвячена результатам пілотажного дослідження стосовно впливу сучасних соціально-економічних факторів на особливості розвитку підростаючого покоління. Показується, що соціальні умови життя впливають на психологічний розвиток через: батьків, чий стиль поводження в сім'ї та ставлення до дитини пов'язаний з соціально-економічною ситуацією; оцінку та сприйняття соціальних умов молодими людьми. Описана роль соціально-економічних умов в розвитку депресивних рис, потреби в афіляції та соціальної пасивності. Уточнюється інструментарій дослідження.

Ключові слова: матеріальний достаток, достойна праця, якість життя, психологічний розвиток, особистісні риси.

 

Aktual_probl_psihol 2014, 3(10): 110-129 (pdf)

 

 

 

 

УДК. 159.923

 

Журавлева Н.Ю.

 

Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, Київ.

 

Соціокультурна специфіка роботи з феноменом переживання в ситуації життєвого вибору (екзистенційно-гуманістичний підхід).

 

Анотація: Стаття присвячена дослідженню впливу особливостей українського етнотипу на специфіку використання засобів екзистенційно-гуманістичного підходу в психотерапевтичній роботі з феноменом переживання в ситуації життєвого вибору. Обгрунтовується доцільність посилення вектора усвідомлення емоційних станів у спектрі переживання українського клієнта, що зустрічається з труднощами пошуку і прийняття життєво важливих рішень.

Ключові слова: психотерапія, екзистенційно-гуманістичний підхід, переживання, життєвий вибір, соціокультурний контекст, український етнотип.

 

Aktual_probl_psihol 2014, 3(10): 129-148 (pdf)

 

 

 

 

 

УДК. 159.923.2

 

Данилевський І. А.

 

Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, Київ.

 

Інтерперсональний підхід до психотерапевтичної допомоги у посттравматичному суспільстві

 

Анотація: Статтю присвячено аналізу характерних соціокультуральних рис сучасного українського суспільства. Особливу увагу приділено темі травми та посттравматичному статусу. Розглянуто специфіку застосування інтерперсональної психотерапії у роботі з травмою.

 

Ключові слова: суспільство споживання, травма, інтерперсональна (міжособова) психотерапія, ідеальна комунікація.

 

Aktual_probl_psihol 2014, 3(10): 148-156 (pdf)

 

 

 

 

УДК. 159.964

 

Костіна Т.О.

 

Академія муніципального управління, Київ.

 

Зміст корекційно-розвивальної програми з підвищення рівня усвідомлення суб`єктом наявних сценарних проявів

 

Анотація: У статті представлено зміст корекційно-розвивальної програми з підвищення рівня усвідомлення суб`єктом наявних сценарних проявів. Надано перелік та опис вправ, реалізація яких сприяє підвищенню рівня самоусвідомлення особистості. Кожна вправа вміщує мету та детальну інструкцію, що оптимізує процес використання представленої корекційної програми.

 

Ключові слова: автономія, життєвий сценарій, корекційно-розвивальна програма, самоусвідомлення, усвідомлення.

 

Aktual_probl_psihol 2014, 3(10): 157-169 (pdf)

 

 

 

 

УДК. 159.964.3

 

Манілов І. Ф.

 

Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, Київ.

 

Психотерапевтична подорож наодинці: базові положення

 

Анотація: Визначено та систематизовано базові положення авторської методики психотерапевтичної допомоги – Психотерапевтичне подорожування наодинці (ППН). Показано, що використання даних положень є необхідною умовою досягнення позитивного психотерапевтичного ефекту. Визначено роль психотерапевта у підготовці клієнта до ППН. Встановлено, що при реалізації ППН необхідно активно використовувати сугестію.

 

Ключові слова: психотерапевтичне подорожування наодинці; психотерапевтичний вплив; сугестія.

 

Aktual_probl_psihol 2014, 3(10): 169-182 (pdf)

 

 

 

 

УДК. 159.923

 

Пліш Г. Й.

 

Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, Київ.

 

Просодична організація професійного мовлення психолога-консультанта

 

Анотація: Стаття присвячена проблемі просодичної організації мовлення психолога-консультанта. Розглядається поняття «просодика», компоненти просодики. Аналізуються уявлення про голос у різних психотерапевтичних підходах. Окреслюються перспективи дослідження просодичної організації мовлення психотерапевтів за методом символдрами.

 

Ключові слова: просодика,інтонація, просодична організація мовлення психотерапевта, ефективність психотерапії, символдрама.

 

Aktual_probl_psihol 2014, 3(10): 183-198 (pdf)

 

 

 

 

УДК. 159.923

 

Радзівіл К. П.

 

Уманського державного педагогічного університету імені П.Тичини

 

Професійні очікування майбутніх психологів в контексті життєвого шляху та особистісні передумови їх формування

 

Анотація: В статті здійснено теоретичний огляд та аналіз наукової літератури психодинамічного напрямку під кутом проблеми професійних очікувань майбутніх психологів та визначено особистісні передумови їх формування.

 

Ключові слова: професійні очікування, життєвий шлях, образ «Я», самопізнання.

 

Aktual_probl_psihol 2014, 3(10): 198-210 (pdf)

 

 

 

УДК. 159.964.

 

Мугаль С. О .

Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, Київ.

 

Психолого-педагогічна характеристика дітей із затримкою

психічного розвитку

 

Анотація: У статті розглядаються сучасні тенденції щодо комплексного вивчення затримки психічного розвитку як специфічної аномалії дитячого розвитку. Також висвітлені питання щодо виховання, навчання та психологічного супроводу дітей із затримкою психічного розвитку. Подається огляд та аналіз особливостей розвитку вищих психічних функцій у дітей із затримкою психічного розвитку.

 

Ключові слова: затримка психічного розвитку, вищі психічні функції, особливості розвитку дітей.

 

Aktual_probl_psihol 2014, 3(10): 210-224 (pdf)