Актуальні проблеми психології, Том 3, Випуск 14 – 2018

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

 Зміст випуску


УДК 152.22

Яковенко С. І.

доктор психологічних наук, професор, перший проректор; Київський інститут сучасної психології та психотерапії, Київ, Україна.

Мова статті: українська

Психологічна допомога населенню України як предмет наукових пошуків

Анотація. Значна частина психологічних проблем населення країни залишаються поза увагою кількох відомчих психологічних служб, для яких пріоритетними є інтереси відомств, а не їхніх працівників й членів їх родин. Практикуючі психологи, чисельність яких невпинно зростає, намагаються заповнити існуючі прогалини щодо запиту на психологічну допомогу, але якість наданих ними послуг подеколи сумнівна через брак науково-методичних розробок, відсутність ліцензування фахівців та дієвого контролю за їх діяльністю. Диплом, вчений ступінь чи наявність сертифікатів про проходження тренінгів чи майстер-класів не гарантують клієнтам вирішення їх проблем, які не вирішувалися роками. Цим користуються авантюристи й відверті шахраї. Аналіз тематики дисертаційних досліджень та спроб впровадження їх результатів у практику свідчить про необхідність удосконалення планування роботи спеціалізованих рад та координації зусиль дослідників, підвищення вимог до актуальності тем кваліфікаційних робіт та рівня їх практичного використання.

Ключові слова: відомчі психологічні служби; науково-організаційне, навчально-методичне та кадрове забезпечення практичної психології, якість психологічної допомоги громадянам.

Список використаних джерел

1. Закон України «Про соціальні послуги» // Електронна адреса: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/966-15.

2. Максименко С.Д. Особистість як суб’єкт подолання життєвих криз // Особистість як суб’єкт подолання кризових ситуацій: психологічна теорія і практика : монографія / за ред. С.Д. Максименка, С.Б. Кузікової, В.Л. Зливкова. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – С. 9-19.

3. Мороз Л.І., Яковенко, С.І. (). Професійне-психологічний тренінг: підручник. – Київ: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2011 – 252 с.

4. Наконечна М.М. Допомога іншому як психологічний засіб розвитку особистості: автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.01; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – К., 2009. – 19 с.

5. Оніщенко Н.В. Екстрена психологічна допомога постраждалим в умовах надзвичайної ситуації: теоретичні та прикладні аспекти : монографія . – Харків: Вид-во «Право», 2014. – 584 с.

6. Панок В.Г. (наук. ред.). Психологічна служба : підручник. К.: Ніка-Центр, 2016. – 362 с.

7. Світова гібридна війна. Український фронт. Монографія / за заг. ред. В.П. Горбуліна. – К.: НІСД, 2017. – 496 с.

8. Яковенко С.І., Лисенко В. І. Соціально-психологічна допомога при надзвичайних ситуаціях та критичних інцидентах; К.: НАН України, Ін-т соціології, Центр соц. експертиз і прогнозів, 1999. – 224 с.

9. Яковенко С.І. Психологія в силових структурах України /Psychology in security forces of Ukraine // International Journal of Education&Development. Issue 2. Psychology / Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukrainian Association of Educational and Developmental Psychology. – Co-publ. : Publishing office: Accent Graphics Communications – Hamilton, ON, – 2017. – C. 63-67.

10. Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using the maticanalysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77–101. doi: 10.1191/1478088706qp063oa.

11. Cuijpers, P., Brännmark, J. G. & van Straten, A. (2008). Psychological treatment of postpartumdepression: a meta-analysis. Journal of Clinical Psychology, 64(1), 103–118. doi: 10.1002/jclp.20432.

 

Aktual_probl_psihol 2018, 3(14): 8-25 (pdf)


 

УДК 159.964.22 + 564.62 + 615.851

Лазос Г. П.

кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії консультативної психології і психотерапії Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Київ, Україна

Мова статті: українська

Резільєнтність: концептуалізація понять, огляд сучасних досліджень.

Анотація. Стаття розглядає феномен резільєнтності, різні підходи до концептуалізації та визначення поняття резільєнтності. У статті описано основні дослідження цього феномену, проаналізовано їх через призму основних завдань, постулатів і результатів чотирьох хвиль досліджень резільєнтності, кожна з яких мала свою спрямованість, методологію та концепцію. Приділено увагу також історії розвитку концепції резільєнтності, перших досліджень, що призвели до виокремлення цього феномену в психології, а також діагностичному інструментарію вимірювання рівня та різних аспектів резільєнтності.

Ключові слова: резільєнтність, фактори ризику, захисні фактори, фактори уразливості, модель, психотехнологія, дослідження.

Список використаних джерел

1. Ваништендаль С. «Резильентность» или оправданные надежды. Раненный, но не побежденный. – Електронний ресурс : https://studfiles.net/preview/5582162/. – назва з екрану

2. Леонтьев Д. А., Рассказова Е. И. Тест жизнестойкости. – М.: Смысл, 2006 – 63с.

3. Леонтьев Д. Многоуровневая модель взаимодействия с неблагоприятными обстоятельствами : от защиты к изменению / Д. Леонтьев // Материалы ІІІ Международной конференции. Кострома, 26-28 сент., 2013. – с. 258-261

4. Мадди С. Смыслообразование в процессе принятия решений / Сальваторе Р. Мадди // Психологический журнал. – Т.26, № 6. – 2005. – с.87-99

5. Махнач А.В. Жизнеспособность как междисциплинарное понятие / А. Махнач // Психологический журнал. – 2013. – Т. 34. – №5. – с.69-84

6. Опросник «SACS» (С. Хобфолл). – Електронний ресурс. – http : //pksuvu.ru/sites/default/files/course_materials/Metodika_SACS.pdf . – назва з екрану.

7. Рыльская Е. Психологическая структура жизнеспособности человека: синергетический аспект / Е. Рыльская // Известия Российского государственного педагогического унив-та А. И. Герцена. – 2011. – №142. – с.72-83

8. Титаренко Т. М. Життєстійкість особистості: соціальна необхідність та безпека : [навч. посіб.] / Титаренко Т. М., Ларіна Т. О. – К. : Марич, 2009 – 105 с.

9. Хамініч О.М. Апробація CommunityResilienceModelTM у роботі зі сприяння психологічній стійкості молоді з розлучених сімей / Актуальні проблеми психології. – Т.1, вип. № 46. – С. 128-134

10. Хамініч О.М. Резільєнтність: життемтійкість, життєздатність або резільєнтність? / О.М. Хамініч // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Психологічні науки”. – Вип. 6, Т. 2, 2016. – С. 160-165

11. Baruth K.E., Carrol J.J. A formal assessment of resilience : The Baruth Protective factors inventory / // The Journal of individual psychology, 2002. – #58. – PP. 235 – 244.

12. Benson P.L. All kids are our kids. – Minneapolis: Search Institute, 1997

13. Bernard B. Turning it around for all youth: from risk to resilience. – Launceton, Tasmania; Resiliency Associates and Global Learning Communities, 1997.

14. Bolton K. Тhe development and validation of the resilience protective factors inventory: a confirmatory factor analysis / Kristin Whitehill Bolton. — University of Texas at Arlington, 2013. – 118 p.

15. Bonnano G. A. Loss, trauma, and human resilience: have we underestimated the human capacity to thrive after extremely aversive events?. // American psychologist. – 2004. - # 59. – p.21

16. Connor K.M., Davidson J. R. Development of a new resilience scale: the Connor-Davidson Resilience Scale. // Depression and Anxiety. 2003. - # 18. – p.76

17. Davidson J., Payne V., Connor K. Trauma, resilience, and saliostasis: Effects of treatment in post-traumatic stress disorder // International Clinical Psychopharmacology. – 2005. - # 20. – pp. 43-48.

18. Fergus S., Zimmerman M.A. Adolescent resilience: a framework for understanding healthy development in the face of risk. // Annual review of Public Health. – 2005. - #26. - p. 399.

19. Germezy N., Masten A. The study of stress and competence in children: a building block for developmental psychopathology. // Child development. – 1984. – # 55. – p. 97 -111.

20. Hellerstein D. How I can become resilient // Heal Your Brain. Електронний ресурс. – http: / www. psychologyto-day.com/blog/ heal-your-brain. – Назва з екрану

21. Hjemdal O., Friborg O. A new scale for adolescent resilience : Grasping the protective resources behind healthy development / O. Hjemdal та ін. // Measuring and Evaluation in Counselling and Development. – 2006. – N.39. – pp. 84-96.

22. Lepore S. J., Revenson T. A. Resilience and posttraumatic growth: Recovery, resistance, and reconfiguration // In L. G. Calhoun, & R. G. Tedeschi (Eds.), Handbook of posttraumatic growth, research and practice. – Mahwah, NJ: Routledge, 2006. – pp. 24-46.

23. Lifton R. The protean self: human resilience in an age of fragmentation. – New York: Basic books, 1994.

24. Luthar S.S. The construct of resilience: A critical evaluation and guidelines for future work / S.S. Luthar, D. Cicchetti, B. Becker // Child development. – 2000. – #71. – p.543-562

25. Masten A. Ordinary magic: resilience in development / Ann Masten. — New York: The Gulford press, 2014. – p.308

26. Masten A. Resilience in children threatened by extreme adversity : frameworks for research, practice, and translational synergy / Ann Masten // Developmental Psychopathology. – 2011. – 23. – pp. 493-506.

27. Neman R. APA’s resilience initiative. // Professional psychology : research and practice. – 2005. - # 36. – p. 227.

28. Nemeth D., Olivier T. Innovative approaches to individual and community resilience: from theory to practice / Darlyne G. Nemeth and Tracy W. Olivier. – Academic Press, 2018. – 167 p.

29. Pangallo А. Resilience through the lens of interactionism : a systematic review / A. Pangallo, L. Zibarras, P. Flaxman, R. Lewis // Psychological assessment, 27 (1). – American Psychological Association, 2015. – PP. 1-20.

30. Richardson G. E., Neiger B., Jensen S., Kumpfer K. The resiliency model // Health Education. – 1990. – N. 21. – pp. 33-39.

31. Richardson G. The metatheory of resilience and resiliency / Glenn E. Richardson // Journal of clinical Psychology. – 2002. – Vol. 58 (3). – pp. 307-321. – DOI 10.1002 / jclp. 20020

32. Rutter M. Resilience in the face of adversity: protective factors and resistance to psychiatric disorder // British Journal of Psychiatry. – 1985. – # 147. – p.598-611.

33. Sadler-Gerhardt C., Stevenson D. When it All Hits the Fan: Helping Counsellors Build Resilience and Avoid Burnout / Claudia J. Sadler-Gerhardt and Davia L. Stevenson // Paper based on a program presented at the 2011 ACES conference, Nashville, TN, October 27. – Електронний ресурс: http://www.counseling.org/library/

34. Smith-Osborn A., Bolton K. A systematic review of instruments of instruments designed to measure resilience across the life course / A. Smith-Osborn, K. Bolton // Journal of evidence based social work. Manuscript accepted for publication. – 2013.

35. Southwick S., Charney D. Resilience. The Science of Mastering Life`s Greatest Challenges / Steven M. Southwick, Dennis S. Charney. – Cambridge University Press, 2016. – 230 p.

36. Tedeschi, R.G., & Calhoun, L.G. (2004). Posttraumatic growth: Conceptual foundations and empirical evidence // Psychological Inquiry. – №15. – 2004. – рр. 1-18.

37. Wagnild G.M., Young H.M. Development and psychometric evaluation of the Resilience Scale. // Journal of Nursing Measurement. – 1993. - # 1, p.165

38. Werner E., Smith R. Overcoming the odds: high risk children from birth to adulthood. – Ithaca, New York: Cornell University Press, 1992.

39. Werner E.E. Vulnerable but invincible: A longitudial study of resilient children and youth. – New York : McGrow – Hill.

 

Aktual_probl_psihol 2018, 3(14): 26-64 (pdf)


 

УДК 364.62-47-058.6(072)

Міщук С. С.

науковий кореспондент лабораторії консультативної психології та психотерапії Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України; директор представництва Міжрегіонального інституту гештальт-терапії та мистецтва, м. Вінниця, Україна.

Мова статті: українська

Згуртування як провідна умова подолання психотравми: традиційний та сучасний контексти

Анотація. В статті розглянуто феномен згуртування у контексті традиційної культури та різноманітних колізій, що існують у сучасному суспільстві. Розкрито сутність основних соціально-економічних, психологічних тенденцій, які формують відокремлений, усамітнений стиль людського існування. Окреслено проблему втрати соціальних навичок комунікації, які сприяють згуртуванню, а також екологічного культурного контексту проживання людиною власних почуттів, особливо пов’язаних з негативним досвідом. Показано значення почуття приналежності до спільноти, як передумову подолання наслідків впливу травмівних обставин.

Ключові слова: психотравма, згуртування, відчуження, усамітнення, почуття приналежності, соціокультурне підґрунтя, тілесно-динамічні ігри

Список використаних джерел

1. Балакірєва О.М. Куріння, вживання алкоголю та наркотичних речовин серед підлітків, які навчаються: поширення й тенденції в Україні : За результатами дослідження 2015 року в рамках міжнародного проекту «Європейське опитування учнів щодо вживання алкоголю та інших наркотичних речовин – ESPAD» / О. М. Балакірєва (кер. авт. кол.), Т. В. Бондар, Ю. Ю. Приймак, Д. М. Павлова, О. В. Василенко, О. Т. Сакович, С. З. Сальніков, С. В. Сидяк, Ю. Б. Юдін, Н. С. Нахабич. – К. : Поліграфічний центр «Фоліант», 2015. – 200 с.

2. Бондаренко М., Бабенко С., Боровський О. Соціальна згуртованість в Україні (досвід аплікації методики Bertelsmann Stiftung до даних Європейського Соціального Дослідження)/ М.Бондаренко, С.Бабенко, О. Боровський//Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія, №1(8)/2017. – К., 2017. – с.58-65;

3. Глизерин М. Разобщённость людей на фоне единства всего мирового сообщества [Електронний ресурс]/ режим доступа: http://www.kabbalah.info/rus/content/view/frame/102968?%2Frus%2Fcontent%2Fview%2Ffull%2F102968&main&fbclid=IwAR1fUnfd693HJ727O2zVNLA4EnfLfbjxqZmtK2hRDdOpFPOuO9f3QG8E5go – Назва з екрану.

4. Мацьоха Т. Інтернет-залежність української молоді: сучасний стан проблеми [Електронний ресурс]/ режим доступу: https://commons.com.ua/uk/internet-zalezhnist/?fbclid=IwAR0BS-t-FdGkmRNJowmmLXzz37LyLEg--v-8eU8V03igA0ftEKn1PphCn5Y – Назва з екрану.

5. Міщук С.С. Тілесна терапія як засіб опрацювання дитячих психотравм/Сергій Міщук// Психологічна допомога дітям у кризових ситуаціях: методи і техніки: методичний посібник / З.Г. Кісарчук, Я.М. Омельченко, І.М. Біла ... Г.П. Лазос ; за ред. З.Г. Кісарчук. – К., 2016. – с.33-59;

6. Полыгаева, Д., 2015. «Новые затворники: Почему молодые люди выбирают жизнь в четырёх стенах». [Електронний ресурс] / режим доступа: https://www.the-village.ru/village/city/ustory/226427-hikki - Назва з екрану.

7. Сitizenship, cohesion and solidarity / [ed. by N. Johnson]. – London: The Smith Institute, 2008. – 91 p.

8. Concerted development of social cohesion indicators : methodological guide /Strasburg: Council of Europe, 2005. – 234 p. – Access mode: www.coe.int/t/dg3/socialpolicies/socialcohesiondev/guide_en.asp

 

Aktual_probl_psihol 2018, 3(14): 64-77 (pdf)


 

УДК 159.9:070

Литвиненко Л. І.

науковий співробітник, психолог-консультант лабораторії консультативної психології та психотерапії Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, керівник Кризового центру медико-психологічної допомоги, м. Київ, Україна.

Мова статті: українська

Інтегративна модель в роботі з проявами ПТСР у ветеранів та військовослужбовців

Анотація. У статті представлено осмислення і узагальнення емпіричного досвіду психологічної допомоги травмованим військовослужбовцям та ветеранам, які зазнали впливу травматичних подій і потерпають від проявів посттравматичного стресового розладу. Процедура надання психотерапевтичної допомоги із врахуванням специфіки і особливостей стресових чинників має бути логічно впорядкованою, технологічно забезпеченою і такою, що має чітко виписаний протокол інтервенцій; робота з травматичними переживаннями повинна проводитися паралельно як з самим постраждалим так і з близьким оточенням, яке допомагає відновити природню систему самозцілення та відновлення відчуття власної цінності.

Ключові слова: посттравматичний стресовий розлад (ПТСР), психологічна підтримка, медико-психологічна реабілітація, інтегративна модель, рефлекс придушення, зона прихованих переживань, «повторне достатньо хороше батьківство».

Список використаних джерел

1. Іванов Д. А. Психолого-психіатричні аспекти миротворчої діяльності. Психічні розлади у військовослужбовців: клініка, діагностика, лікування, психопрофілактика, реабілітація.- Чернівці, 2007.- 424 с.

2. Кадыров Р. В. Посттравматическое стрессовое расстройство (PTSD): состояние проблемы, психодиагностика и психологическая помощь: учебное пособие / Р. В. Кадыров. — СПб. : Речь, 2012. — 448 с.

3. Кочунас Р. Основы психологического консультирования: М.: Академический проект, 1999. – 240 с.

4. Психотерапия — что это? Современные представления/Под ред. Дж.К. Зейга и В.М. Мьюниона / Пер.с англ. Л.С. Каганова. — М.: Независимая фирма “Класс”, 2000. — 432 с.

5. Литвиненко Л. І. Актуальні проблеми психології Т. ІІІ : Консультативна психологія і психотерапія: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / За ред. Максименка С. Д. — Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України; — Вінниця : ФОП Рогальська І. О., 2017. — Вип. 13. Консультативна психологія і психотерапія. — С. 92-112. — 264 с.

6. Литвиненко Л. І. Медико-психологічна реабілітація військовослужбовців // Психологічна допомога особистості в кризових соціокультурних умовах : тези Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 29-30 жовтня 2015 року) /за наук. редакцією С.Д.Максименка, З.Г.Кісарчук. – К. : ТОВ “Видавництво “Логос”. – с. 54-58.

7. Малкина-Пых И. Г. Экстремальные ситуации / И. Г. Малкина-Пых. — М. : Изд-во Эксмо, 2005. — 960 с.

8. Михайлов Б.В., Чугунов В.В., Казакова С.Є. та ін. Посттравматичні стресові розлади: Навчальний посібник / Під заг. ред. проф.

Б.В. Михайлова.- Х. : ХМАПО, 2013. – 224 с.

9. Мюллер М. Якщо ви пережили психотравмуючу подію / Мартіна Мюллер. — Львів: Видавництво Українського католицького університету, Свідчадо, 2014. — 120 с.

10. Психологічна допомога постраждалим внаслідок кризових травматичних подій: методичний посібник / З. Г. Кісарчук, Я. М. Омельченко, Г. П. Лазос, Л. І. Литвиненко… Царенко Л. Г.; за ред. З. Г. Кісарчук. — К. : ТОВ Видавництво “Логос”. – 207 с.

11. Психологія поведінки на війні: практичний порадник. Навчальний посібник / колектив авторів; за заг. ред. В.І. Осьодла. – К. : НУОУ, 2014. – 125 с.

12. Романчук О. Cім’я, що зцілює: основи терапевтичногобатьківства дітей, що зазнали скривдження та емоційногозанедбання. – Львів: Колесо, 2011.– 246 с.

13. Снедков Е. В. Психогенные реакции боевой обстановки (клинико-динамическое исследование на материале афганской войны): Дис. канд. мед. Наук - СПб, 1992. – 325 с.

14. Тарабрина Н. В. Практическое руководство по психологии посттравматического стресса. Ч.1 Теория и методы / Н. В. Тарабрина, В. А. Агарков, Ю. В.Быховец и др. — М. : Изд-во «Когито-Центр», 2007. — 208 с.

15. Титаренко Т.М. Кризове психологічне консультування / Т. М. Титаренко. — К.: Главник, 2004. — 96 с.

16. Тохтамиш О. М. Реабілітаційна психологія : навчально-методичний посібник / О. М. Тохтамиш. — Вінниця : Віндрук, 2014. — 100 с. : табл.

17. Фридман М. Дж. Посттравматическое стрессовое расстройство. Психологическая энциклопедия. 2-е изд. / Под. ред. Р. Карсини, А. Ауренбаха. — СПб. : Питер, 2006. — С. 869-870.

18. Шестопалова Л.Ф. Особенности социально-психологической адаптации ветеранов боевых действий в Афганистане (медико-психологические аспекты) // Украинский медицинский альманах. - 2000.- Т.3, №2.- С. 183-184.

19. Эффективная терапия посттравматического стрессового расстройства / Под ред. Эдны Фоа, Теренса М. Кина, Мэтью Фридмана. - М. : «Когито-Центр», 2005. - 467 с. (Клиническая психология)

20. Ялом, И. Групповая психотерапия. Теория и практика. / Пер. с англ. – М.: Апрель Пресс, изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. – 576. (Серия «Кафедра психологии»).

21. Adler, R.B. et all. Interplay: The process of interpersonal communication / Ronald B. Adler, Lawrence B. Roscnfeld, Neil Towne / 2 е * ed. - New York etc.: Holt, Rinehart and Winston, cop. 1983. - Tokyo: Holt - Saunders. - X, 308 p.

 

Aktual_probl_psihol 2018, 3(14): 77-98 (pdf)


 

УДК 364.62-47-058.6(072)

Омельченко Я. М.

кандидат психологічних наук, провідний науковий співробітник, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Специфіка чинників надмірного стресу у дітей військовослужбовців.

Анотація. У статті розкрито проблему специфіки соціальної групи дітей військовослужбовців, як такої, що підпадає під особливий ризик впливу чинників надмірного стресу. Розкрито поняття стресу, стресостійкості життєстійкості та резільєнтності. Окреслено основні наслідки впливу стресових чинників на психоемоційний стан дітей, умови формування життєстійкості дитини та значення психодинамічної складової у цьому процесі. Розкрито роль збалансованого психоемоційного стану батьків як умову успішного подолання наслідків впливу стресових чинників. Визначено основні чинники надмірного стресу у дітей з родин військовослужбовців. Окреслено специфічні чинники надмірного стресу для дітей, які пов'язані з незбалансованим психоемоційним станом близьких дорослих та психодинамічною складовою, сформованою на ранніх етапах розвитку дітей.

 

Ключові слова: діти військовослужбовців, стрес, дистрес, чинники надмірного стресу, стресостійкість, життєстійкість, резільєнтність, первинні об’єкти, алгоритм подолання наслідків дії стресових чинників.

Список використаних джерел

1. Бріш К.Г. Розлади прив’язаності від теорії до терапії. Посібник./ Карл Гайнц Бріш – Львів, 2012. – 314 с.

2. Буряк О.О., Гіневський М.І., Катеруша Г.Л.. Військовий синдром «АТО»: актуальність та шляхи вирішення на державному рівні / О.О.Буряк, М.І.Гіневський, Г.Л.Катеруша // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил, 2015, -випуск 2(43), с. 176-181;

3. Винникотт Д. В. Маленькие дети и их матери; [пер. с англ. Н.М. Падалко] / Дональд Винникотт — М.: Независимая фирма «Класс», 2007. — 80 с. — (Библиотека психологии и психотерапии);

4. Военнослужащие и их семи как особая социальная группа [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://superinf.ru/view_helpstud.php?id=4111 – назва з екрану;

5. Забелина Е. В., Кузнецова Д. К. Понятие психологической резильентности: основные теории/ Е.В. Забелина, Д.К. Кузнецова // Вестник Челябинского государственного университета. — 2015. — № 1. — С. 10-13;

6. Кісарчук З.Г. Поняття «криза», «стрес», «психотравма», «посттравматичний стресовий розлад»/ Зоя Кісарчук // Психологічна допомога постраждалим внаслідок кризових травматичних подій: методичний посібник/ З.Г. Кісарчук, Я.М. Омельченко, Г.П. Лазос та ін..; за ред. З.Г. Кісарчук. – К.: ТОВ «Видавництво «Логос»., 2015. – с. 8-11;

7. Кісарчук З.Г., Омельченко Я.М. Специфіка перебігу кризових станів, психотравми та посттравматичного стресового розладу у дітей/ Зоя Кісарчук, Яніна Омельченко// Психологічна допомога дітям у кризових ситуаціях: методи і техніки: методичний посібник / З. Г. Кісарчук, Я. М. Омельченко, І.М. Біла ... Г. П. Лазос ; за ред. З. Г. Кісарчук. – К. , 2016. – с.9-21;

8. Корольчук В. М. Психологія стресостійкості особистості [текст]: дис. д-ра психологічних наук 19.00.01 / В.М.Корольчук; Ін-т психологіїім. Г. С. Костюка АПН Укр. – К. 2009. – 511 арк.: рис., табл. – Бібліографія: арк. 389 – 434;

9. Костяк Т.В., Федонина И.А. Психологические особенности детско-родительских отношений в семьях военнослужащих / Психологические исследования: электрон. науч. журн. 2009. N 1(3)[Електронний ресурс]// Режим доступа: http://psystudy.ru/num/2009n1-3/52-kostyak3– назва з екрану;

10. Кудренко О.В., Афанасенко В.С.. Вплив стрес-факторів бойової обстановки на психіку військовослужбовців повітряних сил (на основі досвіду АТО)/ О.В. Кудренко, В.С. Афанасенко//Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України, 2018, - № 2(31), с. 137-144;

11. Локтаева С.А. Индивидуально-типические характеристики детей в семьях кадровых военнослужащих / Светлана Альбертовна Локтаева// Вестник университета, 2014. – с. 281-285;

12. Омельченко Я.М. Роль первинних об’єктів у процесі формування внутрішнього алгоритму подолання кризової ситуації/ Яніна Омельченко//Психологічна допомога постраждалим внаслідок кризових травматичних подій: методичний посібник/ З.Г. Кісарчук, Я.М. Омельченко, Г.П. Лазос та ін..; за ред. З.Г. Кісарчук. – К.: ТОВ «Видавництво «Логос»., 2015. – с. 15-26;

13. Психоаналитические термины и понятия : словарь / [ред. Барнесса Э. Мура, Бернанда Д. Файна; перев. с англ. А. М. Баковикова, И. Б. Гриншпуна, А. Фильца]. -М.: Независимаяфирма «Класс», 2000. —304 с.;

14. Психодиагностика стресса : практикум / сост. Р.В.Куприянов, Ю.М. Кузьмина// М-во образ. и науки РФ, Казан. гос. технол.ун-т. - Казань: КНИТУ, 2012. – 212 с.;

15. Селье Г. Стресс без дистресса / Ганс Селье – М.: Книга по требованию, 2012 . – 66 с.;

16. Титаренко Т. М. Кризове психологічне консультування : програма навчального курсу / Т. М. Титаренко. –Академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології, К. : Міленіум, 2009. – 64 с.;

17. Торкунова О.И., Петровская М.В., Машин В.Н. Социально-психологические особенности стилей воспитания в семьях военнослужащих / Современные проблемы науки и образования.–2016, № 3.; [Електронний ресурс] // Режим доступу: https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=24675– назва з екрану;

18. Masten A.S. Ordinary Magic. Resilitnce Processes in Development // American Psychologist. – 2001. – Vol. 56, №3. – pp. 543-562.

 

Aktual_probl_psihol 2018, 3(14): 98-124 (pdf)


 

УДК 159.98 : 615.851] : 355.1-058.833-055.2

Журавльова Н. Ю.

науковий співробітник лабораторії консультативної психології та психотерапії, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Київ, Україна.

Мова статті: українська

Особливості вторинної травматизації у дружин ветеранів війни: орієнтири психологічної допомоги

Анотація. Статтю присвячено науково-теоретичному аналізу феномену вторинної травматизації у контексті формування та прояву психологічної травми. Розглянуто симптоми та стрес-чинники вторинної травматизації у дружин ветеранів війни. Окреслено основні напрями психологічної допомоги жінкам означеної категорії щодо профілактики та подолання проявів вторинної травматизації. Підтримуючі психотерапевтичні стосунки у роботі з дружинами ветеранів розглядаються як важливий фактор відновлення після травми.

Ключові слова: психологічна травма, вторинна травматизація, симптоми вторинної травматизації, кризові події, стрес-чинники, посттравматичний стресовий розлад (ПТСР), психологічна допомога, підтримуючі психотерапевтичні стосунки.

Список використаних джерел

1. Баца А., Эверет О. 23 рекомендации военных психологов семьям бойцов АТО [Електронний ресурс] / Режим доступа: http://vgoru.org/index.php/template/novini-ukrajini/item/1473-23rekomendatsiivoennykhpsikhologovsemyambojtsovato –– Название с екрана.

2. Болотова О. Что такое вторичная травма (вторичный травматический стресс) после травматического события [Електронний ресурс] / Режим доступа: https://oksanabolotova.livejournal.com/tag/psychology –– Название с екрана

3. Бріер Д., Скот К. Основи травмофокусованої психотерапії / Д.Бріер, К.Скот. – Львів; Свічадо, 2015. – 448 с.

4. Варлакова Є.О. Роль і місце родин в адаптації та реабілітації учасників АТО / Є.О Варлакова // Психологічна допомога особам, які беруть участь в антитерористичній операції [Текст] : тези доп. міжвідомчої. наук.-практ. конф. Ч. 1 (Київ, 30 берез. 2016 р.). / [ред. кол. В.В. Чернєй, М.В. Костицький, О.І. Кудерміна та ін.]. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2016. – C. 80-83

5. Вернуть военнослужащих к нормальной жизни могут не только психологи, но и близкие люди [Електронний ресурс] / Режим доступа: rost-info.com.ua›…voennosluzhashhix…tolko…blizkie… –– Название с экрана

6. Вторичная травматизация [Електронний ресурс] / Режим доступа: stop-abuse.ru/vtorichnaya-travmatizaciya/ –– Название с екрана

7. Глебов B.Л. Влияние социально-психологических последствий участия в боевых действиях на внутрисемейные отношения офицеров : Дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 : Москва, 2004. – 182 c. РГБ ОД, 61:04-19/672

8. Журавльова Н.Ю. Особливості психологічної допомоги сім’ям демобілізованих військовослужбовців / Н. Ю. Журавльова // Актуальні проблеми психології [Т.3 : Консультативна психологія і психотерапія] : Зб. наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / за ред.: С. Д. Максименка — К. : Логос, 2015. — Вип.11. — С. 76-84.

9. Журавльова Н.Ю. Особливості формування підтримуючих стосунків у психотерапевтичній роботі з сім’ями ветеранів / Н.Ю. Журавльова / Особливості стосунків “психотерапевт – клієнт” у сучасному соціокультурному середовищі: монографія / З. Г. Кісарчук, Я. М. Омельченко, Г. П. Лазос [та ін.]; за ред. З. Г. Кісарчук. – К.: Видавничий Дім “Слово”, 2017. — С. 129-154 Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/708934 – Назва з екрану

10. Караяни А.Г. Психологическая реабилитация участников боевых действий. Москва, 2003. -80 с. [Електронний ресурс] / Режим доступа: http://www.twirpx.com/file/1491102/ –– Название с экрана

11. Кісарчук З.Г. Психологічна допомога постраждалим унаслідок травмівних подій: досвід, узагальнення, висновки / З. Г. Кісарчук // Актуальні проблеми психології [Т.3 : Консультативна психологія і психотерапія] : Зб. наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / за ред.: С. Д. Максименка — К. : Логос, 2015. — Вип.11. — С. 7-20.

12. Кісарчук З. Г. Проблема стосунків «психотерапевт-клієнт» у ситуаціях надання психологічної допомоги постраждалим / З. Г. Кісарчук // Актуальні проблеми психології [Т.3 : Консультативна психологія і психотерапія] : Зб. наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / за ред.: Максименка С. Д. — Вінниця : ФОП Рогальська І.О., 2016. — Вип.12. — С. 7-22.

13. Кляпець О.Я. Вплив наслідків переживання травматичних подій ветеранами на їх сімейні взаємини / О.Я Кляпець // Психологічна допомога особам, які беруть участь в антитерористичній операції [Текст] : тези доп. міжвідомчої. наук.-практ. конф. Ч. 1 (Київ, 30 берез. 2016 р.). / [ред. кол. В.В. Чернєй, М.В. Костицький, О.І. Кудерміна та ін.]. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2016. – С. 161-164.

14. Козинчук А. Не надо «сюсюкать» с АТОшниками [Електронний ресурс] / Режим доступа: http://ru.tsn.ua/interview/ne-nado-syusyukat-s-atoshnikami-480039.html –– Название с экрана.

15. Лазос Г.П. Особливості емоційних станів волонтерів-пситхологів/психотерапевтів у стосунках с постраждалими внаслідок травмівних подій /Г.П. Лазос/ Особливості стосунків “психотерапевт – клієнт” у сучасному соціокультурному середовищі: монографія / З. Г. Кісарчук, Я. М. Омельченко, Г. П. Лазос [та ін.]; за ред. З. Г. Кісарчук. – К.: Видавничий Дім “Слово”, 2017.- С. 146-182 [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/708934 –– Назва з екрану

16. Лазос Г. П. Фактори ризику виникнення негативних емоційних станів у волонтерів психологів/психотерапевтів та шляхи їх попередження // Актуальні проблеми психології [Т.3 : Консультативна психологія і психотерапія] : Зб. наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за ред.: С. Д. Максименка — К. : Логос, 2017. — Вип.13. — С. 46-63.

17. Психологическая реабилитация семей участников боевых действий в «горячих точках» [Електронний ресурс] / Режим доступа: www.vetkaivi.ru/main/teract?id=88 –– Название с экрана

18. Рева И. Обними меня, я пришел с войны [Електронний ресурс] / Режим доступа: litsa.com.ua›show/a/22004 –– Название с экрана

19. Съедин С.И., Абдурахманов Р.А. Психологические последствия воздействия боевой обстановки. М., 1992. – 69 с.

20. Тарабрина Н.В. Психология посттравматического стресса: теория и практика. М: Изд-во «Институт психологии РАН» . 2009. – 304 с.

21. Франчишкович Т., Стеванович А., Йелушич И., Роганович Б., Кларич М., Гркович Я. Вторичная травматизация жен ветеранов с посттравматическим стрессовым расстройством /Т. Франчишкович , А.Стеванович , И.Йелушич , Б. Роганович., М.Кларич , Я.Гркович / [Електронный ресурс] / Режим доступа https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2080512/ –– Название с экрана

22. Сoping with Secondary trauma:A Loved One's Guide [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://www.goodtherapy.org/blog/copingsecondary-trauma-loved-ones-guide-0605137 –– Назва з екрану

23. Did you know? [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.compassionfatigue.org/ –– Назва з екрану

24. Figley, C. R. (1995). Compassion Fatigue: Toward a New Understanding of the Costs of Caring. In B. H. Stamm (Ed.), Secondary Traumatic Stress: Self-Care Issues for Clinicians, Researchers, and Educators (pp. 3-28). Lutherville, MD: Sidran.

25. Secondary Trauma: A Therapist’s Guide [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://www.goodtherapy.org/blog/secondary-trauma-therapists-guide-081413 5 –– Назва з екрану

26. The Cost of Caring: 10 Ways to Prevent Compassion Fatigue [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://www.goodtherapy.org/blog/the-cost-of-caring-10-ways-to-prevent-compassion-fatigue-02 09167 –– Назва з екрану

27. Vicarious Traumy [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://www.goodtherapy.org/blog/psychpedia/vicarious-trauma –– Назва з екрану

 

Aktual_probl_psihol 2018, 3(14): 124-153 (pdf)


 

УДК 159.9

Плескач Б. В., Уркаєв В. С.

1кандидат психологічних наук, науковий співробітник лабораторії консультативної психології та психотерапії Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України

2молодший науковий співробітник лабораторії консультативної психології та психотерапії Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України

Мова статті: українська

Суб’єктивний образ спеціаліста та його значення для розвитку психотерапевтичних стосунків з внутрішньо переміщеними особами

Анотація. В статті представлені результати вивчення впливу суб’єктивного образу психотерапевта та ряду інших аспектів терапії на особливості стосунків «клієнт – психотерапевт» у внутрішньо переміщених осіб. Запропоновано алгоритми для діагностики суб’єктивного образу терапевта та міри схожості особистісних рис між клієнтом та спеціалістом на основі диференціалу психосоціального розвитку В. А. Іл’їна. На основі кластерного аналізу виявлено, що вся вибірка клієнтів з числа внутрішньо перемішених осіб, може бути розділена на дві групи за своїми особливостями сприйняття психотерапевта. Клієнти з групи «недооцінка» схильні применшувати якості психотерапевта за шкалами «довіра» та «ідентичність», що вказує на розчарування, через очікування від терапевта прояву особистісної позиції, а також, таких рис як оптимістичність, відкритість, директивність. Клієнти з групи «переоцінка» схильні переоцінювати терапевта за шкалами «автономія» та «компетентність», що свідчить про сприйняття терапевта як компетентного професіонала. Показано, що «переоцінка» психотерапевта позитивно впливає на розвиток та підтримання робочого альянсу та ступінь задоволення якістю психотерапії, а «недооцінка» психотерапевта має негативний вплив. Клієнти, з низькими значення за всіма шкалами диференціалу та значеннями за шкалою «компетентність» менше 4,4 балів – схильні до «недооцінки». Таким ВПО може бути рекомендовано проходження терапії з терапевтом такої ж статі, як і сам клієнт, при цьому терапевт обов’язково повинен мати схожий рівень психосоціального розвитку (при високому рівнях професійності та адаптивності). За даними нашого дослідження, зазначені організаційні умови отримання психотерапевтичної допомоги внутрішньо перемішеним особам, які схильні до недооцінки, будуть позитивно впливати на робочий альянс.

Ключові слова: внутрішньо переміщені особи, психотерапевтичні стосунки, психотерапевтична діада, суб’єктивний образ психотерапевта, перенесення, психосоціальний розвиток.

Список використаних джерел

1. Баранова Т. С. Эмоциональное «Я – Мы» (опыт психосемантического исследования социальной идентичности) / Т. С. Баранова // Социология: 4М, 2001, № 14. — С. 70 – 101.

2. Виртц У., Цобели Й. Жажда смысла: человек в экстремальных ситуациях: пределы психотерапии / Урсула Виртц, Йорг Цобели /пер. с нем. Н. А. Серебренниковой. – М.: Когито_Центр, 2012 – 328 с.

3. Ильин В. А. Психосоциальная теория как полидисциплинарный подход к анализу социальных процессов в современном обществе: дис.... д-ра психол. наук. 19.00. 05 «Социальная психология» // М.: МГППУ. – 2009 [Электронный ресурс]/ Режим доступа: https://studfiles.net/preview/6177585/page:2/

4. Калмыкова Е. С., Кэхеле Х. Психотерапии за рубежом: история, современное состояние (краткий обзор) / Е. С. Калмыкова, Х. Кэхеле // Психологический журнал, 2000, № 2. – С. 87 – 99.

5. Кісарчук З. Г. Проблема стосунків «психотерапевт – клієнт» у ситуаціях надання психологічної допомоги постраждалим / З. Г. Кісарчук // Актуальні проблеми психології Т. ІІІ : Консультативна психологія і психотерапія: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / За ред. Максименка С.Д. – Вінниця: ФОП Рогальска І. О., 2016. – Вип. 12. – С. 7 – 22.

6. Особливості стосунків «психотерапевт – клієнт» у сучасному соціокультурному середовищі: монографія / З.Г. Кісарчук, Я.М. Омельченко, Г.П. Лазос [та ін.] ; за ред. З.Г. Кісарчук. – Київ: Видавничий Дім «Слово», 2017. – 225 с. [Электронный ресурс]/ Режим доступа: http://lib.iitta.gov.ua/708934/1/КОЛЕКТИВНА_МОНОГРАФIЯ_Кiсарчук_.pdf

7. Плескач Б. В., Уркаєв В. С. Соціально-психологічні аспекти психотерапевтичної допомоги внутрішньо переміщеним особам / Б. В. Плескач, В. С. Уркаєв // Актуальні проблеми психології Т. ІІІ : Консультативна психологія і психотерапія: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / За ред. Максименка С. Д. — К. : Логос, 2017. — Вип. 13. – С. 74 – 91.

8. Солдатова Г. У. Психологическая помощь мигрантам: травма, смена культуры, кризис идентичности / Г. У. Солдатова, Л. А. Шайгерова, В. К. Калиненко, О. А. Кравцова — М. : Смысл, 2002. — 479 с.

9. Gelso C. A tripartite model of the therapeutic relationship: Theory, research, and practice / Charles Gelso // Psychotherapy research, 2014, Vol. 24, No. 2. – Pp. 117 – 131. DOI: 10.1080/10503307.2013.845920

10. Karver M. S., Handelsman J. B., Fields S., Bickman L. Meta-analysis of therapeutic relationship variables in youth and family therapy: The evidence for different relationship variables in the child and adolescent treatment outcome literature / M. S. Karver, J. B. Handelsman, S. Fields, L. Bickman // Clinical psychology review, 2006, No 26. – Pp. 50 – 65.

11. Lambert M. J. & Barley, D. E. (2001). Research summary on the therapeutic relationship and psychotherapy outcome. Psychotherapy Theory Research Practice and Training. – V. 38. – PP. 357–361.

 

Aktual_probl_psihol 2018, 3(14): 153-190 (pdf)


 

УДК 159.9:070

Гурлєва Т. С.

кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії консультативної психології та психотерапії, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Київ, Україна.

Мова статті: українська

Довіра в опосередкованому спілкуванні: психологічна допомога особистості в кризових умовах

Анотація. У статті розглянуто поняття довіри як властивості суб’єкта, обґрунтовується її значення в опосередкованому спілкуванні. Акцентовано увагу на діалозі між читачем і автором медіа-тексту, що формує суб’єкт-суб’єктні стосунки між партнерами по комунікації. Розглядаються можливості психологічної допомоги громадянину через текстові ЗМІ у розвитку і зміцненні довіри до себе, до інших людей, до світу, у збереженні особистісної суб’єктності людини, здатної протистояти агресивному медіа-впливу в сучасних кризових умовах.

Ключові слова: довіра, недовіра, властивості суб’єкта, діалог, опосередковане спілкування, кризові умови, медіа-вплив, психологічна допомога через текстові ЗМІ.

Список використаних джерел

1. Абульханова-Славская К.А. Деятельность и психология личности / К.А. Абульханова-Славская. – Москва: Наука, 1980. – 336 с.

2. Бургонська С.В. Дослідження особливостей формування взаємовідносин між психотерапевтом і клієнтом / С.В. Бургонська // Проблеми сучасної психології. – 2015. – Випуск 29. – С.105-114.

3. Галузяк В.М. Сутнісні ознаки суб’єктності особистості / В.М. Галузяк // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки : Зб. наукових праць. – К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2005. – № 6 (30). – Ч 1. – С. 262-267.

4. Глебова Н. Довіра як індикатор комунікативного стану суспільства / Н. Глебова // Соціологічні студії. – 2015. – № 1. – С. 16–22.

5. Гурлєва Т.С. Дослідження поняття «гармонія» в аспекті життєвих смислів особистості / Т.С. Гурлєва. – Психологічний часопис, 6 (16). 2018. – С. 67-81.– Електронний ресурс: http://lib.iitta.gov.ua/711369/

6. Гурлєва Т.С. Особливості спілкування психолога з населенням через друковані засоби масової інформації у кризових соціокультурних умовах / Т.С.Гурлєва // Особливості стосунків “психотерапевт – клієнт” у сучасному соціокультурному середовищі : Монографія, Р.5, С. 193-221, К., 2017 – сайт Інституту психології: http://lib.iitta.gov.ua/709806/

7. Кравець Н. М. Довіра до себе – суб'єктивний феномен особистості / Н.М. Кравець // Наукові студії із соціальної та політичної психології. –2011. – Вип. 26. – С. 201-208.

8. Кривоконь Н.І. Поняття наснаження в аспекті психології соціальної роботи / Н.І. Кривоконь // Проблеми загальної та педагогічної психології : збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / за ред. С.Д. Максименка. – К., 2011. – Т. ХІІІ, ч. 3. – С. 190-198.

9. Купрейченко А.Б. Психология доверия и недоверия / А.Б. Купрейченко. – М.: Изд во «Институт психологии РАН», 2008. – 571 с.

10. Назарук О. Довіра як передумова формування позитивного соціального досвіду особистості / О. Назарук // Проблеми загальної та педагогічної психології . – 2010. – Т. 12. – С. 216–224.

11. Особистість як суб’єкт подолання кризових ситуацій : психологічна теорія і практика : монографія : в 2 кн. / Сум. держ. пед. ун-т імені А.С. Макаренка ; за ред. С.Д. Максименка, С.Б. Кузікової, В.Л. Зливкова. – Київ ; Суми : СумДПУ, 2017. – Кн. 2. – 540 с.

12. Панченко О.А. Информационная безопасность личности / О.А. Панченко, Н.В. Банчук. – Донецк: ФОП Дмитренко, 2010. – 736 с.

13. Сергиенко Е.А. Раннее когнитивное развитие: новый взгляд / Е.А. Сергиенко . – М. : Изд-во «Институт психологии РАН», 2006. – 464 с.

14. Смульсон М.Л., Коваленко-Кобилянська І.Г., Рудницька С.Ю., Назар М.М., Дітюк П.П., Мещеряков Д.С., Депутат В.В., Іванова О.В. Заключний науковий звіт про виконання наукового дослідження за темою «Розвиток суб’єктної активності дорослих у віртуальному просторі». Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Київ, Україна. 2018. URL: http://lib.iitta.gov.ua/714010/

15. Старовойтенко Е.Б. Жизненные отношения личности: модели психологического развития / Е.Б. Старовойтенко. – К. : Лыбидь, 1992. – 216 с.

16. Татенко В.О. Суб'єктна парадигма у психології освіти / В.О. Татенко // Педагогіка і психологія. – 2004. – № 2. – С. 11-23.

17. Українська мова: Енциклопедія. – К. : Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2000. – 752 с.

18. Чепелєва Н.В. Технології читання: Посібник / Н.В. Чепелєва. – К.: СПД ФО-О.П. Главник, 2004. – 95, [1] с. – (Психологічний інструментарій).

19. Castaldo S. Trust in Market Relationships / S. Castaldo. – Cheltenham, UK : Edward Elgar, 2007. – 304 p.

20. Harre R. Social being. – Oxford: Blackwell, 1979. – 356 p.

21. Ryan R., Deci E., Grolnick W. Autonomy, relatedness, and the self: Their relation to development and psycho-pathology // Developmental psychopathology / Eds. D. Cicchetti, D. Cohen. N. Y.: Wilev, 1995. V. 1. P.618-655.

 

Aktual_probl_psihol 2018, 3(14): 191-213 (pdf)


 

УДК 159.92

Гриценко А.В.

практичний психолог, Український колеж ім. В. О. Сухомлинського. Київ, Україна.

Мова статті: українська

Ризики впливу телевізійних та комп’ютерних технологій на розвиток психіки людини в добу інформаційного протистояння

Анотація. У даній статті розглянуто погляди вітчизняних та зарубіжних дослідників на питання інформаційно-психологічного протиборства, питання маніпулятивних впливів на свідомість людини. Також подано результати досліджень безпосереднього впливу технологічних приладів (телевізорів, комп’ютерів) на психіку людини, особливості процесів розвитку мозку людини, що є залежною від телебачення та комп’ютера. Розглянуто шкідливий вплив на здоров’я телевізійної та комп’ютерної залежності. Описано особливості розвитку мислення, мовлення, пам’яті, вольової сфери, сфери почуттів та вміння співпереживати у добу повсюдного розповсюдження комп’ютерних та телевізійних технологій. Наголошується на важливості своєчасного формування психологічних процесів у природному та людському оточенні.

Ключові слова: «цифрова недоумкуватість», атрофія мозку, «інтернет-психоз», мислення, співпереживання, воля, «завмерлий погляд», педагогіка переживання, скаутинґ.

Список використаних джерел

:

1. Історія інформаційно-психологічного протиборства : підруч. / [Я.М.Жарков, Л.Ф.Компанцева, В.В.Остроухов В.М.Петрик, М.М.Присяжнюк, Є.Д.Скулиш] ; за заг. ред. д.ю.н., проф., засл. юриста України Є.Д.Скулиша. – К. : Наук.-вид. відділ НА СБ України, 2012. – 212 с.

2. Конспект лекцій Петера Люті від 12-13.10.18. Київ. 2 Ч. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : URL : https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2221096574833774&id=100008003592513 . – Назва з екрана.

3. Отупляет ли нас интернет? [Електронний ресурс]. – Режим доступу : URL : http://www.inosmi.ru/world/20120908/198806363.html . – Назва з екрана.

4. Пацлаф Райнер. Застывший взгляд. / Р. Пацлаф. / Пер. с нем. В. Бакусева.– М.:evidentis,2011. – 224 с.

5. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. / С.Л. Рубинштейн. – СПб.: Питер, 2005. – 713 с.

6. Сенченко М.І. Латентна світова інформаційна війна / М.І. Сенченко. – Київ: ФОП Стебеляк, 2014. – 384 с.

7. Сучасні технології та засоби маніпулювання свідомістю, ведення інформаційних війн і спеціальних інформаційних операцій: Навч. посіб. / В.М. Петрик, О.А. Штоквиш, В.І. Полевий та ін. – К.: Росава, 2006. – 208 с. – Бібліогр.: с. 182-187.

8. Телевидение – смертельный яд [Електронний ресурс]. – Режим доступу : URL : http://www.supervita.ru/articles/?id=12225 . – Назва з екрана.

9. EOS Erlebnispadagogik [Electronic Resource]. – Mode of access : URL : www.eos-ep.de . – Title from the screen.

 

Aktual_probl_psihol 2018, 3(14): 214-232 (pdf)


 

УДК 159.964.22 + 564.62 + 615.851

Бондарева Т. С.

Мова статті: українська

студент-магістр психологічного факультету ІПО імені Тараса Шевченка. Київ, Україна.

Життєстійкість особистості в контексті способів долання складних життєвих ситуацій

Анотація. У статті здійснюється теоретичний опис феномену життєстійкості та її розвиток в контексті способів долання складних життєвих ситуацій особистості в періоди юності та дорослості. Підкреслюється, що життєстійкість особистості визначають соціальна та психологічна зрілість, визначення свого місця в професійній діяльності, наявність ціннісних орієнтирів. Емпірично досліджуються взаємозв’язки між вираженістю компонентів життєстійкості та стратегіями стрес-долаючої поведінки. Здійснюється порівняння отриманих результатів. Надаються рекомендації щодо збільшення показників життєстійкості через розвиток асертивної поведінки.

Ключові слова: життєстійкість, особистість, копінг-стратегія, поведінка, асертивність, юність, дорослість, долання.

Список використаних джерел

1. Александрова Л. А. К концепции жизнестойкости в психологии / Л. А. Александрова // Сибирская психология сегодня: Сб. научн. трудов. Вып. 2 / под ред. М. М. Горбатовой, А. В. Серого, М. С. Яницкого. - Кемерово: Кузбассвузиздат. - 2004. - С. 82-90.

2. Александрова Л.А. К осмыслению понятия «жизнестойкость личности» в контексте проблематики психологии способностей // Психология способностей: Современное состояние и перспективы исследований: Материалы науч. Конф. – Москва : Институт психологии РАН, 2005. – С. 16-21.

3. Андриенко Е. В. Социальная психология: учеб, пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Е. В. Андриенко; под ред. В. А. Сластенина. – Москва: Академия, 2000. – 264 с.

4. Балахтар В. В. Соціально-психологічний тренінг і маніпуляція: навч.-метод. посіб. / Балахтар В. В.. – Винниця: Видавництво «Черемош», 2015. – 432 с.;

5. Водопьянова Н. Е. Психодиагностика стресса. Санкт-Петербург: Питер, 2009 – 336 с.

6. Вяткин Б.А., Попова Т.А. Интегральная индивидуальность человека и её развитие / под. ред. Б.А. Вяткина. – Москва: Ин-т психологии РАН, 1999. – С. 114.

7. Кон И. С. Психология ранней юности. / И. С. Кон - Москва: Просвещение, 1989. – 256 с.

8. Кулагина И. Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная психология: Полный жизненный цикл развития человека. – Москва: ТЦ «Сфера», 2001. – 464с.

9. Лактионова А. «Жизнеспособность» в структуре психологических понятий / А. Лактионова // Вест. Московского государственного областного ун-та. – 2010. – №3. – С. 11-15.

10. Леонтьев Д. А., Рассказова Е. И. Тест жизнестойкости. – Москва: Смысл. – 2006. – 63с.

11. Лисовский В.Т., Дмитриев А.В. Личность студента. – Луганск: Изд. ЛГУ, 1974. – 183 с.

12. Мазилов В. Психологическое исследование жизнеспособности человека в аспекте коммуникативной методологи / В. Мазилов, Е. Рыльская // Ярославский педагогический вестник. – 2016. – № 3. – С. 192 – 201.

13. Микільська І. М., Грановська Р. М. Психологічний захист у дітей. – Санкт-Петербург: Мова. – 2000. – 504 с.

14. Савчин М. В. Вікова психологія: навч. посіб. / М. В. Савчин, Л. П. Василенко. – Київ: Академ-видав, 2011. – 384 с.

15. Соціально-психологічний словник / О. О. Мельник [авт.-уклад.: В. М. Галицький, О. В. Мельник, В. В. Синявський] – Київ: ЩСЗУ, 2004 – С. 6.

16. Тобиас Л. Психологическое консультирование и менеджмент: Взгляд клинициста / Пер. с англ. – Москва: Класс, 1997. – 160 с.

17. Фоминова А.Н. Жизнестойкость личности. Монография – Москва: МПГУ, 2012. – 152 с.

18. Clarke, David E. Vulnerability to stress as a function of age, sex, locus of control, Hardiness and Type A personality / Clarke, E. David //Social Behavior and Personality. – 1995. – V. 23 (n3). – Р.285-286.

19. Khoshaba D., Maddi S. Early Antecedents of Hardiness / D. Khoshaba, S. Maddi// Consulting Psychology Journal. – Spring 1999. – Vol. 51, (n 2). – Р. 106-117.

 

Aktual_probl_psihol 2018, 3(14): 233-254 (pdf)


 

УДК 159.98. + 615.851 +159.964

Кісарчук З. Г.

кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, завідувачка лабораторією консультативної психології та психотерапії Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України. Київ, Україна.

Мова статті: українська

Функціональна структура трьох ступенів у кататимно-імагінативній психотерапії

Анотація. Стаття присвячена дослідженню дидактичних аспектів опанування методу кататимно-імагінативної психотерапії (КІП). В ній розглядається функціональна структура трьох ступенів КІП під кутом зору формування у цьому просторі професійних і особистісних якостей майбутнього фахівця. Аналізуються функції кожного із ступенів в контексті оволодіння всією системою методу з його різноманітними інструментами впливу та набуття у цьому процесі спеціальних знань, методичних умінь та навичок. Приділяється увага також розгляду питань особистісного розвитку фахівця-початківця у ході підготовки — під час оволодіння теорією і техніками методу за по ступеневим принципом, отримання власного досвіду в якості клієнта тощо.

Ключові слова: кататимно-імагінативна психотерапія (КІП), три ступені КІП, функціональна структура трьох ступенів, формування професіонала-психотерапевта, інструменти психотерапевтичного впливу в КІП, теоретичні та методичні знання і навички, розвиток особистості майбутнього фахівця.

Список використаних джерел

1. Барке У. Психотерапия действует — посредством чего помагает кататимно-имагинативная психотерапия? Размышления о действующих факторах психотерапию / Ульрих Барке // Кататимно-имагинативная психотерапия как психодинамическая образная психотерапия / Ульрих Барке. — Москва : Издательский дом «Атмосфера», 2008. — С. 61—79.

2. Вильке Э. Стили проведения психотерапевтической работы в символдраме / Эберхард Вильке // Типология личности в символдраме и других методах психотерапии. Сборник научных работ / Эберхард Вильке. — Ставрополь: Графа, 2009. — С. 6-13.

3. Гребінь Л. О. Феномен поваги/неповаги як соціокультурний чинник надання психотерапевтичної допомоги в структурно-психодинамічному підході. Глава 9 // Методичні рекомендації щодо врахування соціокультурних чинників в теорії та практиці психотерапевтичної допомоги особистості / [за редакцією З. Г. Кісарчук]. — Кіровоград: «ІМЕКС-ЛТД», 2013. — С. 137-152.

4. Кататимно-имагинативная психотерапия как психодинамическая образная психотерапия: Сборник статей / Под ред. Садальской Е.В. — Вып. 1. — М.: Издательский дом «Атмосфера», 2008. — с. 10-25.

5. Кисарчук З. Г. Теоретико-методологические предпосылки выделения трех ступеней в символдраме / З. Г. Кисарчук // Актуальні проблеми психології [Т.3: Консультативна психологія і психотерапія]: Зб.наук. праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / [За ред. С.Д. Максименка, З.Г. Кісарчук]. — К. : Видавництво «Міланік», 2007. — С.147-157.

6. Кисарчук З. Г., Юрченко Т. П. Символдрама в украинской практической психологии. — Практична психологія в контексті культур: Збірник праць / Відп. ред. З. Г. Кісарчук. — Київ: Ніка-Центр, 1998.

7. Кісарчук З. Г., Гребінь Л. О. Метод кататимно-імагінативної психотерапії в контексті особливостей його викладання / З. Г. Кісарчук, Л. О. Гребінь // Актуальні проблеми психології Т. ІІІ : Консультативна психологія і психотерапія: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / За ред. Максименка С. Д. — Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України; — Вінниця : ФОП Рогальська І. О. , 2017. — Вип. 13. Консультативна психологія і психотерапія. — С. 203-255 с.

8. Кісарчук З. Г., Лазос Г. П. Модель корекції негативних переживань підлітків засобами кататимно-імагінативної психотерапії як глибинно зорієнтованого методу / З. Г. Кісарчук, Г. П. Лазос // Актуальні проблеми психології [Т.3 : Консультативна психологія і психотерапія] : зб. наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / за ред. : С. Д. Максименка, З. Г. Кісарчук. —— К. : Ін-т психології імені Г. С. Костюка НАПН України; Видавець ПП Лисенко М. М., 2010. — Вип.7. — С. 189-211.

9. Кісарчук З. Теоретичні та технологічні аспекти застосування сучасних методів психодинамічної парадигми у вітчизняних соціокультурних умовах // Актуальні проблеми психології. Том ІІІ. : Консультативна психологія і психотерапія : Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України / За ред. Максименка С.Д. — Інститут психології ім.Г.С.Костюка НАПН України; — К.: Логос, 2014. — Вип.10. — С.5-20.

10. Кісарчук З. Г., Гребінь Л. О., Омельченко Я. М. Кататимно-імагінативна психотерапія / З. Г. Кісарчук, Л. О. Гребінь. Я. М. Омельченко // Основи психотерапії : навч.посіб. / В. І. Банцер, Л. О. Гребінь, З. В. Гривул [та інш.] ; під заг. ред. К. В. Седих, О. О. Фільц, Н. Є. Завацька. — Полтава : Алчевськ : ЦПК, 2013. — 329 с. — С. 73-97.

11. Кісарчук З. Г., Гребінь Л. О., Омельченко Я. М. Кататимно-імагінативна психотерапія як метод допомоги постраждалим дітям/ З. Г. Кісарчук, Л. О. Гребінь. Я. М. Омельченко //Психологічна допомога дітям у кризових ситуаціях: методи і техніки : методичний посібник / З. Г. Кісарчук, Я. М. Омельченко, І.М. Біла,. Г. П. Лазос ; за ред. З. Г. Кісарчук. — К.: Логос. — 2016. — 232 с.

12. Кісарчук З., Лазос Г. Кататимно-імагінативна психотерапія: теоретичні та технологічні аспекти застосування у вітчизняному психотерапевтичному просторі // Теорії і технології застосування сучасних підходів до психотерапії у вітчизняних соціокультурних умовах: монографія / З.Г.Кісарчук, Я.М.Омельченко, Г.П.Лазос та ін.; за ред. З.Г.Кісарчук. — К. — Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. С. 8-37.

13. Комментированный конспект семинара первой ступени символдрамы по Х. Лёйнеру. — В кн.: Символдрама. Сборник научных трудов / под ред. Я. Л. Обухова, В. А. Поликарпова. Минск, 2001.

14. Лазос Г.П. Соціокультурна специфіка у використанні в роботі з підлітками символдраматичного тесту-мотиву «Три дерева» // Теорії і технології застосування сучасних підходів до психотерапії у вітчизняних соціокультурних умовах: монографія / З. Г. Кісарчук, Я. М. Омельченко, Г.П.Лазос та ін.; за ред. З.Г.Кісарчук. — К. — Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014. С. 38-58

15. Лёйнер Х. Основы глубинно-психологической символики // Символдрама. Сборник научных трудов / Под ред. Я.Обухова, В.Поликарпова. Мн.: Европейский гуманитарный университет, 2001. — С. 246-269.

16. Лёйнер Х. Средняя ступень символдрамы. Введение: оценка значения средней ступени / Х. Лёйнер // Символдрама. Запорожье. Издательский дом «Креамист» — 2010. — С. 4-8.

17. Лёйнер, Ханскарл: Кататимное переживание образов: Основная ступень; Введение в психотерапию с использованием техники сновидений наяву; Семинар. — М.: Эйдос, 1996. — 253 с.

18. Печій П. Символдрама в кризовій інтервенції / Петро Печій // Форум психіатрії та психотерапії. — Том 7. — Львів, 2012. — С. 84-89

19. Програма підготовки фахівців за напрямом:

"Психодинамічна психотерапія з використанням кататимних імагінацій" [Електронний ресурс ] /Кісарчук З., Гребінь Л. — Режим доступу: https://www.facebook.com/groups/404953356199183/1808840482477123/

20. Садальская Е. Перспективы развития кататимно-имагинативной психотерапии: от сновидений наяву к психодинамической образной психотерапии // Кататимно-имагинативная психотерапия как психодинамическая образная психотерапия: Сборник статей / Под ред. Садальской Е.В. — Вып. 1. — М.: Издательский дом «Атмосфера», 2008. С. 61-79

21. Символдрама. Сборник научных трудов / под ред. Я. Л. Обухова, В. А. Поликарпова. Минск, 2001.

22. Хенниг Х. О динамике слова и образа в аналитическом процессе — размышления об определении места кататимно-имагинативной психотерапии (КИП) // Кататимно-имагинативная психотерапия как психодинамическая образная психотерапия: Сборник статей / Под ред. Садальской Е.В. — Вып. 1. — М. : Издательский дом «Атмосфера», 2008. С. 61-79

23. Хенниг Х., Фикенчер Е., Барке У., Розендаль. Отношения и терапевтические имагинации. Кататимно-имагинативная психотерапія как психодинамический процесс, 2010.

24. Хорн Г., Шесть этапов развития ребенка в зеркале символдрамы. (Выступление на Международном симпозиуме по проблемам психотерапии и профилактики психических нарушений у подростков, г. Калуга, октябрь 1997 г.) // Символ и Драма. Сборник статей. — Харьков : Регион-информ, 2000, № 1 (1), — С. 18-32

25. Шевченко Н.Ф. Психологічна допомога хронічно соматичним хворим: досвід використання методу символдрами // Актуальні проблеми психології. Том. 3.: Консультативна психологія і психотерапія: Зб. Наукових праць Інституту психології ім.Г.С.Костюка АПНУ / За ред. Максименка С.Д., Кісарчук З.Г. — Ніжин: МІЛАНІК, 2007. — Вип.4. С.194-202

26. Шльонська О.О. Використання кататимно-імагінативної психотерапії в роботі з батьківською групою // О.О.Шльонська / // Актуальні проблеми психології. Том ІІІ. : Консультативна психологія і психотерапія : Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України / За ред. Максименка С. Д. — Інститут психології ім.Г.С.Костюка НАПН України; — Видавець Лисенко М.М., 2007. — Вип.4. — С.225-235.

27. Шумакова Л.П. Кататимне переживання образів як метод психодіагностики та психокорекції сімейних стосунків // Актуальні проблеми психології. Том ІІІ.: Консультативна психологія і психотерапія : Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України / За ред. Максименка С.Д. — Інститут психології ім.Г.С.Костюка НАПН України; — Міленіум, 2003. — Вип.2. — С. 138-145.

28. Bahrke U., W. Rosendahl Psychotraumatologie und Katathym-imaginative Psychotherapie U. Bahrke, W. Rosendahl (Hrsg.) 2001 Pabst, Lengerich

29. Horn, Sannwald, Wienand Katathym Imaginative Psychotherapie mit Kindern und Jugendlichen. 2006 Ernst Reinhardt Verlag München Basel

30. Kottje-Birnbacher, L. (1987): Gruppentherapie mit dem Katathymen Bilderleben. Tiefenpsychologische Arbeit und strukturierende technische Parameter. Prax Psychother Psychosom 32, 35-45

31. Leuner H. Lehrbuch des Katathymen Bilderleben, Huber, Bern 3. – 1994.

32. Leuner H. Lehrbuch des Katathym-imaginativen Psychotherapie: Grundstufe, Mittelstufe, Oberstufe. 3 korr. Und erw. Aufl. Bern; Gottingen; Toronto; Seattle: Huber, 1994

33. Sediak Franz Neue Wege – neue Motive in der KIP// Imagination, Nr. 3/1995 S.5-19.

34. Wilke E., Kottje-Birnbacher L., und H. Leuner (Hg.): Das Katathyme Bilderleben in der psychosomatischen Medizin. Huber, Bern // Bern, Hans Huber [bes. S 64f.]. – 1990.

 

Aktual_probl_psihol 2018, 3(14): 255-286 (pdf)


 

 

УДК 159.9-016 -22 -63- 64.22 -64.26 -72 -8 : 615.851

Гребінь Л. О.

старший науковий співробітник лабораторії консультативної психології та психотерапії Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України, психотерапевт. Київ, Україна.

Мова статті: українська

Кататимно-імагінативна психотерапія як структурно-психодинамічний метод

Анотація. У статті представлено кататимно-імагінативну психотерапію як структурно-психодинамічний метод психотерапії. Реалізовано методологію побудови психотерапевтичних моделей. Розглянуто структуру психотерапевтичних методів загалом, складові структурно-психодинамічного методу зокрема: антропологію; періодизацію розвитку; модель психопатології та принципи симптомоутворення; форми терапевтичного впливу.

Ключові слова. Кататимно-імагінативна психотерапія (КІП), структурно-психодинамічна модель психотерапії, методологія, побудова психотерапевтичних моделей, психотерапевтична антропологія, періодизація розвитку, модель психопатології, принципи симптомоутворення, форми терапевтичного впливу, практикування КІП.

Список використаних джерел

1. Барке У. Психотерапия действует – посредством чего помагает кататимно-имагинативная психотерапия? Размышления о действующих факторах психотерапиию / Ульрих Барке// Кататимно-имагинативная психотерапия как психодинамическая образная психотерапия / Ульрих Барке. – Москва: Издательский дом «Атмосфера», 2008. – С. 61–79.

2. Барке У., Нор К. Кататимно-имагинативная психотерапия: учебное пособие по работе с имагинациями… - М.: Когито-Центр, 2019. – 397 с.

3. Бергсон А. Опыт о непосредственных данных сознания. / Анри Бергсон. – Москва: Московский клуб, 1992. – 224с.

4. Брейер Й., Фрейд З. Исследования истерии / Й. Брейер, З. Фрейд // Фрейд З. Собр. соч.: в 26 т. / Й. Брейер, З. Фрейд. – Санкт-Петербург: ВЕИП, 2005. – С. 397.

5. Босс М. Влияние Мартина Хайдеггера на возникновение альтернативной психиатрии / Медард Босс. // Логос. – 1994. – №5. – С. 88–100.

6. Вильке Э. Стили проведения психотерапевтической работы в символдраме / Эберхард Вильке // Типология личности в символдраме и других методах психотерапии. Сборник научных работ / Эберхард Вильке. – Ставрополь: Графа, 2009. – С. 6–13.

7. Гребінь Л. О. Феномен поваги/неповаги як соціокультурний чинник надання психотерапевтичної допомоги в структурно-психодинамічному підході. Глава 9 // Методичні рекомендації щодо врахування соціокультурних чинників в теорії та практиці психотерапевтичної допомоги особистості / [за редакцією З. Г. Кісарчук]. — Кіровоград: «ІМЕКС-ЛТД», 2013. – С. 137-152.

8. Гребень Л. А. Символдрама как психотерапевтический метод работы с семьей // Актуальні проблеми психології. Том ІІІ.: Консультативна психологія і психотерапія : Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України / За ред. Максименка С.Д. – Інститут психології ім.Г.С.Костюка НАПН України; - Міленіум, 2003. – Вип.2. – С.41-48.

9. Дезуаль Р. Направленное фантазирование / Роберто Дезуаль // К.Г. Юнг и современный психоанализ / Роберто Дезуаль. – Москва: ЧеРо, 1996. – (Хрестоматия по глубинной психологии). – С. 115–153.

10. Кататимно-имагинативная психотерапия как психодинамическая образная психотерапия: Сборник статей / Под ред. Садальской Е.В. – Вып. 1. – М.: Издательский дом «Атмосфера», 2008. – с. 10-25.

11. Кісарчук З. Г., Гребінь Л.О. Метод кататимно-імагінативної психотерапії в контексті особливостей його викладання.

12. Кісарчук З. Г., Гребінь Л. О., Омельченко Я. М. Кататимно-імагінативна психотерапія / З. Г. Кісарчук, Л. О. Гребінь. Я. М. Омельченко // Основи психотерапії : навч.посіб. / В. І. Банцер, Л. О. Гребінь, З. В. Гривул [та інш.] ; під заг. ред. К. В. Седих, О. О. Фільц, Н. Є. Завацька. — Полтава : Алчевськ : ЦПК, 2013. — 329 с. — С. 73-97.

13. Кісарчук З. Г., Гребінь Л. О., Омельченко Я. М. Кататимно-імагінативна психотерапія як метод допомоги постраждалим дітям/ З. Г. Кісарчук, Л. О. Гребінь. Я. М. Омельченко //Психологічна допомога дітям у кризових ситуаціях: методи і техніки : методичний посібник / З. Г. Кісарчук, Я. М. Омельченко, І.М. Біла,. Г. П. Лазос ; за ред. З. Г. Кісарчук. – К.: Логос. – 2016 – 232 с.

14. Кісарчук З. Г., Лазос Г. П. Модель корекції негативних переживань підлітків засобами кататимно-імагінативної психотерапії як глибинно зорієнтованого методу / З. Г. Кісарчук, Г. П. Лазос // Актуальні проблеми психології [Т.3 : Консультативна психологія і психотерапія] : зб. наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / за ред. : С. Д. Максименка, З. Г. Кісарчук. –– К. : Ін-т психології імені Г. С. Костюка НАПН України; Видавець ПП Лисенко М. М., 2010. – Вип.7. – С. 189–211.

15. Кісарчук З. Теоретичні та технологічні аспекти застосування сучасних методів психодинамічної парадигми у вітчизняних соціокультурних умовах // Актуальні проблеми психології. Том ІІІ. : Консультативна психологія і психотерапія : Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України / За ред. Максименка С.Д. – Інститут психології ім.Г.С.Костюка НАПН України; – К.: Логос, 2014. – Вип.10. – С.5-20.

16. Кісарчук З. Лазос Г. Кататимно-імагінативна психотерапія: теоретичні та технологічні аспекти застосування у вітчизняному психотерапевтичному просторі // Теорії і технології застосування сучасних підходів до психотерапії у вітчизняних соціокультурних умовах: монографія / З.Г.Кісарчук, Я.М.Омельченко, Г.П.Лазос та ін.; за ред. З.Г.Кісарчук. – К. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014. С. 8-37.

17. Лазос Г.П. Технології застосування групової кататимно-імагінативної психотерапії (ГКІП) у роботі з підлітками / Г.П.Лазос // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки: Зб. наук. праць. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2014. – С. 99-108.

18. Лазос Г.П. Соціокультурна специфіка у використанні в роботі з підлітками символдраматичного тесту-мотиву «Три дерева» // Теорії і технології застосування сучасних підходів до психотерапії у вітчизняних соціокультурних умовах: монографія / З.Г.Кісарчук, Я.М.Омельченко, Г.П.Лазос та ін.; за ред. З.Г.Кісарчук. – К. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014. С. 38-58

19. Лапланш Ж., Понталис Ж.-Б. Л 24 Словарь по психоанализу / Пер. с франц. Н.С. Автономовой. — М.: Высш. шк., 1996. — 623 с.

20. Лёйнер, Ханскарл: Кататимное переживание образов: Основная ступень; Введение в психотерапию с использованием техники сновидений наяву; Семинар. – М.: Эйдос, 1996. – 253 с.

21. Лёйнер Х. Основы глубинно-психологической символики // Символдрама. Сборник научных трудов / Под ред. Я.Обухова, В.Поликарпова. Мн.: Европейский гуманитарный университет, 2001. – С. 246-269.

22. Омельченко Я. Колискові пісні як засіб відновлення базової рівноваги травмованих дітей // Психологічна допомога дітям у кризових ситуаціях: методи і техніки : методичний посібник / З. Г. Кісарчук, Я. М. Омельченко, І.М. Біла,. Г. П. Лазос ; за ред. З. Г. Кісарчук. – К.: Логос. – 2016 – 232 с.

23. Печій П. Символдрама в кризовій інтервенції / Петро Печій // Форум психіатрії та психотерапії. – Том 7. – Львів, 2012. – С. 84-89

24. Програма підготовки фахівців за напрямом:

"Психодинамічна психотерапія з використанням кататимних імагінацій" [Електронний ресурс ] /Кісарчук З., Гребінь Л. – Режим доступу: https://www.facebook.com/groups/404953356199183/1808840482477123/

25. Психологічна допомога постраждалим внаслідок кризових травматичних подій. Методичний посібник / З. Г. Кісарчук, Я. М. Омельченко, Г. П. Лазос, Л. І. Литвиненко… Царенко Л. Г.; за ред. З. Г. Кісарчук. – К. : ТОВ “Видавництво “Логос”. – 207 с

26. Різолатті Д., Арбіб М. Внутрішня мова. Тенденції в галузі нейронаук. 21 (1998), 194

27. Садальская Е. Перспективы развития кататимно-имагинативной психотерапии: от сновидений наяву к психодинамической образной психотерапии // Кататимно-имагинативная психотерапия как психодинамическая образная психотерапия: Сборник статей / Под ред. Садальской Е.В. – Вып. 1. – М.: Издательский дом «Атмосфера», 2008. С. 61-79

28. Ференци, Ш. Собрание научных трудов. — Ижевск: ERGO, 2013. — XIV, – 386с.

29. Фрейд З. Введение в психоанализ. Лекции \\Пер. с немецкого Г.В. Барышниковой; Лит. ред. Е.Е. Соколовой, Т.В. Родионовой – Москва: Наука, 1989 – с.456

30. Хайгл-Эверс А. и др. Базисное руководство по психотерапии //СПб.: Речь, Восточно-Европейский институт психоанализа. – 2002. – 784с.

31. Хенниг Х. О динамике слова и образа в аналитическом процессе – размышления об определении места кататимно-имагинативной психотерапии (КИП) //Кататимно-имагинативная психотерапия как психодинамическая образная психотерапия: Сборник статей / Под ред. Садальской Е.В. – Вып. 1. – М.: Издательский дом «Атмосфера», 2008. С. 61-79

32. Хенниг Х., Фикенчер Е., Барке У., Розендаль Отношения и терапевтические имагинации. Кататимно-имагинативная психотерапія как психодинамический процесс. 2010. – ?с.

33. Хорн Г., Шесть этапов развития ребенка в зеркале символдрамы. (Выступление на Международном симпозиуме по проблемам психотерапии и профилактики психических нарушений у подростков, г. Калуга, октябрь 1997 г.) // Символ и Драма. Сборник статей. – Харьков: Регион-информ, 2000, № 1 (1), - С. 18-32

34. Шевченко Н.Ф. Психологічна допомога хронічно соматичним хворим: досвід використання методу символдрами // Актуальні проблеми психології. Том. 3.: Консультативна психологія і психотерапія: Зб. Наукових праць Інституту психології ім.Г.С.Костюка АПНУ / За ред. Максименка С.Д., Кісарчук З.Г. – Ніжин: МІЛАНІК, 2007. – Вип.4. С.194-202

35. Шльонська О.О. Використання кататимно-імагінативної психотерапії в роботі з батьківською групою // О.О.Шльонська / // Актуальні проблеми психології. Том ІІІ. : Консультативна психологія і психотерапія : Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України / За ред. Максименка С.Д. – Інститут психології ім.Г.С.Костюка НАПН України; - Видавець Лисенко М.М., 2007. – Вип.4. – С.225-235.

36. Шумакова Л.П. Кататимне переживання образів як метод психодіагностики та психокорекції сімейних стосунків // Актуальні проблеми психології. Том ІІІ.: Консультативна психологія і психотерапія : Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України / За ред. Максименка С.Д. – Інститут психології ім.Г.С.Костюка НАПН України; – Міленіум, 2003. – Вип.2. – С. 138-145.

37. Юнг К. Г. Аналитическая психология: теория и практика. Тавистокские лекции //СПб.: Издательский Дом «Азбука-классика. – 2007 – 240с.

38. Arnheim R. Visual thinking. Berkeley and Los Angeles: California UP, 1967

39. Bahrke U., W. Rosendahl Psychotraumatologie und Katathym-imaginative Psychotherapie

U. Bahrke, W. Rosendahl (Hrsg.)

2001 Pabst, Lengerich (травма)

40. Frank,L.:Affektstörungen. Studien über ihre Ätiologie und Therapie. Julius Springer Verlag, Berlin 1913

41. Happich, C.: Das BildbewuЯtsein als Ansatzstelle psychischer Behandlung. Zbl. Psychother. 5 (1962) 633

42. Hennig H. Zum Übertragungs-und Gegenübertragungsprozeß in der Katathym Imaginativen Psychotherapie1 //www. oegatap. at. – С. 7.

43. Hennig H., E. Fikentscher, U. Bahrke, W. Beziehung und therapeutische Imaginationen Katathym Imaginative Psychotherapie als psychodynamischer Prozess Ein Leitfaden

44. Horn, Sannwald, Wienand Katathym Imaginative Psychotherapie mit Kindern und Jugendlichen

2006 Ernst Reinhardt Verlag München Basel

45. Kottje-Birnbacher, L. (1987): Gruppentherapie mit dem Katathymen Bilderleben. Tiefenpsychologische Arbeit und strukturierende technische Parameter. Prax Psy¬chother Psychosom 32, 35-45

46. Leuner H. Katathymes Bilderleben. Ergebnisse in Theorie und Praxis. 2 Aufl. Huber. Bern. 1983. – S. 209 – 215 (+психосоматика)

47. Leuner H. Lehrbuch des Katathymen Bilderleben, Huber, Bern 3. – 1994.

48. Leuner H. Lehrbuch des Katathym-imaginativen Psychotherapie: Grundstufe, Mittelstufe, Oberstufe. 3 korr. Und erw. Aufl. Bern; Gottingen; Toronto; Seattle: Huber, 1994.

49. Leuner H., HornG., KlessmannE.: Katathymes Bilderleben mit Kindern und Jugendlichen, 3. Aufl. Reinhardt, München 1990

50. Schnell Monika Imaginationen im Dialog. Zur Dynamik der Übertragungs-und Gegenübertragungsprozesse in der KIP // Kottje-Birnbacher, L., Sachsse, U. & Wilke, E. (Hrsg.). Psychotherapie mit Imaginationen. Mit einem Vorwort von Gerald Hüther. Bern: Huber 2010

51. Sediak Franz Neue Wege – neue Motive in der KIP// Imagination, Nr. 3/1995 S.5-19

52. Siefert H. I. Imagination und Kommunikation im antiken Asklepioskult //Katathymes Bilderleben. – 1980.

53. Silberer, H.: Bericht ьber die Methode, gewisse symbolische Halluzinationserscheinungen hervorzurufen und zu beobachten. Jb. psychoanalyt. psychopathol. Forsch. 1 (1909) 302

54. Silberer, H.: Symbolik des Erwachens und Schwellensymbolik ьberhaupt. Jb. psychoanal. psychopatholog. Forsch. 3, 1912 621

55. Wilke, E., Kottje-Birnbacher, L.,und H. Leuner (Hg.): Das Katathyme Bilderleben in der psychosomatischen Medizin. Huber, Bern, (+психосоматика)

56. Weber T., Shah H.Trauer und Trauma. –2013 [Електронний ресурс ] / traumafokus – Режим доступу: http://www.traumafokus.com/methode.html

 

Aktual_probl_psihol 2018, 3(14): 255-286 (pdf)


 

 

УДК 159.9-016 -22 -63- 64.22 -64.26 -72 -8 : 615.851

Григор'єва С. В.

кандидат психологічних наук, психолог, психотерапевт, дитячий психотерапевт, травмотерапевт, Центр розвитку комунікацій та соціалізації для дітей з аутизмом. Одеса, Україна.

Мова статті: українська

Дослідження асиметрії мозку та її впливу на взаємини у діадi «матір-дитина»

Анотація. У статті розглянута роль асиметрії мозкових структур матері і дитини у формуванні патологічної або нормальної прив’язаності. Дослідження асиметрії мозку матері та дітей було проведене за допомогою тестів асиметрії, що ґрунтуються на реєстрації поз. Зіставлялися результати показників тесту пізньої асиметрії матері та її дитини підліткового віку. Була виявлена високо достовірна кореляція зі зворотним зв'язком за провідним оком. Такі результати можуть вказувати на варіабельність домінантності структур мозку матері та дитини локалізовану в таламусі, де розташовані «зорові» або «чутливі бугри». На основі цих досліджень нами створена і описана модель структури взаємодії таламичного водія α - ритму дитини і α-ритму матері в нормі і в патології.

Ключові слова: діада матір-дитина, прихильність, функціональна спеціалізація півкуль, α-ритм, післяродовий стрес, патологія розвитку, позна асиметрія.

Список використаних джерел

1. Бриш К.Х. Терапия нарушений привязанности: От теории к практике / К.Х. Бриш. - М.: ИП РАН «Когито-Центр», 2012. – 316 с.

2. Брагіна Н. Н., Доброхотова Т. А. Функціональні асиметрії людини. - 2-е видавництво, перераб. і доп. - М.: Медицина, 1988. - 240 с.

3. Спрингер С. Левый мозг, правый мозг / С. Спрингер, Г. Дейч. – М.: Мир, 1983. – 182 с.

4. Хасабов Г.А. Краткий справочник по физиологии нервной системы / Г.А. Хасабов. – Луганск: ООО «Виртуальная реальность», 2007. – 452 с.

5. Чуприков А.П. Латеральность населения в конце 70-х и начале 80-х годов. К истории латеральной нейропсихологии и нейропсихиатрии / А.П. Чуприков, В.Д. Мишаев. – Донецк: Издатель Заславский Ю.А., 2010. - 192 с.

6. Nick Totton Трехсторонняя модель регуляции Алана Шора. Режим доступу: https://www.google.com.ua/search?q=%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD+%D1%88%D0%BE%D1%80+%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8&oq=%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BD+&aqs=chrome.4.69i57j0l3j35i39j0.6267j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8#

7. Fundamentals of Human NEUROPSICHOLOGY / Bryan Kolb, Ian Q. Whishaw. - Worth Publishers, New York, 2015. - 873 р.

8. Sieratzki J. S., Woll B. Neuropsychological and neuropsychiatric perspectives on maternal cradling preferences // Epidem. Psichiatr. Soc. 2002. V. 11. P. 170–176.

9. S.Murray Sherman, Ray W. Guillery. Exploring the Thalamus : [англ.]. — 1-е изд. — Academic Press, 2000. — 312 с.

 

Aktual_probl_psihol 2018, 3(14): 324-339 (pdf)