Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том 4. Психологія розвитку дошкільника. Випуск 13 – 2017

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Зміст випуску


УДК: 159.923

Батліна Л.В.

Батліна Людмила Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти, Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради

ДИТИНСТВО ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН

Мова статті: російська

Статтю присвячено питанням: визначення ролі дитинства в житті людини; вивчення становища дітей в світі і в Україні; встановлення причини становища посилюється положення дитячого населення в країні, світі; визначення шляхів поліпшення ситуації.

Ключові слова: дитинство, феномен дитинства, дошкільне дитинство, якість дитинства.

Aktual_probl_psihol 2017, 4(13):4-14 (pdf)


УДК: 159.928.23

Біла І. М.

Біла Ірина Миколаївна, доктор психологічних наук, професор, провідний науковий співробітник лабораторії психології обдарованості, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України

ДІАГНОСТИКА ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ

Мова статті: українська

Різностороння психологічна діагностика, отримання інформації про кожну дитину з акцентом на її сильних сторонах є необхідною передумовою побудови індивідуальних програм супроводу розвитку здібностей, особистісного становлення дитини. Орієнтиром всього діагностичного процесу є структурна модель розвитку здібностей, яка включає мотиваційну, цінністну, когнітивну й операційну компоненту та демонструє динамічну, інтегративну природу здібностей, що проявляються у діяльності дитини. Найбільш ефективними діагностичними методами у дошкільному віці є спостереження за дитиною у різних видах діяльності, особливо спостереження за грою дитини, запис життєвих спостережень, аналіз результатів продуктивної діяльності (зокрема, образотворчої), методика незавершених речень, стандартизовані тести для вивчення розумового розвитку дітей, тести для діагностики пізнавальних процесів та творчих здібностей, метод експертної оцінки за шкалою рейтингу базових характеристик здібностей (модифікація шкали Дж. Рензуллі), опитувальники, анкети, які складені з таким розрахунком, щоб зібрати більше різноманітної інформації про дитину, її індивідуально-психологічні особливості розвитку. Вивчаючи здібності дітей, доцільно спиратися на принцип гуманності, індивідуальності, оптимістичного прогнозування розвитку по відношенню до кожної дитини та забезпечувати сприятливі умови для пізнавальної активності, розвитку інтересів дитини, її нахилів та талантів.

Ключові слова: діагностика, діагостичні методи, здібності, діти дошкільного віку.

Aktual_probl_psihol 2017, 4(13): 14-31 (pdf)


УДК: 159.955

Ваганова Н.А.

Ваганова Наталія Аркадіївна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії психології творчості, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України

ТВОРЧЕ СПРИЙМАННЯ І ЙОГО ПСИХОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мова статті: українська

У статті аналізуються дослідження, присвячені психології творчого сприймання, визначається саме поняття «творче сприймання», його психологічні характеристики та особливості розвитку у дошкільному віці. У процесі активної пізнавальної діяльності дітей сприймання набуває цілеспрямованого, творчого характеру і передбачує обов’язкове отримання нової інформації, яке залежить від того, наскільки дитина зберігає здібність бачити індивідуальні відмінності в об’єктах. У більшості випадків починає домінувати узагальненість, схематичність, стереотипність сприймання. Важливо спеціально вчити дітей сприйманню, так як без навчання цей процес зберігає злитність, неточність, синкретичність. Наприкінці дошкільного віку сприймання характеризується вже такими властивостями як: предметність, цілісність і осмисленість. Сприймання стає цілеспрямованим процесом, у якому виділяються довільні дії – розгляд, пошук – від схематичного, нерозчленованого воно переходить до цілісного цілеспрямованого спостереження.

Ключові слова: творче сприймання, перцептивна діяльність, пізнавальна активність, предметність, цілісність, осмисленість сприймання, дошкільний вік.

Aktual_probl_psihol 2017, 4(13): 31-40 (pdf)


УДК: 37.015.3:159.922.7

Гальченко В.М.

Гальченко Вікторія Миколаївна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології дошкільної освіти та дитячої творчості Факультету педагогіки і психології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕМОЦІЙНО-СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНИКА У ПРОЦЕСІ СПІЛКУВАННЯ З ДОРОСЛИМИ

Мова статті: українська

У статті розкрита роль діалогічного спілкування у розвитку емоційно-соціальної сфери дитини дошкільного віку. Охарактеризовано форми спілкування дошкільника з дорослим упродовж дошкільного дитинства. Виявлено ряд можливих емоційних порушень у дітей дошкільного віку. Визначено психолого-педагогічні умови забезпечення емоційно-соціального розвитку дітей. Описано заходи розвивальної роботи з дошкільниками, які варто застосовувати психологам і педагогам з метою підвищення рівня емоційно-соціального розвитку дошкільників у контексті підготовки до навчання у школі.

Ключові слова: емоції, спілкування, емоційно-соціальний розвиток, діти дошкільного віку, діалогічне спілкування, соціальна винахідливість, духовність, творча особистість.

Aktual_probl_psihol 2017, 4(13): 40-50 (pdf)


УДК: 159.9

Гальцева Т.О.

Гальцева Тетяна Олексіївна, кандидат психологічних наук, доцент, докторант психологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

СТАНОВЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ САМОЕФЕКТИВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ У ДОШКІЛЬНОМУ ТА МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ

Мова статті: українська

У статті проаналізовано особливості становлення навчальної самоефективності у дошкільному на молодшому шкільному віці. Визначені соціально-психологічні чинники, що її детермінують, зокрема: сімейне виховання, спілкування з дорослими і однолітками, емоційне відношення педагога, успіхи у ігровій та навчальній діяльності, приклад інших. Проаналізовано роль навчально-ігрового середовища.

Ключові слова: навчальна самоефективність особистості, навчально-ігрове середовище, диференційована самооцінка, цілепокладання, рефлексія, суб’єкт власних дій, суб’єкт навчальної діяльності.

Aktual_probl_psihol 2017, 4(13): 51-62 (pdf)


УДК: 159.938

Завадська Т.В.

Завадська Тетяна Василівна, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України

САМОАКТУАЛІЗАЦІЯ В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОГО САМОЗДІЙСНЕННЯ ВИХОВАТЕЛІВ ДИТЯЧИХ ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Мова статті: українська

У статті представлені результати дослідження рівня самоактуалізації як чинника професійного самоздійснення вихователів дитячих дошкільних закладів. Визначені групи вихователів з ознаками самоактуалізації за показниками «компетентності у часі», «ціннісних орієнтацій», «поглядів на природу людини», «самоповаги», «синергії», «пізнавальних потреб». У групи вихователів визначена відсутність ознак процесу самоактуалізації за певними шкалами. Визначена група ризику за шкалою «прийняття агресії».

Ключові слова: професійне самоздійснення, вихователь, самоактуалізація.

Aktual_probl_psihol 2017, 4(13): 63-72 (pdf)


УДК: 159.923

Завязун Т. В.

Завязун Тетяна Володимирівна, кандидат психологічних наук, викладач Комунального закладу «Житомирський ОІППО» ЖОР

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ ЯК САМОСТІЙНА ПРОБЛЕМА ПЕДАГОГІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Мова статті: українська

У статті висвітлюються питання особливостей розвитку мовлення сучасних дошкільнят. Розкриваються психолого-педагогічні причини труднощів у спілкуванні дошкільників та шляхи їх усунення за допомогою основного виду діяльності – гри.

Ключові слова: розвиток мовлення, труднощі у спілкуванні, мовленнєвий портрет дитини, ігрова діяльність.

Aktual_probl_psihol 2017, 4(13): 72-82 (pdf)


УДК: 159.923

Карабаєва І. І.

Карабаєва Ірина Іванівна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України

СУБ’ЄКТ-СУБ’ЄКТНА ВЗАЄМОДІЯ ДОРОСЛОГО З ДИТИНОЮ ЯК ЧИННИК ПРИЙНЯТТЯ ДОШКІЛЬНИКОМ СОЦІАЛЬНО ЗНАЧУЩИХ МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ

Мова статті: українська

У статті розглядаються питання розвитку етичних інстанцій дітей дошкільного віку в психологічному освітньому просторі. Розкривається значення суб’єкт-суб’єктної взаємодії дорослого з дитиною та розкрито сутність поняття «значущий дорослий». Представлено підходи до формування етичних інстанцій дошкільників шляхом використання прийомів роботи з суб’єктивним досвідом дитини. В роботі висвітлюються підходи до створення умов продуктивного діалогу між дитиною та дорослим.

Ключові слова: значущий дорослий, етичні інстанції, суб’єкт-суб’єктна взаємодія, розвивальне середовище, моральні цінності.

Aktual_probl_psihol 2017, 4(13): 82-94 (pdf)


УДК: 159.955.4:37.01

Клименко І. В.

Клименко Ігор Володимирович, кандидат психологічних наук, т.в.о. начальника Департаменту кадрового забезпечення Національної поліції України

СПЕЦИФІКА САМОРЕГУЛЯЦІЇ ТА ЇЇ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ З ПАРЦІАЛЬНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ РЕФЛЕКСИВНОСТІ КУРСАНТІВ - МАЙБУТНІХ ПРАВООХОРОНЦІВ У КОНТЕКСТІ ПРОГРАМИ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ

Мова статті: українська

У статті розглянута проблема психічної саморегуляції і рефлексивності в психології. Проаналізовано специфіку особистісної саморегуляції та її взаємозв'язку з парціальними характеристиками рефлексивності у курсантів в контексті програми психологічного супроводу.

У дослідженні було встановлено, що курсанти які були включені в програму психологічного супроводу, більшою мірою орієнтовані на аналіз і оцінку вже виконаної діяльності, подій, що мали місце в минулому. Ці випробовувані схильні до роздумів про майбутню діяльність і її планування, спостереження та аналізу власної поведінки. У курсантів які навчалися в звичайних умовах, встановлено більш низькі показники за всіма складовими особистісної саморегуляції.

Ключові слова: курсанти, парціальні характеристики рефлексивності, правоохоронні органи, психологічний супровід.

Aktual_probl_psihol 2017, 4(13): 94-107 (pdf)


УДК: 372.011.31:373.2

Кондратець І. В.

Кондратець Інна Вікторівна, методист інформаційно-методичного центру управління освіти і науки Новоград-Волинської міської ради

РЕФЛЕКСІЙНА КУЛЬТУРА ПЕДАГОГА ЯК ЦІННІСНИЙ ОРІЄНТИР ПЕДАГОГА-ПРОФЕСІОНАЛА

Мова статті: українська

Стаття присвячена розкриттю поняття рефлексійної культури як одного із складників професіоналізму, ціннісного орієнтиру в саморозвиткові й самовдосконаленні фахових і особистісних якостей педагога дошкільного навчального закладу. Висвітлено наукові підходи у трактуванні дефініції „рефлексійна культура”, а також умови її формування.

Ключові слова: рефлексійна культура, рефлексія, умови розвитку рефлексійної культури, саморозвиток, професіоналізм, ціннісний орієнтир.

Aktual_probl_psihol 2017, 4(13): 108-115 (pdf)


УДК: 159.923

Піроженко Т.О.

Піроженко Тамара Олександрівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач лабораторії психології дошкільника, Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЧИННИКИ ВИБОРУ ДИТИНОЮ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ СОЦІАЛЬНО ЗНАЧУЩИХ ЦІННОСТЕЙ

Мова статті: українська

Стаття присвячена аналізу проблеми співвідношення зовнішніх (соціально-педагогічних) та внутрішніх (психологічних) факторів впливу на процес прийняття дитиною старшого дошкільного віку соціально значущих цінностей. Наголошується, що психолого-педагогічний супровід розвитку дитини старшого дошкільного віку у період вікової кризи регуляції поведінки на 6 (7) роках життя потребує врахування закономірностей розвитку важливіших надбань ціннісно-смислової сфери, які сприяють збереженню цілісності особистості дитини дошкільного віку на етапі кардинальної зміни соціальної ситуації розвитку малюка (дошкільна-початкова освіта).

Ключові слова: ціннісні орієнтації, освітній простір, становлення особистості, вікова криза регуляції поведінки 6 (7) року життя, життєва компетентність.

Aktual_probl_psihol 2017, 4(13): 115-129 (pdf)


УДК: 373.2:7

Половіна О.А.

Половіна Олена Анатоліївна, доцент, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти, Педагогічний інститут Київський університет імені Бориса Грінченка

ПОЛІХУДОЖНІЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ У ПЛОЩИНІ «ДИТИНА-МИСТЕЦТВО»

Мова статті: українська

В статті опубліковані практичні рекомендації щодо поліхудожнього розвитку дітей дошкільного віку: представлена система роботи, яка ґрунтується на використанні мистецтва у роботі з дітьми; визначені педагогічні умови поліхудожнього розвитку особистості.

Ключові слова: поліхудожній розвиток, мистецтво, живопис, пізнавальний інтерес, ігрові вправи, психогімнастика, педагогічні умови.

Aktual_probl_psihol 2017, 4(13): 129-139 (pdf)


УДК: 159.923

Рижкова О. С.

Рижкова Олена Сергіївна, практичний психолог, Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Торецької міської ради Донецької області

ІНТЕГРАЦІЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ У ШКОЛІ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ

Мова статті: українська

В статті дається визначення поняття "інтеграція", „інтегровані уроки". Розкриваються основні методологічні вимоги, яким повинна відповідати педагогічна технологія. Аналізуються основні групи інтегрованих видів діяльності, які підвищують якість засвоєння навчального матеріалу.

Ключові слова: інтеграція, інтегрований урок, загальногуманістична основа, пізнавальна компетентність, педагогічні технології.

Aktual_probl_psihol 2017, 4(13):140-150 (pdf)


УДК: 159.943.8 – 053.4 : 316.752

Соловйова Л. І.

Соловйова Людмила Іванівна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії психології дошкільника, Інститут психології імені Г. C. Костюка НАПН України

ХАРАКТЕРИСТИКА ДОВІЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ЯК ЧИННИКА ПРИЙНЯТТЯ СТАРШИМИ ДОШКІЛЬНИКАМИ СОЦІАЛЬНО ЗНАЧУЩИХ ЦІННОСТЕЙ

Мова статті: українська

У статті представлено результати експериментального вивчення стану розвитку довільної поведінки дітей старшого дошкільного віку, який зумовлює прийняття ними соціально значущих цінностей. Описано застосовані емпіричні методи дослідження: діагностична бесіда „Чинники вибору дитиною соціально значущих цінностей” і спостереження різних видів дитячої діяльності, ініційованої дітьми та педагогом. Статистично підтверджено зв'язок рівня прояву довільної поведінки старшого дошкільника і його здатності до прийняття соціально значущих цінностей. Визначено реальний стан розвитку довільної поведінки дітей старшого дошкільного віку, освіта яких здійснювалася в умовах дошкільного навчального закладу, сімейного виховання та першого класу початкової школи. Встановлено, що для досліджуваних дітей соціально значущі цінності є регуляторами їх активності на середньому рівні прояву.

Ключові слова: довільна поведінка, прийняття, вибір, соціально значущі цінності, дитина старшого дошкільного віку.

Aktual_probl_psihol 2017, 4(13): 151-159 (pdf)


УДК 378:373.31

Степанюк К. І.

Степанюк Катерина Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової освіти, Бердянський державний педагогічний університет

ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ: РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВИХ ПОШУКІВ

Мова статті: українська

У статті розглядаються результати наукових пошуків з проблеми формування дослідницьких умінь майбутніх учителів початкової школи. Подається контент-аналіз понять: уміння, педагогічні уміння, дослідницькі вміння. Акцентується увага на педагогічній практиці як ефективному засобі формування дослідницьких умінь. Розглядаються завдання навчально-виховної та виробничої практики в школі та їх можливості для формування дослідницьких умінь студентів напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта. Досліджується метод портфоліо та його можливості у формуванні дослідницьких умінь майбутніх учителів початкової школи. Подаються результати експериментального дослідження.

Ключові слова: дослідницькі вміння, педагогічні вміння, педагогічна практика, метод портфоліо.

Aktual_probl_psihol 2017, 4(13): 159-168 (pdf)


УДК: 159.923

Товкач І.Є.

Товкач Ірина Євгенівна, старший викладач кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка

ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ ОПТИМІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ

Мова статті: українська

У статті викладено результати емпіричного дослідження індивідуальних особливостей пізнавальної активності старших дошкільників. Розкрито психолого-педагогічні умови ефективного впливу на розвиток пізнавальної активності з урахуванням індивідуальних особливостей старших дошкільників у мовленнєвій діяльності; форми психолого-педагогічного впливу на розвиток пізнавальної активності дітей зазначеного віку, шляхи впровадження названих умов у практику роботи закладів дошкільної освіти.

Ключові слова: пізнавальна активність, мовленнєва діяльність, старші дошкільники, система роботи, психолого-педагогічні умови тощо.

Aktual_probl_psihol 2017, 4(13): 16-178 (pdf)


УДК: 159.923

Токарєва Л.Д.

Токарєва Людмила Дмитрівна, молодший науковий співробітник лабораторії психології дошкільника, Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України

СПРЯМОВАНІСТЬ ДОРОСЛОГО НА ВИБІР СОЦІАЛЬНО ЗНАЧУЩИХ ЦІННОСТЕЙ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Мова статті: українська

Робота присвячена проблемі ціннісних аспектів життєдіяльності людини. У статті представлено психологічні аспекти морально – етичних, ціннісних уявлень. Розкрита думка про те, що майбутнє країни багато в чому залежить саме від того, з якими цінностями, увійде в життя дитина дошкільного віку. Стаття зазначає, що саме в родині у дитини розвиваються такі соціально значущі цінності і моральні якості, як почуття доброти, чуйності, правдивості, справедливості, працьовитості, взаємодопомоги, дружби, любові до всього живого, які є важливими стимулами позитивних вчинків і дій дитини дошкільника.

В статті представлено матеріал дослідження, з метою вивчення сфери ціннісних орієнтацій у дітей старшого дошкільного віку. Представлені результати дослідження по вивченню ціннісних орієнтацій батьків та вивченню характеру взаємин у родині. Стаття узагальнює отримані результати: Чому дитина вчиться у дорослих в колі родини?

Ключові слова: Ціннісні орієнтації, дошкільник, моральне виховання, моральні якості, сім’я, родинне коло, дорослий.

Aktual_probl_psihol 2017, 4(13): 178-190 (pdf)


УДК: 159.922.27:37.017.924,316.752

Федорчук О.І.

Федорчук Олена Іванівна, науковий співробітник лабораторії психології дошкільника, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПРИЙНЯТТЯ ДИТИНОЮ СОЦІАЛЬНО ЗНАЧИМИХ ЦІННОСТЕЙ

Мова статті: українська

В статті піднімається питання ролі дошкільного дитинства в процесі становлення особистості, визначаються основні характерні особливості соціальної ситуації розвитку, що сприяє виникненню якісних новоутворень у дитини старшого дошкільного віку. Виявлені основні соціальні фактори що сприяють процесу дегуманізації дитячої свідомості.

Ключові слова: дошкільне дитинство, соціальна ситуація розвитку, ціннісні орієнтації, чинники впливу.

Aktual_probl_psihol 2017, 4(13): 190-199 (pdf)


УДК: 159.923:316.62

Швець Д.В.

Швець Дмитро Володимирович, кандидат педагогічних наук, перший проректор ХНУВС, Харківський національний університет внутрішніх справ

ПРОГНОСТИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЧИННИК ГОТОВНОСТІ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КУРСАНТІВ ПРАВООХОРОНЦІВ

Мова статті: українська

Важливим напрямком розвитку нашої держави є інноваційний шлях розвитку. У зв'язку з цим особливо актуальним є підвищення інноваційної активності в професійній підготовці майбутніх поліцейських, а саме можливість формування та розвиток інноваційного потенціалу особистості, інноваційної активності майбутніх спеціалістів. Одним з важливих компонентів ймовірності успішності готовності до змін стає механізм, заснований на прогностичній діяльності майбутніх правоохоронців. Доведено, що розвинута антиципаційна спроможність притаманна курсантам з високим рівнем готовності до інноваційної діяльності, а антиципаційна неспроможність властива курсантам з низькою орієнтацією до інноваційної діяльності.

Ключові слова: компетенція, прогностична компетентність, антиципаційна спроможність, готовність до змін, інноваційна діяльність, інноваційний потенціал, курсанти правоохоронці, поліцейський.

Aktual_probl_psihol 2017, 4(13): 199-213 (pdf)


УДК: 373.2. 091

Шульга Л.М.

Шульга Людмила Миколаївна, старший викладач кафедри дошкільної освіти, Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЯК ПІДГРУНТЯ РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ

Мова статті: українська

У статті розкрито психологічні особливості дошкільного дитинства як основи розвитку творчих здібностей дитини, висвітлено наукові погляди щодо розвитку творчої особистості дошкільника, охарактеризовано психічні властивості мислення, уяви, сприймання в дошкільному віці та визначено їх вплив на розвиток творчих здібностей дитини. Творчі здібності розглядаються як інтегративна властивість особистості, яка завдяки віковим особливостям - здатності до почуттєвого сприйняття, емоційної чуйності, співпереживання, фантазування, образного і асоціативного мислення, анімізму, синестезії - виводить розвиток психічних процесів - сприймання, відчуття, мислення, уяви на творчий рівень, і дозволяє досягти успіху у будь-якій діяльності.

Ключові слова: творчі здібності дошкільника, мислення, уява, сприймання, емоційна чуйність.

Aktual_probl_psihol 2017, 4(13): 213-222 (pdf)