Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том 4. Психологія розвитку дошкільника. Випуск 15 – 2019

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Зміст випуску


УДК: 159.922–053.4

Піроженко Т.О.

Піроженко Тамара Олександрівна – доктор психологічних наук, професор, завідувач лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.

Мова статті: українська

КОМУНІКАТИВНО-МОВЛЕННЄВИЙ РОЗВИТОК ДИТИНИ ЯК ФАКТОР ВИБОРУ СТРАТЕГІЇ МІЖОСОБИСТІСНОГО СПІЛКУВАННЯ.

У статті представлено теоретичний та експериментальний аналіз взаємозв’язків комунікативно-мовленнєвих досягнень дитини старшого дошкільного віку з перспективою вибору конструктивних стратегій міжособистісної взаємодії з оточенням. Доведено, що в ситуаціях невизначеного змісту вибір дитиною стратегії контакту, узгодження, роз’єднання, протиріччя, пояснюється факторами мовленнєвих досягнень, сформованістю ціннісних орієнтацій щодо відносин з людиною.

Ключові слова: міжособистісне спілкування, комунікативно-мовленнєвий розвиток, особистість дитини дошкільного віку, ціннісні орієнтації дитини дошкільного віку.

 

Aktual_probl_psihol, 2019 4 (15) (pdf)


 

УДК: 159.922/159.923

Балицька І.М.

Балицька Ірина Миколаївна – вихователь Житомирського центру розвитку дитини № 53, науковий кореспондент лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України.

Мова статті: українська

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ.

У статті здійснюється ідентифікація та систематизація проблем формування аксіологічної сфери особистості. Звертається увага на співвідношення таких понять, як «цінності», «ціннісні орієнтації», «ціннісне ставлення» в контексті означеної проблеми. Висвітлено особливості формування ціннісних орієнтацій у старших дошкільників. Стаття розкриває змістовну суть і механізми формування ціннісного ставлення особистості до себе, інших, світу, що уособлюється у суб’єктності.

Ключові слова: аксіологія, теорія цінностей, цінності, ставлення, ціннісні орієнтації, ціннісне ставлення, система цінностей, класифікація цінностей, духовні цінності, «поле цінностей» дитини, термінальні цінності, інструментальні цінності, структура особистості, ціннісні категорії.

 

Aktual_probl_psihol, 2019 4 (15) (pdf)


 

УДК 373.3.015.31:159.922:17.022.1

Дорошенко М. І.

Дорошенко Марина Ібрагімівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Бердянського державного педагогічного університету.

Мова статті: українська

ФОРМУВАННЯ Й ДИНАМІКА РОЗВИТКУ МОРАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ.

У статті розкривається поняття «моральне виховання молодших школярів». У процесі вивчення морального виховання виявлено такі категорії: свідомість, переконання, спрямованість. Досліджено особливості специфіки морального виховання у учнів молодших класів, визначено вікові та психологічні особливості.

Ключові слова: молодші школярі, моральне виховання, моральна свідомість, моральна спрямованість, моральні переконання, моральні звички.

 

Aktual_probl_psihol, 2019 4 (15) (pdf)


 

УДК 159.922.73.-053.4

Завязун Т.В.

Завязун Тетяна Володимирівна – кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри психології Комунального закладу «Житомирський інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради.

Мова статті: українська

ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ СТРУКТУРНИХ КОМПОНЕНТІВ МОВЛЕННЯ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ У ГРІ: СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ.

У статті здійснено науковий аналіз проблеми розвитку структурних компонентів мовлення старших дошкільників у грі. Підкреслено двосторонній характер зв'язку розвитку мовлення з ігровою діяльністю в дошкільному дитинстві, так як розвиток мовлення старших дошкільників передбачає активне включення дитини у самостійну діяльність з дорослим та однолітками, яка поєднує репродуктивну та творчу форми відображення навколишнього світу. Акцентовано увагу на головному завданні, яке постає перед дорослими, а саме, як за допомогою гри, тобто через найприроднішу для дитини діяльність, можливо розвинути структурні компоненти її мовлення. Розкрито основні чинники, які забезпечують розвиток структурних компонентів мовлення старших дошкільників на різних етапах гри.

Ключові слова: розвиток мовлення старших дошкільників, структурні компоненти мовлення, ігрова діяльність.

 

Aktual_probl_psihol, 2019 4 (15) (pdf)


 

УДК 159.923

Карабаєва І.І.

Карабаєва Ірина Іванівна – кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.

Мова статті: українська

ОСОБЛИВОСТІ СФОРМОВАНОСТІ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СУЧАСНИХ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ.

У статті на основі емпіричного дослідження окреслюється уявлення про інтереси, потреби, ставлення сучасного дошкільника. Висвітлюється питання ціннісного ставлення до себе, своєї родини, дитячого садка. Доводиться, що шестирічка вже є носієм системи цінностей. Підкреслюється, що дошкільник достатньо добре орієнтується в найближчому оточенні, уявляє своє сьогодення та майбутнє. Наголошується на здатності дитини оцінювати те, без чого не можуть обійтися люди, бути щасливими. Доводиться, що старші дошкільники мають сильну потребу в діях. Перевагу надають ігровій, зображувальній, музичній, руховій, пізнавальній діяльностям. Показується інтерес дітей до нової сучасної техніки. Висвітлюється різноманітне коло дитячих захоплень. Особлива увага приділяється спілкуванню з дорослими та однолітками. Наголошується, що діти мають велику потребу в спілкуванні з дорослими, з членами своєї родини, проявляють почуття симпатії до своїх однолітків, мають бажання займатися спільною діяльністю, багато чому навчаються один у одного. Розкривається особистісна центрація як одна з особливостей сформованості ціннісних орієнтацій дітей старшого дошкільного віку.

Ключові слова: цінності, ціннісні орієнтації, ціннісне ставлення, інтерес, потреба.

 

Aktual_probl_psihol, 2019 4 (15) (pdf)


 

УДК 159.923

Кльоц Л.А.

Кльоц Любов Антонівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Комунального закладу «Житомирський інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради.

Мова статті: українська

ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ СКЛАДОВИХ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОСВІДОМОСТІ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА.

У статті представлено фрагмент експериментального дослідження з проблеми формування професійної самосвідомості педагога. Викладено дослідницьку програму вивчення розвитку професійної самосвідомості педагога за визначеними критеріями. Описаний діагностичний інструментарій дослідження. Подано результати дослідження розвитку основних складових професійної самосвідомості педагога за когнітивним, афективним, поведінковим компонентами. Визначено найбільш актуальні напрямки для актуалізації та розвитку професійного Я-образу педагога. Окреслено психолого-педагогічні умови, що сприяють гармонізації професійної позиції спеціаліста.

Ключові слова: професіоналізм, професійний розвиток, професійна самосвідомість педагога, Я-концепція.

 

Aktual_probl_psihol, 2019 4 (15) (pdf)


 

УДК 373.2:37.091.33–042.65

Кондратець І.В.

Кондратець Інна Вікторівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка.

Мова статті: українська

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ЕЛЕКТИВНОСТІ: СВОБОДА СУЧАСНОЇ ДИТИНИ У ВИБОРІ ДІЯЛЬНОСТІ.

У статті представлено теоретичний і практичний аналіз забезпечення умов для формування свободи вибору дитини, самостійності й відповідальності за свої дії. Розглянуто ефективні методи й прийоми реалізації принципу елективності в різних видах дитячої діяльності; взаємодії педагогів і батьків у вихованні базових цінностей у дітей.

Ключові слова: свобода, вибір, самостійність, умови, базові цінності, діяльність, елективність, декалог.

 

Aktual_probl_psihol, 2019 4 (15) (pdf)


 

УДК 159.922.73 – 053.4 (043.3)

Мельник І.С.

Мельник Інна Сергіївна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки та психології Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка.

Щербата В.Г.

Щербата Вікторія Григорівна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри загальної, вікової та соціальної психології Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка.

Мова статті: українська

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗУМІННЯ БАТЬКАМИ ЗНАЧЕННЯ ІГРОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ ДЛЯ РОЗВИТКУ КОМУНІКАЦІЇ ЇХ ДІТЕЙ.

Стаття присвячена розкриттю психологічних особливостей розуміння батьками дітей дошкільного віку з порушеннями у сфері комунікації ролі гри як одного з важливих засобів подолання цих порушень. У статті охарактеризовано поширені у психологічній літературі підходи до вивчення гри як важливого чинника розвитку комунікації дітей дошкільного віку. Проаналізовано наукові дослідження ігрової взаємодії дорослих і дітей як засобу подолання проблем у комунікації різних категорій дітей. Здійснено кількісну та якісну психологічну характеристику результатів опитування батьків дітей із порушеннями у комунікації стосовно розуміння ними ролі гри у подоланні цих порушень. Намічено перспективи дослідження з даної проблематики.

Ключові слова: мовлення, комунікація, порушення комунікації, гра, ігрова взаємодія батьків із дитиною.

 

Aktual_probl_psihol, 2019 4 (15) (pdf)


 

УДК 373-056,2/.3

Михальська С. А.

Михальська Світлана Анатоліївна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Мова статті: українська

ГОТОВНІСТЬ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ДО ВЗАЄМОДІЇ З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ.

У статті представлено аналіз стану розробки проблеми готовності дошкільника до взаємовідносин з дітьми з особливими освітніми потребами. Зроблено висновок, що в даний час виникає проблема небажання до спілкування і взаємодії з дітьми з особливими освітніми потребами серед дошкільників. Зазначено, що навчання в інклюзивних групах допомагає дітям із особливими освітніми потребами позбутися почуття ізольованості, сприяє зникненню соціальних бар’єрів та інтеграції в соціум. Результати дослідження показали низький рівень готовності дітей до взаємодії з однолітками з особливими освітніми потребами, майже третина дітей відчуває страх перед дітьми з особливими освітніми потребами, проте, більше половини опитаних дітей старшого дошкільного віку виявили готовність спілкуватись та товаришувати з дітьми з особливими освітніми потребами.

Ключові слова: дитина, особистість, дошкільний вік, взаємодія, спілкування, дитина з особливими освітніми потребами.

 

Aktual_probl_psihol, 2019 4 (15) (pdf)


 

УДК 316.752,159.923.2 – 053.4

Соловйова Л. І.

Соловйова Людмила Іванівна – кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.

Мова статті: українська

ПРОЯВИ РЕГУЛЯТИВНОЇ ДІЇ ЦІННОСТЕЙ У ДІЯЛЬНОСТІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ.

У статті представлено результати експериментального вивчення функціонування термінальних та інструментальних цінностей як регуляторів діяльності дітей старшого дошкільного віку у закладах дошкільної освіти. Досліджено прояви ціннісної регуляції в діяльності дошкільників, організованій за власною ініціативою дітей, зокрема у сюжетно-рольовій грі та іншій самостійній творчій діяльності. Визначено рейтинг цінностей у вільній діяльності старших дошкільників. Встановлено, що найбільш дієвими для 6-7-річних дітей були такі цінності-цілі: «щастя», «сім’я», та такі цінності-засоби: «цілеспрямованість», «творчість», «впевненість», «самостійність». Охарактеризовано прояви регулятивної дії рейтингових цінностей.

Ключові слова: цінності, термінальні цінності, інструментальні цінності, ціннісна регуляція, привласнення цінностей, дитина старшого дошкільного віку.

 

Aktual_probl_psihol, 2019 4 (15) (pdf)


 

УДК 316.614.6 – 053.4

Тесленко О.В.

Тесленко Олена Володимирівна – педагог вищої кваліфікаційної категорії, методист інформаційно-методичного центру управління освіти і науки Новоград-Волинської міської ради.

Мова статті: українська

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ.

У статті розглянуто психолого-педагогічні умови формування ціннісних орієнтацій дітей дошкільного віку, міститься практичний досвід створення психолого-педагогічних умов в закладах дошкільної освіти.

Ключові слова: цінність, ціннісні орієнтації, психолого-педагогічні умови, взaємocтocунки, взаємодія, cпіврoбітництвo, освітнє середовище.

 

Aktual_probl_psihol, 2019 4 (15) (pdf)


 

УДК 373. 2 : 159. 938

Товкач І. Є.

Товкач Ірина Євгенівна – кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка.

Мова статті: українська

ФОРМУВАННЯ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ОСНОВ КУЛЬТУРИ ЧИТАЧА.

У статті в контексті підвищення вимог до професійної компетентності фахівців з дошкільної освіти на основі проведеного теоретичного аналізу робіт, наукового спостереження та узагальнення матеріалу з досліджуваної проблеми було виділено і описано психолого-педагогічні умови формування у дітей дошкільного віку основ культури читача.

Ключові слова: вихователь, художньо-мовленнєва діяльність, дошкільник, культура читача, психолого-педагогічні умови.

 

Aktual_probl_psihol, 2019 4 (15) (pdf)


 

УДК 159.922.73

Токарєва Л.Д.

Токарєва Людмила Дмитрівна – молодший науковий співробітник лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.

Мова статті: українська

ПРИВЛАСНЕННЯ ТЕРМІНАЛЬНИХ І ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ЯК ПРОЦЕС СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ-ДОШКІЛЬНИКА В УМОВАХ СІМ’Ї.

У статті висвітлено проблему становлення ціннісних орієнтацій дитини-дошкільника як соціального розвитку особистості. Показано, що саме сім’я є головним джерелом її ціннісних орієнтацій. Автор звернула увагу на дошкільний вік, що виступає особливим виміром для розуміння сутнісної природи та умов формування цінностей. Окреслено структурні компоненти моральних цінностей, а також показано специфіку прояву термінальних і інструментальних цінностей дітей старшого дошкільного віку в умовах сім’ї. Подано таблиці ієрархії ціннісних орієнтацій сучасних батьків, що дало змогу передбачити їх вплив на якість формування певних цінностей у дітей. Представлено ієрархію термінальних і інструментальних ціннісних орієнтацій дітей старшого дошкільного віку, як пріоритетних індикаторів особистісного зростання.

Ключові слова: Ціннісні орієнтації, сім’я, дошкільник, інструментальні цінності, термінальні цінності, моральні цінності, регулююча дія.

 

Aktual_probl_psihol, 2019 4 (15) (pdf)


 

УДК 159.922.8

Толмачова О.Є.

Толмачова Ольга Євгенівна – аспірант Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

Мова статті: українська

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МОТИВАЦІЙНОЇ СФЕРИ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА.

У статті розглянуто становлення мотиваційної сфери молодшого школяра. Цей вік має значні резерви для розвитку особистості загалом та мотиваційної сфери зокрема. У молодших школярів існує своєрідна система потреб, яка включає в себе загальні та власне вікові потреби. Виокремлено три групи мотивів, які спонукають навчальну діяльність молодших школярів: мотиви, які безпосередньо пов’язані із змістом та процесом навчання, соціальні та вузькоособистісні мотиви.

Ключові слова: мотиваційна сфера, мотив, мотивація, самооцінка, навчальна успішність, рівень домагань, молодший шкільний вік.

 

Aktual_probl_psihol, 2019 4 (15) (pdf)


 

УДК 159.922.27:37.017.7, 316.6

Федорчук О.І.

Федорчук Олена Іванівна – науковий співробітник лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.

Мова статті: українська

ВНУТРІСІМЕЙНЕ СПІЛКУВАННЯ ЯК ЧИННИК ПРИВЛАСНЕННЯ ДИТИНОЮ ЦІННОСТЕЙ СПІВЖИТТЯ.

В статті досліджуються особливості процесу спілкування дитини старшого дошкільного віку з дорослими членами її сім’ї та значення цього спілкування для подальшого розвитку особистості дитини. Представлені результати практичних досліджень, що підтверджують значення якості внутрісімейного спілкування з дітьми дошкільного віку як провідного чинника привласнення дитиною цінностей співжиття. Зроблено висновки, що в основі взаємодії між батьками та дитиною повинно лежати спілкування без нотацій та командних директив.

Ключові слова: сім’я, внутрісімейне спілкування, привласнення цінностей, старший дошкільник.

 

Aktual_probl_psihol, 2019 4 (15) (pdf)


 

УДК 159.922.7-053.4:82-34

Шаумян О.Г.

Шаумян Олена Геворківна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної роботи ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального управління».

Мова статті: українська

КАЗКА ЯК ПСИХОКОРЕКЦІЙНИЙ МЕТОД ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ДОШКІЛЬНИКУ.

Україна стоїть на шляху подальшої розбудови та євроінтеграції. На сьогоднішній день недостатньо розвинуті знання про способи використання казок у практиці психологічного консультування та казкотерапії.

Казка через свідомий й несвідомий вплив формує особистість, дозволяє набути опосередковано певного життєвого досвіду, у дошкільника розвивається здатність співпереживати, співчувати, відчувати, перейматися. Можливості використання казок у психокорекційній роботі дозволили виокремити окремий вид психотерапії як казкотерапія, що спрямований на здатність до змін і зростання, сприяє прийняттю своїх труднощів і боротьби з ними дієвим способом, соціалізації й самоорганізації дошкільника.

Ключові слова: казка, метод казкотерапія, психолого-педагогічна робота з дітьми, дошкільник, психокореційна робота, казкотерапевтична робота, терапевтична казка.

 

Aktual_probl_psihol, 2019 4 (15) (pdf)


 

УДК 37.015.31.016:74(043.5)

Шульга Л.М.

Шульга Людмила Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти Комунального закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради.

Мова статті: українська

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЕФЕКТИВНОГО ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ МАЛЮВАННЯ.

Стаття висвітлює психолого-педагогічні умови ефективного впровадження технології розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку на заняттях із малювання. Автор описує професіоналізм педагога як сукупність психолого-педагогічної, технологічної та культурологічної компетенцій, розвиток і вдосконалення яких відбувається на курсах підвищення кваліфікації і міжкурсовий період у системі післядипломної педагогічної освіти, та в самостійній діяльності. Мотивація дитини до художньої творчості розглядається в контексті створення позитивного психологічного клімату, основними характеристиками якого називається позитивний настрій дітей і педагога, зацікавленість дітей змістом діяльності, взаєморозуміння, задоволеність взаємовідносинами та результатами діяльності а також врахуванні вікових та індивідуальних особливостей дошкільників.

Ключові слова: педагогічні умови, впровадження, технологія, розвиток, творчі здібності, діти дошкільного віку, заняття із малювання.