Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том 4. Психологія розвитку дошкільника. Випуск 16 – 2020

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Зміст випуску


УДК: 373-056.2/.3

Піроженко Т.О.

Піроженко Тамара Олександрівна – член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор, завідувач лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.

Мова статті: українська

ДИТИНСТВО ЯК ЦІННІСТЬ: МИНУЛЕ ТА СУЧАСНЕ В ДОСЛІДЖЕННЯХ ПСИХОЛОГІЧНОЇ НАУКИ

У статті представлено позиції розвитку психологічної науки про дитинство як особливої суспільної цінності, яка демонструє форму культурної самосвідомості дорослих. Конкретизовано, що уявлення про дитинство в ряду гуманітарних, соціальних і природних наук реалізуються у двох напрямках. Перший узагальнює проблеми та питання про культуру дитинства: середовище в широкому сенсі, оточення, культурні форми, які створюють дорослі для дітей. Другій напрямок характеризує природу дитинства, прояв дитячої суті, дитячої субкультури, тобто форм діяльності самої дитини. У статті доведено, що уявлення про дитинство та його осмислення через ціннісний (аксіологічний) аспект є одним з ключових, оскільки демонструє форму культурної самосвідомості дорослих через відношення до дітей, реалізуючи через цінності взаємодію між поколіннями.

Ключові слова: дитинство, розвиток дитини, ціннісні орієнтації, характеристики та функції цінностей у суспільстві.

Aktual_probl_psihol, 2020 4 (16) : 4-21 (pdf)


УДК: 159.9:373.24

Балицька І.М.

Балицька Ірина Миколаївна – вихователь Житомирського центру розвитку дитини № 53, науковий кореспондент лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України.

Мова статті: українська

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ ВИХОВАТЕЛЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ З БАТЬКАМИ ВИХОВАНЦІВ

У статті представлено психолого – педагогічні аспекти партнерської взаємодії педагогів ДНЗ з батьками вихованців. Розглянуто сутність педагогічного співробітництва дошкільного закладу з батьками як засобу підвищення та узгодження виховних впливів на дітей дошкільного віку. Розкрито мету і принципи організації такого співробітництва. Змодельовано та охарактеризовано сучасні підходи у формуванні педагогічно – батьківських стосунків.

Ключові слова: психолого – педагогічна культура, партнерська взаємодія, ціннісні орієнтири, педагогічне співробітництво, ціннісне ставлення.

Aktual_probl_psihol, 2020 4 (16) : 22-33 (pdf)


УДК: 378.091.313:159.955-021.412.1

Бєлєнька Г.В.

Бєлєнька Ганна Володимирівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка.

Мова статті: українська

ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ

У статті розглянуто можливості використання інтерактивних методів навчання задля розвитку однієї з ключових навичок ХХІ століття – критичного мислення. Автор презентує досвід використання ряду інтерактивних методів навчання в роботі зі студентами другого (магістерського) освітнього рівня спеціальності 012 – дошкільна освіта. Як такий, що може бути глибоко практико орієнтованим і, водночас, таким, що сприяє розвитку критичного мислення студентів, представлено метод «Шість пар взуття способів дій”, британського психолога Едварда де Боно. У статті розкрито етапи розвитку критичного мислення студентів, представлено динаміку його змін за критеріями: об’єктивність – опора на факти та їх аналіз, толерантність до альтернативних думок та оцінок, комунікативність – вміння взаємодіяти з іншими у з’ясуванні і вирішенні складних професійних питань.

Ключові слова: інтерактивні методи навчання, критичне мислення, магістранти, діти дошкільного віку, Едвард де Боно, метод «Шість пар взуття способів дій», саморозвиток.

Aktual_probl_psihol, 2020 4 (16) : 33-45 (pdf)


УДК: 159.942:0057.87

Дмитріюк Н.С.

Дмитріюк Наталія Степанівна – кандидат психологічних наук, доцент, викладач кафедри педагогічної та вікової психології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

Кордунова Н.О.

Кордунова Наталія Олександрівна – кандидат психологічних наук, доцент, викладач кафедри педагогічної та вікової психології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЕМОЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Мова статті: українська

ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

У статті здійснено спробу розкрити важливість емоційного розвитку дитини на етапі дошкільного дитинства та висвітлити його значення у становленні дошкільника як особистості. Виявлено на основі емпіричного дослідження особливості психологічних проблем в емоційному розвитку серед старших дошкільників: загальне негативне емоційне самопочуття від перебування навчальному закладі; проблеми у взаємостосунках з батьками, вихователями та однолітками; незадоволеність власною діяльністю; незадоволеність собою.

Доведено, що для ефективного розвитку емоційної сфери дітей необхідно забезпечити певні психолого-педагогічні умови. Пропонується коротка характеристика особливостей розвитку емоційної сфери та причин труднощів під час усвідомлення емоційних проявів у досліджуваних дітей.

Ключові слова: емоційна сфера, емоційний розвиток, діти старшого дошкільного віку.

Aktual_probl_psihol, 2020 4 (16) : 46-58 (pdf)


УДК 159.953.5-057.874

Дорошенко М. І.

Дорошенко Марина Ібрагімівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Бердянського державного педагогічного університету.

Мова статті: українська

ВПЛИВ РОЗУМОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ ПЕРШОКЛАСНИКІВ НА ЇХНЮ УСПІШНІСТЬ У НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

У статті розглянуті розумові здібності першокласника як предмет наукового аналізу. Проаналізовано взаємозв'язок розумових здібностей і навчальної діяльності учнів перших класів.

Розроблено методику, процедуру дослідження й інтерпретацію результатів, запропоновано система вправ з розвитку розумових здібностей першокласників.

Ключові слова: першокласники, розумові здібності, навчальна діяльність, успішність.

Aktual_probl_psihol, 2020 4 (16) : 58-74 (pdf)


УДК 159.954.4-026.15-053.4

Зозуля І. М.

Зозуля Ірина Миколаївна – фахівець відділення аспірантури та докторантури ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», аспірантка кафедри психології.

Мова статті: українська

ОСОБЛИВОСТІ КРЕАТИВНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ: АНАЛІЗ МЕХАНІЗМІВ ПРОЯВУ

У статті висвітлено результати теоретичного аналізу проблеми прояву креативності у дітей дошкільного віку. Здійснено спробу розкрити сутність поняття «креативність», яка розглядається як іманентна риса особистості, що формує та визначає творчий потенціал у всіх сферах її діяльності. Розглянуто пізнавальну потребу, що складає основу пізнавальної мотивації, як механізм прояву і розвиваючий компонент творчого потенціалу. Визначено роль наслідування у формуванні креативності. Зазначено, що для формування креативності необхідний певний рівень соціалізованості, який передбачає оволодіння елементарними навичками комунікації. Описано етапи процесу формування креативності шляхом наслідування (наслідування-копіювання, творче наслідування, репродуктивна творчість, справжня креативність).

Ключові слова: креативність, діти дошкільного віку, пізнавальна потреба, пізнавальна активність, механізми прояву креативності, наслідування.

Aktual_probl_psihol, 2020 4 (16) : 75-88 (pdf)


УДК 159.923

Карабаєва І.І.

Карабаєва Ірина Іванівна – кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.

Терещенко Л. А.

Терещенко Людмила Анатоліївна – кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник лабораторії психології навчання імені І.О. Синиці Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.

Мова статті: українська

РОЗВИВАЛЬНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЗДО : ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ, ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ТА КРИТЕРІЇ ЙОГО ОЦІНЮВАННЯ

У статті на основі теоретичного дослідження сучасної наукової психолого-педагогічної літератури надається характеристика існуючим підходам до визначення поняття розвивальне освітнє середовище. Окреслюється структура феномену «розвивальне освітнє середовище», й виокремлюються основні його компоненти. Розкриваються й етапи формування розвивального освітнього середовища та критерії його оцінювання.

Ключові слова: заклад дошкільної освіти, середовище, розвивальний, освітній, розвивальне освітнє середовище.

Aktual_probl_psihol, 2020 4 (16) : 89-101 (pdf)


УДК 37.091.12:005.962.131

Коваленко О.В.

Коваленко Олена Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка.

Мова статті: українська

МОТИВАЦІЙНА ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ДО САМОРЕАЛІЗАЦІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ РІВНЯ

У статті представлене дослідження дефінітивної характеристики основних понять за допомогою енциклопедичних і тлумачних словників, енциклопедій та довідників. На основі вивчення й аналізу психолого-педагогічних досліджень охарактеризовані вимоги до вихователя закладу дошкільної освіти у історичному контексті та з позицій сьогодення. Опрацьовані дослідження з питання мотиваційної готовності до самореалізації майбутніх вихователів дітей дошкільного віку і на цій основі виокремлені її критерії та показники рівня.

Ключові слова: мотив, мотиваційна готовність, самореалізація, майбутні вихователі дітей дошкільного віку, професійна діяльність, критерії, показники рівня.

Aktual_probl_psihol, 2020 4 (16) : 102-117 (pdf)


УДК 373.2:364.64

Кондратець І.В.

Кондратець Інна Вікторівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка.

Мова статті: українська

РЕФЛЕКСІЙНИЙ АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО Й ВІТЧИЗНЯНОГО ДОСВІДУ ПІДТРИМКИ ДИТИНИ В ГОРЮВАННІ

У статті аналізується зарубіжний і вітчизняний досвід концепцій «роботи горя», етапи (фази) проживання й особливості супроводу людини в горюванні. Охарактеризовано поведінкові прояви та емоційні реакції дітей за віковими групами. Висвітлено погляди дослідників на питання «коли розповідати дитині про смерть», «як розповідати дитині про втрату». Представлено літературу для дітей, яка доступно та ілюстративно розкриває тему втрати. Визначено умови для здійснення підтримки й допомоги в горюванні дітям дошкільного віку. Надано рекомендації стосовно регулювання емоційного фону та окреслено основні концепти щодо здійснення психолого-педагогічного супроводу дитини в процесі втрати.

Ключові слова: горювання, втрата, емоції, супровід, підтримка, допомога, рефлексія.

Aktual_probl_psihol, 2020 4 (16) : 117-132 (pdf)


УДК 373.2.016:81-028.31

Кролівець Ю.В.

Кролівець Юлія Віталіївна – викладач кафедри психології та педагогіки дошкільної освіти, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

Мова статті: українська

ВПЛИВ СПРИЙМАННЯ НА РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

У статті здійснено науково-теоретичний аналіз проблеми впливу процесів сприймання на розвиток мовлення дітей дошкільного віку. Розкрито сутність феноменів «сприймання» та «образ». Вказано, що мовлення дошкільників розвивається в процесі диференціації образів й словесному перетворенні уявлень. Звернена увага на особливості сприймання навколишньої дійсності дітей дошкільного віку та її вербалізації. Відзначено позитивний вплив сприймання картинок на розвиток зв’язного мовлення дітей дошкільного віку. Констатовано, що на сучасному етапі розвитку психолінгвістичної науки проблема впливу сприймання на розвиток мовлення дошкільників є недостатньо досліджуваною, на відміну від проблеми впливу мовлення на процес сприймання.

Ключові слова: сприймання, образ, мовлення, висловлювання, розвиток, діти дошкільного віку.

Aktual_probl_psihol, 2020 4 (16) : 133-148 (pdf)


УДК 159.922.73 – 053.4 (043.3)

Мельник І.С.

Мельник Інна Сергіївна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки та психології Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка.

Мова статті: українська

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОФІЛАКТИКИ ПОРУШЕНЬ КОМУНІКАЦІЇ У ДІТЕЙ РАННЬОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У ПРОЦЕСІ ВЗАЄМОДІЇ З БАТЬКАМИ

Стаття присвячена розкриттю психологічних основ профілактики порушень комунікації у дітей дошкільного віку (на ранніх вікових етапах дошкільного дитинства) у процесі взаємодії з батьками. У статті охарактеризовано процес становлення комунікативної сфери дитини в нормі і основні діагностично значимі моменти у психічному розвитку і поведінці дітей при комунікативних порушеннях. Подано практичні рекомендації батькам щодо профілактики комунікативних порушень дітей та організації ефективної ігрової взаємодії з їх дітьми, які вже мають труднощі комунікації. Намічено перспективи дослідження з даної проблематики.

Ключові слова: мовлення, комунікація, порушення комунікації, гра, взаємодія батьків із дитиною.

Aktual_probl_psihol, 2020 4 (16) : 148-161 (pdf)


УДК 316.752,159.923.2 – 053.4

Соловйова Л. І.

Соловйова Людмила Іванівна – кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.

МОВА СТАТТІ: УКРАЇНСЬКА

ТЕРМІНАЛЬНІ ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ЦІННОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Статтю присвячено розкриттю особливостей термінальних та інструментальних цінностей дітей на етапі їх привласнення у старшому дошкільному віці. Проаналізовано сучасні методики вивчення ціннісних орієнтацій за М. Rokeach, адаптовані для дітей дошкільного віку. Представлено застосовані діагностичні методи. Окреслено структуру термінальних й інструментальних цінностей дошкільників у єдності їх когнітивного, емоційного та діяльнісного компонентів. Визначено рейтинг знаних, значущих і дієвих цінностей-цілей та цінностей-засобів. Охарактеризовано стан сформованості структури цінностей досліджуваних дітей.

Ключові слова: термінальні та інструментальні цінності, структура цінностей, рейтинг цінностей, дитина старшого дошкільного віку.

Aktual_probl_psihol, 2020 4 (16) : 162-178 (pdf)


УДК 373.2.091:316.422 (045)

Тищук Л.І.

Тищук Людмила Іванівна – кандидат психологічних наук, завідувач Житомирського центру розвитку дитини № 53 «АБВГДЕЙКА».

Мова статті: українська

ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІВ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

У статті проаналізовано організаційно-психологічні чинники, які стосуються внутрішніх факторів закладу дошкільної освіти, що в умовах змін суттєво позначаються на педагогічній діяльності. Організаційно-психологічний підхід розглядає комплекс взаємопов’язаних чинників з точки зору їх впливу на розвиток інноваційної діяльності педагогів, що по-різному може впливати на розвиток дітей дошкільного віку. Досліджуються особливості чинників, які формують усвідомлену потребу введення педагогічних інновацій, підтримують та стимулюють розвиток кадрового потенціалу, забезпечують безперервний обмін інформацією про обставини інноваційних пошуків. Запропоновано власне бачення характеристик основних груп чинників, які впливають на стиль управління персоналом, соціально-психологічний клімат, елементи корпоративної культури.

Ключові слова: заклад дошкільної освіти, організаційно-психологічні чинники, соціально-психологічний клімат, корпоративна культура.

Aktual_probl_psihol, 2020 4 (16) : 178-194 (pdf)


УДК 373. 2 : 159. 9463

Товкач І. Є.

Товкач Ірина Євгенівна – кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка.

Мова статті: українська

РОЗУМІННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ ДІТЬМИ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ МОВЛЕННЯ ЯК ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ ФЕНОМЕНИ

Ця стаття присвячена висвітленню теоретичних аспектів проблем розуміння та усвідомлення дітьми старшого дошкільного віку мовлення як психолінгвістичного феномену. Робота з оволодіння й усвідомлення дітьми дошкільного віку мовлення як якісного сприйняття й розуміння того, чим діти оволоділи практично, залучення її до мовленнєвої діяльності має здійснюватися не лише з урахуванням вікових особливостей, а й індивідуальності кожного малюка, його інтересів, бажань та уподобань та ін. І абсолютно точно – неможливо здійснювати індивідуалізацію у дітей без індивідуалізації у самих дорослих. Беручи до уваги складність мовознавчих понять, різноплановість думок учених, узагальнюючи їх, студентам і практикам необхідно дати чітке уявлення щодо усвідомлення дітьми зазначеного віку мовлення в сучасній психолінгвістиці.

Ключові слова: мовлення, мовленнєва діяльність, розуміння, усвідомлення, висловлювання, текст, діти дошкільного віку.

Aktual_probl_psihol, 2020 4 (16) : 195-209 (pdf)


УДК 373.2.015.3:17.022.1

Токарєва Л.Д.

Токарєва Людмила Дмитрівна – молодший науковий співробітник лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.

Мова статті: українська

СПЕЦИФІКА ВЗАЄМОДІЇ ДОРОСЛОГО І ДИТИНИ ДОШКІЛЬНИКА У ПРИЙНЯТТІ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТИРІВ В УМОВАХ СІМ’Ї

У статті представлена проблема становлення ціннісних орієнтирів у дошкільників в умовах сім’ї. Зроблено акцент, на тому, що саме сім’я – є першоосновою суспільства, де проявляються індивідуальні особливості кожного із батьків, їх дітей. У статті представили чотири яскраво виражених типи вищої нервової діяльності: сангвінік, холерик, флегматик і меланхолік. У статті дали пояснення батькам, що це розширить інформаційне поле знань про індивідуальні особливості кожної дитини, допоможе спрямувати їх на розкриття потенційних можливостей своєї дитини, допоможе правильно підібрати до неї потрібний підхід та дасть можливість постійного психолого – педагогічного супроводу, що збереже психічне та фізичне здоров’я дитини.

Ключові слова: ціннісні орієнтири, сім’я, дошкільник, сангвінік, холерик, флегматик, меланхолік.

Aktual_probl_psihol, 2020 4 (16) : 210-222 (pdf)


УДК 159.922.27

Федорчук О.І.

Федорчук Олена Іванівна – науковий співробітник лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.

Мова статті: українська

ОСНОВИ СІМЕЙНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДОШКІЛЬНИКА

В статті проводиться експериментальний аналіз особливостей та психолого-педагогічних умов сімейної соціалізації старшого дошкільника. Узагальнення результатів, отриманих в рамках дослідження специфіки становлення ціннісних орієнтацій старших дошкільників в умовах сім’ї, наочно підтверджують роль близького дорослого в процесі соціалізації дитини. Розкривається значення сім’ї в процесі зародження самодостатньої особистості. Визначається вплив суб’єкт-суб’єктних взаємин дитини з близькими дорослими на формування родинно-побутової компетенції.

Ключові слова: сімейна соціалізація, батьківська відповідальність, дошкільне дитинство, суб’єктність, суб’єкт-суб’єктна взаємодія.

Aktual_probl_psihol, 2020 4 (16) : 222-235 (pdf)


УДК 159.922.26:37.018.3-027.553:364.64

Чистяк О.В.

Чистяк Ольга Володимирівна – доцент кафедри практичної психології факультету педагогіки і психології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

Мова статті: українська

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МІЖОСОБИСТІСНИХ СТОСУНКІВ МІЖ ВИХОВАНЦЯМИ-ПІДЛІТКАМИ ТА БАТЬКАМИ-ВИХОВАТЕЛЯМИ В УМОВАХ ДИТЯЧОГО БУДИНКУ СІМЕЙНОГО ТИПУ

У статті розкрито зміст та структуру поняття «міжособистісні стосунки», з’ясовано роль дитячих будинків сімейного типу у соціальному вихованні підлітків. Презентовано особливості розвитку міжособистісних стосунків між вихованцями-підлітками та батьками-вихователями в умовах дитячого будинку сімейного типу у вигляді характеристики етапів їх розвитку. Особливу увагу приділено характеристиці міжособистісного сприйняття як складової поведінкового компоненту. З’ясовано сутність та роль дружби у міжособистісних стосунках між вихователями та підлітками. Розкрито сутність поняття «культура міжособистісних стосунків дорослого з вихованцем» як вершина розвитку вказаних стосунків. Доведено, що результативність розвитку міжособистісних стосунків між вихованцями-підлітками та батьками-вихователями впливатиме на ефективність спільної діяльності. Охарактеризовано ознаки такої діяльності.

Ключові слова: батьки-вихователі, вихованці-підлітки, дитячий будинок сімейного типу, комунікація, міжособистісні стосунки, культура міжособистісних стосунків дорослого з вихованцем.

Aktual_probl_psihol, 2020 4 (16) : 236-248 (pdf)


УДК 159.922.72+159.923]-053.4

Шаумян О.Г.

Шаумян Олена Геворківна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної роботи ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального управління».

МОВА СТАТТІ: УКРАЇНСЬКА

ФОРМУВАННЯ НОРМАТИВНО-ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА СТАНОВЛЕННЯ ПОЗИТИВНОЇ УСПІШНОЇ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ

Актуальним у всі часи є піклування про гармонійний розвиток дитини та плекання позитивної успішної особистості. Незважаючи на широту поглядів у вітчизняних й закордонних психологів-практиків щодо становлення особистості дитини, доцільно проаналізувати їх у світлі процесів глобалізації суспільства та розвитку інформаційних технологій.

Майбутній особистості слід допомагати формувати внутрішній стан включеності у світ, розкривати творчий потенціал, зокрема креативність. Необхідно розвивати в дитини усвідомлення світу як цілісності, базуючись на пізнанні загального зв’язку речей і явищ Всесвіту, котрі впливають на світогляд особистості. Важливим завданням сьогодення є формування потреби у творчому перетворенні світу, його удосконаленні, що передбачає розвиток таких властивостей особистості, як емпатія, альтруїзм, любов через збагачення рольового репертуару дитини.

Ключові слова: дитина, культура особистості, майбутня особистість, цілісність, творче мислення, креативність, розвиток особистості.

Aktual_probl_psihol, 2020 4 (16) : 249-261 (pdf)