Актуальні проблеми психології. Том 5, випуск 12 – 2012

Анотації та відомості про авторів

Зміст

УДК: 159.938

Болотнікова І.В.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Особливості мислення та уяви фахівців професій типу «людина – людина» на різних етапах професійного становлення

Мова статті: українська

Анотація: У статті аналізуються особливості розвитку та функціонування мислення та уяви на різних етапах професійного становлення фахівця у професіях типу «людина – людина».

Ключові слова: оптація, професійна підготовка, професійна адаптація, первинна професіоналізація, вторинна професіоналізація, професійна майстерність.

Aktual_probl_psihol 2012, 5(12): 3-8 (pdf)

 

УДК: 159.938

Болотнікова І.В., Панасенко Н.М.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Методи оптимізації властивостей мислення та уяви фахівців професій типу “людина-людина”

Мова статті: українська

Анотація: У статті представлено аналіз методів та практичних рекомендацій щодо оптимізації професійного становлення фахівця у професіях типу «людина – людина» на основі процесів мислення та уяви.

Ключові слова: оптимізація особливостей розумової діяльності; профорієнтаційна робота; активізація пізнавальних інтересів.

Aktual_probl_psihol 2012, 5(12): 9-15 (pdf)

 

УДК: 159.938

Василенко Ю.О.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Сучасні методи запобігання і подолання наслідків стресу

Мова статті: українська

Анотація: Зміст цієї наукової статті представлено у вигляді теоретичного аналізу стану розробки проблеми стресу в психологічній літературі, сучасних методів запобігання і подолання його наслідків.

Ключові слова: особистісний стрес, сучасні методи, наслідки стресу.

Aktual_probl_psihol 2012, 5(12): 16-22 (pdf)

 

УДК: 159.938

Войтович М.В.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Розвиток конфліктної компетентності у студентів – медичних психологів на етапі професійної адаптації

Мова статті: українська

Анотація: У статті описані результати досліджень розвитку конфліктної компетентності у студентів-медичних психологів на етапі професійної адаптації в процесі становлення фахівця типу «людина-людина». Розкриваються шляхи оптимізації розвитку конфліктної компетентності на етапі професійної підготовки.

Ключові слова: конфліктна компетентність, конфлікт, стилі поведінки у конфлікті, тривожність, агресивність, емпатія, професія, професійне становлення, професійна адаптація,

Aktual_probl_psihol 2012, 5(12): 23-31 (pdf)

 

УДК: 159.938

Волкова О.В.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Особливості самопочуття, активності та настрою у жінок різного віку із загрозою зриву першої вагітності

Мова статті: українська

Анотація: В статті аналізуються результати дослідження за методикою оперативної оцінки самопочуття,активності та настрою (САН) у жінок різного віку із загрозою зриву першої вагітності. Стаття буде корисною для студентів, спеціалістів психологів, наукових працівників у сфері перинатальної психології та психології материнства.

Ключові слова: вагітність, загроза переривання вагітності, самопочуття, активність, настрій.

Aktual_probl_psihol 2012, 5(12): 32-38 (pdf)

 

УДК: 159.938

Волошко Н.І.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Психологічні вправи для розвитку саногенних здоров’язберігальних рис характеру

Мова статті: українська

Анотація: Стаття присвячена деяким вправам з 3-го розділу авторської програми-практикуму «Психологія становлення здорового способу життя в навчально-виховному процесі». Ці вправи спрямовані на розвиток саногенних рис характеру, ціннісного відношення до себе, до інших, до ситуації, що сприяє збереженню і зміцненню здоров’я.

Ключові слова: здоровий спосіб життя, здоров’я.

Aktual_probl_psihol 2012, 5(12): 38-46 (pdf)

 

УДК: 159.938

Дзвоник Г.П.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Дослідження особливостей емоційної сфери фахівців

Мова статті: українська

Анотація: В статті наведені результати експериментальних досліджень психофізіологічних показників емоційної сфери професіоналів.

Ключові слова: емоційна сфера, професіональні працівники, навантаження, стрес, працездатність.

Aktual_probl_psihol 2012, 5(12): 46-54 (pdf)

 

УДК: 159.938

Добровольська Н.А.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Особливості формування конструктивних та проектувальних здібностей у викладачів фізичного виховання

Мова статті: українська

Анотація: В статті пропонується розроблені психологічні засоби формування конструктивних та проектувальних здібностей викладачів фізичного виховання. Розроблена психолого-технологічна карта сприяє підвищенню досягнень результаів фізичного вдосконалення студенської молоді. Узагальнюючі рекомендації є орієнтиром в процесі конструювання та проектування занять з фізичного виховання.

Ключові слова: здібності, педагогічні здібності, психолого-технологічна карта.

Aktual_probl_psihol 2012, 5(12): 55-62 (pdf)

 

УДК: 159.938

Завадська Т.В.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Нейродинамічні основи психофізіологічного стану студентів різного професійного напрямку навчання

Мова статті: українська

Анотація: У статті наведені порівняльні характеристики властивостей нервової системи та психологічної структури темпераменту студентів на етапі підготовки до професій типу «людина-людина» та «людина-техніка».. Отримані дані свідчать про достатній нейродинамічний потенціал студентів для плідної учбової діяльності обох груп професій. Отримані відмінності між студентами за показниками деяких властивостей темпераменту, загальними виявилися середня працездатність та виражена пасивність, що може слугувати основою заходів щодо активізації учбово-професійної діяльності студентів.

Ключові слова – нейродинаміка, властивості нервової системи,структура темпераменту, професійна діяльність.

Aktual_probl_psihol 2012, 5(12): 63-71 (pdf)

 

УДК: 159.938

Іванченко А.О.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Взаємоз’язок креативності та психо-сомофізіології в життєдіяльності особистості

Мова статті: українська

Анотація: У статті обґрунтовується положення про дуалістичний характер креативності, яка виступає як умовою, так і результатом при побудові алгоритму загально-стратегічної життєвої спрямованості: на початковому етапі – як передумова формування створюючої динамічної спрямованості, входячи в структуру життє-самоорганізації як один з її фундаментальних компонентів; при наступному розгортанні креативності відбувається прийняття особистістю креативонасиченої життєвої спрямованості як основної подальшої перспективи в житті (у силу позитивного впливу креативності на психо-сомофізіологічне самопочуття та ефективність життєдіяльності особистості).

Ключові слова: розкриття креативності, взаємо-енергоциркуляція, психо-сомофізіологічні показники здоров’я, життєва самоорганізація.

Aktual_probl_psihol 2012, 5(12): 71-79 (pdf)

 

УДК: 159.938

Клибанівська Т.М.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Емпіричнедослідження психічних станів студентів під час напруженої інтелектуальної діяльності

Мова статті: українська

Анотація: В статті проаналізовано результати дослідження психічних станів студентів під час навчання. Встановлено домінуючі психічні стани, притаманні студентам на різних етапах навчання у ВЗО.

Ключові слова: психічний стан, стенічний, астенічний, інтелектуальна діяльність.

Aktual_probl_psihol 2012, 5(12): 79-89 (pdf)

 

УДК: 159.938

Кокун О.М.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Особливості професійної спрямованості, компетентності та професійно важливих якостей фахівців професій типу “людина-людина” у порівнянні із фахівцями професій інших типів

Мова статті: українська

Анотація: В статті представлено результати досліджень особливостей розвитку професійної спрямованості та компетентності фахівців професій типу “людина-людина” та фахівців інших типів. Ці результати можуть бути використані з метою підвищення ефективності професійної підго¬тов¬ки та діяльності фахівців подібного профілю.

Ключові слова: професійне становлення, професії типу “людина-людина”, професійна спрямованість, професійна компетентність.

Aktual_probl_psihol 2012, 5(12): 90-97 (pdf)

 

УДК: 159.938

Корніяка О.М.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Порівняльний аналіз розвитку комунікативної компетентності педагогів і психологів у процесі професійного становлення

Мова статті: українська

Анотація: Стаття присвячена порівняльному аналізу розвитку комунікативної компетентності у педагогів і психологів на різних етапах їх професійного становлення.

Ключові слова: комунікативна компетентність, комунікативні вміння і навички, професійна і міжособистісна взаємодія.

Aktual_probl_psihol 2012, 5(12): 98-106 (pdf)

 

УДК: 159.938

Креденцер В.В.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Емпатія як здатність суб’єкта спілкування

Мова статті: українська

Анотація: У статті розкрито види, форми і рівні прояву суб’єктом емпатії у процесі спілкування. Емпатія розглядається як цілісна властивість особистості, сукупність її якісних (модальність) і змістовних (емпатійна спрямованість) показників. Розглянуто різні показники емпатії в єдності її формально-динамічних та змістовних характеристик.

Ключові слова: емпатія, емпатійність, емпатійна взаємодія, види, форми і рівні емпатії.

Aktual_probl_psihol 2012, 5(12): 107-114 (pdf)

 

УДК: 159.938

Кружева Т.В.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Дослідження деяких темпераментальних характеристик студентів – майбутніх соціальних працівників

Мова статті: українська

Анотація: У статті розглянуто результати дослідження, виявлених на основі теоретико-експериментальних даних, професійно-важливих якостей соціальних працівників – представників професійного середовища „Людина – Людина” в ході вузівського навчання. Виявлена кількісна та якісна специфіка прояву темпераментальних властивостей як інваріанти професійного становлення спеціалістів соціономічних професій.

Ключові слова: професійно-важливі якості, соціальний працівник, темпераментальні властивості

Aktual_probl_psihol 2012, 5(12): 115-122 (pdf)

 

УДК: 159.938

Куценко-Лада Г.В., Тєнькова Л.В.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Евристичність класичних типологій картин світу

Мова статті: українська

Анотація: В статті аналізуються найвідоміші типології картин світу. Це концепції В. Дільтая, О. Шпенглера, Ф. Ніцше, М. Вебера, М. Гайдеґґера, М. Шелера, К.Р. Меґрелідзе, О. Тойнбі, П. Сорокіна, К. Клакхона, Ф. Стродбека, П. Рудіна, Ґ. Гофстеде, Г. Тріандіса, Р. Бенедикт, Е. Фромма, Р. Редфілда, М. Мід. «Картина світу» в даному контексті використовується як узагальню вальний термін стосовно споріднених понять/реалій: «картина світу», «образ світу», «ментальність», «світогляд», «етос». Показано, що описані характеристики картин світу мають великі евристичні можливості, зокрема для систематизації та рефлексії психологічних, соціокультурних та педагогічних знань та інновацій.

Ключові слова: типологія, культура, картина світу, образ світу, світогляд, ментальність, знання, цінності, ціннісні орієнтації

Aktual_probl_psihol 2012, 5(12): 122-133 (pdf)

 

УДК: 159.938

Макаренко О., Ходос О., Семиразуменко О.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Врахування психологічних особливостей молодого поповнення в роботі офіцера-психолога, як відмінна складова ефективної роботи з особовим складом

Мова статті: українська

Анотація: У статті аналізуються чинники та фактори, що зумовлюють психологічні особливості молодого поповнення осіннього призову 2011 року до Збройних Сил України. Розкриваються основні причини трансформування свідомості та світогляду призовників, в корені яких лежить якісне перетворення сталих форм політичного і економічного життя. Зміни в суспільно - політичній і економічній сферах життєдіяльності, як наслідок, зумовили активну переоцінку цінностей та переорієнтування на принцип корисності. Окреслюються межі психологічного втручання та необхідність підтримки та психологічного супроводу військовослужбовців Збройних Сил України, (ЗСУ). Наголошується на необхідності засвоєння передового світового досвіду психологічної роботи різних країн та використання індивідуального підходу до призовників з урахуванням особливостей їх індивідуальної підготовки. Зроблено висновки щодо мотивації молоді до служби в ЗСУ та подальшого індивідуального збереження, мотивування окремого бійця, використовуючи метод власного прикладу.

Ключові слова: особовий склад, трансформація свідомості, митивація.

Aktual_probl_psihol 2012, 5(12): 133-139 (pdf)

 

УДК: 159.938

Малхазов О.Р.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Теппінг-тест як метод діагностики психофізіологічних особливостей організації, побудови та управління циклічними рухами

Мова статті: українська

Анотація: У статті доведено, що всі показники отримані за допомогою теппінг- тесту, характеризують індивідуальні особливості організації, побудови та управління циклічними рухами, діями, діяльністю інтегративно діючої циклічної, двокільцевої, матричної, багаторівневої системи.

Ключові слова: теппінг-тест, лабільність, циклічна, двокільцева, матрична, багатрівнева система організації, побудови та управління руховою діяльністю.

Aktual_probl_psihol 2012, 5(12): 139-159 (pdf)

 

УДК: 159.938

Мар’яненко Л.В.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Емпіричне дослідження самодетермінації студентами пізнавальної діяльності

Мова статті: українська

Анотація: У статті подається характеристика здійсненого емпіричного дослідження самодетермінації студентів пізнавальної діяльності. На основі психологічного аналізу одержаних даних виявляються умови сприятливого розвитку самодетермінації пізнавальної діяльності за умови, коли особистість вже здійснила професійне самовизначення.

Ключові слова: самодетермінація, пізнавальна діяльність, зовнішні і внутрішні умови розвитку самодетермінації, шкали діагностичної методики.

Aktual_probl_psihol 2012, 5(12): 159-166 (pdf)

 

УДК: 159.938

Панасенко Н.М.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Оптимізація розвитку професійної мотивації та спрямованості на етапі професійної підготовки засобами мотиваційного тренінгу

Мова статті: українська

Анотація: У статті розкриваються особливості оптимізації розвитку професійної мотивації та спрямованості на етапі професійної підготовки засобами мотиваційного тренінгу у студентів-медичних психологів. Проаналізовано теоретичні та практичні підходи до розробки тренінгових програм. Визначено ефективність застосування мотиваційного тренінгу щодо розвитку мотиваційного компоненту професійного становлення студентів та профілактики синдрому емоційного вигорання та

Ключові слова: мотив, мотивація, мотиваційний компонент, професійне становлення, синдром емоційного вигорання, тренінгова програма. тренінг.

Aktual_probl_psihol 2012, 5(12): 166-175 (pdf)

 

УДК: 159.938

Панасенко Н.М., Войтович М.В.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Особливості розвитку мотиваційної та конфліктологічної складових професійної компетентності вчителів

Мова статті: українська

Анотація: У статті розкриваються особливості розвитку мотиваційної та конфліктологічної складових професійної компетентності вчителів на різних етапах професійної майстерності. Проаналізовано різні підходи до вивчення професійної компетентності. Окреслено перспективи подальших досліджень проблеми професійної компетентності сучасного вчителя.

Ключові слова: вчитель, мотив, мотивація, внутрішня мотивація, мотиваційна складова, конфліктологічна складова, професійна компетентність, конфлікт, тривожність, емпатія, агресивність.

Aktual_probl_psihol 2012, 5(12): 176-184 (pdf)

 

УДК: 159.938

Петренко І.В.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Дослідження регулятивної сфери школярів з різним рівнем навчальних досягнень у макрогенетичному вимірі

Мова статті: українська

Анотація: У статті розглянуто результати дослідження динамічних характеристик становлення регулятивної сфери у школярів з різним рівнем навчальних досягнень. У межах макрогенетичного підходу розкрито макрогенетичні особливості саморегуляції довільної активності учнів різного віку з низькою, середньою й високою успішністю в навчанні.

Ключові слова: саморегуляція, довільна активність, навчальна успішність.

Aktual_probl_psihol 2012, 5(12): 184-193 (pdf)

 

УДК: 159.938

Савченко Т.Л.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Особливості розвитку властивостей уваги фахівців професій типу “людина-людина”

Мова статті: українська

Анотація: У статті подано результати експериментальних досліджень розвитку властивостей уваги під час професійного становлення фахівця у професіях типу “людина-людина” від етапу первинної професіоналізації до етапу професійної майстерності, котрі проводились на притязі 2008-2012 років.

Ключові слова: увага, розвиток властивостей уваги, професії типу “людина-людина”, оптація, професійне становлення фахівця.

Aktual_probl_psihol 2012, 5(12): 193-204 (pdf)

 

УДК: 159.938

Серьогін Ю.В.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Експериментальні дослідження взаємовпливу значеннєвих структур свідомості на регуляцію психічних станів

Мова статті: українська

Анотація: У статті на основі порівняльного аналізу виконаних нами експериментальних досліджень і даних, наявних у літературі, показано, що в системі «смисл – стан» існує не тільки однобічна регуляція психічних станів значеннєвими структурами свідомості, але й зворотня - психічних станів на значеннєву систему свідомості.

Ключові слова: свідомість, смисл, психічний стан, регуляція.

Aktual_probl_psihol 2012, 5(12): 204-215 (pdf)

 

УДК: 159.938

Соловйов О.В.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Мозок людини фунціонує заради реалізації психічних процесів

Мова статті: українська

Анотація: Досліджується проблема функціональної специфіки психічних, що суб’єктивно відбуваються, явищ в межах об’єктивної активності нейронних мереж мозку в процесі переробки інформації. Стверджується, нейронні мережі, що реалізують психічні явища, здійснюють формування нової інформації за посередництвом інтеграції вже фіксованої у мозку інформації. Це дозволяє людині позбуватись «стратегії спроб та помилок» за допомогою формування адекватних психічних моделей майбутнього результату зміненого середовища.

Ключові слова: суб’єктивність, детермінізм, психічний процес, нова інформація, вже фіксована в мозку («стара») інформація, новизна, ймовірністне середовище.

Aktual_probl_psihol 2012, 5(12): 216-226 (pdf)

 

УДК: 159.938

Стеценко Н.Д.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Комплексна оцінка особистісних та емоційних станів спортсменів

Мова статті: українська

Анотація: Реактивна тривожність найбільшою мірою зростає серед бігунів на 100 м, меншою – серед стрибунів у довжину з розбігу і практично не змінюється серед легкоатлетів-стаєрів. Показники екстраверсії і нейротизму найбільшою мірою виражені у представників швидкісних і швидкісно-силових видів спорту, а фальшивості – серед атлетів, які розвивають параметри загальної витривалості. Протягом річного тренувально-змагального макроциклу показники самопочуття та активності найбільшою мірою знижуються серед бігунів на 3000 м і меншою – серед бігунів на 100 м і стрибунів у довжину.

Ключові слова: психологія, особистість, емоції, спорт.

Aktual_probl_psihol 2012, 5(12): 226-235 (pdf)

 

УДК: 159.938

Ткаченко Д.О.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Взаємозв'язок тривожності та забобонності у дітей шкільного віку

Мова статті: українська

Анотація: У статті представлені результата емпіричного дослідження взаємозв'язку тривожності й забобонності у дітей шкільного віку (10-16 років). Виявлений достовірний кореляційний зв’язок між показниками тривожності та забобонності. Для школярів, схильних вірити в прикмети і забобони, характерним є підвищений рівень тривожності. Використовуючи прикмети в повсякденному житті, діти прагнуть захистити себе від шкідливого впливу долі та уникнути неприємностей. Таким чином, забобони допомагають їм знизити тривогу, подолати сумніви та набути впевненості в собі.

Ключові слова: тривожність, тривога, страх, забобони, прикмети, забобонність, забобонна поведінка, забобонно-ритуальна діяльність.

Aktual_probl_psihol 2012, 5(12): 235-242 (pdf)

 

УДК: 159.938

Третяк Т. М.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Сприймання старшокласниками технічної інформації

Мова статті: українська

Анотація: Досліджувались прояви стратегій творчого сприймання старшоклас¬никами нових технічних об’єктів. Здійснено аналіз помилок, що мали місце в процесі сприймання досліджуваними нової технічної інформації.

Ключові слова: творче сприймання, новий технічний об’єкт, конструктивно-технічна задача, структурно-функціональний аналіз.

Aktual_probl_psihol 2012, 5(12): 243-251 (pdf)

 

УДК: 159.938

Шульга В.В.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Порівняння точок зору А. Сміта та Е.Тоффлера на психологічну природу багатства

Мова статті: українська

Анотація: У статті наведені результати порівняльного аналізу феномену «багатство» на підставі проведеного контент-аналізу робіт Адама Сміта та Елвіна Тоффлера.

Ключові слова: багатство, контент-аналіз, матеріальне і нематеріальне багатство, бідність, гроші, знання, інформація.

Aktual_probl_psihol 2012, 5(12): 252-258 (pdf)