Актуальні проблеми психології. Том 5, випуск 13 – 2013

Анотації та відомості про авторів

 Зміст

УДК: 159.938

Александров Д. О.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Дослідження психологічних детермінант організаційного компоненту діяльності працівника ОВС

Мова статті: українська

Анотація: У статті розкрити фактори, які визначають успішність реалізації організаційного компоненту правоохоронної діяльності. Стаття присвячена актуальній проблемі аналізу особистості правоохоронця в контексті психологічного змісту правоохоронної діяльності, який відображає засади діяльнісного підходу психології. Метою теоретичного аналізу є з’ясування специфіки співвіднесення діяльнісного та особистісного підходів до вивчення особистості працівника ОВС на засадах психологічного детермінізму.

Ключові слова: детермінізм, особистість, діяльність, працівник органів внутрішніх справ, компоненти правоохоронної діяльності.

Aktual_probl_psihol 2014, 5(14): 3-10 (pdf)

 

УДК: 159.938

Бажанюк В.С.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Психологічний аналіз дослідження структурних компонентів дослідницьких здібностей школярів юнацького віку

Мова статті: українська

Анотація: В статті подаються підходи до вивчення дослідницьких здібностей в структурі наукової обдарованості особистості. За допомогою запропонованої програми аналізуються психологічні особливості прояву дослідницьких здібностей у школярів юнацького віку. Матеріал буде корисним для практичних психологів з метою ідентифікації науково обдарованих школярів у природничій та фізико-математичній сфері.

Ключові слова: дослідницькі здібності, діагностика, наукова обдарованість.

Aktual_probl_psihol 2014, 5(14): 11-19 (pdf)

 

УДК: 159.938

Балухтіна В.В.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Розвиток комунікативної готовності студента до здійснення педагогічної діяльності

Мова статті: українська

Анотація: У статті подано методичні рекомендації з оптимізації комунікативного розвитку студентів – майбутніх педагогів.

Ключові слова: комунікативний розвиток, комунікативні вміння і навички, педагогічна і міжособистісна взаємодія.

Aktual_probl_psihol 2014, 5(14): 19-27 (pdf)

 

УДК: 159.938

Берещук О.М.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Зародження психофізіологічних знань в Університеті Святого Володимира у другій половині ХІХ століття

Мова статті: українська

Анотація: Дане дослідження присвячене відновленню картини зародження психофізіологічних ідей на підґрунті розвитку експериментальної фізіології нервової системи в одному з провідних наукових центрів України ХІХ ст. - Київському Університеті св. Володимира.

Ключові слова: психофізіологія, експериментальна фізіологія, історія науки, психічні явища, головний мозок.

Aktual_probl_psihol 2014, 5(14): 27-35 (pdf)

 

УДК: 159.938

Болотнікова І.В.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Соціально-психологічні аспекти професійної підготовки профспілкових кадрів

Мова статті: українська

Анотація: У статті викладено теоретичний аналіз актуальних проблем сучасної професійної підготовки працівників профспілкових організацій. Визначено основні принципи, методи та етапи підготовки профспілкових кадрів.

Ключові слова: профспілковий працівник; професійна підготовка; професійні знання.

Aktual_probl_psihol 2014, 5(14): 35-40 (pdf)

 

УДК: 159.938

Болотнікова І.В., Завадська Т.В.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Цілісність особистості як чинник її самоздійснення

Мова статті: українська

Анотація: Змістом статті є сутнісний аналіз проблеми самоздійснення особистості. У публікації представлено визначення феномену цілісності особистості як чинника її самоздійснення; досліджено індивідуальні особливості та процесуальні характеристики особистості, що сприяють її самовдосконаленню та визначають динаміку самоздійснення.

Ключові слова: самоздійснення особистості; самореалізація особистості, цілісність особистості; особистісне зростання.

Aktual_probl_psihol 2014, 5(14): 40-47 (pdf)

 

УДК: 159.938

Войтович М.В.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Теоретичні підходи до розуміння проблеми професійного самоздійснення практичних психологів у галузі освіти

Мова статті: українська

Анотація: У статті розглядається феномен особистісного самоздійснення людини. Представлені підходи до теоретичного осмислення проблеми професійного самоздійснення фахівців. Розглядаються особливості професійної діяльності практичних психологів у галузі освіти, а також вимоги до особистості шкільного психолога.

Ключові слова: особистісне самоздійснення, практичний психолог у галузі освіти, професійне становлення, професійне самоздійснення.

Aktual_probl_psihol 2014, 5(14): 48-53 (pdf)

 

УДК: 159.938

Волженцева І. В.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Порівняльний аналіз параметрів психофізіологічних станів студентів гуманітарних і технічних спеціальностей у навчальній діяльності

Мова статті: українська

Анотація: Психофізіологічні стани студентів є реакцією функціональних систем на зовнішній і внутрішній впливи навчальної діяльності. Подано порівняльний аналіз психофізіологічних станів студентів гуманітарних і технічних спеціальностей. Виявлено їх цілісні характеристики, зауважено деякі відмінності психічних станів у емоційно-нейтральному періоді навчальної діяльності. В цілому по вибірці для студентів гуманітарних спеціальностей характерніші психологічні реакції на повсякденне, регулярне навантаження, пов'язане з навчальним процесом, тоді як для групи порівняння властивіші психофізіологічні реакції.

Ключові слова: психофізіологічні стани, порівняльний аналіз, навчальна діяльність, студенти гуманітарних і технічних спеціальностей, емоційно-нейтральний період.

Aktual_probl_psihol 2014, 5(14): 53-60 (pdf)

 

УДК: 159.938

Воропаєв Д.С.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Взаємозв’язок між показниками психофізіологічного стану та розумовою діяльністю підлітків

Мова статті: українська

Анотація: У статті висвітлені взаємозв’язки між показниками пізнавальної діяльності та психофізіологічного стану (ПФС) підлітків. Застосований факторний аналіз з метою виявлення компонентів психофізіологічного стану. За допомогою кореляційного аналізу розкриті деякі особливості розумової діяльності залежно від прояву показників психофізіологічного стану підлітків.

Ключові слова: пізнавальна діяльність, психофізіологічний стан, підлітки.

Aktual_probl_psihol 2014, 5(14): 61-71 (pdf)

 

УДК: 159.938

Дзвоник Г.П.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Сутність самоздійснення та самоактуалізації особистості у професійній діяльності

Мова статті: українська

Анотація: В статті розглянута сутність поняття самоздійснення та самоактуалізації особистості в професійній діяльності.

Ключові слова: самоздійснення особистості, сомоактуалізація особистості, професійний розвиток, професійне становлення особистості.

Aktual_probl_psihol 2014, 5(14): 71-77 (pdf)

 

УДК: 159.938

Драніщева Е.І.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Роль комунікативної компетентності шкільного психолога в роботі з важковиховуваними підлітками

Мова статті: українська

Анотація: В роботі розглядаються сучасні погляди вітчизняних психологів на проблему комунікативної компетенції шкільного психолога. Виділені основні трудності і перспективні напрямки в його роботі з важковиховуваними підлітками.

Ключові слова: комунікативна компетенція, комунікативна діяльність, важковиховуваний підліток, трансформація комунікативної діяльності.

Aktual_probl_psihol 2014, 5(14): 77-84 (pdf)

 

УДК: 159.938

Драніщева Е.І., Драніщев Г.В.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Роль комунікативної компетенції шкільного психолога в засвоєнні важковиховуваними підлітками поняття «права особистості»

Мова статті: українська

Анотація: Актуальні проблеми профілактики правопорушень підлітків розглянуті з позиції теорії відношень В.М.Мясищева. Показана роль комунікативної компетенції шкільного психолога в його роботі з важковиховуваними підлітками.

Ключові слова: комунікативна компетенція, важковиховувані підлітки, права особистості, шкільний психолог, профілактика правопорушень.

Aktual_probl_psihol 2014, 5(14): 84-91 (pdf)

 

УДК: 159.938

Дубчак Г.М.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Структура професійної стресостійкості фахівців соціономічних професій

Мова статті: українська

Анотація: Стаття присвячена вивченню професійної стресостійкості як професійно значущої якості фахівців соціономічних професій. Здійснено аналіз основних підходів до вивчення стресостійкості, розкрито суть поняття, визначено структуру професійної стресостійкості.

Ключові слова: стрес, професійна стресостійкість, соціономічні професії.

Aktual_probl_psihol 2014, 5(14): 91-98 (pdf)

 

УДК: 159.938

Завадська Т.В.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

До питання професійного самоздійснення вихователя дошкільного навчального закладу

Мова статті: українська

Анотація: В статті розглянуті особливості професіональної діяльності педагога - вихователя дошкільного навчального закладу та вимоги до особистості вихователя. З’ясована сутність процесів самореалізації та самоздійснення у професії як свідома діяльність до постійного саморозвитку, що є необхідною професійною якістю вихователя.

Ключові слова: вихователь, професійна діяльність, професійне самоздійснення.

Aktual_probl_psihol 2014, 5(14): 98-108 (pdf)

 

УДК: 159.938

Кокун О.М.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Концептуальні засади психофізіологічного забезпечення становлення фахівців професій типу “людина-людина”

Мова статті: українська

Анотація: В статті представлено теоретико-методологічне обґрунтування та зміст концепції психофізіологічного забезпечення становлення фахівців професій типу “людина-людина”.

Ключові слова: професійне становлення, професії типу “людина-людина”, психофізіологічне забезпечення.

Aktual_probl_psihol 2014, 5(14): 109-119 (pdf)

 

УДК: 159.938

Корніяка О.М.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Професійне спілкування і комунікативна компетентність фахівця-соціонома

Мова статті: українська

Анотація: Стаття присвячена аналізу специфіки професійного спілкування і комунікативної компетентності професіоналів-соціономів – зокрема, викладачів ВНЗ – у зв’язку з їх професійною діяльністю.

Ключові слова: професійне спілкування, міжособистісна взаємодія, комунікативна компетентність, комунікативні знання і вміння, професійна діяльність, соціономічні професії.

Aktual_probl_psihol 2014, 5(14): 119-129 (pdf)

 

УДК: 159.938

Король Л.Д.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Аналіз поведінкових паттернів телерантної та інтолерантної особистостей у сфері міжнаціональної взаємодії

Мова статті: українська

Анотація: Статтю присвячено аналізу особливостей поведінкових паттернів у різних вікових груп студентів із високим та низьким рівнем міжнаціональної толерантності. Представлено результати емпіричного дослідження поведінкових проявів толерантної та інтолерантної особистостей у сфері міжнаціональних відносин у контексті вивчення індивідуального стилю міжособистісної взаємодії, вирішення конфліктних ситуацій, а також особливостей копінг-стратегій.

Ключові слова: міжнаціональна толерантність, міжособистісна взаємодія, міжнаціональна взаємодія, поведінковий паттерн, конфлікт, копінг-стратегія.

Aktual_probl_psihol 2014, 5(14): 129-138 (pdf)

 

УДК: 159.938

Кравчук С.М.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Специфіка психологічних аспектів професійного самовизначення безробітної молоді в процесі профорієнтації

Мова статті: українська

Анотація: У статті розглянуті деякі питання проблеми безробіття серед молоді та невизначеності молодих людей щодо вибору професії, що в подальшому приводить до проблем із працевлаштуванням. Розглянуті стратегії поведінки та підходи до формування і реалізації професійного потенціалу молоді.

Ключові слова: самовизначення, професійне самовизначення, самоактуалізація, самореалізація, самоствердження, професійна переорієнтація.

Aktual_probl_psihol 2014, 5(14): 139-145 (pdf)

 

УДК: 159.938

Купрєєва О.І.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Комплексна програма розвитку особистісного і професійного становлення майбутнього фахівця

Мова статті: українська

Анотація: У статті пропонуєтья програма психологічного забезпечення розвитку мотивації учіння та самореалізації студентів у ВНЗ з метою розв’язання проблеми особистостісного та професійного становлення студента як самодетермінованого суб'єкта свого професійного і життєвого шляху.

Ключові слова: самореалізація, мотивація, психологічне забезпечення розвитку.

Aktual_probl_psihol 2014, 5(14): 146-154 (pdf)

 

УДК: 159.938

Лахтадир О.В.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Комунікативна компетентність особистості

Мова статті: українська

Анотація: У статті розкрито зміст комунікативної компетентності й охарактеризовано її складові. Розглянуто комунікативну компетентність як інструмент комунікативної реалізації особистості.

Ключові слова: комунікація, міжособистісна взаємодія, компетенція, компетентність, комунікативна компетентність, психологічна структура.

Aktual_probl_psihol 2014, 5(14): 154-163 (pdf)

 

УДК: 159.938

Лещенко Л.О.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Психологічні особливості впливу інтернету на розвиток особистості

Мова статті: українська

Анотація: У статті розглядається вплив Інтернету на розвиток особистості: позитивний чи негативний характер особистісних перетворень має цей вплив.

Ключові слова: інформаційні технології, психічні процеси, когнітивна діяльність, ігрова діяльність, комунікативна діяльність, трансформації особистості.

Aktual_probl_psihol 2014, 5(14): 163-173 (pdf)

 

УДК: 159.938

Литвиненко Л.І.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Психодраматичний підхід у груповій роботі з вітчизняним клієнтом

Мова статті: українська

Анотація: У статті аналізуються результати теоретичного дослідження вітчизняної культурно-історичної спадщини в ракурсі наявності у народній культурі психотерапевтичних прийомів. Обгрунтовується можливість використання психодраматичного методу в українському соціокультурному просторі.

Ключові слова: психодраматичний підхід у психотерапії, вітчизняний клієнт, культурно-історична спадщина, соціокультурні традиції, соціокультурний простір.

Aktual_probl_psihol 2014, 5(14): 173-182 (pdf)

 

УДК: 159.938

Макаренко О. М., Кравчук С .М.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Психологічна готовність випускників ВНЗ до працевлаштування

Мова статті: українська

Анотація: У статті розглянута проблема психологічної готовності випускників ВНЗ до працевлаштування, зокрема, дослідження адаптаційних здібностей та їх вплив на психологічну готовність випускників ВНЗ.

Ключові слова: психологічна готовність, адаптація, психологічна спрямованість, адаптаційні здібності, мотивація досягнення.

Aktual_probl_psihol 2014, 5(14): 183-190 (pdf)

 

УДК: 159.938

Макаренко О.М., Ходос О.С.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Феномен самотності та особливості її прояву у солдат-призовників в Україні

Мова статті: українська

Анотація: У статті розкривається сутність явища самотності, висвітлюються основні причини та особливості впливу самотності, як стресогенного чинника на особистість юнацького віку, зокрема на солдат строкової служби Збройних Сил України, перераховуються ймовірні наслідки неподоланих дистресорних впливів; підкреслюється значення успішної соціалізації для юнака, захисника вітчизни у ЗСУ. Авторами пропонуються деякі варіанти подолання негативних проявів самотності.

Ключові слова: самотність, ізоляція, комунікативна трансакція, стрес, дистрес, стресогенні чинники, адаптація, соціалізація, ЗСУ, юнацький вік, молоді солдати.

Aktual_probl_psihol 2014, 5(14): 196-202 (pdf)

 

УДК: 159.938

Малхазов О.Р.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Метод розрахунку ритму та ритмової структури рухової діяльності

Мова статті: українська

Анотація: У статті представлені результати експериментальних досліджень розробки та наукового обґрунтування методу розрахунку ритму та ритмової структури на прикладі циклічних та ациклічних рухів вказівного пальця верхньої кінцівки провідної руки.

Ключові слова: ритм, ритмова структура, темп, час, хронотоп.

Aktual_probl_psihol 2014, 5(14): 197-210 (pdf)

 

УДК: 159.938

Мар’яненко Л.В.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Самореалізація як вища екзистеційна саморегуляція життєдіяльності особистості (на прикладі вивчення пізнавальної діяльності учнів і студентів)

Мова статті: українська

Анотація: У статті надається аналіз поглядів зарубіжних і вітчизняних авторів на природу самодетермінації. Представлена характеристика експериментальних методик та результати емпіричного дослідження самодетермінації учнями і студентами пізнання та пізнавальної діяльності. Експериментально виявлені позитивні і негативні внутрішні і зовнішні умови розвитку самодетермінації пізнавальної діяльності.

Ключові слова: пізнавальна діяльність, самодетермінація, внутрішні умови самодетермінації (розвитку та блокади), зовнішні умови само детермінації (розвитку та блокади), деструкції самодетермінації.

Aktual_probl_psihol 2014, 5(14): 211-219 (pdf)

 

УДК: 159.938

Панасенко Н.М.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Теоретичний аспект проблеми розвитку професійної самосвідомості спеціалістів в галузі інформаційних технологій (програмістів)

Мова статті: українська

Анотація: В статті представлений теоретичний аналіз проблеми професійної самосвідомості спеціалістів в галузі інформаційних технологій (програмістів). Розглядається питання про професійні та особистісні риси, якими повинні володіти програмісти. Також означена проблема професійних деформацій у даних спеціалістів.

Ключові слова: особистісні риси, професійні риси, професійна самосвідомість, програміст, професіоналізм, професійні деформації.

Aktual_probl_psihol 2014, 5(14): 219-227 (pdf)

 

УДК: 159.938

Петрученко Н.М.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Програма формування психологічної готовності до професійної діяльності у студентів із соматичними вадами

Мова статті: українська

Анотація: У статті викладено зміст та результати апробації розробленої автором програми, спрямованої на формування психологічної готовності до професійної діяльності студентів, які мають соматичні вади.

Ключові слова: психологічна готовність до професійної діяльності, студенти із соматичними вадами.

Aktual_probl_psihol 2014, 5(14): 227-236 (pdf)

 

УДК: 159.938

Притченко О.В.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Психофізіологічний підхід до вивчення феномену сирітства

Мова статті: українська

Анотація: У статті представлений огляд результатів досліджень вітчизняних і зарубіжних авторів останніх досліджень, спрямованих на вивчення феномена сирітства та пов'язаних з ним порушень розвитку. Негативні фактори, що діють на ранніх етапах розвитку дитини-сироти, є основною причиною поведінкових, мозкових і гормональних порушень.

Ключові слова: діти-сироти, соціальна адаптація, дезадаптація, поведінкові порушення, мозкові та функціональні структурні порушення, гормональні порушення, електроенцефалографія.

Aktual_probl_psihol 2014, 5(14): 237-243 (pdf)

 

УДК: 159.938

Романенко О.В.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Роль поліпарадигмального підходу в системі експериментального дослідження психіки

Мова статті: українська

Анотація: Стаття присвячена розкриттю ролі поліпарадигмального підходу в системі сучасної експериментальної психології. Планування досліджень з використанням цього підходу розглядається на матеріалі формування дослідницьких навичок у студентів-психологів у процесі професійного навчання. Визначаються основні труднощі методологічного характеру, з якими стикаються студенти на навчальних заняттях з експериментальної психології. Запропоновано алгоритм теоретико-емпіричного вивчення психологічних явищ з позицій поліпарадигмального підходу.

Ключові слова: поліпарадигмальний підхід; методологічний плюралізм; методологічний лібералізм; експериментальна схема.

Aktual_probl_psihol 2014, 5(14): 243-250 (pdf)

 

УДК: 159.938

Савченко Т.Л.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Генеза терміну «самоздійснення особистості» та роль уваги у цьому процесі

Мова статті: українська

Анотація: У статті представлено теоретичний аналіз сутності і історії застосування терміну «самоздійснення особистості» та частково розкрита роль уваги у цьому процесі.

Ключові слова: самоздійснення, особистість, увага, життєвий шлях.

Aktual_probl_psihol 2014, 5(14): 251-257 (pdf)

 

УДК: 159.938

Сєдаков І. О.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Дослідження психофізичної корекції психологічного напруження підлітків в умовах загальноосвітніх навчальних закладів

Мова статті: українська

Анотація: У статті висвітлюються питання щодо дослідження психофізичної корекції психологічного напруження підлітків в умовах загальноосвітніх навчальних закладів. Виявлені та проаналізовані результати експериментальної перевірки ефективності регуляції психологічного напруження підлітків.

Ключові слова: психологічне напруження, психологічне напруження підлітків, регуляція психологічного напруження підлітків (ДІМА-тест-тренінг), інтерактивні, психофізичні техніки.

Aktual_probl_psihol 2014, 5(14): 257-267 (pdf)

 

УДК: 159.938

Сердюк Л.З.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Розвиток ідей Г. С. Костюка стосовно поєднання навчання з продуктивною працею

Мова статті: українська

Анотація: У статті розглядаються ідеї Г. С. Костюка стосовно результативності поєднання навчання з продуктивною працею для професійного становлення та особистісного розвитку майбутнього фахівця.

Ключові слова: навчання, продуктивна праця, суб’єкт навчання, професійний вибір, професійна ідентичність.

Aktual_probl_psihol 2014, 5(14): 268-274 (pdf)

 

УДК: 159.938

Терлецька Ю.М.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Вплив соціальної депривації на ефективність професійної діяльності викладачів вищої школи

Мова статті: українська

Анотація: Розглядається вплив соціальної депривації викладачів вищої школи сучасного українського суспільства на ефективність їхньої професійної діяльності. На основі емпіричного дослідження виявлено, що соціальна депривація є сприятливим підґрунтям професійної деформації викладачів вищої школи, знижує рівень ефективності їхньої професійно-педагогічної діяльності.

Ключові слова: соціальна депривація, підвиди соціальної депривації, ефективність професійної діяльності викладачів вищої школи, рівні розвитку соціальної депривації, наслідки соціальної депривації.

Aktual_probl_psihol 2014, 5(14): 274-282 (pdf)

 

УДК: 159.938

Ткаченко Д. О.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Відображення забобонності у характеристиках поточних еег у дітей шкільного віку

Мова статті: українська

Анотація: У статті представлені результати емпіричного дослідження взаємозв'язку спектральних характеристик електроенцефалограми (ЕЕГ) з рівнем забобонності у дітей 7-16 років. Рівень забобонності визначали з використанням «Опитувальника вірувань і забобонів» Стоянової І. Я. Для дітей молодшого шкільного віку, які схильні надавати особливе значення прикметам і забобонам, були характерні високі значення величини спектральної щільності потужності (СЩП) бета2-ритму і низькі значення величини відношення СЩП альфа1- і тета-ритмів, що вказує на пряму залежність їх забобонних уявлень від загального рівня тривожності. У підлітків, які часто здійснюють забобонно-ритуальну діяльність, виявлялися високі значення величини СЩП альфа-, альфа1-, альфа2-ритмів, величини відносин СЩП альфа- і тета-ритмів, альфа1- і тета-ритмів, альфа2- і тета-ритмів, а також низькі значеннях величини СЩП бета2-ритму, згідно з чим дієве застосування прикмет і забобонів у практиці повсякденного життя дозволяє їм знизити тривожність, підняти настрій, а також підвищити упевненість в собі.

Ключові слова: електроенцефалограма, забобонність, забобонно-ритуальна діяльність, магічна тривожність, тривожність, молодші школярі, підлітки.

Aktual_probl_psihol 2014, 5(14): 283-292 (pdf)

 

УДК: 159.938

Харченко Д. М.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Психосоціальні фактори як предиктори психосоматичних розладів

Мова статті: українська

Анотація: У статті на основі аналізу зарубіжної та вітчизняної літератури висвітлено роль психосоціальних факторів в етіології та патогенезі психосоматичних розладів. Наведено результати досліджень взаємозв’язків деяких психосоціальних факторів та психосоматичних розладів.

Ключові слова: психосоціальні фактори, психосоматичні розлади, психофізіологічні механізми, психосоматичні взаємозв’язки, індивідуально-психологічні особливості.

Aktual_probl_psihol 2014, 5(14): 292-300 (pdf)

 

УДК: 159.938

Шипко С.В.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Засоби профілактики та подолання стресових станів у студентської молоді

Мова статті: українська

Анотація: Зміст цієї наукової статті представлено у вигляді теоретичного аналізу стану розробки проблеми стресу, стресового стану особистості в психологічній літературі й сучасних методів запобігання стресу та подолання його наслідків.

Ключові слова: стрес, стресовий стан, сучасні методи боротьби зі стресом, наслідки стресу.

Aktual_probl_psihol 2014, 5(14): 300-307 (pdf)

 

УДК: 159.938

Шульга В.В.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Особливості мотивації навчальної діяльності підлітків

Мова статті: українська

Анотація: У статті розглядаються результати дослідження мотивів навчальної діяльності учнів середньої ланки. Робиться висновок стосовно домінування широких соціальних мотивів навчання у сучасних підлітків.

Ключові слова: навчальна діяльність, мотиви, що ведуть мотиви навчальної діяльності, широкі соціальні мотиви.

Aktual_probl_psihol 2014, 5(14): 307-313 (pdf)

 

УДК: 159.938

Ющенко Я.І.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Комплементарність та функціонально-рольова узгодженість подружжя як чинники задоволеності шлюбом

Мова статті: українська

Анотація: У статті описані результати дослідження впливу компліментарності та функціонально-рольової узгодженості подружжя на задоволеність шлюбом, найважливішої умови стабільності й благополуччя подружньої пари. Характер подружніх стосунків багато в чому залежить від ступеня узгодженості сімейних цінностей чоловіка і дружини та рольових уявлень про те, хто й якою мірою відповідає за реалізацію певної сімейної сфери.

Ключові слова: задоволеність шлюбом, комплементарність, функціонально-рольова узгодженість, сім’я, комунікативні стосунки.

Aktual_probl_psihol 2014, 5(14): 313-319 (pdf)

 

УДК: 159.938

Яланська С.П.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

Психологічні особливості розвитку педагогічної творчості

Мова статті: українська

Анотація: На сьогодні спостерігається підвищення вимог суспільства до якісної професійної підготовки педагогів. Значною мірою це стосується розвитку педагогічної творчості. Тому, інтенсивно ведеться пошук шляхів розвитку творчості майбутніх учителів, що є важливою умовою їх подальшої професійної діяльності, сприяє самоактуалізації і самореалізації як учителів, так і їх учнів. Розвиток педагогічної творчості буде тим успішнішим, чим більш свідомо буде зорієнтований процес навчання на актуалізацію творчого потенціалу майбутнього педагога, на формування в нього рис, що забезпечують його повноцінну реалізацію в подальшій професійній діяльності.

Ключові слова: педагогічна творчість, психологічні особливості, розвиток, педагог, майбутній учитель.

Aktual_probl_psihol 2014, 5(14): 319-327 (pdf)