Актуальні проблеми психології, Том 5, Випуск 16 – 2016

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

 Зміст випуску


УДК: 159.938

Болотнікова І.В.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

АКМЕОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОСОБИСТІСНОГО САМОЗДІЙСНЕННЯ

Мова статті: українська

Анотація: Змістом статті є сутнісний аналіз проблеми самоздійснення особистості. В публікації представлено визначення феноменів самовираження, самореалізації та самотрансцендентності особистості як чинників її самоздійснення; досліджено індивідуальні особливості та процесуальні характеристики особистості, що сприяють її самовдосконаленню та визначають динаміку самоздійснення.

Ключові слова: самоздійснення особистості; самовираження особистості; самореалізація особистості; самотрансцендентність особистості; особистісне зростання.

Aktual_probl_psihol 2016, 5(16): 3-12 (pdf)


 

УДК: 159.923.2

Гуменюк Г.В.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

ФЕНОМЕН САМОЗДІЙСНЕННЯ У ВИМІРІ АКМЕОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПРОФЕСІОНАЛУ

Мова статті: українська

Анотація: Розглянуто проблему становлення фахівця як професіоналу в умовах сучасної реальності, зокрема вимоги, які висуваються до його фахового рівня. Підкреслено, що одним із дієвих шляхів підвищення професіоналізму сучасного фахівця є формування такого психолого-акмеологічного феномену, як самоздійснення. Окреслено проблемне поле теоретичного аналізу феномена самоздійснення з позиції суб'єктного підходу. Наведено визначення життєвому і професійному самоздійсненню. Здійснено аналіз теоретичних поглядів щодо проблеми самоздійснення у контексті акмеогенезу. Представлено теоретичне узагальнення щодо сутності феномена самоздійснення і споріднених йому понять, що дозволяє не лише визначити його місце і роль в єдиній системі внутрішніх закономірностей професійного розвитку (у формі - саморозвитку), а й відобразити професійну динаміку з різних "координат" професійного становлення (по "вертикалі" і по "горизонталі"). Зазначено пріоритетне завдання щодо організації супроводу професійної діяльності.

Ключові слова: фахівець, професіоналізм, суб'єкт, професійний саморозвиток, акмеологічний розвиток, самовизначення, самореалізація, самоактуалізація.

Aktual_probl_psihol 2016, 5(16): 12-24 (pdf)


 

УДК: 159.938

Дзвоник Г.П.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

РОЛЬ ЕМОЦІЙНОЇ СТІЙКОСТІ В ПРОФЕСІЙНОМУ САМОЗДІЙСНЕННІ ФАХІВЦЯ

Мова статті: українська

Анотація: В статті розглядається феномен емоційної стійкості як важливий чинник суб'єктного розвитку фахівця та як передумова його успішного професійного самоздійснення. Наша увага до вивчення емоційної стійкості професіонала є цілком зрозумілою, адже виникнення більшості професійних проблем пов'язана з фактором людини, з її недостатньою стійкістю до емоціогенних впливів професійного середовища, що спричиняють виникнення несприятливих функціональних станів, зокрема, емоційного напруження. Емоційна стійкість вважається одним із найважливіших чинників життєдіяльності людини й забезпечення ефективності її професійної діяльності.

Ключові слова: емоційна стійкість, професійне самоздійснення фахівця, професійна діяльність.

Aktual_probl_psihol 2016, 5(16): 24-29 (pdf)


 

УДК: 159.9:378-051

Дубчак Г.М.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ НАВЧАЛЬНОГО СТРЕСУ У СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ТА СЕРЕДНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Мова статті: українська

Анотація: У статті представлено результати емпіричного дослідження психологічних особливостей стресових реакцій, які проявляються в навчальній діяльності сучасних українських студентів вищих та середніх навчальних закладів. Описано процедуру дослідження з використанням методики вивчення навчального стресу Щербатих Ю. В. Визначено спільні та відмінні особливості в значущості, рівнях, проявах, динаміці та прийомах зняття стресу студентами вищих та середніх навчальних закладів. Зроблено висновок про необхідність спеціально організованої цілеспрямованої психологічної роботи зі студентами з високим рівнем прояву навчального та екзаменаційного стресів.

Ключові слова: студенти, стрес, екзаменаційний стрес, стресогенні фактори, стресові стани студентів.

Aktual_probl_psihol 2016, 5(16): 30-38 (pdf)


 

УДК: 159.938

Завадська Т.В.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДОВИХ ПРОФЕСІЙНОГО САМОЗДІЙСНЕННЯ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ.

Мова статті: українська

Анотація: У статті наведений огляд експериментальних даних прояву ознак професійного самоздійснення дошкільних вихователів та особистісних властивостей, які впливають на цей процес. Більшість вихователів виказала середній або вищий за середній рівні професійного самоздійснення, високу самоефективність та мотивацію до діяльності, відповідні темпераментальні показники. Серед вихователів визначені групи з високими значеннями показників "прийняття агресії" (самоактуалізація), "редукція професійних обов'язків", "особистісна відстороненість" (симптоми емоційного вигорання). Виявилось, що майже половина вихователів має ознаки "ригідності" та "пасивності" (показники темпераменту), котрі можуть перешкоджати професійному самоздійсненню.

Ключові слова: вихователь, професійне самоздійснення, самоактуалізація, емоційне вигорання, темперамент.

Aktual_probl_psihol 2016, 5(16): 39-48 (pdf)


 

УДК: 925 : 159.923

Івашкевич Е.З.

Рівненський державний гуманітарний університет, Рівне.

МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНИХ РЕПРЕЗЕНТАЦІЙ В ПАРАДИГМІ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ ПЕДАГОГА

Мова статті: українська

Анотація: В статті проаналізовано домінувальні аспекти розгляду ментальних репрезентацій. Описано психологічні дослідження, в яких розглянуто моделі соціальних репрезентацій, а саме модель прототипу, модель прикладу (зразка), модель асоціативних систем, модель схематизації, модель базових оцінок тощо. З урахуванням описаних моделей запропоновано та описано авторську концепцію соціального інтелекту педагога. Зазначено, що соціальний інтелект педагога вміщує три підструктури: когнітивну, мнемічну та емпатійну тощо. Наголошено, що когнітивна підструктура соціального інтелекту включає в себе сукупність досить стійких знань, оцінок, правил інтерпретації подій, поведінки людей, їх взаємовідносин і т.ін. на основі сформованої системи інтерпретацій на мікроструктурному і макроструктурному рівнях. В статті зазначено, що мнемічна складова соціального інтелекту педагога характеризує наявність у індивіда здатності до інтерпретації явищ, подій життя, поведінки інших людей і свого власного як суб'єкта цих подій. Вказано, що емпатійна складова соціального інтелекту більшою мірою залежить від того, яку форму поведінки педагог обирає в якості пріоритетної.

Ключові слова: інтелект, соціальний інтелект, моделі соціальних репрезентацій, когнітивна, мнемічна та емпатійна підструктури соціального інтелекту.

Aktual_probl_psihol 2016, 5(16): 49-58 (pdf)


 

УДК: 159.9.072

Каплуненко Я.Ю.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

ОСОБИСТІСНІ ЧИННИКИ СОЦІАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ У ФАХІВЦІВ СОЦІОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ

Мова статті: українська

Анотація: У статті представлені результати емпіричного дослідження особистісних чинників соціального інтелекту у фахівців соціономічних професій; структурні особливості соціального інтелекту (СІ) у працюючих менеджерів, психологів та викладачів; взаємозв'язок різних груп особистісних чинників з показниками складових СІ; досліджені характерні риси фахівців професійного середовища "людина-людина"; виділені та проаналізовані основні чинники, які зумовлюють розвиток когнітивного, емоційного та поведінкового компонентів соціального інтелекту.

Ключові слова: соціальний інтелект, особистісні чинники соціального інтелекту; когнітивний, емоційний та поведінковий компоненти СІ; фахівці соціономічного профілю.

Aktual_probl_psihol 2016, 5(16): 58-73 (pdf)


 

УДК: 159.938

Кокун О.М.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

ЧИННИКИ ПРОФЕСІЙНОГО САМОЗДІЙСНЕННЯ ОСОБИСТОСТІ (СТАТЕВІ ОСОБЛИВОСТІ)

Мова статті: українська

Анотація: Встановлено, що для професійного самоздійснення чоловіків більше значення відіграє вплив таких чинників як: ступінь вираженості цінностей, властивих особистості, що самоактуалізується; ступінь творчої спрямованості особистості; рівень розвитку комунікативних здібностей; зацікавленість у професійній діяльності; кількість зусиль, спрямованих на підвищення власного професійного рівня. Для професійного самоздійснення жінок - рівень розвитку організаційних здібностей; рівень професійної самоефективності; задоволеність змістом професійної діяльності; здатність менше стомлюватися впродовж робочого дня; "редукція особистих досягнень" (негативний чинник).

Ключові слова: самоздійснення, професійне самоздійснення, професійне становлення, чинники самоздійснення, фахівці.

Aktual_probl_psihol 2016, 5(16): 74-82 (pdf)


 

УДК: 159.938

Корніяка О.М.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ЧИННИК ПРОФЕСІЙНОГО САМОЗДІЙСНЕННЯ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ

Мова статті: українська

Анотація: У статті проаналізовано психо-логічний зміст феномена компетентності фахівця. Подано розуміння сутності комунікативної компетентності й визначено її місце у структурі професійної компетентності. Показано значення професійного спілкування викладача ВНЗ та його інструмента - комунікативної компетентності для успішного здійснення ним науково-педагогічної діяльності. Визначено роль цього виду компетентності в його професійно-комунікативному самоздійсненні.

Ключові слова: компетентність, професійна компетентність, комунікативна компетентність, професійне самоздійснення, науково-педагогічна діяльність, фахівці науково-педагогічного профілю.

Aktual_probl_psihol 2016, 5(16): 82-92 (pdf)


 

УДК: 159.923.5

Кружева Т.В.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

ІНДИВІДУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЙНИХ КОМПОНЕНТІВ В ПРОФЕСІЙНОМУ САМОЗДІЙСНЕННІ ВЧЕНИХ-ДОСЛІДНИКІВ

Мова статті: українська

Анотація: У статті представлено результати експериментального дослідження особливостей мотиваційних компонентів як чинників професійного становлення вчених-дослідників. Описані методики дослідження внутрішньої й зовнішньої мотивації, компонентів мотиваційної структури та мотиваційного профілю. Визначено міру прояву означених компонентів. Зазначено, що професійне самоздійснення науковця пов'язано з різноплановими характеристиками мотиваційної сфери, з актуалізацією внутрішньої потреби у формуванні певної життєвої стратегії, зокрема, стосовно реалізації себе в професії. На рівні особистості домінуючою мотивацією стає як потреба створення суспільно корисної наукової продукції, так і самої себе.

Ключові слова: професійне самоздійснення, вчені-дослідники, мотиваційна структура, мотиваційний профіль.

Aktual_probl_psihol 2016, 5(16): 93-99 (pdf)


 

УДК: 159.923

Лахтадир О.В.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ: ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ

Мова статті: українська

Анотація: У статті описано результати факторного аналізу комунікативної компетентності та її компонентів у майбутніх фахівців із фізичної культури і спорту. Встановлено відповідність емпіричних даних складовим гіпотетично розробленої нами моделі змістової структури досліджуваного феномена. Виділено п'ять основних факторів у структурі комунікативної компетентності цих фахівців.

Ключові слова: комунікативна компетентність, компоненти комунікативної компетентності, факторний аналіз, модель та фактори комунікативної компетентності.

Aktual_probl_psihol 2016, 5(16): 100-109 (pdf)


 

УДК: 159. 97:616.89 - 008.441.3

Литвинчук Л. М.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ НАРКОТИЧНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ

Мова статті: українська

Анотація: Дана стаття розкриває основні підходи до вивчення наркотичної залежності. В літературі, присвяченій проблемам наркотизму, в якості факторів ризику та причин наркоманії вказуються різні явища: ідейно-політична криза в суспільстві, втрата традиційних ідеалів і цінностей, економічні труднощі, безробіття, морально-психологічний криза сім'ї, втрата близькості і довіри, масова культура взагалі і молодіжна субкультура зокрема. Все це можна об'єднати в одне явище, таке як психологічна, соціальна і духовна кризи сучасного суспільства. Якщо дані соціологічного напрямку досліджень виявляють зовнішні причини наркотизму, то психологічний напрям зосереджується на шляхах пошуку внутрішніх факторів, що провокують початок і розвиток залежності.

Ключові слова: наркотична залежність, фактор, причина, криза, адикція, підхід, адиктивне порушення, психоактивна речовина.

Aktual_probl_psihol 2016, 5(16): 109-117 (pdf)


 

УДК: 159.923.2

Панасенко Н.М.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

ВПЛИВ КРИЗ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ НА ПРОФЕСІЙНЕ САМОЗДІЙСНЕННЯ ВЧИТЕЛЯ

Мова статті: українська

Анотація: У статті проаналізовано характер впливу криз професійного розвитку на рівень професійного самоздійснення вчителя. Особлива увага приділяється вивченню професійного самоздійснення вчителя в умовах соціально-економічних перетворень та зміни вимог до особистості. Окреслено залежність рівня професійного самоздійснення вчителя від стратегій подолання ним криз професійного розвитку.

Ключові слова: вимоги до фахівця, криза професійного розвитку, конструктивна стратегія подолання кризи, психологічний портрет вчителя, професійне самоздійснення.

Aktual_probl_psihol 2016, 5(16): 117-126 (pdf)


 

УДК: 159.923.2

Панасенко Н.М., Войтович М.В.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОДОЛАННЯ ОСОБИСТІСТЮ ЖИТТЄВИХ КРИЗ

Мова статті: українська

Анотація: У статті викладено результати теоретичного аналізу проблеми психологічних особливостей подолання особистістю життєвих криз. Особлива увага приділяється аналізу психологічних ресурсів і ресурсних каналів особистості. Окреслені перспективи емпіричних досліджень проблеми активізації особистістю власних психологічних ресурсів подолання життєвих криз.

Ключові слова: життєва криза, копінг-стратегія, особистісні ресурси, подолання життєвої кризи, психологічні ресурси, ресурсні канали особистості.

Aktual_probl_psihol 2016, 5(16): 126-135 (pdf)


 

УДК: 159.9.072.4

Пилипенко Н.М.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАХИСТИ ТА САМОСТАВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ

Мова статті: українська

Анотація: Здійснено аналіз різних типів самоставлення - впевненого, без ригідних механізмів психологічного захисту і невпевненого - з високим рівнем їх розвитку. Емпірично виявлено позитивне самоставлення та низькі значення механізмів психологічного захисту у адаптованих студентів-першокурсників. Їм притаманні мотиви професійного зростання. Натомість негативними характеристиками механізмів психологічного захисту є відхід від реальності, зосередження на власному "Я" й водночас применшування значущості "Я" іншої людини чи підтримання негативного ставлення особистості до самої себе. Запропоновано соціально-психологічний тренінг з метою оптимізації адекватного позитивного самоставлення у майбутніх фахівців як чинника формування їх професійної самосвідомості.

Ключові слова: механізми психологічного захисту, самоставлення, самосвідомість, адаптація, соціально-психологічний тренінг.

Aktual_probl_psihol 2016, 5(16): 136-144 (pdf)


 

УДК: 159.938

Савченко Т. Л.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

ПСИХОЛОГІЧНЕ СПРИЯННЯ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ ПРОФЕСІЙНОГО САМОЗДІЙСНЕННЯ ФАХІВЦЯ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

Мова статті: українська

Анотація: У статті розглянуто основні аспекти можливості психологічного сприяння психофізіологічному забезпеченню професійного самоздійснення фахівця в умовах соціально-економічних перетворень. Визначено можливі шляхи здійснення психологічного сприяння.

Ключові слова: психологічне сприяння, професійне самоздійснення, професійна діяльність, мотивація професійної діяльності, самоефективність.

Aktual_probl_psihol 2016, 5(16): 144-149 (pdf)


 

УДК: 159.923

Сердюк Л.З., Шамич О.М.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ. Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна". Київ.

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ

Мова статті: українська

Анотація: У статті здійснюється аналіз основних теоретичних підходів до розуміння самореалізації особистості. Розкрито зміст поняття самореалізації та визначено основні чинники феномена самореалізації особистості. Обґрунтовано визначення самореалізації особистості як мотиву, як опредмечування її сутнісних сил і потреб, що визначає прагнення до розвитку свого потенціалу.

Ключові слова: самореалізація, саморозвиток, самоставлення, особистісний потенціал.

Aktual_probl_psihol 2016, 5(16): 150-157 (pdf)


 

УДК: 159.9.072.42

Удод М.О.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ВІДБОРУ ПРАЦІВНИКІВ СЛУЖБИ ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ

Мова статті: українська

Анотація: Підвищення якості екстреної медичної допомоги в Україні вимагає методологічного та методичного забезпечення діагностики професійно значущих психологічних якостей медичного працівника. Успішність професійної діяльності працівника служби ЕМД та МК визначається кількісними та якісними показниками характеру її виконання працівником, його психофізіологічного стану, задоволеністю професійною діяльністю та психологічним кліматом в робочому колективі і зумовлена зваженим професійним відбором медичного персоналу служби ЕМД та МК. За концептуальну основу при проведенні психологічного відбору медичних працівників служби ЕМД та МК пропонуємо взяти континуально-ієрархічну структуру особистості О.П. Саннікової та аксіологічний проект професійно-особистісного становлення працівника сфери "людина-людина" І.М. Грицюк.

Ключові слова: професійний відбір, особистість, екстрена медична допомога та медицина катастроф, континуально-ієрархічна структура особистості, аксіологічний проект професійно-особистісного становлення працівника.

Aktual_probl_psihol 2016, 5(16): 157-166 (pdf)


 

УДК: 159.9:159.96

Ходос О.С.

Військова частина В0962 Збройних сил України. с. Десна, Козелецького р-ну, Чернігівської обл.

СТРЕС, ТРИВОГА ТА АГРЕСІЯ, ЯК НЕБАЖАНІ СКЛАДОВІ АДАПТАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ ДЛЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

Мова статті: українська

Анотація: В статті викладено матеріали емпіричного дослідження негативних сукупних факторів процесу стосовно адаптації військовослужбовців до військової служби, зроблено стислий аналіз отриманих даних та окреслено подальші напрямки роботи щодо вдосконалення та полегшення процесу адаптації військовослужбовців до нових умов служби.

Ключові слова: Збройні Сили України, адаптація, агресія, емоційне вигорання, військовослужбовці, тривога.

Aktual_probl_psihol 2016, 5(16): 167-175 (pdf)


 

УДК: 159.923

Шелестова О. В.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОТІКАННЯ РОЗЛАДІВ АДАПТАЦІІ У РІЗНИХ ВІКОВИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ ГРУПАХ

Мова статті: українська

Анотація: Стаття присвячена дослідженню актуальної як для суспільства, так і для психологічної практики темі виникнення, формування та протікання розладів адаптаціі. У статті проаналізовано чинники та oсобливості протікання розладів адаптаціі у різних вікових та соціальних групах. Відмічено, що до розладів адаптації схильні особи, що належать до різних вікових та соціальних груп. Вплив дистресу і тривоги, вразливість, індивідуальні відмінності, можливості стосовно психологічної адаптації зумовлюють виникнення розлалів адаптації та впливають на стан здоров'я в дитячому, підлітковому, дорослому і похилому віці. Стійкість особистості до виникнення розладів адаптації прямо залежить від максимального використання переваг своєї психічної організації й нейтралізації її недоліків. Тому реальна поведінка людини залежить не тільки від її індивідуально-особистісних особливостей, а й від тих ситуацій, в які вона буває залученою.

Ключові слова: стрес, розлади адаптації, дистрес, негативні стани, посттравматичні розлади особистості.

Aktual_probl_psihol 2016, 5(16): 176-184 (pdf)


 

УДК: 159.938.362

Шульга В.В.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ.

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК РІВНЯ ШКІЛЬНОЇ ТРИВОЖНОСТІ І АДАПТАЦІЇ ШКОЛЯРІВ

Мова статті: українська

Анотація: У статті обговорюються результати емпіричного дослідження шкільної тривожності і рівня адаптації учнів середнього і старшого звена загальноосвітньої школи. Констатується, що рівень адаптації навчаючи щихся середніх і старших класів протягом навчання в школі залишається на одному рівні, в той час, як рівень шкільної тривожності до кінця навчений-ня в школі знижується.

Ключові слова: тривожність, шкільна тривожність, адаптація, рівень адаптації.

Aktual_probl_psihol 2016, 5(16): 184-190 (pdf)