Актуальні проблеми психології, том 7, випуск 38 – 2015

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Зміст випуску

Актуальні проблеми психології, том 7, випуск 38 – 2015

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

 

УДК 159.922

МАКСИМЕНКО С. Д.

Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України

Прогнозування психологічного розвитку особистості у генетичній психології

 

Мова статті: українська

У статті закцентовано увагу на проблемі наукового прогнозу психічного розвитку особистості. Наголошується, що прогнозування своєрідно вплітається у предмет генетичної психології. Стверджується, що логіка експериментально-генетичного методу передбачає активне моделювання і відтворення емпіричних форм вияву психіки в особливих умовах. Зазначається, що теоретичний рівень вивчення психічних процесів в експериментально-генетичному методі спеціально задається через конструювання зміс-тово-опереціональних сторін предметної діяльності. Висновується, що експериментально-генетичний метод несе у собі способи побудови вищих психічних функцій, які присвоюються суб'єктому процесі перетворення ним певного змісту.

Ключові слова: вищі психічні функції, генетична психологія, експериментально-генетичний метод, конструювання, моделювання, предметна діяльність, психіка.

Aktual_probl_psihol 2015, 7(38): 13-23 (pdf)

 

УДК 159.923

АБСАЛЯМОВА Л.М.

Харківський національний педагогічний університет імені Григорія Сковороди

ПСИХОЛОГІЧНА СТРУКТУРА І ЗМІСТ «Я ТІЛЕСНОГО»

 

Мова статті: російська

У статті досліджується психологічна структура і зміст «Я тілесного». Показано, що перетворення зовнішнього вигляду відіграє роль адаптаційно-компенсаторного механізму, що дозволяє здійснювати регулювання взаємовідносин особи і соціуму. Цей механізм проявляється у різних поведінкових стратегіях. Зазначено, що роль і значення образу «Я тілесного» в індивідуумів у соціокуль-турному зрізі необхідно розглядати у контексті соціально-психологічного розвитку та соціальної адаптації особистості. Відзначено обмеженість експериментальних досліджень з виявлення зв'язку між рівнем зрілості уявлень індивідуума про свій спосіб «Я тілесного» і характером його особистісної та соціальної ідентифікації, комунікативних та адаптаційних можливостей. Ключові слова: психологічна структура, зміст «Я тілесного», особистісна і соціальна ідентифікація, індивідуум, харчова поведінка, пандемія, булімія, анорексія, «Я-концепція».

Aktual_probl_psihol 2015, 7(38): 24-38 (pdf)

 

УДК 371.13:378

БАБАЯН Ю. О., СКАЧКО І. В.

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ КОНФЛІКТНОЇ ПОВЕДІНКИ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ

 

Мова статті: українська

У статті розкрито зміст понять «конфлікт» і «конфліктні відносини». Наведено основні уявлення науковців щодо феномену міжособистісного конфлікту, подано узагальнене уявлення про основні стратегії поведінки у конфлікті. Визначено, що характер поведінки людини у конфлікті залежить як від об'єктивних умов протікання конфлікту, так і від соціальних характеристик учасників конфлікту, зокрема гендерних розбіжностей. Виявлено, що поведінка жінок та чоловіків значно різняться у вирішенні конфлікту - вони по-різному сприймають цілі спілкування, для них різною є цінність самого конфлікту і вони відрізняються стратегіями вирішення гострих ситуацій.

Ключові слова: гендерна поведінка, гендерні розбіжності, конфлікт, конфліктна ситуація, конфліктні відносини, конфліктність, міжособистісний конфлікт, суперечність.

Aktual_probl_psihol 2015, 7(38): 39-48 (pdf)

 

УДК 378.147

БАРКАСІ В. В., ФІЛІПП'ЄВА Т. І.

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ ЯК СПОСОБУ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

 

Мова статті: англійська

У статті обґрунтовано можливість упровадження змішаного навчання як моделі сучасної методики навчання іноземним мовам. Розглядається концепція єдиної європейської освіти, згідно з якою об'єднані в одне ціле стандарти навчання, моделі освіти і цілі викладання для створення єдиної загальноєвропейської системи освіти. З метою приєднання та використання цієї загальноєвропейської схеми необхідно внести модифікації у систему освіти України. Аналізується думка українських педагогів, у якій відображається наступна ідея: враховуючи сучасний стан рівня доступу до Інтернету, наявність обладнання та програмного забезпечення для приватних осіб і навчальних закладів, можна використати рекомендовані методи змішаного навчання у навчальних закладах України.

Ключові слова: Болонський процес, викладання англійської мови, змішане навчання, концепція єдиної європейської освіти, модульне об'єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище.

Aktual_probl_psihol 2015, 7(38): 49-56 (pdf)

 

УДК 159.922.8

БАЦИЛЄВА О. В.

Донецький національний університет, м. Вінниця

ОСОБЛИВОСТІ ХАРЧОВОЇ ПОВЕДІНКИ ЯК СКЛАДОВОЇ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ

 

Мова статті: українська

У статті проаналізовано провідні чинники, які впливають на стан здоров'я студентської молоді під час її навчання у вищому навчальному закладі. Показано, що чинники стилю життя відіграють ключову роль у розвитку багатьох захворювань сучасної людини, при цьому особливе місце у формуванні схильності до здо-рового способу життя займає харчування. Визначено, що порушення харчової поведінки призводять до порушень соматичного здоров'я та психосоціального функціонування особистості. Проведено дослідження особливостей харчової поведінки студентської молоді, показано його доцільність для попередження та своєчасного виявлення порушень харчової поведінки, а також формування гармонійної харчової поведінки як складової здорового способу життя.

Ключові слова: харчова поведінка, здоровий спосіб життя, здоров'я, молодь, студенти, порушення харчової поведінки, ставлення до себе, образ «Я», образ тілесного «Я».

Aktual_probl_psihol 2015, 7(38): 57-68 (pdf)

 

УДК 159.9

БОНДАР К. В.

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

ДОСЛІДЖЕННЯ САМОРЕФЛЕКСІЇ ТІЛЕСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МОЛОДОЇ ЖІНКИ

 

Мова статті: українська

У статті представлено результати дослідження саморефлексії тілесного потенціалу молодої жінки. Тілесність жінки в змістовному аспекті представлена як усвідомлене психічне утворення, об'єктами якого виступають різноманітні тілесні процеси, розпізнані свідомістю жінки. Стверджується, що взаємодія жінки і складної життєвої ситуації, пов'язаної з тілесним досвідом, включає у себе процеси переживання, розуміння, осмислення ситуації у контексті цілісного життєвого шляху, у результаті чого формується нове ставлення у єдності емоційного, когнітивного і поведінкового компонентів, що виражає внутрішню позицію особистості, або позицію по відношенню до життя. Зазначається, що інтеграція тілесного досвіду у суб'єктивну картину життєвого шляху жінки може носити дезадаптивний характер і призводити до трансформації тимчасових і смислових аспектів структури суб'єктивної картини життєвого шляху.

Ключові слова: образ «Я», саморефлексія тілесного потенціалу, ставлення жінки до власної тілесності, тілесна орієнтація, тілесний досвід, тілесність, тіло, феномен тілесності.

Aktual_probl_psihol 2015, 7(38): 69-78 (pdf)

 

УДК 159.942(045)

ВАРАВА Л.А.

Маріупольський державний університет, м. Маріуполь

ОСОБЛИВОСТІ ВИНИКНЕННЯ ПЕРЕЖИВАННЯ ПОЧУТТЯ ЩАСТЯ У ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ

 

Мова статті: українська

У статті проаналізовано особливості формування уявлень про щастя у дошкільному віці. Визначено базові механізми, котрі дозволяють дитині переживати себе щасливою у процесі соціалізації. Наведено результати емпіричного дослідження механізмів виникнення та особливостей переживання почуття щастя дошкільниками залежно від соціальної ситуації розвитку. Підкреслено, що дошкільники, які знаходяться у різних соціальних ситуаціях розвитку, мають різні умови для формування уявлень про почуття щастя. Доведено, що знаходження дитини в умовах закладів інтернатного типу призводить до ускладнень в адаптації до умов життєдіяльності, соціалізації та інтеграції у суспільство. Зазначено, що відсутність чуттєво-емоційних бажань, які сприяють виникненню позитивних переживань у дітей-сиріт, характеризується звуженням їх світогляду та труднощами в особистісному зростанні.

Ключові слова: переживання почуття щастя, соціалізація особистості у дошкільному віці, умови виховання, механізми формування уявлень про щастя.

Aktual_probl_psihol 2015, 7(38): 79-92 (pdf)

 

УДК 159.922

ВАСИЛЕНКО Я. О.

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

ОБГРУНТУВАННЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ФЕНОМЕНІВ -«Я» ТІЛЕСНОГО У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ

 

Мова статті: українська

«Я» тілесне людини є одним з найважливіших компонентів усього «Я-образу», так як тіло ми можемо спостерігати й оцінювати постійно. Сприйняття тіла складається з психічного, емоційного, фізичного та історичного аспектів. На думку дослідників у галузі тілесності, здорове тіло передбачає рухливість «Я» тілесного при незмінній тілесній схемі, що включає внутрішній стрижень, реалістичність власного тілесного образу й об'ємність свого тіла, бачення його у трьох вимірах. У психології існують різні підходи до визначення місця і ролі «Я» тілесного у структурі особистості -від майже повного виключення його зі структури самосвідомості до розгляду «Я» тілесного як одного з провідних чинників організації психіки (хоча очевидна перевага у бік першого підходу). Ще більш розрізнені уявлення про розвиток «Я» тілесного. Ключові слова: «Я» тілесне, розвиток, тілесний досвід, тіло, організм, мотив, схема тіла, тілесність.

Aktual_probl_psihol 2015, 7(38): 93-104 (pdf)

 

УДК 159.922.7:37.036

ВОРОПАЄВ Є.П.

Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського

РУХОВА ХВИЛЯ В АРТИСТИЧНІЙ ПРАКТИЦІ

 

Мова статті: російська

У статті розглянуто фізіологічні механізми, недостатньо вивчені у сучасній педагогіці мистецтв. Показано, що тілесна рухова хвиля, яка з архаїчних часів допомагала людині вирішувати складні проблеми існування у світі, мало усвідомлена у художній діяльності як спосіб досягнення технічної досконалості, оздоровлення та пошуку натхнення. Запропоновано низку положень, узятих з фізики, фізіології, психології, які пояснюють процеси, що відбуваються в кістково-м'язовому апараті діяча мистецтв. Також уточнено умови експерименту, що вже декілька років автор проводить з різними творчими колективами - по впровадженню прийомів, націлених на те, щоб збагатити технічний арсенал мистецтв.

Ключові слова: хвиля, хвильові рухи, силова хвиля, спритність, психологія і педагогіка мистецтв, артистична діяльність, професійні захворювання артистів, психологія художньої творчості.

Aktual_probl_psihol 2015, 7(38): 105-116 (pdf)

 

УДК 159.9+316.6:331.5:37

ГАЛЬЦЕВА Т. О.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ВПЛИВ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ БЕЗРОБІТНИХ НА ГОТОВНІСТЬ ДО ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ (ПЕРЕНАВЧАННЯ)

 

Мова статті: українська

У статті представлено аналіз досліджень вітчизняних та зарубіжних учених щодо причин безробіття людей різного віку. Виділено соціально-психологічні особливості безробітних за віком, рівнем кваліфікації, станом здоров'я, відношенням до пошуку роботи, терміном перебування безробітного у стані пошуку роботи. Зазначено, що готовність до навчання (перенавчання) залежить від індивідуальних особливостей безробітних, від кількості відмов роботодавців, від розуміння своїх конкурентоспроможних можливостей на ринку праці, від віри у свої навчальні здібності. Визначено, що частина безробітних потребує психологічної реабілітації (люди старшого віку, біженці, переселенці, інваліди). Рекомендовано державним центрам зайнятості організувати роботу з формування у безробітних готовності до професійного навчання (перенавчання)у формі тренінгів, семінарів, консультацій.

Ключові слова: безробітні, професійне навчання, перенавчання, соціально-психологічні особливості, професійні компетенції, готовність до навчання, психологічна допомога, конкурентоспроможність, навчальні здібності, ринок праці.

Aktual_probl_psihol 2015, 7(38): 117-129 (pdf)

 

УДК 159.953.34-057.87(045)

ГЕНЕРАЛОВА О. М.

Маріупольський державний університет

ФУНКЦІОНУВАННЯ МНЕМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ У СИТУАЦІЇ ЕМОЦІЙНОЇ НАПРУГИ

 

Мова статті: українська

У статті розглянуто теоретико-практичні аспекти феноменології пам'яті, розширено уявлення про емоційну пам'ять, що ґрунтуються на аналізі досліджень фахівців, які дотримуються принципу системного підходу у вивченні мнемічних властивостей особистості.

Основний акцент зроблено на необхідності врахування індивідуальних особливостей (зокрема параметру полезалежності/ поленезалежності) людини, її емоційного стану та ситуації, у якій здійснюються процеси запам'ятовування та відтворення певної інформації. Здійснено семантичний аналіз поняття ситуації у часовому та функціональному відношенні.

Наведено опис процедури та результатів дослідження особливостей прояву мнемічних властивостей під впливом стресогенних чинників, які викликають стан напруженості та дискомфорту у студентів.

Ключові слова: суб'єкт діяльності, мнемічні властивості, емоційна пам'ять, емоційна напруга, напружена ситуація, емоціоген-ний період, поле-залежність, емоційно забарвлена інформація.

Aktual_probl_psihol 2015, 7(38): 130-142 (pdf)

 

УДК 796.2

ДОВГАНЬ Н.Ю.

Київський національний торговельно-економічнийуніверситет

КОПИЛОВ О. М.

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ СТУДЕНТІВ ДО ФІЗИЧНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ

 

Мова статті: українська

У статті розглянуто психолого-педагогічні підходи до формування системи знань з фізичної культури та здорового способу життя українського студентства, висвітлено зміст та форми організації самостійних занять студентів з фізичного самовдосконалення. Метою процесу самовдосконалення визначено всебічний саморозвиток через формування самоорганізації і гармонізацію потреб особистості до потреб суспільства і держави. Значну увагу приділено підвищенню рівня мотивації до занять фізичними вправами. Розкрито психологічні компоненти фізичного самовиховання, самоконтролю і самосвідомості. Проаналізовано основні психологічні завдання фізичного самовдосконалення, досліджено специфіку самовиховання та самовдосконалення у процесі фізичного виховання.

Ключові слова: фізичне самовдосконалення, фізичне виховання, самоконтроль, самосвідомість, самовиховання, самоспостереження, самоаналіз, самооцінка, самопізнання.

Aktual_probl_psihol 2015, 7(38): 143-153 (pdf)

 

УДК 159.94

ДОЦЕВИЧ Т.І.

Харківський національного педагогічного університет імені Г. С. Сковороди

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВИШУ

 

Мова статті: українська

У статті розкрито компетентнісний підхід до педагогічної діяльності викладача вишу у сучасній психологічній науці, який виявляється одним з провідних. Показано, що компетентнісний підхід найбільш повно розкриває зв'язок функцій, здібностей, професійних якостей та психологічних властивостей суб'єкта педагогічної діяльності.

Професійна педагогічна компетентність викладача вишу розглядається як інтегративна властивість особистості педагога, яка реалізується через умотивовану здатність до ефективного здійснення педагогічної діяльності та втілюється у професійному досвіді. Компетентнісний підхід до педагогічної діяльності викладача дозволяє визначати їїяк таку діяльність, у якій реалізуються пси-холого-педагогічні та методичні знання, навички та вміння, обумовлені комплексом професійних та особистісних якостей та здібностей особистості педагога.

Ключові слова: компетентнісний підхід, компетентність, педагогічна діяльність викладача вишу, суб'єкт педагогічної діяльності, психолого-педагогічна компетентність, методична компетентність, комунікативна компетентність педагога.

Aktual_probl_psihol 2015, 7(38): 154-166 (pdf)

 

УДК 159.923.2 \

ЄВДОКИМОВА Н. О.

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

 

Мова статті: українська

У статті представлено результати дослідження ціннісних орієнтацій студентів технічних спеціальностей. Ціннісні орієнтації студентів розглядаються як базис їх ціннісного самовизначення, на основі котрого вони створюють особистісно значущу картину світу, «життєву філософію», яка виступає власною цінністю, обов'язковою для трансляції і відтворення у майбутньому. Підкреслено, що прагнення до здорового способу життя виходить на перший план. Відповідно до цього вибудовуються і їх життєві стратегії. Перспективою подальших розвідок автор вважає дослідження ціннісних орієнтацій студентів технічних спеціальностей старших курсів, порівняння ціннісних орієнтацій студентів різних спеціальностей, побудову картини світу студентів, що відображає їх прагнення до здорового способу життя. Ключові слова: персональні цінності, система цінностей, спрямованість, термінальні та інструментальні цінності, ціннісна сфера особистості, ціннісні орієнтації, ціннісне самовизначення, цінності.

Aktual_probl_psihol 2015, 7(38): 167-177 (pdf)

 

УДК 159.922

ЄВДОКИМОВА Н. О., БАРТОШУК М. М.

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

ВПЛИВ ПРАВОСВІДОМОСТІ СТАРШИХ ПІДЛІТКІВ НА РІВЕНЬ АГРЕСИВНОСТІ

 

Мова статті: українська

У статті охарактеризовано вплив правосвідомості старших підлітків на рівень їх агресивності. Доведено, що за високого рівня правосвідомості старших підлітків спостерігається низький рівень їх агресивності. Описано особливості взаємозв'язку між рівнем агресивності і правосвідомістю. Розкрито напрями психокорекційної роботи з підлітками, у яких діагностовано високий рівень агресивності. Запропоновано програму психокорекції рівня правосвідомості старших підлітків. Установлено, що втілення психокорекційної програми нормалізовує у підлітків рівень їх агресивності та сприяє підвищенню їх правосвідомості.

Ключові слова: підлітковий вік, старші підлітки, криза підліткового віку, агресивність, агресивні дії, агресія, негативізм, правосвідомість, ворожість, правова соціалізація, правова поведінка.

Aktual_probl_psihol 2015, 7(38): 178-188 (pdf)

 

УДК 159.922

ЄВДОКИМОВА Н. О., ТИМЦІВ М. М.

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

ВПЛИВ ТРИВОЖНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ НА ОЦІНКУ НИМИ ЯКОСТІ ЇХ ЖИТТЯ

 

Мова статті: українська

У статті охарактеризовано вплив рівня тривожності на оцінку якості життя підлітків. Доведено, що за низького рівня тривожності підлітки оцінюють якість власного життя на рівні, вищому від середнього. Описано особливості взаємозв'язку між рівнем загальної тривожності і самооцінкою якості життя підлітків. Розкрито напрями психокорекційної роботи з підлітками, які низько оцінили якість власного життя. Запропоновано програму психокорекції рівня тривожності старших підлітків. Установлено, що впровадження психокорекційної програми у підлітків нор-малізовує рівень їх загальної тривожності та сприяє вищій оцінці ними якості власного життя.

Ключові слова: підлітковий вік, старші підлітки, дозрівання, тривожність, тривога, якість життя, психологічне благополуччя, самооцінка, самосприйняття.

Aktual_probl_psihol 2015, 7(38): 189-199 (pdf)

 

УДК 159.92

ЄВДОКИМОВА Н. О., ПАРТЕНАДЗЕ О. В, ГУРОВА. С.

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

ПОДОЛАННЯ ДЕЗАДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ ПРИ ЗЛИТТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

 

Мова статті: українська

У статті розкрито основні теоретичні підходи до проблеми дезадаптації особистості та пошуку ефективних технологій психологічної допомоги дезадаптованим студентам у закордонній та вітчизняній практиці. Наведено результати наукових досліджень впливу процесів реорганізації та злиття вищих навчальних закладів (ВНЗ) на життя студентів та їх адаптацію до нових умов. Представлено авторську модель організації груп підтримки для студентів з проблемами дезадаптації при злитті ВНЗ у рамках діяльності психологічної служби. Упровадження цієї моделі групи підтримки вирішує задачі гармонізації психоемоційного стану дезадаптованих студентів, відпрацювання ними навичок соціальної взаємодії та налагодження соціальних зв'язків з метою успішної адаптації та реалізації себе у стінах вишу. Ключові слова: адаптація, дезадаптація, психологічна служба, психотерапевтична група, група підтримки, психоемоційний стан, соціальна взаємодія, соціальні зв'язки, злиття, соціально-психологічна адаптація.

Aktual_probl_psihol 2015, 7(38): 200-212 (pdf)

 

УДК 316.61

КАХНО І. В.

Івано-Франківський медичний національний університет

ОСОБИСТІСНИЙ РОЗВИТОК СТУДЕНТІВ-ЛІКАРІВ У ПРОФЕСІОГЕНЕЗІ

 

Мова статті: англійська

У статті розкриваються змістовно-сутнісні чинники становлення ціннісно-смислової сфери і морально-етичних якостей студентів медичних вишів. Особистісні чинники розглядаються як складові характеристики професіогенезу майбутніх лікарів. Розкрито особливості сенситивного періоду навчання у вищій школі, аналі-зуються основні новоутворення юнацького віку, специфіка психологічної підготовки медиків та її необхідність при виконанні професійних функцій. Студентський вік виділяється як окремий період розвитку у зв'язку з навчанням у вищій школі, з початковим періодом професійного становлення. Стверджується, що вивчення майбутніми лікарями психологічних дисциплін («Медична психологія», «Психологія особистості», «Психологія спілкування») сприяє становленню їх професійної компетентності та особистісному зростанню.

Ключові слова: особистість, особистісні чинники, професіоге-нез, ціннісно-смислова сфера, морально-етичні якості, викладання психологічних дисциплін, студенти-медики, новоутворення юнацького віку.

Aktual_probl_psihol 2015, 7(38): 213-222 (pdf)

 

УДК159.922

КАШЕКОВА О. П.

Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України (м. Київ)

СУТНІСТЬ КОНСУЛЬТАТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ У ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГА

 

Мова статті: українська

У статті розкрито зміст понять: «стратегія», «стратегія діяльності», «консультативна стратегія». Проаналізовано доробок вітчизняних і зарубіжних науковців щодо вивчення та вдосконалення сутності консультативної стратегії. Показано сферу використання практичним психологом стратегії консультування. Висвітлено питання корисності застосування стратегії консультування у професійній роботі психолога і ситуації клієнта, що звернувся за допомогою. Розглянуто і проаналізовано спектр проблем, які вирішуються методом психологічного консультування. Висновується, що використання стратегії консультування психо-логом у своїй професійній діяльності сприяє інтеграції накопиченого досвіду.

Ключові слова: стратегія, стратегія діяльності, консультативна стратегія, психологічна бесіда, психологічна практика, прийняття рішень, особистість, ціннісні орієнтації, емоційний стрес.

Aktual_probl_psihol 2015, 7(38): 223-232 (pdf)

 

УДК 159.9.019

КОЗЛОВ О. В.

Харківський національний аерокосмічний університет імені М. Э. Жуковського

КУЛЬТУРНО-СПЕЦИФІЧНІ МОДЕЛІ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ'Я

 

Мова статті: українська

У статті позначена проблематика, котра обумовлює необхідність розробки поняття психологічного здоров'я. Представлено аналіз сучасних публікацій, які демонструють авторські точки зору на природу й основу психологічного здоров'я. Представлено теоретичний аналіз популярних моделей психологічного здоров'я, які транслюються різними психологічними течіями. Показано теоретичні моделі психологічно здорової людини як дорослого, прагнучого стати собою та прагнучого віддати себе. Представлено результати кластерного аналізу, які демонструють вектори реалізації психологічного здоров'я, відповідні описаним у літературі моделям, та показана їх поширеність.

Ключові слова: психологічне здоров'я, моделі психологічного здоров'я, структура психологічного здоров'я, вектор реалізації психологічного здоров'я, культура, психокультура, кластерний аналіз, кластерна структура.

Aktual_probl_psihol 2015, 7(38): 233-244 (pdf)

 

УДК 159.954:82-053.67

КРИВОПИШИНА О. А.

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

ОСОБЛИВОСТІ РЕФЕКСИВНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ В ЮНОСТІ

 

Мова статті: українська

У статті подано результати емпіричного аналізу психологічних особливостей рефлексивної самореалізації творчої особистості у юності; виявлено, що конститутивним джерелом цілісності діяльності і спілкування є значеннєва сфера особистості, що розвивається у процесі рефлексивного культивування людиною власної творчої унікальності; з'ясовано, що характерною особливістю особистості юнацького віку є стабілізація емоційної сфери, підвищення самоконтролю та саморегуляції, глибинної рефлексії; визначено, що головним новоутворенням юнацького віку є відкриття власного «Я», яке реалізується у прагненні самовираження та творчої діяльності; доведено, що у період юності рефлексія актуалізує естетичну потребу як інтегрально когнітивно-емоційну здібність, яка є аспектом засвоєння особистістю світу у процесі пізнання, спілкування, творчості.

Ключові слова: творча особистість, рефлексія, рефлексивна самореалізація, естетична потреба, внутрішній світ, життєвий шлях, юність, часо-просторова матриця.

Aktual_probl_psihol 2015, 7(38): 245-255 (pdf)

 

УДК 159.9

ЛАНОВЕНКО І. І.

Академія праці, соціальних відносин і туризму, м. Київ

БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА ВИБОРУ СПОСОБУ ЖИТТЯ СУЧАCНОЮ МОЛОДДЮ

 

Мова статті: українська

У статті розглядаються основні теоретичні підходи щодо соціально-психологічних та економічних підвалин організації здорового способу життя, що спираються на принципи безпеки та конкретизують їх в аналізі емпіричних результатів дослідження факторів, які впливають на стан соціальної психіки сучасної молоді. Аналізуються чинники поширення використання психоактивних речовин (алкоголь, легкі наркотики) як засіб подолання неспокою та отримання відчуття безпеки. Розглядаються чинники формування сценарію пошуку свободи «від неспокою», що супроводжується саморуйнівною поведінкою у досягненні гедоністичної мети. Визначається вплив засобів масової інформації на світогляд молодої людини у контексті формування адиктивної мотивації.

Ключові слова: здоровий спосіб життя, безпека, особистість, ризик, молодь, соціальна загроза, соціальна психіка, адикція.

Aktual_probl_psihol 2015, 7(38): 256-267 (pdf)

 

УДК 159.923

ЛІТУШ С. В.

Миколаївський міжрегіональний інститут Університету «Україна»

CАМООЦІНКА У СТРУКТУРІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ

 

Мова статті: українська

У статті розглянута самооцінка у структурі професійної компетентності майбутніх економістів. Створена модель самооцінки складається з таких компонентів: моніторинг навчальної діяльності; визначення попереднього рівня підготовленості; діагностика і коригування розвитку особистісних якостей (мотивації, самооцінки, самоаналізу); проведення індивідуально-консультативної роботи; використання ситуацій створення успіху; оцінювання студентами власної навчальної діяльності.

Ключові слова: професійна компетентність, мотивація, самооцінка, суб'єктивний локус-контроль, групові установки, індивідуальний підхід, інформаційна компетенція.

Aktual_probl_psihol 2015, 7(38): 268-278 (pdf)

 

УДК 159.923

ЛИТВИНЕНКО І. С., ДАНІЛОВА О. В.

Миколаївський національний університет імені. В. О. Сухомлинського

ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ МОЛОДШИМ ШКОЛЯРАМ ЗІ СХОДУ УКРАЇНИ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ПСИХОТРАВМУ

 

Мова статті: українська

У статті розглядаються особливості сучасного соціуму, в якому живуть діти. Акцентується увага на психотравмуючих ситуаціях (військові дії), в яких опинилися діти молодшого шкільного віку зі Сходу України, для яких несподівано змінився спосіб життя, місце проживання, картина світу тощо за незалежних від них причин і які пережили первинну травматизацію, оскільки були безпосередньо свідками йучасниками жахливих подій. Висвітлюються погляди вітчизняних та зарубіжних учених на феномен та процес переживання психічної травми. Наголошується, що психотравмуюча ситуація має надзвичайно широкий діапазон відреагування і залежить від того, яке суб'єктивне значення чи смисл надає їй особистість. Для надання психологічної допомоги цій групі школярів розроблена та впроваджена авторська програма «Зростаю і Розумію».

Ключові слова: авторська програма «Зростаю і Розумію», внутрішній світ, екстремальна, психотравмуюча ситуація, індивідуальні стратегії, молодші школярі, перехідний простір, практикуючий психолог, психічна травма, психологічна допомога, психологічний стрес.

Aktual_probl_psihol 2015, 7(38): 279-298 (pdf)

 

УДК 159.923

МАТВІЄНКО О. В.

Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, м. Київ

ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВОГО СЦЕНАРІЮ МОЛОДІ

 

Мова статті: українська

У статті розглядаються психологічні підходи до вивчення життєвого сценарію особистості як соціально-психологічного феномену. Зроблено висновок про складність, багатовимірність і міждисциплінарність характеру вивчення життєвого сценарію особистості. Відповідно до концепції вибору формування сценарію життєвого шляху розглядається як форма цілепокладання особистості в умовах соціального простору і часу. Визначено, що формування стратегії життєвого сценарію молоддю залежить від сукупності зовнішніх (соціальних) і внутрішніх (особистісних) властивостей і якостей, в основу котрих покладено механізм передадап-тації, який представляється зокрема в експериментальних сценаріях поведінки, успішність чи неуспішність яких визначає подальший шлях адаптації.

Ключові слова: молодь, самореалізація, вибір, життєвий шлях, життєвий сценарій, сфери життєдіяльності, життєвий простір, події, мрія.

Aktual_probl_psihol 2015, 7(38): 299-308 (pdf)

 

УДК 159.954:82-053.67

МИХАЛЬЧЕНКО Н. В.

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ ПАТРОІТИЧНОЇ РЕФЛЕКСІЇ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА

 

Мова статті: українська

 

Анотація: У статті визначено детермінанти розвитку патріотичної реф¬лексії та чинники, які обумовлюють розвиток патріотичної реф¬лексії учнів. До них відносено: сім'ю, школу, засоби масової інформа¬ції. Підкреслено, що без виховання дітей, без активної участі бать¬ка і матері у житті школи, без постійного духовного спілкування і взаємного духовного збагачення дорослих і дітей неможлива сама сім'я як первинний осередок суспільства, неможлива школа як най¬важливіший навчально-виховний заклад і неможливий моральний прогрес суспільства. Зазначено, що повноцінне виховання дітей у школі неможливе без тісного співробітництва з сім'єю. Доведено, що для повного й ефективного виховного процесу необхідний міц¬ний зв'язок між школою і родиною, між школою, родиною та вихо¬вними молодіжними організаціями, які можуть вплив на вихован¬ня волі, характеру і патріотизму.

 

Ключові слова: рефлексія, патріотична рефлексія, цінності, самосвідомість, патріотизм, патріотичне виховання учнів, сім'я, родина, психолого-педагогічна культура сім'ї, сімейні цінності.

Aktual_probl_psihol 2015, 7(38): 309-318 (pdf)

 

УДК 159.92

МОСЬПАН М. О.

Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України

 

ДІАГНОСТИКА ПСИХІЧНИХ СТАНІВ ТА СПОСОБІВ САМОРЕГУЛЯЦІЇ СТУДЕНТІВ ТА ВЧИТЕЛІВ У КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЯХ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Мова статті: українська

 

У статті описано психічні стани педагогів, що виникають у педа¬гогічній діяльності. Виявлення психологічних умов саморегуляції психічних станів у конфліктних ситуаціях педагогічної діяльності здійснено за допомогою створеного опитувальника «Ідентифі¬кація психічних станів та методів саморегуляції у конфліктних ситуаціях педагогічної діяльності». Підкреслено, що стани, які переживає людина у складних ситуаціях, супроводжуються висо¬кою напругою чи перенапругою природного протікання психічних процесів, що може приводити до деструктурування систем психі¬чної діяльності або до їх високої мобілізації, і тоді негативні ста¬ни є основою кульмінаційних форм психічної діяльності.

Ключові слова: психічні стани, саморегуляція, педагогічна дія¬льність, конфліктна ситуація, техніки саморегуляції, напруже¬ність, автосугестія.

Aktual_probl_psihol 2015, 7(38): 319-326 (pdf)

 

УДК 159.9

МУХІНА Л.М.

 

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗГЛЯДУ ПОНЯТТЯ КОНФЛІКТОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК СКЛАДОВОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА

Мова статті: українська

 

У статті здійснено теоретичний огляд наукової літератури з проблематики конфліктологічної компетентності викладача. Обгрунтовано актуальність дослідження проблеми конфліктоло¬гічної компетентності. Визначено, що конфліктологічна пробле¬матика набула великої значущості в усіх галузях професійної під¬готовки, особливо в педагогічній освіті. Встановлено, що конфлік¬тологічна компетентність є складовою професійної компетент¬ності викладача. З'ясовано, що конфліктологічна компетент¬ність викладача визначається як здатність педагога використо¬вувати спеціальні психологічні знання, уміння та навики пово¬дження у конфліктних ситуаціях та здатність до попередження цих ситуацій. На основі проведеного аналізу виділено загальні ха¬рактеристики конфліктологічної компетентності викладача та її основні компоненти.

Ключові слова: компетентність, конфліктологічна компетен¬тність, конфліктна компетентність, професійна компетент¬ність, професійно-педагогічна компетентність, конфлікт, профе¬сійна підготовка, професіоналізм, освітній простір, викладач.

Aktual_probl_psihol 2015, 7(38): 327-339 (pdf)

 

УДК 159.9:336

НІКІТІНА О. П.

Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків

ПЕРЕДУМОВИ РОЗРОБКИ ТРЕНІНГОВОЇ ПРОГРАМИ «ПСИХОЛОГІЯ ФІНАНСОВОГО УСПІХУ» ДЛЯ ОСІБ РАННЬОГО ДОРОСЛОГО ВІКУ

Мова статті: українська

 

У статті розкриваються передумови розробки монетарного тре¬нінгу для осіб раннього дорослого віку. Висвітлюються особливос¬ті сучасного «огрошевленого» буття дорослої людини. Здійсню¬ється теоретичний економіко-психологічний аналіз діади «Гроші-Людина». Осмислюється двоїсте раціонально-ірраціональне зна¬чення грошей у життєдіяльності дорослої людини. Подається стислий огляд напрямків корекційної роботи з монетарними про¬блемами дорослої людини. Аналізуються дані пілотажного дослі-дження спектру символічного простору значень грошей та актуа¬льних грошових тематик осіб раннього дорослого віку.

Ключові слова: гроші, значення грошей, ставлення до грошей, система ставлень людини, успіх, фінансовий успіх, ділова актив¬ність, монетарний тренінг, особа раннього дорослого віку.

Aktual_probl_psihol 2015, 7(38): 340-350 (pdf)

 

УДК 159.943

НОСКО Л. А.

Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, м. Київ

РЕФЛЕКСІЯ ЯК ОСОБЛИВА ПСИХІЧНА РЕАЛЬНІСТЬ

Мова статті: українська

 

У статті розглянуто поняття рефлексії як особливої психічної реальності. Висвітлено уявлення вчених про рефлексію. Підкрес¬люється, що рефлексія є синтетичною психічною реальністю, яка є одночасно процесом, властивістю і станом. Наголошується, що саме включення рефлексивних функцій у діяльність ставить її суб'єкта у позицію дослідника відносно власної діяльності і не зво¬диться до жодної з них. Рефлексія являє собою реконструкцію та проектування свого «Я», життєвого шляху йу підсумку - життя людини. Рефлексивне мислення розглядається як процес, що здійс¬нюється на основі знання суб'єктом логічних законів зв'язку об'єк¬та з направленою на нього дією і на основі усвідомлення необхідно¬сті такого зв'язку.

Ключові слова: життєвий шлях, психічна реальність, реконст¬рукція та проектування свого «Я», рефлексивне мислення, рефлек¬сивні функції, рефлексія, форми рефлексії.

 

Aktual_probl_psihol 2015, 7(38): 351-360 (pdf)

 

УДК: 378: [159.942: 004]

ОЛІЙНИК О. О.

Київський національний університет культури і мистецтв

 

ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ВИКЛАДАЧА КУЛЬТУРОЛОГІЇ

Мова статті: українська

 

У статті окреслено особливості професійної діяльності виклада¬ча вищого навчального закладу. Виділено і проаналізовано особис-тісні параметри викладача культурології, визначено особливості їх реалізації в освітньому процесі. Означено роль культурології у вивченні наукових явищ з позиції їх ціннісно-смислової значущості, у здійсненні нового підходу до якісних характеристик отриманої інформації. Окреслено важливість культурологічного знання у розв'язанні комплексу освітньо-виховних завдань у системі вищої освіти як засобу трансляції світової культури. Представлено різ¬номанітність підходів до визначення поняття «інформаційна культура», виокремлено й охарактеризовано основні її компонен¬ти. Визначено умови формування інформаційної культури, її роль у професійній діяльності сучасного викладача культурології.

Ключові слова: інформаційна культура, професіоналізм, куль¬турологія, професійна діяльність, викладач, конкурентоспромож¬ність, компетентність конкурентоспроможної особистості, про¬ектна діяльність.

Aktual_probl_psihol 2015, 7(38): 361-371 (pdf)

 

УДК 159.923

ОНУФРІЄВА Л.А.

 

Кам'янець-Подільський національний університет

АНАЛІЗ ПОНЯТЬ МОТИВУ І МОТИВАЦІЇ У СУЧАСНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Мова статті: англійська

 

Здійснено теоретичний аналіз проблеми мотиву та мотивації у концептуальних підходах сучасних зарубіжних і вітчизняних уче¬них. Виділено й узагальнено різні підходи до розуміння феномену мотивації - класифікаційний, феноменологічний і структурний, які, маючи свою специфіку, є взаємодоповнювальними і взаємопро-никаючими.

Зроблено висновок, що залучення якомога більшої кількості пот¬реб (актуалізація більшої кількості спонукальних чинників) підви¬щує рівень мотивації діяльності, а мотиваційну сферу людини з погляду її розвиненості можна оцінювати за наступними параме¬трами: широта, гнучкість та ієрархічність.

Ключові слова: мотив, мотивація, мотиваційна сфера, людина, поведінка, діяльність, стан, потреба, мета, особистість.

Aktual_probl_psihol 2015, 7(38): 372-384 (pdf)

 

УДК: 159.9:316.62

ПІЛЕЦЬКА Л. С.

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ

 

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ СКЛАДОВІ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ ОСОБИСТОСТІ

 

Мова статті: українська

 

У статті розглянуто професійну мобільність особистості як інтегративну властивість фахівця, внутрішній потенціал особи¬стості. Визначено соціально-психологічні основи професійної мобі¬льності особистості: якими є наявність суперечностей професій¬ного розвитку, прагнення до внутрішньої свободи і творчої актив¬ності, реалізація індивідуально-психологічного потенціалу, досяг¬нення акме професійної кар'єри. Виокремлено найбільш значущі компоненти професійної мобільності: поведінковий компонент (зміна професії), когнітивний компонент (усвідомлення необхідно¬сті зміни професії та можливих шляхів реалізації цього рішення), інтегрально - особистісний компонент (уміння оцінювати ситуа¬цію, що склалася, й я і оцінювати свої можливості, рішучість, на¬полегливість, самовладання, самостійність, ініціативність, умін¬ня взяти на себе відповідальність).

Ключові слова: особистість, професійна мобільність, структу¬рні складові професійної мобільності, поведінковий компонент, когнітивний компонент, особистісно-інтегративний компонент, етапи становлення професійної мобільності, професійна кар'єра, суперечності розвитку, особистісний потенціал.

 

Aktual_probl_psihol 2015, 7(38): 385-395 (pdf)

 

УДК 159.923+316.61+73

ПРОСАНДЄЄВА Л.Є.

Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ СТАНОВЛЕННЯ АВТОНОМНОСТІ ОСОБИСТОСТІ

 

Мова статті: українська

 

У статті висвітлюються психолого-педагогічні умови станов¬лення автономності особистості, які інтерпретуються у кон¬тексті двоєдиного процесу автономного освоєння соціального та автономного відтворення (чи відторгнення) соціального. У ході емпіричного дослідження та в результаті багаторічних спосте¬режень ми зробили висновок про те, що психолого-педагогічні умо¬ви розвитку автономізації особистості стають ефективними після зміни традиційної навчально-виховної діяльності. Визначе¬но, що у результаті впровадження психолого-педагогічнихумов на засадах особистісно-ціннісного підходу якісно змінюються всі ос¬новні показники розвитку автономності особистості.

Ключові слова: психологічна автономність, самоцінність осо¬бистості, генезис самоцінності, психологічний простір власного «Я», ціннісне «Я», прагнення бути дорослим, духовне «Я».

 

Aktual_probl_psihol 2015, 7(38): 396-407 (pdf)

 

УДК 316.6:331.56

РУДЮК О. В.

Рівненський державний гуманітарний університет

 

ПСИХОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ КОНЦЕПТУ «КРИЗА ЗАЙНЯТОСТІ» В АСПЕКТІ АНАЛІЗУ ПРОБЛЕМИ БЕЗРОБІТТЯ

 

Мова статті: українська

 

Статтю присвячено обґрунтуванню і розвитку концептуального потенціалу поняття «криза зайнятості» в аспекті аналізу кризо¬вих феноменів, релевантних ситуації професійного виключення і трудової незатребуваності.

Теоретично обґрунтовано, що психологічний контент цього по¬няття дозволяє охопити як об'єктивний, так і суб'єктивний пара¬метри функціонування особистості у кризовій ситуації. Розглянуто можливість використання концепту кризи зайнятос¬ті для верифікації цілого шерегу кризових феноменів у площині відношень зайнятості, які не під силу психологічно «реконстру¬ювати» засобами (поняттями) традиційних концептуальних схем. За результатами теоретичного дослідження визначено, що поняття «криза зайнятості» є ефективним інструментом конце¬птуальної фіксації індивідуальних форм особистісної трансфор¬мації суперечливих відношень кризового ринку зайнятості.

Ключові слова: зайнятість, криза зайнятості, безробіття, професійне виключення, особистість, професіогенез, кризовий ри¬нок праці, подолання кризи.

 

Aktual_probl_psihol 2015, 7(38): 408-421 (pdf)

 

УДК 159.9

СЕРДЮК Л. З.

Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, м. Київ

 

САМОТВОРЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ЯК ЦІЛІСНИЙ САМОДЕТЕРМІНОВАНИЙ ФЕНОМЕН

 

Мова статті: українська

 

У статі розкрито психологічні засади та системогенез самотво-рення особистості. Встановлено, що самотворення особистості, як самодетермінований феномен, зумовлюється та опосередкову¬ється комплексом взаємопов'язаних параметрів особистості, зокрема цінністю саморозвитку, цілісністю сприйняття життє¬вого шляху, самоприйняття тощо. Виявлено структурні характе¬ристики та динамічні особливості самотворення особистості як самодетермінованої системи, базисними параметрами якої ви-значено: потребу у саморозвитку, самоприйняття та життєву перспективу особистості. Обґрунтовано доцільність цілісного вивчення закономірностей процесу самотворення особистості через її особистісне та цінніс¬но-смислове опосередкування.

Ключові слова: самотворення, самореалізація, саморозвиток, синергія, детермінація, самодетермінація, чинники самотворення, самоздійснення.

 

Aktual_probl_psihol 2015, 7(38): 422-431 (pdf)

 

УДК 159.9

ТУРБАН В. В.

Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, м. Київ

 

ЕТИЧНА СВІДОМІСТЬ: ПСИХОЛОГІЧНА ФЕНОМЕНОЛОГІЯ І ДОСВІД КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ

 

Мова статті: українська

 

У статті представлено структурно-функціональну модель етич¬ної свідомості, яка включає: 1) усвідомлення соціальної, 2) пережи¬вання суперечності соціальної норми щодо актуальної для особис¬тості потреби, 3) рефлексію соціальних та моральних норм, 4) особистісну рефлексію, 5) вибір одного зі значущих образів ідеаль¬ного Я і прийняття останнього як етичного обов'язку, відповідно до якого формулюється певна моральна система, 6) дія відповідно до прийнятої етико-моральної системи: етичного образу та мораль¬них приписів, 7)усвідомлення соціального схвалення/несхвалення дії, здійснюваної відповідно до особистісно прийнятої етико-моральної системи. Показано, що повної функціональності ця модель набуває у представників юнацького віку та ранньої зрілості.

Ключові слова: мораль, етика, моральне судження, етична сві¬домість, авторитет, рефлексія, само актуалізація, моральність.

 

Aktual_probl_psihol 2015, 7(38): 432-443 (pdf)

 

УДК 159.94

ФОМЕНКО К. І.

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

 

ГУБРИСТИЧНА МОТИВАЦІЯ У СТРУКТУРІ МОТИВАЦІЙНОЇ СФЕРИ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТІВ

 

Мова статті: українська

 

Стаття присвячена вивченню актуальної психологічної проблеми - дослідженню структури мотиваційної сфери особистості сту¬дентів. Представлено аналіз діагностики рівнів саморегуляції і мотивації студентів. Доведено, що дівчата більш схильні прагну¬ти досконалості й ідентифікованої мотивації. Визначено, що зов¬нішнє регулювання навчальної діяльності пов'язано з прагненням до переваги і мотивацією влади. Внутрішня навчальна мотивація студентів виявилася пов'язаною з їх прагненням до досконалості і мотивацією досягнення, ідентифікованим регулюванням. Представлена структура мотиваційної сфери особистості сту¬дента обумовлена факторами: «Мотивація досягнення навчаль¬ного успіху», «Зовнішня саморегуляція навчальної діяльності», «Самоствердження шляхом досягнення влади та успіху».

Ключові слова: академічна саморегуляція студентів, губристич-на мотивація, прагнення досконалості, прагнення до переваги, моти¬вація успіху, влади й афіліації, навчальна діяльність студентів.

 

Aktual_probl_psihol 2015, 7(38): 444-453 (pdf)

 

УДК 316.473

ХУДЯКОВА В. І.

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

 

ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕРЦЕПЦІЇ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

 

Мова статті: українська

 

У статті подано аналіз гендерних стандартів та критеріїв соціа¬льного оцінювання, узгодженості у побудові перцептивного обра¬зу. Розглянуто гендерні особливості динамічних та змістових характеристик міжособистісного сприймання, представлено ре¬зультати вивчення гендерних особливостей диференційованості, точності, гнучкості, повноти соціальної перцепції, атрибуції осо¬бистісних якостей, динаміки розвитку соціально-перцептивних властивостей керівників закладів освіти у процесі управлінської діяльності з урахуванням віку і стажу роботи. Досліджено гендер¬ні особливості прояву механізмів соціальної перцепції (стереоти-пізації, проекції, каузальної атрибуції), рольових сподівань, «Я-образу», самоперцепціїкерівників закладів освіти.

Ключові слова: гендер, гендерні особливості соціальної перцеп¬ції, гендерний суб'єктивізм, узгодженість у побудові образу, суб'єк¬тивна адекватність, рольові сподівання, гендерні особливості прояву механізмів стереотипізації, ідентифікації, проекції.

 

Aktual_probl_psihol 2015, 7(38): 454-467 (pdf)

 

УДК 159.9.072.942.5-055.52

ЦАРЬКОВА О. В.

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Б. Хмельницького

 

ПСИХОДІАГНОСТИЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПЕРЕЖИВАННЯ ПОЧУТТЯ ПРОВИНИ БАТЬКАМИ, ЯКІ ВИХОВУЮТЬ ДІТЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ РОЗЛАДАМИ

 

Мова статті: українська

 

У cтатті розглянуто необхідність проведення психологічної діаг¬ностики у сім'ях, де росте дитина з особливими потребами. Ви¬значено основний психодіагностичний інструментарій, за допомо¬гою котрого можливо з'ясувати актуальний психоемоційний стан батьків та наявність таких почуттів, як почуття провини, тривожності та страху за майбутнє. Також акцентовано увагу на особливостях особистості батьків. Зроблено висновок, що у процесі роботи з батьками, які виховують дитину з обмеженими можливостями, фахівцю краще застосовувати експрес-методи діагностики, які займають менше часу для їх проведення. Визначе¬на необхідність створення школи сім'ї, де батьки можуть обміню¬ватись досвідом по догляду за дитиною. Також розглянуто особли¬вості побудови корекційної та терапевтичної роботи з родиною.

Ключові слова: психодіагностика, почуття провини, бесіда, спостереження, сім'я, модель сім'ї, психологічний клімат, школа сім'ї, психологічний супровід.

 

Aktual_probl_psihol 2015, 7(38): 468-478 (pdf)

 

УДК 159.942.2

ЦАРЬКОВА О. В., РАДЧЕНКО С. В.

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОЯВУ ПСИХОЛОГІЧНОГО ФЕНОМЕНУ ТРИВОЖНОСТІ

 

Мова статті: українська

 

У статті розглянуто теоретичні аспекти прояву психологічного феномену тривожності. Визначено поняття: тривоги, тривож¬ності, страху - та специфічні особливості тривожності як особи¬стісної властивості. Розглянуто особливості впливу на сфери життєдіяльності людини, що помітно погіршують її самопочут¬тя й ускладнюють відносини з навколишнім світом. Визначено значення профілактики тривожності для підготовки дітей і до¬рослих до важких ситуацій (іспити, змагання та ін.), в опануванні нової діяльності. Також досліджено тривожність на різних рів¬нях, таких як: нормальний (оптимальний) рівень тривожності, який сприймається як необхідний для ефективного пристосуван¬ня, рівень адаптивної тривожності та надмірно високий рівень, який сприймається як дезадаптивна реакція.

Ключові слова: тривожність, тривога, особистість, емоціо¬нальний стан, страх, когнітивність, емоції, феномен.

 

Aktual_probl_psihol 2015, 7(38): 479-491 (pdf)

 

УДК 159.9:81.165.6

ЧИХАНЦОВА О. А.

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», м. Київ

 

СПЕЦИФІКА ПРОЦЕСУ ОВОЛОДІННЯ СТАРШОКЛАСНИКАМИ ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ

 

Мова статті: українська

 

У статті розглядається роль іншомовного спілкування за фахом, проблема формування іншомовних навичок у випускників школи та визначаються рівні сформованості компонентів психологічної готовності старшокласників до оволодіння іноземними мовами: мотиваційний, когнітивний, операційно-процесуальний. Кожен компонент передбачає відповідні вміння, сформованість яких є необхідною умовою для вивчення іноземної мови в освітньому се¬редовищі. Результати експерименту дозволили встановити пси¬хологічну специфіку процесу оволодіння учнями іноземними мова¬ми у старшій школі. Ця специфіка представлена бажанням і гото¬вністю старшокласників до індивідуально-групових імпровізова¬них форм роботи у вільний від навчального навантаження час.

Ключові слова: іноземне професійне спілкування, формування іншомовних навичок, оволодіння іноземною мовою, формування іншомовного мовлення, процес оволодіння іноземними мовами, професійне спрямування, психологічна готовність до спілкування іноземною мовою, суб'єкт навчальної діяльності.

 

Aktual_probl_psihol 2015, 7(38): 492-502 (pdf)

 

УДК 159.942.5

ШВАЛБ Ю.М.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

ПСИХОЛОГІЧНІ МОДЕЛІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ

 

Мова статті: українська

 

У статті соціалізація розглядається як провідний процес і меха¬нізм становлення особистості. Розкрито психологічні механізми соціалізації як одного з базових процесів становлення індивіда як суб'єкта соціальних відносин та побудови на цій підставі періоди¬зації соціального розвитку. Цей підхід дозволив розглядати соціа¬лізацію індивіда як процес набуття здатності до самостійної побудови і відтворення систем соціальних зв'язків і відносин. Виок¬ремлено вікові етапи соціалізації, що відкриває можливість ство¬рення періодизації соціального розвитку особистості. Процес соціалізації представляється як один із базових процесів розвитку і становлення особистості за рахунок розгортання ін¬тимно-психологічного механізму диференціації/інтеграції стосун¬ків індивіда з оточуючим середовищем.

Ключові слова: соціалізація, особистість, життєвий шлях, соціальний статус, групова взаємодія, само ставлення, інтегра¬ція, соціальний простір.

 

Aktual_probl_psihol 2015, 7(38): 503-517 (pdf)

 

УДК 159.9:331.101

ШЕВЯКОВ О. В., МАРКОВА І. В.

Дніпропетровський гуманітарний університет

 

ПСИХОЛОГІЧНА ПРОФІЛАКТИКА НЕГАТИВНИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СТАНІВ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ МЕТАЛУРГІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА

 

Мова статті: українська

 

У статті висвітлено основні концептуальні підходи до психологі¬чної профілактики негативних функціональних станів фахівців-металургів в умовах виробничої діяльності. Розроблено типологію вказаних підходів, викладено та проаналізовано їх основні поло¬ження. Розглянуто основні шляхи та засоби оптимізаціїі профіла¬ктики несприятливих функціональних станів. Здійснено психоло¬гічний аналіз діяльності фахівців-металургів. Висвітлено досвід застосування засобів оптимізації для усунення несприятливих функціональних станів. Встановлено, що профілактичні впливи на функціональні стани металургів в умовах професійної діяльно¬сті можуть бути здійснені за допомогою методу довільної психіч-ної регуляції стану, який на сьогодні є найбільш актуальним і перс¬пективним психологічним засобом оптимізації функціонального стану.

Ключові слова: психологічне забезпечення, працездатність, утома, фахівці, металургійне підприємство, оптимізація, профілак¬тика, функціональний стан, вплив, довільна психічна регуляція.

 

Aktual_probl_psihol 2015, 7(38): 518-529 (pdf)

 

УДК 159.96

ШЕЛЕГ Л. С.

Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

 

МОЖЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДЖЕННЯ ЕМОЦІЙНИХ СТАНІВ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ, ЩО СПРИЧИНЮЮТЬ ПСИХОСОМАТИЧНІ РОЗЛАДИ

 

Мова статті: українська

 

У статті надано визначення психологічного супроводження опе¬ративно-службової діяльності в ОВС та чинники, що зумовлюють його ефективність. Висвітлено мету та основні завдання психо¬логічного супроводження проходження служби. Обґрунтовано про¬цедуру психологічного супроводження та сутність його етапів: психодіагностичного та корекційного. На діагностичному етапі здійснюється визначення загальних особистісних особливостей працівників ОВС, рівня їх стресостійкості та здатності до дій в умовах з різним рівнем екстремальності. Сутність корекційного етапу визначається як формування професійно значущих якостей працівників, зокрема щодо їх емоційно-вольової сфери, формуванні стресостійкості та корекція негативних психічних станів, на¬вчанні технікам і методам саморегуляції.

Ключові слова: психологічне супроводження, мета, завдання, процедура, етапи, психодіагностика, корекція, динаміка особистості.

 

Aktual_probl_psihol 2015, 7(38): 530-542 (pdf)

 

УДК 159.923.5

ШИЛОВА Н. І.

Чорноморський державний університет імені Петра Могили

 

ВПЛИВ КОНКРЕТИЗАЦІЇ ЦІЛЕЙ У ПІДЛІТКІВ У ПРОЦЕСІ ОВОЛОДІННЯ ТУРИСТИЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

 

Мова статті: українська

 

У статті обґрунтовано актуальність і практична значущість психологічного дослідження, формування цільової спрямованості підлітків, на основі виконання обов'язків обраної посади у групі (на матеріалі спортивного туризму). Проаналізовано підходи різних авторів до понять «спрямованість», «цілепокладання» та «цілеспрямованість». Розкрито сутність, структуру і зміст сис¬теми змінних посад під час походів. Описано систему конкретиза¬ції цілей протягом трьох років тренувань. Представлені резуль¬тати оціннювання виконання ролі у групі. На основі проведеного трьохрічного емпіричного дослідження сформульовано основні досягнення у формувальному процесі.

Ключові слова: мета, цільова спрямованість, спортивний ту¬ризм, ролі, система змінних посад, особистість, підлітковий вік, цілепокладанне.

 

Aktual_probl_psihol 2015, 7(38): 543-556 (pdf)

 

УДК 316.6:711.558

ШУГУРОВА Т.Л.

Мелітопольський інститут державного та муніципального управління «Класичного приватного університету»

 

ДОЗВІЛЛЄВА СУТНІСТЬ ДОБРОВОЛЬЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОСОБИСТОСТІ

 

Мова статті: українська

 

Статтю присвячено теоретичному осмисленню дозвіллєвого аспекту добровольчості з позицій діяльнісного підходу. Аналіз ос¬новних соціально-психологічних характеристик дозвілля та доб¬ровольчості виявив численні точки їх перетину і накладання, на¬давши підстави твердити про дозвіллєву природу добровольчої діяльності. Добровольча діяльність як дозвілля розглядається відповідно до її значущості для розвитку особистості і спільноти. Наголошується на складній взаємодії альтруїзму й егоїзму у доб-ровольчій діяльності та вказується на варіювання мотивів цієї діяльності залежно від суб'єктів та етапів її здійснення. Вивча¬ється зміст винагород, що отримуються від здійснення доброво¬льчої діяльності, їх зумовленість видами дозвіллєвої добровольчої діяльності.

Ключові слова: дозвілля, добровольча діяльність, особистість, мотивація, альтруїзм, егоїзм, винагорода, самоцінність.

 

Aktual_probl_psihol 2015, 7(38): 557-569 (pdf)