Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том 7. Екологічна психологія. Випуск 39 – 2015

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Зміст випуску

УДК 159.922.8:[968-34]

АНТЮХОВА Н.І.

Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

 

ВІДПОВІДАЛЬНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ОТОЧУЮЧОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК УМОВА СТАНОВЛЕННЯ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ

 

Мова статті: українська

 

В статті розкрито сутність поняття “відповідальне ставлення до оточуючого середовища, природи тощо”. Окреслено особливості екологізації науки та культури, а також охарактеризувати сутність екологізації суспільної свідомості. Описано особливості становлення екологічного мислення особистості та його впливу на формування творчого потенціалу людини. Охарактеризовано структуру творчого потенціалу особистості студента.

Зазначено, що творчий потенціал є системною характеристикою особистості, що дає їй можливість творити, знаходити нове, приймати рішення та діяти оригінально й нестандартно в різних ситуаціях. Ця система складається з таких структурних компонентів: мотиваційний компонент, який виражає своєрідність інтересів особистості, її орієнтацію на творчу активність; інтелектуальний компонент, що виражається в оригінальності, гнучкості, адаптивності, швидкості й оперативності мислення, легкості асоціацій та ін.; емоційний компонент, який виконує роль емоційного налаштування на творчий процес; вольовий компонент, що характеризує спрямованість індивіда на досягнення кінцевої мети творчої діяльності, вимогливість до результатів власної творчості.

Ключові слова: творчий потенціал особистості, відповідальне ставлення до оточуючого середовища, екологізація науки, екологізація культури, екологізація суспільної свідомості.

 

Aktual_probl_psihol 2015, 7(39): 12-25 (pdf)

 

УДК 159.9.072.42

БАЙЄР О. О., СИВОКОНЬ Л. В.

Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

 

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕЖИВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ У ПІЗНЬОМУ ВІЦІ

 

Мова статті: українська

 

У роботі висвітлено роль деяких індивідуально-психологічних факторів у переживанні психологічного благополуччя особами пізнього віку, зокрема особливостей самосвідомості, мотивації та емоційної сфери. В якості вибірки досліджуваних було залучено 50 осіб: 25 мешканців Дніпропетровського геріатричного пансіонату та 25 осіб, що мешкають разом із сім’єю. Психодіагностичний інструментарій уміщував шкалу психологічного благополуччя К. Ріфф, шкалу суб’єктивного благополуччя М. П. Фетіскіна, В. В. Козлової та Г. М. Мануйлова, САН, методику «Незавершені речення». Емпіричні результати було обраховано за допомогою критеріїв φ* кутового перетворення Фішера та r-Пірсона. Як і очікувалось, усі обрані для дослідження фактори певним чином пов’язані з переживанням особами похилого віку психологічного благополуччя, проте по-різному для мешканців геріатричного пансіонату та осіб, які мешкають з сім’ями.

Ключові слова: психологічне благополуччя, пізній вік, самосвідомість, мотивація, емоційна сфера.

 

Aktual_probl_psihol 2015, 7(39): 26-34 (pdf)

 

УДК 159.923.2

БЕЛАНОВСЬКА О. В., БЕЛАНОВСЬКИЙ О. Л.

Білоруський державний педагогічний університет імені М.Танка, м Мінськ, Білорусь; центр «Kerry’s Place Autism Services», Маунт Елберт, Канада

 

УЯВЛЕННЯ ПРО КЛІЄНТА В СТРУКТУРІ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОСВІДОМОСТІ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ

 

Мова статті: російська

 

Якісна підготовка спеціаліста-психолога в більшій мірі визначається фундаментальністю його освіти, рівнем професійної компетентності, що дозволяє вирішувати різноманітні складні проблеми, що виникають у сучасному соціумі. Важливим компонентом професійної самосвідомості психолога є уявлення про клієнта і професійній взаємодії з ним. У статті обговорюються результати дослідження представленості у самосвідомості майбутніх психологів характеристик професійної взаємодії з клієнтом. Виділено та описано особливості уявлень про професійній взаємодії з клієнтом у психологів з різними рівнями професійної самосвідомості.

Ключові слова: уявлення, професійна самосвідомість, Я-концепція, концепція Іншого, уявлення про клієнта, професійні відносини, професійна взаємодія, психолог.

 

Aktual_probl_psihol 2015, 7(39): 35-47 (pdf)

 

УДК 159.942.5(045)

ВАРАВА Л. А.

Маріупольський державний університет, м. Маріуполь

 

АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ КАТЕГОРІЇ «ПЕРЕЖИВАННЯ» І КОМПОНЕНТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Мова статті: українська

 

Статтю присвячено аналізу проблеми переживання як базового феномену в структурі життя особистості. Розглянуто основні наукові підходи до визначення цього феномену та різноманітність його трактування, що народжує складність інтерпретації результатів дослідження. Підкреслено, що знання про структуру і динаміку переживання, його взаєминах з психічними та соціально-психологічними феноменами, закономірності й особливості прояву в різних ситуаціях є нагально необхідними для психологічної практики. Розроблено схематична структура діагностики біполярних переживань. Доведено результати емпіричних досліджень переживань почуттів самотності і щастя. Визначено основні компоненти: емоційна модальність, інтенсивність, часовий вимір, змістовний та регуляторний аспекти, що дозволяють зробити якісну інтерпретацію переживання різних почуттів.

Ключові слова: феномен переживання, внутрішній світ особистості, механізми структурування внутрішнього світу, значимі переживання, структурні компоненти переживання, переживання почуттів самотності і щастя..

 

Aktual_probl_psihol 2015, 7(39): 48-56 (pdf)

 

УДК 159.922

ВАРГА В. С.

Мукачівський державний університет, м. Мукачево

 

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ОПТИМІЗАЦІЇ АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ УГОРСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ ЕТНІЧНИХ ГРУП У ШКІЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

 

Мова статті: українська

 

У статті висвітлено основний практичний зміст програми корекції емоційно-вольової сфери молодших школярів через дитячо-батьківські стосунки у контексті оптимізації адаптації дітей угорської та української етнічних груп у шкільному середовищі, розкрито окремі фактори, які впливають на адаптацію на психологічному і соціальному рівні у молодшому шкільному віці. Розкрито практичні заняття які вплинули на відновлення механізмів батьківської позиції щодо міжособистісного спілкування і здійснили оптимальний вплив на розвиток адекватності психологічних і характерологічних особливостей дитини; здатності змінювати форми і методи спілкування і впливу на дитину відповідно до її вікових особливостей, конкретних ситуацій, умов життя родини; послідовності і однозначності; спрямованості виховних зусиль у майбутнє, у зв’язку з тими вимогами, що ставить перед дитиною подальше життя; поєднання емоційного прийняття і підтримки дитини з високою вимогливістю і необхідним контролем.

Ключові слова: етнопсихологічна адаптація, процеси адаптації, психічні процеси, гендерні особливості виховання, сімейна дисфункція, етнічні особливості виховання, корекція дитячо-батьківських стосунків, корекція стилів батьківської взаємодії.

 

Aktual_probl_psihol 2015, 7(39): 57-66 (pdf)

 

УДК 159.92

ВЕРНІК О. Л.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ

 

ПРИРОДА ЯК ЦІННІСТЬ. ДИНАМІКА МІСЦЯ ПРИРОДИ В СИСТЕМІ ЦІННОСТЕЙ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА РІЗНИХ ІСТОРИЧНИХ ЕПОХ

 

Мова статті: українська

 

У статті викладено історико-психологічний аналіз особливостей ставлення до природи в Античні часи, у Середньовічні часи та в епоху Відродження. Запропоновано досліджувати екологічні цінності того чи іншого історико-культурного періоду за їх диспозицією по відношенню до ядерної, системотвірної суспільної цінності. Аналіз відбувався подвійно: шляхом вивчення продуктів культури певної історичної епохи, та через спосіб повсякденного життя у той період. Було виявлено, що місце екологічних цінностей в ціннісній системі європейського суспільства змінювалася не лінійно – від безумовного прийняття до повного відчуження, але різноспрямовано. Природа була або в центрі картини світу людини, або на її периферії по відношенню до системотвірної цінності епохи. Таке ставлення знаходило своє відображення у відносинах людини із світом природи.

Ключові слова: екологічні цінності, система цінностей, природа, історико-психологічний аналіз, системотвірна цінність

 

Aktual_probl_psihol 2015, 7(39): 67-78 (pdf)

 

УДК 159:923-051:316.4

ВІЗНЮК І. М.

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця

 

КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ ОСОБИСТОСТІ ПЕДАГОГА У СОЦІОМЕТРИЧНОМУ ВИМІРІ

 

Мова статті: українська

 

В основі нашого дослідження лежить спроба проаналізувати основні аспекти формування культурологічних тенденцій особистості педагога у соціометричному вимірі, простежити за умовами розвитку педагогічної компетенції та авторитету вчителя, відзначити основні характеристики його дозвіллєвої діяльності. Педагогічна діяльність не завжди захищена від соціальних деструкцій. Дуже часто сімейні обставини становлять осередок особистісних проблем людини, які дезорганізують її у соціологічному вимірі. Саме психологічний статус особистості є показником професійної толерантності педагога, рівня його особистісної зрілості, ціннісних орієнтацій і культурологічних тенденцій.

Ключові слова: культурологічні тенденції особистості, соціометричний статус, педагогічна компетентність, самоактуалізація особистості, дозвіллєва діяльність.

 

Aktual_probl_psihol 2015, 7(39): 79-88 (pdf)

 

УДК 159:922

ВОВЧИК-БЛАКИТНА О. О.

Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України, м. Київ

 

СУЧАСНА СІМ’Я В УМОВАХ МЕГАПОЛІСУ: ПРОСТІР СИЛИ ТА СЛАБКОСТІ

 

Мова статті: українська

 

У статті представлено результати теоретичного аналізу проблем, пов’язаних з соціально-психологічними особливостями функціонування інституту сім’ї, що зазнає значної трансформації в період глобалізаційних змін, зокрема невпинного нарощування кількості міського населення та утворення мегаполісів. Визначено сім’ю як соціоекологічну систему, в котрій відбувається спів детермінація розвитку всіх її членів.

Розгянуто позитивні та негативні сторони способу життя сучасної сім’ї в умовах мегаполісу, варіанти захисних тактик самозбереження та окреслені основні лінії здійснення психологічного супроводу та підтримки сім’ї.

Особливої уваги заслуговує аналіз сучасного сімейного середовища в контексті глобального середовища великого міста, адже саме тут, на наш погляд, знаходяться потенційні точки психологічної сили, консолідації і водночас - точки дисфункції, розриву зв’язків, що тримають систему.

Ключові слова: мегаполіс, сімейне середовище, активізація внутрішнього ресурсу, екологічна орієнтованість.

 

Aktual_probl_psihol 2015, 7(39): 89-97 (pdf)

 

УДК 159.923.2:316.775.4

ВОЛИНЕЦЬ Н. В.

Хмельницький інститут соціальних технологій, ВНЗ Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», м. Хмельницький

 

МОВНЕ СЕРЕДОВИЩЕ УЧНІВСЬКОЇ ТА СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ

 

Мова статті: українська

 

У статті представлено результати фокус-групового дослідження особливостей мовного середовища учнівської та студентської молоді Хмельниччини. Показано особливості використання учнями та студентами суржику як мови спілкування, особливості вживання слів-паразитів та матерних висловлювань у спілкуванні. Виявлено, що серед учнів, так і серед студентів респонденти мають більше розвинені вербальні здібності, ніж невербальні. Позитивним є усвідомлення як учнями, так і студентами потреби розвивати власні мовні та мовленнєві здібності.

Зазначено, що існує реальна та негайна потреба у впровадженні у навчально-виховний процес відповідних виховних, професійних, освітніх та інших заходів, спрямованих на формування та розвиток у сучасної української молоді комунікативної компетентності.

Ключові слова: мовне середовище, спілкування, соціокультурна мовна та мовленнєва компетенції, професійна компетенція, мовні та мовленнєві здібності, вербальні та невербальні здібності, суржик, слова-паразити.

 

Aktual_probl_psihol 2015, 7(39): 98-103 (pdf)

 

УДК 159.9:316.61

КАХНО І. В.

Івано-Франківський медичний національний університет, м. Івано-Франківськ

 

ДІАЛОГ У ФОРМАТІ СПІВПРАЦІ ЛІКАРЯ ІЗ ПАЦІЄНТОМ

 

Мова статті: українська

 

У статті здійснено теоретичний аналіз дослідження проблеми діалогу у структурі взаємодії лікаря з пацієнтом. Розкрито механізми довіри як вихідної умови діалогічності спілкування. Розглянуто психологічні особливості мовленнєвого спілкування у структурі взаємовідносин «лікар-пацієнт», зокрема його семантичний, фонетичний та прагматичний компоненти. Проаналізовано відмінності між суб’єк -суб’єктним і суб’єкт–об’єктним типами взаємодії лікаря з пацієнтом. Звернута увага на рівень професійних знань та вумінь лікаря, у форматі котрих особливе місце відводиться його комунікативним здібностям, мовленнєвій культурі, вмінню організовувати зворотній зв’язок з пацієнтом, здійснювати рефлексивний аналіз власного психологічного стану, володіти навичками психотерапевтичного впливу.

Ключові слова: діалог, взаємодія, мовленнєве спілкування, співпраця, довірче спілкування, комунікативний простір, рефлексія психічного стану, слово.

 

Aktual_probl_psihol 2015, 7(39): 104-113 (pdf)

 

УДК 159.9

КЛЬОЦ Л. А.

Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, м. Житомир

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОСВІДОМОСТІ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

 

Мова статті: українська

 

У статті представлено теоретичний аналіз поняття професійної самосвідомості. Обґрунтовано структурну модель професійної самосвідомості практичного психолога та описано зміст складових професійної Я-концепції спеціаліста у процесі професіоналізації, викладені підходи до розуміння поняття самосвідомості дозволили визначити поняття «професійна самосвідомість» практичного психолога як міжсистемну взаємодію трьох підструктур: когнітивної – знання можливостей у Я-досягненнях; афективної – емоційно-ціннісне самоставлення і поведінкової – уміння раціоналізувати професійні поведінкові дії.

Ключові слова: самосвідомість, професійна самосвідомість, Я-концепція, структура професійної Я-концепції.

 

Aktual_probl_psihol 2015, 7(39): 114-126 (pdf)

 

УДК 159.9.015

КОМАР Т. О.

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця

 

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЦІННІСНОЇ СФЕРИ СТАРШОКЛАСНИКІВ РОСІЇ ТА УКРАЇНИ

 

Мова статті: українська

 

У статті розглядається ряд соціально-психологічних феноменів, що породженні перебуванням особистості в оточуючому середовищі. Зроблений порівняльний аналіз ціннісно - потребової сфери старшокласників України та Росії. Визначено ієрархію, а також відмінності між ціннісною сферою старшокласників.

Емпіричні дані дали змогу виявити внутрішньо особистісні конфлікти українських та російських старшокласників а також відмінності у локалізації їх життєвих конфліктів.

Ключові слова: старшокласники, ціннісно – потребова сфера, термінальні цінності, інструментальні цінності, внутрішні конфлікти, зони вакуумі, зони конфліктів, зона спокою, статистичне порівняння цінностей.

 

Aktual_probl_psihol 2015, 7(39): 127-138 (pdf)

 

УДК 159.922.2:502/504

ЛЬОВОЧКІНА А.М.

КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ

 

ЕКОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА ЯК ЧИННИК ПОДОЛАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КРИЗИ

 

Мова статті: англійська

 

У статті здійснюється аналіз підходів до проблеми визначення поняття “екологічна культура”. Екологічна культура розглядається автором як система індивідуальних морально-етичних норм, поглядів, знань, установок, цілей і цінностей, що стосуються взаємовідносин у системі “людина - довкілля”. Виходячи із принципу єдності екологічної свідомості та екологічної діяльності і базуючись на концепції, що лягла в основу визначення поняття «екологічна культура», автор робить висновок про необхідність як ґрунтовних теоретичних знань у сфері екології та екологічної психології, так і діяльності, спрямованої на охорону і розвиток довкілля, а також на створення окремих його елементів.

Ключові слова: екологічна культура, екологічна свідомість, екологічна діяльність.

 

Aktual_probl_psihol 2015, 7(39): 139-148 (pdf)

 

УДК 159.922

ЛОЙКО Л.С., ШУЛЬГА Г.Б., КОЛОМІЄЦЬ Л.І., МОНАСТИРСЬКА А.Ю.

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця

 

ПСИХОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ НЕГАТИВНИХ ПРОЯВІВ ПЕРФЕКЦІОНІЗМУ ТА ПОЧУТТЯ САМОТНОСТІ В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ

Мова статті: українська

 

У даній статті розглянута проблема негативного впливу перфекціонізму і почуття самотності на формування особистості підлітка. Систематизовані підходи до визначення понять «перфекціонізм», «почуття самотності». Здійснено теоретичне узагальнення вирішення досліджуваної проблеми, що передбачає визначення проявів перфекціонізму і почуття самотності у підлітків, розробку програми корекції їх негативного психосоціального стану. Корекційна програма спрямована на розвиток особистісного адаптаційного потенціалу, формування комунікативних здібностей, адекватної самооцінки, відповідальності підлітків за власний життєвий вибір.

Ключові слова: перфекціонізм, почуття самотності, підлітковий вік, підліток, види перфекціонізму, почуття самотності, психокорекція.

 

Aktual_probl_psihol 2015, 7(39): 149-158 (pdf)

 

УДК 159.9:316.6

ЛЮТА Л.П.

КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ

 

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ВИНИКНЕННЯ НОВИХ КОМУНІКАТИВНИХ ПРОСТОРІВ В УМОВАХ МІСТА ТА МЕГАПОЛІСУ

 

Мова статті: українська

 

У статті проаналізовано особливості сучасного способу життя у великих містах. Визначено зміст поняття коворкінг та його місце в структурі організації праці. Виявлено ряд чинників, які впливають на виникнення коворкінг просторів: зміна структури зайнятості, розширення переліку «вільних професій», особливість міського способу життя, прагнення до міжособистісної комунікації, розвиток інформаційних технологій.

Теоретичним підґрунтям для пояснення феномену коворкінгу в сучасному мегаполісі запропоновано співвідношення понять суспільство і спільнота у Ф.Тьонніса. Досліджено рівень інституціалізації феномену коворкінгу. Представлено результати всесвітнього опитування щодо перспектив розвитку коворгінг-просторів.

Ключові слова: спосіб життя, фріланс, коворкінг, спільнота, процес інституціалізації, потреба у спілкуванні.

 

Aktual_probl_psihol 2015, 7(39): 158-167 (pdf)

 

УДК 159.9:316.7 (075.8)

МАКСИМОВ М. В.

КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ

 

МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ В УМОВАХ МЕГАПОЛІСУ

 

Мова статті: українська

 

Стаття присвячена вивченню проблеми міжкультурної комунікації в умовах мегаполісу. Місто, особливо мегаполіс, існує як простір взаємодії різних соціальних і культурних груп, в якому реалізуються інтереси представників цих груп, тому важливим системоутворюючим елементом сучасної цивілізації виступає міжкультурна комунікація. З’ясовано, що конфлікт при міжкультурному спілкуванні без спеціальної підготовки комунікантів неминучий, оскільки учасники інтеракції не можуть послати або прийняти сигнали однозначним чином, як вони звикли це робити при внутрикультурних ситуаціях. Це пов’язано з тим, що сенс будь-якого прецедентного висловлювання в міжкультурному спілкуванні не в його лексичному значенні, а в прагматичному наповненні і посиланні.

Ключові слова: міжкультурна комунікація, мегаполіс, глобалізація, особистість, етнос, конфлікти, соціальна група, інформатизація.

 

Aktual_probl_psihol 2015, 7(39): 167-175 (pdf)

 

УДК 159.613.81

МАКСИМОВА Н. Ю.

КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ

 

РОЛЬ ГРОМАДИ У ПРОФІЛАКТИЦІ ПРАВОПОРУШЕНЬ НЕПОВНОЛІТНІХ

 

Мова статті: українська

 

Стаття присвячена розв’язанню проблеми профілактики правопорушень неповнолітніх шляхом залучення громади до цієї діяльності. Розглянуто соціально-психологічний аспект попередження злочинності підлітків та молоді, а саме вплив життєвої ситуації в територіальній громаді та різновиду соціальної дезадаптації неповнолітніх.

Показано, що профілактика правопорушень включає психологічну корекцію особистості підлітків та молоді, яким притаманна соціальна дезадаптація, що неможливо без зміни соціальної ситуації розвитку особи.

Розроблено систему профілактики правопорушень неповнолітніх як комплексний підхід, що на рівні громади об’єднує зусилля органів місцевої влади та самоуправління, правоохоронних органів, соціальних служб, освіт-ніх закладів та громадських організацій.

Ключові слова: громада, правопорушення, неповнолітні, соціальна дезадаптація, соціально-психологічні фактори, ресоціалізація.

 

Aktual_probl_psihol 2015, 7(39): 176-184 (pdf)

 

УДК 159.923.2:159.942

МАНДЗИК Т. М.

Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

 

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНИХ ЗВ`ЯЗКІВ ЛЮДИНИ З МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ У РІЗНІ ПЕРІОДИ ДОРОСЛОСТІ

 

Мова статті: українська

 

В статті досліджено психологічні особливості емоційних зв’язків, які людина формує з місцем проживання, в різні періоди дорослості. Здійснено порівняльний аналіз таких вимірів зв’язків людини з місцем як локальна ідентичність, прив’язаність до місцевості, державна ідентичність, відкритість до багатонаціонального минулого міста та значення міста для особи. Результати дослідження показали, що у різних вікових групах дорослості не виявлено значимих відмінностей в рівнях територіальної ідентичності з місцем проживання – державно-локальній, європейській. Виявлено, що існують певні відмінності в представників різних вікових груп дорослості в прояві свого стосунку до місця проживання, значенні, яке місто проживання несе для них, типах прив’язаності до місця, а також деяких вимірах локальної ідентичності. Також, в статті на основі емпіричного дослідження особливостей зв’язків з місцем проживання в різних вікових групах сформовані узагальнені характеристики кожної з груп дорослості.

Ключові слова: прив’язаність до місця, ідентифікація з місцем, локальна ідентичність, емоційні зв’язки між людиною і місцем, значення місця, дорослість.

 

Aktual_probl_psihol 2015, 7(39): 185-195 (pdf)

 

УДК 159.922.7:616-036.81

МАРЦЕНЮК М. О.

Мукачівський державний університет, м. Мукачево

 

ЖИТТЄВІ ОРІЄНТАЦІЇ СУЧАСНИХ СТАРШОКЛАСНИКІВ В КОНТЕКСТІ СТАВЛЕННЯ ДО ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ

 

Мова статті: українська

 

В статті розглянуто актуальні питання для всього людства і молоді зокрема, це питання розвитку найважливішої психологічної умови для виникнення і розвитку життєвих перспектив старшокласників - їх ціннісних орієнтацій. Наявність певної системи цінностей особистості є необхідною психологічною умовою для формування зрілих життєвих планів, особистісного й професійного самовизначення юнаків і дівчат.

В статті висвітлені та проаналізовані результати проведеного дослідження, що дали можливість зрозуміти, які уявлення про здоров’я сформовані у свідомості старшокласників (рівень розуміння здоров’я, самооцінка здоров’я, прогноз щодо ЗСЖ).

Ключові слова: здоров’я, юнацький вік, здоровий спосіб життя, формування особистості, життєві перспективи учнів, ціннісні орієнтації, ієрархія життєвих цінностей.

 

Aktual_probl_psihol 2015, 7(39): 196-209 (pdf)

 

УДК 159.9: 316.46

МАСЛОВА С. О.

Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

 

СТАРІННЯ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ ЯВИЩЕ

 

Мова статті: українська

 

Зміни в соціально-демографічній структурі суспільства, викликані скороченням народжуваності та збільшенням середньої тривалості життя, актуалізували проблеми, пов’язані зі зростаючою кількістю осіб похилого віку. Стаття присвячена теоретичному аналізу соціально-психологічних аспектів старіння. Розглянуто основні підходи до вивчення старості та старіння; вікові зміни стану здоров’я та особистісних рис людей похилого віку, проблеми соціальної ізоляції та самотності; питання продуктивності праці; ейджизм; проблему та чинники виходу на пенсію; питання активного старіння та передпенсійної підготовки. Визначено, що підготовка до виходу на пенсію є запорукою активного старіння.

Ключові слова: похилий вік, старість, активне старіння, соціальна ізоляція, вихід на пенсію, продуктивність, стереотипи віку, передпенсійна підготовка.

 

Aktual_probl_psihol 2015, 7(39): 210-220 (pdf)

 

УДК 159.923.2

ОЛІФІРОВИЧ Н. І., БЄЛАНОВСЬКА М. Л.

БДПУ імені Максима Танка, м. Мінськ

 

ГЕНДЕРНА ІДЕНТИЧНІСТЬ МОЛОДІ В УМОВАХ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА, ЩО ЗМІНЮЄТЬСЯ

 

Мова статті: російська

 

Стаття присвячена аналізу гендерної ідентичності молоді в умовах сучасної перебудови соціокультурного середовища. Проаналізовано поняття гендерної ідентичності, обговорено особливості її формування та впливу на особистість, а також на поведінку індивідів. Розглянуто наслідки сучасної перебудови гендерних стереотипів. Описано та проаналізовано результати дослідження гендерної ідентичності у чоловіків і жінок трьох вікових груп. Також наведені результати дослідження типових психологічних портретів у сприйнятті респондентами самих себе (образ Я), а також типових представників чоловічої (стереотип чоловіки) і жіночої статі (стереотип жінки). Зроблено висновки і намічено перспективи подальших досліджень

Ключові слова: базова і персональна гендерна ідентичність, гендерні стереотипи, маскулінність, фемінінність.

 

Aktual_probl_psihol 2015, 7(39): 221-231 (pdf)

 

УДК 159.9:316.6

ПАВЛЕНКО О. В.

Маріупольський державний університет, м. Маріуполь

 

ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВОЇ ПЕРСПЕКТИВИ В СИТУАЦІЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

 

Мова статті: українська

 

В статті розглянуто формування життєвої перспективи особистості в ситуації, яка визначається невизначеністю та непередбачуваністю. Розкриті основні параметри життєвої перспективи. Метою данної роботи є дослідження часової та структурної складової життєвої перспективи у студентів, що проживають в зоні АТО. Дослідження перспективи власного життя було проведено за допомогою методики мотиваційної індукції (ММІ), розробленої Ж. Нюттеном. В ході дослідження було виявлено що зв’язок параметрів життєвої перспективи особистості та соціальної ситуації життя конкретного суб’єкта підвищується у кризові і переламні періоди у житті суспільства. За результатами дослідження часової складової життєвої перспективи більша частина студентів (60%), що брали участь у дослідженні, живуть не будуючи відділеної чи навіть середньої перспективи власного життя, тобто живуть «сьогоднішнім днем». Структурна складова перспективи містить згадки про ситуацію наявності чи близькості бойових дій на території проживання студентів.

Ключові слова: життєва перспектива, ситуація невизначеності, часові параметри перспективи, структурні пераметри перспективи, втрата довготривалої перспективи, образ майбутнього, побудова перспективи власного життя, суб’єктивність.

 

Aktual_probl_psihol 2015, 7(39): 232-241 (pdf)

 

УДК 159.922:504

ПАДАЛКА Р. Г.

Інститут педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, м. Київ

 

ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

 

Мова статті: українська

 

У статті обґрунтована актуальність дослідження екологічної свідомості дітей молодшого шкільного віку, що пов’язано із необхідністю виховання молодого покоління, здатного гармонійно співіснувати з природою, раціонально використовувати та відтворювати її багатства.

Здійснено експериментальне вивчення когнітивного, афективного та поведінкового компонентів екологічної свідомості дітей молодшого шкільного віку.

Визначено, що молодшим школярам притаманна спрямованість пізнавальної активності на природні явища, що виявляється у прагненні до пошуку, отримання та засвоєння знань про довкілля, вони є інформативно сенситивними до нього. Проте в учнів 3-го класу пізнавальний інтерес до явищ оточуючого світу виражений яскравіше.

Наголошується, що у дітей першого класу ще лише починає складатися система природоцентричних цінностей. Їх природоохоронна діяльність здебільшого є ситуативно обумовленою та стосується лише окремих представників флори та фауни. Натомість учні 3-го класу налаштовані на більш активний контакт з довкіллям, орієнтовані на відповідальне, дбайливе, турботливе ставлення до природи.

Діагностовано домінування непрагматичної установки у ставленні молодших школярів до природи. У своїй більшості вони сприймають оточуюче середовище не як об’єкт користі, а як довкілля, яке потребує захисту від недбайливого ставлення людей до нього.

Ключові слова: екологічна свідомість, когнітивний компонент, афективний компонент, поведінковий компонент.

 

Aktual_probl_psihol 2015, 7(39): 242-250 (pdf)

 

УДК 159.9

ПЕДОРЕНКО В. М.

Вінницький державний педагогічний університету імені Михайла Коцюбинського, м Вінниця

 

ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ОБРАЗУ В УМОВАХ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА

 

Мова статті: українська

 

У сучасному світі збільшується чисельність людей похилого віку серед населення багатьох країн, що пов’язано зі зростанням середньої тривалості життя. Люди похилого віку розглядаються світовим співтовариством як позитивний фактор, а не як тягар. Саме тому сучасне розуміння старіння поєднує ідеї повноправної участі людей похилого віку в житті суспільства і турботу про них. Водночас з метою покращення якості життя людей похилого віку проблема старіння на сьогоднішній день стоїть досить гостро, вона спрямована на пошук шляхів ефективного використання існуючих соціальних структур, психологічних процедур і ресурсів. Окремо виділено проблеми людей похилого віку питання адаптації до виходу на пенсію та професійного росту, ідентичність, самовираження і прийняття себе в умовах сучасного суспільства.

Ключові слова: старіння, люди похилого віку, криза зрілого віку, передпенсійна криза, самотність, ідентифікація, адаптація, цінності.

 

Aktual_probl_psihol 2015, 7(39): 251-259 (pdf)

 

УДК 159.922.27:316.663

ПІНЧУК О. В.

Прес-центр ДП «Укрзалізниця», м. Київ

 

МЕТОДОЛОГІЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ УМОВ ВПЛИВУ НА ІМІДЖ ДЕРЖМОНОПОЛІЇ

 

Мова статті: українська

 

В статті представлено методологію та результати дослідження соціально-психологічних умов, які мають вплив на імідж держмонополії (на прикладі Укрзалізниці) серед пасажирів, з наступним визначенням чинників формування позитивного іміджу залізниці. Зокрема, в процесі дослідження виявлено, що позитивному іміджу державної монополії сприятиме комплексна програма організації позитивного досвіду пасажирів залізниці. А також цілеспрямована інформаційна політика, що включає в себе ефективну взаємодію із засобами масової інформації і громадськістю, та є дієвим інструментом управління в сфері економіки та політики.

Ключові слова: держмонополія, залізничний транспорт, імідж, ставлення, уявлення, установки пасажирів, умови формування позитивного іміджу.

 

Aktual_probl_psihol 2015, 7(39): 260-268 (pdf)

 

УДК 159.922.2:502/504

ПОВОРОЗНИК К. О.

Національний авіаційний університет, м. Київ

 

ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ЧАСОВОЇ ПЕРСПЕКТИВИ У СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В ПРОЦЕСІ КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Мова статті: українська

 

У статті розглядаються особливості часової перспективи у студентської молоді в контексті реалізації психолого-педагогічної програми з її збалансованого розвитку; аналізується динаміка показників часової перспективи досліджуваних у напрямку балансу за часовими модусами: минуле, теперішнє, майбутнє; взаємодія темпоральних та екзистенційних характеристик особистості; підкреслюється роль екзистенційних механізмів в процесі розвитку збалансованої часової перспективи у студентської молоді. Представлено результати корекційно-розвивальної програми.

Ключові слова: розвиток, збалансована часова перспектива студента, екзистенційні механізми, динаміка показників, після формувального експерименту.

 

Aktual_probl_psihol 2015, 7(39): 269-278 (pdf)

 

УДК 159.923.928

ПОТОЦЬКА І. С.

Вінницький національний медичний університет імені М.Пирогова, м. Вінниця

 

ЛОГІКО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ УМОВ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОБДАРОВАНОСТІ

 

Мова статті: українська

 

Умови в контексті нашого дослідження це ті обставини, за яких відбувається розвиток педагогічної обдарованості майбутніх учителів і від яких залежить кінцевий результат цього процесу. Умови розвитку педагогічної обдарованості було поділено на зовнішні та внутрішні. Зовнішні умови визначають специфіку розвитку педагогічної обдарованості, сприяючи або перешкоджаючи адекватному орієнтуванню у певних значущих для діяльності обставинах.

Внутрішні умови розвитку педагогічної обдарованості розглядаються з позиції принципу суб’єкта, відповідно до якого людина перебуває на вищому рівні активності й самовизначення і є активною, творчою, самостійною й відповідальною особистістю.

Ключові слова: психологічні умови, педагогічна обдарованість, зовнішні умови, внутрішні умови, обдарованість, психологічні характеристики, майбутні учителі, мотивація.

 

Aktual_probl_psihol 2015, 7(39): 279-288 (pdf)

 

УДК 159.9:316.46

РЕМПЕЛЬ Ж. О.

Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

 

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА ЯК ЛІДЕРА НЕДЕРЖАВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

Мова статті: українська

 

У статті представлено результати теоретичного дослідження соціально-психологічних особливостей діяльності керівника як лідера недержавної організації. Визначено, що діяльність лідера недержавної організації є «комунікативною професією», представник якої не може виконувати свої професійні функції без ефективного використання професійного спілкування; а ефективність і результативність цієї діяльності безпосередньо залежить від ступеня сформованості його комунікативної компетентності. Показано, що лідерська позиція керівника недержавної організації є головною умовою для реалізації її завдань та впровадження соціальних змін. Обґрунтовано, що основними одиницями соціально-психологічного аналізу особливостей лідерства керівників НДО є їх посадовий статус, комунікативна компетентність та особистісний авторитет.

Ключові слова: лідерство, керівник, недержавна організація (НДО), громадський лідер, лідер НДО, організаційне лідерство, вплив, авторитет, харизма.

 

Aktual_probl_psihol 2015, 7(39): 289-300 (pdf)

 

УДК 159.9:316.6

РОМАНОВА В. С.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

 

ФІЛОСОФСЬКІ, ДУХОВНІ ТА НАУКОВІ ПОГЛЯДИ НА ЩАСТЯ: НАУКОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ І МІРА ЩАСТЯ

 

Мова статті: англійська

 

З давніх часів дослідники почали вивчати питання щастя – науковці, різноманітні культурологи, философи, а також лідери духовних практик розвивали власні напрями за яким вони конструювали хороше, щасливе життя. Стаття розкриває деякі з багатьох історичних, філософських та духовних бачень щастя. Стаття стисло викриває деякі бачення щодо цього питання величних та визначних мислителів. Перед тим як заглибитись у дослідження науки про щастя, ми спробували описати як власні роздуми та дослідження про щастя будували деякі визначні мислителі у осмисленні життя протягом усієї історії. Це є, насправді, дуже давнє питання, яке людство неодноразово стикалося.

Питання про те яким чином вести осмислене життя та що є щастя. Яким ми можемо культивувати щастя людей, які нас оточують. Вчені почали вивчати це питання не так вже й давно, але були великі мислителі, які впродовж достатньо довгого часу займалися фундаментальним питанням: «Що є щастя?»

Ключові слова: щастя, філософія щастя, наука про щастя.

 

Aktual_probl_psihol 2015, 7(39): 301-308 (pdf)

 

УДК 159.922.2:502/504

РОМАНОВА В. С., КАРАВАН Г. І.

КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ

 

СТРУКТУРА ПІЗНАВАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ ЯК СУБ’ЄКТІВ ВКЛЮЧЕННЯ В ОСВІТНІЙ ПРОСТІР

 

Мова статті: українська

 

В статті висвітлено результати емпіричних досліджень пізнавальних інтересів людей похилого віку. Наведена структура інтересів розглядається у контексті теоретико-методологічного підгрунтя включення людей «третього віку» в освітній простір. На підготовчому етапі дослідження визначені діагностичні методики з питань виявлення інтересів людей різного віку в освітньому просторі та розроблено власну методику діагностування пізнавальних інтересів для людей похилого віку. На констатувальному етапі дослідження визначені мотиви та ставлення до навчання слухачів «Університету третього віку» за допомогою методики анкетного опитування.

Ключові слова: пізнавальні інтереси, люди похилого віку, структура, освітній простір, опитування, результати.

 

Aktual_probl_psihol 2015, 7(39): 309-324 (pdf)

 

УДК 159.922.6

РУДОМІНО-ДУСЯТСЬКА О. В.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ

 

ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ БУДЕННОЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ГОРОДЯНИНА

 

Мова статті: українська

 

У статті розглядаються психологічні аспекти вивчення буденної життєдіяльності людини. Буденна життєдіяльность визначається як активність, спрямована на задоволення потреб фізичного існування та розвитку. Встановлені особливості психологічної структури буденної життєдіяльності як чинника руйнації довкіля. Розкриті особистісні та середовищні умови екологізації буденної життєдіяльності городянина. Потенціал екологічності, якій несе у собі буденна життєдіяльність, розкривається за умови здійснення її особистістю як форми прояву своєї самоідентичності, в аспекті, який позначається як «самість». У процесі здійснення буденної життєдіяльності особистістю із розвиненою «самістю» спрощується структура життєдіяльності, природні людські потреби не затьмарюються соціальними очікуваннями та опосередкуваннями.

Ключові слова: психологія буденної життєдіяльності, структурна динаміка буденної життєдіяльності, особистісні та середовищні умови екологізації буденної життєдіяльності.

 

Aktual_probl_psihol 2015, 7(39): 325-332 (pdf)

 

УДК 159.9.07

САРАЄВА Н. М., СУХАНОВ О. А.

Забайкальський державний університет, м. Чіта

 

ЖИТТЄСТІЙКІСТЬ ЛЮДИНИ, ЯКА ПРОЖИВАЄ В ЕКОЛОГІЧНО НЕБЛАГОПОЛУЧНОМУ МІСТІ

 

Мова статті: російська

 

У статті дається обгрунтування можливості розгляду показників життєстійкості в якості одного з параметрів, за яким визначається успішність психологічної адаптації людини, що проживає в екологічно неблагополучною міському середовищі. На думку авторів, не можна зводити зміст поняття «життєстійкість» тільки до психосоціальним, особистісним, характеристикам. Життєстійкість має біологічну основу і широкий комплекс проявів - від психофізіологічних до соціально-психологічних. Це робить можливим допущення зв’язку між її показниками і постійними впливами шкідливих агентів природного (фізичного) середовища. У статті наводяться результати емпіричного вивчення життєстійкості молодіжного населення кількох екологічно неблагополучних міст Забайкальського краю.

Ключові слова: життєстійкість, біо-психо-соціальне явище, екологічно неблагополучне місто, психологічна адаптація, молодіжне населення.

 

Aktual_probl_psihol 2015, 7(39): 333-346 (pdf)

 

УДК 316.614.5:373.3.011.3-052

СЕРДЮКОВА І. М.

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця

 

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА АДАПТАЦІЯ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ В УМОВАХ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

 

Мова статті: українська

 

У статті розглядається проблема дослідження соціально-психологічної адаптації учнів молодшого шкільного віку в умовах альтернативного освітнього середовища. Обґрунтовується важливість дослідження цієї проблеми на сучасному етапі розвитку суспільства. Пропонується дослідити соціально-психологічну адаптацію учнів молодшого шкільного віку в школах різних типів, виявити соціально-психологічні умови та з’ясувати чинники, що забезпечують ефективність соціально-психологічної адаптації учнів молодшого шкільного віку в традиційних і альтернативних школах та визначити шляхи оптимізації цього процесу. Автором представлена програма емпіричного дослідження процесу адаптації молодших школярів.

Ключові слова: адаптація, соціально-психологічна адаптація, молодші школярі, альтернативне освітнє середовище, альтернативна школа.

 

Aktual_probl_psihol 2015, 7(39): 347-358 (pdf)

 

УДК 159.922

СЛОБОДЯНИК Н. В.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ

 

ПАТРІОТИЗМ У СТАНОВЛЕННІ ТА РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ЮНАКА: ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Мова статті: українська

 

У статті зроблено спробу показати, як почуття патріотизму впливають на становлення та розвиток особистості юнаків. З’ясовано, що внутрішній механізм функціонування патріотизму можна охарактеризувати як використання сукупності кроків, таких як: оцінка дій сьогодення; визначення прийнятності чи неприйнятності патріотизму для себе; формування лінії власної життєдіяльності.

Доведено, що патріотизм у юнаків може мати реалістичну і псевдореалістичну форму вираження. Псевдореалістична форма вираження патріотизму властива ригідним юнакам із заниженим та завищеним рівнем самооцінки й нечітким уявленням про власне майбутнє.

Ключові слова: екологічна культура, екологічна свідомість, екологічна діяльність.

 

Aktual_probl_psihol 2015, 7(39): 359-368 (pdf)

 

УДК 159.9:316.6

СТАРКОВ Д. Ю.

Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ

 

РОЛЬ СОЦІАЛЬНОГО ОТОЧЕННЯ У ПРОЦЕСІ СТАНОВЛЕННЯ РЕМІСІЇ АДИКТУ

 

Мова статті: українська

 

У статті здійснюється аналіз підходів до проблеми визначення поняття “екологічна культура”. Екологічна культура розглядається автором як система індивідуальних морально-етичних норм, поглядів, знань, установок, цілей і цінностей, що стосуються взаємовідносин у системі “людина - довкілля”. Виходячи із принципу єдності екологічної свідомості та екологічної діяльності і базуючись на концепції, що лягла в основу визначення поняття «екологічна культура», автор робить висновок про необхідність як ґрунтовних теоретичних знань у сфері екології та екологічної психології, так і діяльності, спрямованої на охорону і розвиток довкілля, а також на створення окремих його елементів.

Ключові слова: соціальні фактори залежності, соціотерапія, соціальний супровід залежних.

 

Aktual_probl_psihol 2015, 7(39): 369-378 (pdf)

 

УДК 159.922.6(043)

ТИЩЕНКО Л. В.

Маріупольський державний університет, м. Маріуполь

 

ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ МАЙБУТНЬОГО ОСОБИСТОСТІ: ФІЛОСОФСЬКИЙ, КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТИ

 

Мова статті: українська

 

Статтю присвячено теоретичному аналізу виникнення категорії майбутнього особистості. Представлено аспекти розвитку уявлень щодо феномену майбутнього в історії світової думки. Простежено трансформацію усвідомлення майбутнього: від загальнолюдського до індивідуального майбутнього особистості. Наведено характеристику довготривалого періоду формування релігійних концепцій майбутнього. Розглянуто особливості соціально-утопічних теорій як спроби здійснення попередньонаукового усвідомленням майбутнього. Проаналізовано підґрунтя філософського підходу щодо майбутнього як закономірності розвитку соціальних та особистісних процесів. Визначено особливості психологічного визначення категорії майбутнього особистості.

Ключові слова: майбутнє, есхатологія, презентизм, провіденціалізм, соціально-утопічні концепції, філософські підходи, психологічне визначення майбутнього.

 

Aktual_probl_psihol 2015, 7(39): 379-388 (pdf)

 

УДК 159.922

ТУРБАН В. В.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ

 

СУБ’ЄКТНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ЯК ЧИННИК СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ФАХІВЦЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ

 

Мова статті: українська

 

У статті постає питання щодо суб’єктності педагога, котра розглядається як специфічна властивість особистості, що розкривається у сутності самобуття, у діяльнісному, творчому ставленні до світу, себе й до здатності перетворювати світ й себе. На основі сприйняття суб’єктності як інтегральної властивості особистості визначається успішність виконання професійної діяльності й прояв у викладача педагогічних здібностей та взагалі особистісного потенціалу. Для педагога суб’єктність постає як ціннісне ставлення до студента-майбутнього фахівця, а також власної особистості й педагогічної діяльності.

Ключові слова: професійна культура, студенти-майбутні фахівці, суб’єктність викладача, творчість, творення.

 

Aktual_probl_psihol 2015, 7(39): 389-401 (pdf)

 

УДК 316.6:316.454.4

ЧАЛА К. О., ПОЗНЯК С. І.

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця

 

ПРОСТІР СОЦІАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В РЕПРЕЗЕНТАЦІЯХ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

 

Мова статті: українська

 

У статті окреслено основні положення теоретичної моделі дослідження репрезентації соціальної взаємодії у структурі соціально-психологічного простору студентства, базовими поняттями якої є соціалізувальний дискурс та соціальний капітал. Описано і проаналізовано особливості моделей семантичного простору уявлень про соціальну взаємодію молоді центрального регіону, репрезентованого київськими та вінницькими студентами ВНЗ, та проведено порівняльний аналіз уявлень досліджуваних столиці та обласного центру. Виявлені відмінності в репрезентаціях соціальної взаємодії стосуються зокрема таких параметрів, як уявлення про цілі та пріоритети соціальної взаємодії, образ «Я» як актора соціальної взаємодії, визначення суб’єктів і партнерів взаємодії та дистанції між ними.

Ключові слова: соціально-психологічний простір, соціальна взаємодія, дискурс, соціальний капітал, громадянська активність, відповідальність, довіра, норми і правила.

 

Aktual_probl_psihol 2015, 7(39): 402-412 (pdf)

 

УДК 159.923.33:159.922.76

ЧУХРІЙ І. В.

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця

 

ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДЕЗАДАПТОВАНОСТІ МАТЕРІВ, ЯКІ ВИХОВУЮТЬ ДІТЕЙ З ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ОБМЕЖЕННЯМИ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНОЇ КРИЗИ В СУСПІЛЬСТВІ

 

Мова статті: українська

 

У дослідженні уточнено визначення соціально-психологічної дезадаптованості матерів, які виховують дитину з інвалідністю. Виділено та досліджено такі внутрішні чинники соціально-психологічної дезадаптованості як тривожність та депресію. Виявлено, що під час кризової ситуації в країні у матерів, які виховують дітей з функціональними обмеженнями змінилися показники внутрішніх чинників соціально-психологічної дезадаптованості, а саме: збільшився показник особистісної тривожності, та переважна більшість матерів переживає стан легкої депресії.

Ключові слова: соціально-психологічна дезадаптованість, дитина-інвалід, матері, негативні емоційні стани, психокорекція.

 

Aktual_probl_psihol 2015, 7(39): 413-422 (pdf)

 

УДК 159.92

ШВАЛБ А. Ю.

Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

 

ЕКОЛОГО-ОРІЄНТОВАНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СТРАТЕГІЙ ВЗАЄМОДІЇ ПОСТРАЖДАЛИХ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

 

Мова статті: українська

 

У статті розглядаються питання можливості використання проектного підходу в навчальному моделювання стратегій взаємодії постраждалих в умовах надзвичайних ситуацій.

Екологічно-орієнтований проект є складним системним утворенням, спрямованим на стратегічне посилення позиції суб’єкту шляхом реалізації програм розвитку комплексу векторів, зі збереженням внутрішньої і зовнішньої синергії діючих сил.

У нашій роботі ми розглядаємо можливість застосування принципів побудування екологічно-орієнтованих проектів для моделювання процесів взаємодії між постраждалими в результаті надзвичайної ситуації як альтернативу програмному, тактико-орієнтованому підходу.

Ключові слова: Модель, постраждалий, психолог, проект, надзвичайна ситуація.

 

Aktual_probl_psihol 2015, 7(39): 423-430 (pdf)

 

УДК 159.922.:316.6

ШВАЛБ Ю. М.

КНУ імені Тараса Шевченка, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ

 

ПРОЕКТУВАННЯ ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЙ СОЦІАЛЬНОЇ І ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ПОСТРАЖДАЛОМУ НАСЕЛЕННЮ

 

Мова статті: російська

 

У статті пропонується нова концепція розробки форм організації й технологій соціальної й психологічної допомоги постраждалому населенню, заснована на базових поняттях экопсихологічного підходу. Затверджується, що саме поняття постраждалого повинне визначатися через особливий теоретичний конструкт «соціальний і психологічний портрет», який стає підставою для розробки конкретних технологій гуманітарної допомоги населенню. Висувається ідея, що кінцевим завданням усіх видів гуманітарної допомоги повинна стати соціальна й психологічна реабілітація населення, виражена у відновленні/побудові нормального способу життя. Пропонується три критерії (принципу) організації способу життя: прийнятність, екологічність і перспективність. Приводяться результати експертного дослідження наявної ситуації в кризових спільнотах і проектно-програмної розробки технологій соціальної роботи й психологічної допомоги постраждалому населенню.

Ключові слова: постраждале населення, соціальна та психологічна допомога, «портрет постраждалого», спосіб життя, проектування та програмування діяльності.

 

Aktual_probl_psihol 2015, 7(39): 431-440 (pdf)

 

УДК 159.9

ШОСТАК У. В.

Вінницький торговельно-економічного інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Київ

 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЕФЕКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ СІМ’Ї ТА ШКОЛИ

 

Мова статті: українська

 

У статті Стаття присвячена проблемі ефективної взаємодії сім’ї та школи на початковому етапі шкільної освіти. В публікації представлено аналіз теоретичних підходів до визначення понять «технологія», «психолого-педагогічна технологія» та їхнього змістового наповнення у площині психолого-педагогічної науки. Проаналізовано поняття «взаємодія», встановлено психологічні особливості ефективної взаємодії сім’ї та школи. Презентовано модель розробленої та апробованої авторами психолого-педагогічної технології взаємодії сім’ї та школи.

Ключові слова: технологія, психолого-педагогічна технологія, ефективна взаємодія сім’ї та школи, психолого-педагогічної технологія взаємодії сім’ї та школи.

 

Aktual_probl_psihol 2015, 7(39): 441-449 (pdf)

 

УДК 159.9

ГРАНОВСЬКА О. Я.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Одеса

 

МІФОЛОГІЧНЕ УЯВЛЕННЯ ПРО ЧАС

 

Мова статті: українська

 

У статті досліджуються міфологічні уявлення про час. Зокрема показано, що міфологічний час, тобто час циклічний, є антитезою щодо векторного часу. Показано, що циклічний час є сутнісною характеристикою міфологічної культури; інші риси цієї культури – анімізм і фетишизм. Векторний час, у свою чергу, є сутнісною характеристикою юдейської, християнської та сучасної секуляризованої культури. Проте, попри історичність міфологічних уявлень про час, елементи циклічного сприйняття часу властиві й сучасній культурі, оскільки циклічне сприйняття часу є когнітивною особливістю людини.

Ключові слова: векторний час, циклічний час, міф, анімізм, фетишизм, творчість, відтворення.

 

Aktual_probl_psihol 2015, 7(39): 450-459 (pdf)

 

УДК 159.92

ШАНДРУК С.К.

Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ

 

Мова статті: українська

 

У статті розкриваються основні питання розвитку професійних творчих можливостей студентів психологічного профілю. Розглядаються основні концепції, положення та підходи до розвитку творчого мислення, творчості та професійних творчих здібностей майбутніх психологів. Проаналізовано сутність та особливості творчості, творчої активності та творчих здатностей особистості психолога-професіонала і виокремлено головні аспекти актуалізації його творчого потенціалу. Охарактеризовані сутнісні аспекти психології творчості, зокрема специфіка розвитку професійних творчих спроможностей студентів-психологів у ході професійної підготовки у вищих навчальних закладах України. Автором доведено, що розвиток творчого потенціалу особистості студентів-психологів можливий за умови створення відповідного довкілля для підготовки психологів у просторі сучасного університету.

Ключові слова: професійні творчі здібності, креативність, психолог, психологічна діяльність, новизна, здатність до творчої праці, творчий потенціал.

 

Aktual_probl_psihol 2015, 7(39): 460-466 (pdf)