Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том 7. Екологічна психологія. Випуск 42 – 2016

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Зміст випуску


УДК: [304+159.9] : 172 : 005.963
Борець Ю.В.
кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Академії Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів

Соціально-психологічна сутність та структурно-функціональні компоненти громадянської компетентності
Мова статті: українська
У статті представлено результати теоретико-методологічного аналізу про¬блеми громадянської компетентності, визначено соціально-психологічну сутність даної категорії. Викладено авторське бачення моделі громадянської компетентності, охарактеризовано основні компетенції: суспільно-пізнавальну, нормативно-регулятивну, поведінково-діяльнісну.
Ключові слова: компетентність, соціально-психологічна компетентність, громадянська активність, громадянськість, громадянська позиція, громадянська компетентність, компетенції

Aktual_probl_psihol 2016, 7(42): 10-17 (pdf)


 

УДК: 364 – 786.64:355.422
Буковська О.О.
кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри екологічної психології та психічного здоров’я Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка, м. Чернігів

Реінтерпретація та інтеграція психотравмуючого досвіду учасників бойових дій методом наративу
Мова статті: українська
У статті розглядаються питання психологічної допомоги в осмисленні та реінтерпретації психотравмуючого досвіду, отриманого в умовах бойових дій комбатантами. Важливим чинником реабілітаційного процесу учасників бойових дій розглядається інтеграція психотравми, як невід’ємної частини життєвого досвіду. Ефективним методом реінтерпретації та інтеграції психотравмуючої події в особистий досвід є наратив.
Ключові слова: досвід, психотравма, реінтерпретація, інтеграція, наратив, наративно-експозиційна терапія, ПТСР

Aktual_probl_psihol 2016, 7(42): 18-25 (pdf)


 

УДК: 34 + 008+316.614.5+15 – 053.6
Булгакова О.Ю.
кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної роботи та кадрового менеджменту Одеського національного політехнічного університету, м. Одеса

Психологічна готовність до соціальної взаємодії у світлі окремих психодіагностичних показників
Мова статті: українська
У статті розкривається сутність психологічної готовності, описуються психологічні особливості студентів, що відрізняються між собою високим і низьким рівнем загального показника психологічної готовності до соціальної взаємодії який здійснювався за допомогою методу профілів. Описуються результати діагностики психологічної готовності до соціальної взаємодії груп студентів з різним рівнем готовності до соціальної взаємодії. Також разсмотрени усереднені профілі властивостей особистості, які мають важливе значення в процесі формування готовності до соціальної взаємодії, а саме: профілі показників комунікативної толерантності, товариськості, асертивності, соціального інтелекту, психологічних бар’єрів публічних виступів.
Ключові слова: психологічна готовність, студенти, соціальна взаємодія, емоційно-коммунікативни здібності

Aktual_probl_psihol 2016, 7(42): 26-38 (pdf)


 

УДК: 159.922
Вернік О.Л.
кандидат психологічних наук, старший науковий співродітник, докторант, лабораторія екологічної психології, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ

Життєві цілі і життєві задачі як психологічна основа життєдіяльності
Мова статті: українська
В статті окреслено основні напрямки психологічного дослідження життєдіяльності особистості у розрізі життєвих цілей, які вона собі ставить і відповідних цілям життєвих задач, які вона вирішує. Життєдіяльність можна розглядати особливим психологічним поняттям, яке має власний специфічний зміст відмінний від категорії діяльності. Аналізуються психологічні аспекти життєдіяльності, серед яких: три-рівнева структура у вигляді життєзабезпечення, життєорганізації і життєреалізації; життєві цілі і задачі, які стають її основою, й через які задається психологічна структура життєдіяльності; життєві ресурси, які відіграють особливу роль у процесах визначення життєвих цілей, постановки і рішенні життєвих задач. Вони являють собою основу, інтерпретацію і результат проживання життєвих ситуацій.
Ключові слова: життєдіяльність, діяльність, життєві цілі, життєві задачі, життєві ресурси, життєва ситуація

Aktual_probl_psihol 2016, 7(42): 39-50 (pdf)


 

УДК: 159.922
Вовчик-Блакитна О.О.
кандидат психологічних наук, доцент, провідний науковий співробітник лабораторії екологічної психології Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН, м.Київ

Погляд на екологічно орієнтовану життєдіяльність крізь призму особистісних детермінант
Мова статті: українська
У статті розглядається проблема екологізації життєдіяльності людини як світової тенденція зміни базових ціннісно-смислових конструктів ставлення особистості до світу, навколишнього середовища, до власного життя і до себе. Особистісні характеристики та їхні прояви належать до певного рівня цілісної структурної організації особистості, а саме - емоційного, когнітивного, ціннісно-смислового. Оптимістичне, життєрадісне емоційне світосприйняття особистості, сповнене вірою у майбутнє може стати основою для її подальшого розвитку в напрямку екологізації свого близького та більш широкого життєвого простору.
Ключові слова: екологічно орієнтована життєдіяльність, особистісні детермінанти, особистісний потенціал, психологічне благополуччя, оптимізм

Aktual_probl_psihol 2016, 7(42): 51-60 (pdf)


 

УДК: 378.016:159.923.2
Гірченко О.Л.
кандидат психологічних наук, доцент кафедри екологічної психології та психічного здоров’я ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка, м.Чернігів

Взаємозв’язок індивідуально-типологічних особливостей та національної ідентичності у студентів
Мова статті: українська
У статті представлені результати емпіричного дослідження взаємозв’язків індивідуально-типологічних особливостей та національної ідентичності студентів різних спеціальностей. Виявлені відмінності індивідуально-типологічних властивостей студентських груп. Здійснено порівняння та співставлення отриманих результатів серед студентів факультету початкового навчання, психолого-педагогічного та технологічного факультетів, Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка.
Ключові слова: ідентичність, ідентифікація, національна ідентичність

Aktual_probl_psihol 2016, 7(42): 61-69 (pdf)


 

УДК: 159.9.019.4:159.944.4
Дубініна Д.Е.

Взаємозв’язок особистісних детермінант та способів саморегуляції поведінки людей з різним рівнем стресостійкості
Мова статті: українська
У статті проаналізовані такі феномени як стресостійкість, способи саморегуляції та особистісні детермінанти. У контексті вивчення проблеми особлива увага сконцентрована на вивченні взаємозв’язку особистісних детермінант та способів саморегуляції. Подаються результати емпіричного дослідження зв’язків типів реагування на стрес, методів саморегуляції та особистісних властивостей.
Ключові слова: стресостійкість, саморегуляція, планування, самоконтроль, емоційна стабільність, регуляторна гнучкість, оцінювання результатів, моделювання, впевненість в собі

Aktual_probl_psihol 2016, 7(42): 70-76 (pdf)


 

УДК: 159.922
Дячок О.В.
аспірантка кафедри психології розвитку Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ

Соціалізація підлітків у освітніх закладах
Мова статті: українська
У статті, розглядаються проблеми, які на сьогоднішній день існують у школах різних типів та пов’язані із соціалізацією учнів. Сучасний світ характеризується постійними змінами. Школа як інститут соціалізації також зазнає трансформацій. Розвиток середньої освіти в Україні відбувається на всіх рівнях та, зокрема, на державному. У освітній системі впроваджуються реформи та готуються документи, де прописуються напрямки розвитку. Проте, на практиці, даний процес відбувається повільно, навчальні заклади не встигають та не мають достатніх ресурсів для задоволення потреб, які перед ними ставить суспільство. Як наслідок, така ситуація призводить до того, що сучасні випускники не отримують у школах необхідних знань, навичок та вмінь, які їм необхідні для подальшого життя. Очевидно, що для забезпечення успішної соціалізації підлітків у освітніх закладах, потрібно вдосконалювати систему освіти.
Ключові слова: соціалізація; освітня соціалізація; національне виховання; освіта; компетентнісний підхід; самостнійність; комунікативність; колаборація; критичне мислення; креативність

Aktual_probl_psihol 2016, 7(42): 77-87 (pdf)


 

УДК: 159.9
Живоглядов Ю.О.
кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології університету “КРОК”, м. Київ

Екзістенціальний коучинг “Навігація шляхУ: психологічний та психотерапевтичний ракурси
Мова статті: українська
У статті наведені погляди, принципи і техніки екзистенціального коучингу, модель якого розроблена автором. Проходячи екзистенціальний коучинг «Навігація Шляхи», наші клієнти отримують: особистий досвід навігації в життєвій ситуації з відповіддю на питання «чому я такий?» (Досвід саморозуміння); знання напрямку розвитку без втрати зв’язку з людьми (досвід самобутності); ментальні карти і інші психологічні конструкти управління якістю своїх дій ( «лоції» самомастерства). За описами клієнтів, після проходження екзистенціального коучингу, вони здатні екзістіровать більш повно і більш глибоко проникати в смисли поточних переживань. Разом з онтическом переживаннями труднощів теперішнього моменту і зусиллями пошуку рішень, вони наближаються до онтологічних засновків свого життя (насамперед, свободи), тобто, самостійно відкривають своє життя новому. Свобода вибору переживається ними як можливість знайти в собі внутрішнє присутність чинного «Я».
Ключові слова: екзистенція, коучинг, навігація, шлях, психотерапія, зміни, відносини

Aktual_probl_psihol 2016, 7(42): 88-102 (pdf)


 

УДК: 159.922.8:88.3
Іванцова Н.Б.
доктор психологічних наук, професор, м Миколаїв

Дослідження професійної спрямованості як умови розвитку особистості у ВНЗ
Мова статті: українська
У статті розглянуто основні завдання підготовки майбутніх спеціалістів: сприяння становленню та розвитку особистості, що значною мірою пов’язано із формуванням професійної спрямованості. Описані атрибутивні характеристики спрямованості особистості, які повною мірою властиві і професійній спрямованості як її компоненту. Роз’яснені функції, які виконує професійна спрямованість: функція професійної мотивації, спонукання особистості до активності у професійній сфері, що в свою чергу включає в себе постановку цілей певної діяльності, а також визначення її змісту. Розглянуто параметри, які відображають базові особливості спрямованості особистості майбутнього фахівця: мотивація на професійне самовдосконалення, бажання вирішувати професійно значущі задачі, уміння встановлювати зв’язки з іншими людьми, здатність до професійної мобілізації своєї активності, особистісна відповідальність за виконання професійної діяльності, здатність до самокритики, а також до узгодженості своїх дій з діями інших людей, потреба допомагати людям у вирішенні їх психологічних проблем і конфліктів.
Ключові слова: атрибутивні характеристики спрямованості особистості, професійна мотивація, професійна сфера, професійне становлення, розвиток особистості, становлення особистості, функції професійної спрямованості

Aktual_probl_psihol 2016, 7(42): 103-111 (pdf)


 

УДК: 159.9:061.2:378
Казар’ян П.А.
Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, м. Миколаїв

Професійний розвиток майбутнього психолога
Мова статті: українська
У статті розглянуто особливості професійного розвитку майбутніх психологів у процесі їх професійної підготовки, котра передбачає уключеність студентів-психологів у професійно орієнтовані практики, однією з яких є волонтерська діяльність. Волонтерська діяльність у зв’язку з цим розглядається як особливий психолого-педагогічний ресурс професійного розвитку студентів-психологів. Визначено основні функції та напрями волонтерської діяльності психологів, її вплив на професійний розвиток їх особистості.
Ключові слова: професійний розвиток, професійна підготовка, професійно орієнтовані практики, волонтерська діяльність, майбутній психолог

Aktual_probl_psihol 2016, 7(42): 112-119 (pdf)


 

УДК: 159.9
Кирпенко Т.М.
кандидат психологічних наук, доцент, молодший науковий співробітник лабораторії екологічної психології Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН, м.Київ

Функція волі в процесі саморозвитку особистості
Мова статті: українська
В статті проаналізовано характеристики процесу саморозвитку особистості. Вивчалися напрямки досліджень з проблеми вольової регуляції. Описані окремі характеристики проявів волі. Теоретично окреслено значення та функції вольової регуляції, як основи поведінкового та соціального самоконтролю в процесі саморозвитку особистості. Розкривається сутність та зміст саморозвитку особистості. Визначено, що в процесі діяльності формується індивідуальний стиль прояву вольової регуляції особистості, який визначає успішність, результативність, якість її діяльності та саморозвитку загалом. Констатується, що в саморозвитку особистості визначальними є саме її внутрішні вольові зусилля. Визначено актуальність досліджуваної проблеми та перспективи подальших досліджень в даному напрямку.
Ключові слова: особистість, воля, саморозвиток, саморегуляція, наполегливість, самодетермінація

Aktual_probl_psihol 2016, 7(42): 120-127 (pdf)


 

УДК: 159.9:343.914
Кулікова А.О.
здобувач Інститута психології імені Г.С. Костюка НАПН України, асистент кафедри практичної психології, Маріупольський державний університет, м. Маріуполь

Трансформації я-образу у жінок в залежності від терміну відбування покарання
Мова статті: українська
У статті представлено теоретичний та емпіричний аналіз проблеми Я-образу в структурі Я-концепції у жінок, які знаходяться в місцях позбавлення волі. Категорія «Я-образ» розглядається науковцями з позицій: когнітивного компоненту, що характеризує пізнавальні процеси особистості (М.Й.Боришевський); когнітивної складової фізичного «Я» людини (Є.Т.Соколова); комплексного відображення системи особистісних ставлень (А.Г.Асмолов);розуміння людини як душевно-духовної істоти (В.О.Татенко); метапсихологічної категорії процесів самосвідомості (А.В.Петровський). У нашому дослідженні психологічне поняття «Я-образ» використовується як таке, що комплексно відображає систему особистісних ставлень індивіда до себе.
Ключові слова: Я-образ, Я-концепція, механізми, трансформація, місця позбавлення волі, термін покарання

Aktual_probl_psihol 2016, 7(42): 128-136 (pdf)


 

УДК: 159.922.2:502/504
Льовочкіна А.М.
професор кафедри соціальної роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ

Стереотипні екологічні уявлення, що потребують переосмислення
Мова статті: українська
Статтю присвячено деяким екологічним уявленням, що потребують детального аналізу та переосмислення. До таких уявлень в екологічній психології належать уявлення про те що найбільш шкідливою для побудови екологічних стосунків між людиною та довкіллям є антропоцентрична свідомість, а також що основним джерелом формування антропоцентричної свідомості є монотеїстичні релігії, зокрема християнство, і саме воно є однією із причин споживацького ставлення до довкілля. У науковій та навчально-методичній літературі, найчастіше зустрічається думка про те, що для запобігання екологічній катастрофі необхідно, перш за все, формувати у людей екологічну свідомість. Для цього потрібно давати якомога більше знань з екології – і цього достатньо. Але, як показали наші дослідження. навіть ґрунтовні знання у сфері екології та розвинена екологічна свідомість не є гарантією того, що людина буде охороняти та розвивати довкілля. Потрібно створити умови, коли людина починає діяти.
Ключові слова: антропоцентризм: біоцентризм; екологічна свідомість; екологічна діяльність; екологічна культура

Aktual_probl_psihol 2016, 7(42): 137-147 (pdf)


 

УДК: 504: 005.963 – 057.875
Мунасипова-Мотяш І.А.
кандидат біологічних наук, доцент кафедри екологічної психології та психічного здоров’я Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка, м. Чернігів

Особливості екологічної компетентності та екологічних установок студентів різних спеціальностей
Мова статті: українська
У статті розглядаються показники екологічної компетентності та екологічні установки студентів психолого-педагогічного та фізико-математичного факультетів. Подаються результати емпіричного дослідження сформованості компонентів екологічної компетентності, показників прояву основних екологічних установок студентської молоді. Відмічено вищий рівень показників екологічної компетентності у студентів-психологів, ніж у студентів фізико-математичного факультету.
Ключові слова: екологічна компетентність, екологічна установка, екоцентрична установка, антропоцентрична установка, екологічна апатія

Aktual_probl_psihol 2016, 7(42): 148-155 (pdf)


 

УДК: 159.955.4:159.9-051
НОСКО Л.А.
науковий кореспондент лабораторії психології навчанняім. І. О. Синиці Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, м. Київ

Емпіричне дослідження рефлексивності студентів-психологів
Мова статті: українська
У статті представлено результати емпіричного дослідження рефлексивності студентів-психологів. Проаналізовано дані дослідження загального ступеня розвитку рефлексивності особистості та рівня її сформованості. Визначено диференційний тип рефлексії респондентів.
Ключові слова: рефлексія, рефлексивні уміння, тип рефлексії, рефлексивність, рівень рефлексивності

Aktual_probl_psihol 2016, 7(42): 156-164 (pdf)


 

УДК: 159.923
Панченко В.О.
кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри загальної, вікової та соціальної психології Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка, м. Чернігів

Обумовленість професійної адаптації менеджерів комерційних організацій їх життєстійкістю
Мова статті: українська
В статті представлені результати емпіричного дослідження життєстійкості як фактору професійної адаптації менеджерів комерційних організацій, характеризуються компоненти обумовленості профадаптації менеджерів їх життєстійкістю.
Ключові слова: професійна адаптація менеджерів комерційних організацій, життєстійкість менеджера, індивiдуальнo-смислoвий, сoцiальнo-кoмунiкативний, прoфесiйнo-дiяльнисний кoмпoнени обумовленості профадаптації життєстійкістю.

Aktual_probl_psihol 2016, 7(42): 165-172 (pdf)


 

УДК: 159.9 : 364-7
Піонтківська О.Г.
аспірантка кафедри соціальної роботи, факультет психології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

Порівняльний аналіз підходів до визначення поняття соціальної активність людей похилого віку в Україні та далекому зарубіжжі
Мова статті: українська
Статтю присвячено аналізу підходів до визначення поняття соціальна активність людей похилого віку в Україні та закордоном. Нагальність дослідження обумовлена тим, що питання підтримки та розвитку соціальної активності людей похилого віку є актуальним, але недостатньо дослідженим. У статті проаналізовані та порівняно основні підходи до визначення поняття соціальної активності людей похилого віку, досліджено основні форми підтримки соціальної активності людей похилого віку в Україні та в країнах далекого зарубіжжя.
Ключові слова: соціальна активність, соціальна активність людей похилого віку, суспільна активність, похилий вік

Aktual_probl_psihol 2016, 7(42): 173-181 (pdf)


 

УДК: 159.922.6
Рудоміно-Дусятська О.В.
кандидат психологічних наук, доцент провідний науковий співробітник лабораторії екологічної психології Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України, м. Київ


Мова статті: українська
У статті розглядаються проблеми самосвідомості особистості в аспекті самовизначення по відношенню до зовнішніх і внутрішніх чинників своєї повсякденної активності. Актуальність теми обумовлена посиленням деструктивного впливу життєдіяльності сучасної людини на навколишнє середовище. Відзначається, що психологічним умовою екологізації життєдіяльності є здатність особистості до самовизначення. Важливим чинником самовизначення є ідентичність особистості. У сучасній психології домінує ідея про наявність двох основних аспектів ідентичності - орієнтованого на соціальне оточення (соціальна ідентичність) і на унікальність проявів особистості (особистісна ідентичність). Доводиться, що універсальними механізмами підтримки особистістю уявлень про свою ідентичність є персоналізація і психологічне привласнення об’єктів її життєвого оточення. Описана дія цих механізмів у повсякденному житті. Показані відмінності в проявах механізмів персоналізації і психологічного привласнення в умовах, коли у особистості домінує орієнтація на соціальне, або на особистісне самовизначення. Теоретично обгрунтовано гіпотезу про те, що прояви, які підтримують особистісну ідентичність, обумовлюють екологічність повсякденного життя людини.
Ключові слова: психологія життєдіяльності, особистісна ідентичність, соціальна ідентичність, персоналізація, психологічне привласнення

Aktual_probl_psihol 2016, 7(42): 182-193 (pdf)


 

УДК: 316.647.5 - 053.81
Скок А.Г.
кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної,вікової та соціальної психології Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка, м. Чернігів

Особливості етнічної толерантності молоді
Мова статті: українська
У статті проаналізовано феномен толерантності, зокрема етнічної толерантності сучасної української молоді. У контексті вивчення проблеми етнічної толерантності особлива увага була сконцентрована на дослідженні взаємозв’язку етнічної толерантності з індивідуально-типологічними особливостями та ціннісними орієнтаціями молоді.
Ключові слова: молодь, толерантність, етнічна толерантність, соціально-психологічна толерантність, дистанція соціальної взаємодії, індивідуально-типологічні особливості

Aktual_probl_psihol 2016, 7(42): 194-201 (pdf)


 

УДК: 316.6 - 159.9
Ткач Т.В.
доктор психологічних наук, професор, Жешувська політехніка, м. Жешув, Польща

Соціальні компетенції менеджера
Мова статті: українська
Управління сучасними організаціями вимагає доброго і кваліфікованого менеджменту, тому таке важливе місце посідає володіння управлінцями менеджерськими компетенціями, до яких належать соціальні компетенції. У статті аналізуються основні підходи до визначення соціальних компетенцій управлінців в організаціях. Соціальна компетентність менеджера є надзвичайно важливою для успішної професійної діяльності і власного розвитку. Стаття піднімає питання як теоретичні, так і практичні, пов’язані з формуванням соціальної компетенцій.
Ключові слова: соціальні компетенції, управлінські стандарти, компетентність, організація, управління персоналом

Aktual_probl_psihol 2016, 7(42): 202-212 (pdf)


 

УДК: 159.9:364-7
Швалб Ю.М.
доктор психологічних наук, професор, м. Київ

Дослідження особистісних детермінант способу життя
Мова статті: українська
У статті стверджується наявність переходу до нового об’єкту психологічних досліджень, який пов’язаний з фокусуванням уваги на процесах життя особистості і, в зв’язку з цим, розглядаються виникаючі теоретико-методологічні проблеми. Пропонується використання методу організаційно-діяльнісних ігор для дослідження складних популятивних об’єктів, до яких, зокрема, відноситься феномен способу життя як стійкої форми організації життєдіяльності індивідів і груп. Описано процедуру і результати дослідження на рівні емпіричного матеріалу і категоризації основних понять. Показано, що спосіб життя детермінується системою провідних ідей пристрою Миру і Життя, які утворюють базові конструкти свідомості і забезпечують розгортання життєдіяльності особистості як надситуативной цілісності.
Ключові слова: образ життя, мета життя, переживання життя, методологія дослідження, організаційно-діяльнісна гра

Aktual_probl_psihol 2016, 7(42): 213-228 (pdf)


 

УДК: 159.072.533 : 159.923
Шлімакова І.І.
кандидат психологічних наук, доцент, в.о. завкафедри екологічної психології та психічного здоров’я, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, Чернігів

Розробка та психометричні характеристики опитувальника діагностики чутливості до впливів
Мова статті: українська
У статті відображено процедуру розробки та перевірки психометричних даних діагностичного опитувальника чутливості людини до впливів (ОЧВ). Наведено дані про надійність, валідність, достовірність опитувальника. Показано, що даний опитувальник, як метод психологічної діагностики, відповідає сучасним психометричним вимогам.
Ключові слова: вплив, екопсихологічний вплив, зовнішні впливи, внутрішні впливи, психометричні вимоги, надійність, валідність, достовірність

Aktual_probl_psihol 2016, 7(42): 229-236 (pdf)


 

УДК: 159.072.533 : 159.923
Котик І.О.
кандидат психологічних наук, доцент, м. Вінниця

Соціальні межі й надійна автентичність особистості
Мова статті: українська
У статті на підґрунті теоретичного аналізу висвітлюється проблема соціальних норм і нормативної регуляції людської діяльності та особливості їх взаємодії із автентичністю особистості. Розкривається специфіка надійної автентичності як властивості особистості, здатність до прогнозованої поведінки, пов’язаної із реалізацією соціальних відносин у відповідності із суспільними нормами та ідеалами, а також власним відповідальним вибором.
Ключові слова: діалогічна взаємодія, надійна автентичність особистості, нормативна регуляція діяльності, соціальні межі, соціальні норми, спільна діяльність

Aktual_probl_psihol 2016, 7(42): 237-249 (pdf)


 

УДК: 37.015.3:316.752(043.3)
Турбан В.В.
доктор психологічних наук, завідувачка лабораторії історії психології Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України, м.Київ

Парадигма суб’єктності Сергія Рубінштейна: сфера становлення етико-моральних уявлень
Мова статті: українська
Згідно зі здійсненими дослідженнями, евристичною є висунута Сергієм Рубінштейном парадигма інтроспективності пізнавальної діяльності. Зокрема, у низці досліджень підтверджено роль досвіду як чинника, який визначає конструювання реципієнтом картини світу, що й відзначав Сергій Рубінштейн. Разом із тим, показано, що «простий досвід» (який не випливає з понять і не зводиться до понять) лежить в основі картини світу, доповнюючи, так звані, «прості поняття» – когнітивні конструкти, які, у свою чергу, не випливають із досвіду і не зводяться до досвіду. Це уточнення сув’язності «простого досвіду» та «простих понять» є вагомим результатом здійснених досліджень, які мають теоретико-методологічне значення. Зокрема, відзначений фактор сув’язності «простого досвіду» та «простих понять» простежений у сфері становлення етико-моральних уявлень.
Ключові слова: парадигма, досвід, етико-моральні уявлення, когнітивні конструкти, інтроспективність

Aktual_probl_psihol 2016, 7(42): 250-260 (pdf)