Актуальні проблеми психології, Том 8, Випуск 10 – 2019

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

 Видання випуску

 Зміст випуску

Максименко С.Д.
Максименко Сергій Дмитрович, Директор Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, дійсний член (академік) НАПН України, доктор психологічних наук, професор

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ГЕНЕТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Мова статті: українська

Основна мета генетичного дослідження - вияв зв'язків явищ, які вивчаються, у часі, вивчення переходів від менш розвинутих до більш досконалих форм існування і функціонування предметів і явищ. У філософії Гегеля генетичний метод покладено в підвалини феноменологічного аналізу свідомості, який має на меті показати історичні метаморфози форм свідомості і розкрити становлення науки як способу добування наукового знання. Проникнення генетичного аналізу в науки, які вивчають процеси розвитку, привело до утвердження генетичного методу як особливого методу пізнання і виникнення спеціальних галузей знання: теорії еволюції, походження видів, генетичної соціології, генетичної епістемології, генетики поведінки тощо. 
Образно кажучи, експериментально-генетичний метод, фіксуючи через власну організацію "об'єктивну діалектику речей", породжує "суб'єктивну діалектику ідей", складну діалектику психічного світу індивіда, який розвивається за законами відображуваної дійсності. При цьому закони відображуваної дійсності даються йому не в загальній абстрактній формі, а як змістовно-операціональна система певної діяльності. 
Таким чином, опредметнення — процес перетворення і втілення людських душевних сил і здатностей із форми живої активності в образ застиглої предметності. Завдяки цьому процесові, вироблений людиною предмет стає людським предметом. Недарма Протагор засвідчив: міра всіх речей - людина. А те, що створене людиною потім, В.І.Вернадський назве ноосферою - сферою людського розуму.

Aktual_probl_psihol 2019, 8(10): 8-20 (pdf)


Андрієвська В.В. 
Андрієвська Валерія Вікторівна, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ

ДОСВІД ДИТИНСТВА І ОТРОЦТВА ЯК ЖИТТЄВІ ПЕРЕДУМОВИ ПРОФЕСІЙНОГО ПРОЕКТУВАННЯ (ЗА АВТОБІОГРАФІЯМИ ВИДАТНИХ ВЧЕНИХ)

Мова статті: українська

У статті зроблено спробу порівняти автобіографічні спогади таких видатних вчених, як С.Б. Кримський, Г.П. Щедровицький, Ю. Орлов, Ю.В. Шевельов, Карл Ясперс з тим, щоб, попри всю несхожість їхніх життєвих обставин, виявити спільні моменти в їх дитинстві і отроцтві, які, можливо, стали фундаментом для їхнього подальшого професійного самопроектування. Йдеться про емоційний фундамент, на якому далі будується споруда професійних (а також особистісних) цінностей і сенсів. Цей емоційний фундамент містить кілька складових. Основні з них: а) довіра до світу, що завдячує ніжній і життєрадісній матері; б) досвід сильних значущих переживань; в) альтруїстична мотивація вибору майбутньої професії (наприклад: «ощасливити велику кількість людей» у С. Кримського); г) яскраво виражені пізнавальні інтереси (інтенсивне читання, інтерес до серйозної наукової літератури); д) формування працьовитості як вияв внутрішнього зобов’язання реалізувати якусь понадіндивідуальну смислову цінність (переписування «Капіталу» К. Маркса малим Г. Щедровицьким); е) ініціативність (включно з підлітковою агресією), толерантність щодо конфлікту; є) розумний егоїзм (відмова від комфорту і тимчасових вигод заради великої мети самореалізації), заради майбутніх великих звершень.

Aktual_probl_psihol 2019, 8(10): 20-33 (pdf)


Балл Г.А.
Балл Георгій Олексійович, доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент Національної Академії педагогічних наук України, Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України, м. Київ

БАЗОВІ ПОНЯТТЯ ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ЗАДАЧ

Мова статті: російська

Описуються загальнонаукові поняття, необхідні, на думку автора, для розробки теорії задач, в тому числі такі, як "система" "структура", "інформація", "модель", "сенс", "вплив", "операція", і з'ясовуються співвідношення між ними. Дається визначення завдання як системи, обов'язковими компонентами якої є: а) предмет завдання, що знаходиться в деякому ( "актуальному") стані; б) модель необхідного (яка збігається з актуальних) стану цього предмета. Проводиться розмежування між завданнями, їх знаковими моделями і смислами цих моделей. Розглядаються поняття про засоби, способи і процесах рішення задач.

Aktual_probl_psihol 2019, 8(10): 33-54 (pdf)


Биков В. Ю. 
Соломка Тамара Миколаївна, Директор Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, доктор технічних наук, професор, дійсний член НАПН України , м. Київ

ІННОВАЦІЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА РОЗРОБОК У ГАЛУЗІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ У СВІТЛІ ВИКЛИКІВ XXI СТОРІЧЧЯ

Мова статті: українська

 

Aktual_probl_psihol 2019, 8(10): 55-74 (pdf)


Вернік О.Л.
Вернік Олексій Леонідович, Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України, м. Київ, Україна

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РЕПЕТИТОРСТВА

Мова статті: українська

В статті йдеться про феномен репетиторства, який є досить затребуваним у сучасному освітньому просторі України. Його основною метою є нетривалий індивідуалізований супровід при засвоєнні певних знань, вмінь, навичок. Репетиторська діяльність має суттєві відмінності порівняно з іншими видами педагогічної і психолого-педагогічної діяльності, зокрема вчителюванням, наставництвом і тьюторством, як в цілях і завданнях, так і в інструментах, засобах і ситуаціях її здійснення. Ключову роль в репетиторській діяльності грає психологічна складова. Показано, що позиція репетитора, як зовнішня по відношенню й до освітнього, й до сімейного середовищ учня, є досить вигідною для вирішення завдання гармонізації взаємодії учня з відповідними сферами його життя. Виділено три принципово різні типи ситуацій здійснення репетиторської діяльності – проблема, розвиток, виступ – які передбачають й різні способи вибудовування репетиторської взаємодії, організації й планування занять тощо.
Ключові слова: репетиторство, тьюторство, наставництво, вчителювання, структура діяльності, освітнє середовище, сімейне середовище

Aktual_probl_psihol 2019, 8(10): 75-92 (pdf)


Волобуєва О. 
Волобуєва Олена Федорівна, Заступник ректора (проректор) з наукової роботи Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Заслужений працівник освіти України, доктор психологічних наук, професор, м. Київ

ФОРМУВАННЯ ОФІЦЕРСЬКОЇ ЧЕСТІ: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Мова статті: українська

Статтю присвячено дослідженню особливостей формування офіцерської честі майбутніх офіцерів на концептуальних засадах проблемного навчання в умовах вищого військового навчального закладу
Ключові слова: офіцерська честь, майбутній офіцер, управління навчальною діяльністю, вищий військовий навчальний заклад

Aktual_probl_psihol 2019, 8(10): 93-105 (pdf)


Гергей Т. 
Гергей Томаш, Лаборатория прикладной логики, Будапешт, Угорщина

НА ШЛЯХИ ДО ЕКОСИСТЕМИ ОСВІТИ – ДЕЯКІ ПСИХОЛОГІЧНІ І ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ

Мова статті: російська

У статті розглядаються найбільш важливі цілі навчання, які необхідні для успішного життя в 21-му столітті. Розглянуто найхарактерніші соціально-економічні та технологічні зміни, які впливають на цілі навчання і впливають на розвиток освітніх моделей, що відповідають вимогам 21-го століття. Наведено найважливіші психологічні факти, а також відповідні педагогічні принципи, які відкривають шлях до розробки якісно нової освітньої моделі. Описується модель Школа-парк і обговорюються деякі її характерні особливості. Технологічний розвиток принесло багато нових рішень в області IКT і освітньої технології. Це дозволяє впровадити модель Школа-парк в освітній екосистемі.

Aktual_probl_psihol 2019, 8(10): 105-123 (pdf)


Дітюк П.П. 
Дітюк Павло Петрович, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ

ДО КОНЦЕПЦІЇ Ю.І. МАШБИЦЯ ПРО УПРАВЛІННЯ УЧБОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

Мова статті: українська

В статті розглянуто та певною мірою розвинуто деякі положення концепції Ю.І. Машбиця про доцільність підходу до навчання як до управління учбовою діяльністю. Проаналізовано найпростішу ієрархію управління учбовою діяльністю, розглянуто позиції системи освіти, вчителя та учня щодо їхньої мети, напрямків та способів її досягнення, основні завдання управління навчанням.
Ключові слова: освітня система, вчитель, учень, навчання, мета, завдання

Aktual_probl_psihol 2019, 8(10): 123-132 (pdf)


Дригус М.Т. 
Дригус Марія Трохимівна, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ

ПСИХОЛОГІЧНА СИСТЕМА Ю.І. МАШБИЦЯ: КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО СТВОРЕННЯ ТЕОРІЙ УЧБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І НАВЧАННЯ

Мова статті: українська

 

Aktual_probl_psihol 2019, 8(10): 132-142 (pdf)


Коваленко-Кобилянська І.Г. 
Коваленко-Кобилянська Ірина Генріхівна, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ

ЕСТЕТИКА СТАРІННЯ І СТАРОСТІ

Мова статті: українська

У статті проаналізовано соціальну інновацію «красива старість», яка реалізується в міру інтерпретації естетичного і може набувати деструктивних форм. Відзначається, що тенденція створення суспільства «для всіх» за допомогою впровадження трендів одягу «поза віком» при ігноруванні програми інтелектуального розвитку для людини в період старіння і старості, не зможе виконати покладену на неї функцію. Проблема зумовлена тим, що в період середнього і пізнього геронтогенезу споглядальність превалює над діяльністю, що не сприяє очікуваній ресоціалізації представників зазначеної вікової групи. Названий феномен доведений експериментально і пояснюється незатребуваністю інтелектуального потенціалу старої людини для суспільства, що, у свою чергу, мінімізує її потребу до висхідного розвитку інтелектуального потенціалу. Результати дослідження доводять можливість такого розвитку в пізньому віці, що дасть можливість побудувати не декларативне, а реальне «суспільство для всіх». Акцентовано увагу на доцільності усвідомленого вибору людиною паттерну гармонійного старіння
Ключові слова: старіння, інтелект, розвиток, естетика, соціальна інновація, «красива старість»

Aktual_probl_psihol 2019, 8(10): 143-152 (pdf)


Коміссарова О.Ю. 
Коміссарова Олена Юріївна, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ

РЕАЛІЗАЦІЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ НАВЧАННЯ ЧЕРЕЗ ДІАЛОГОВУ ВЗАЄМОДІЮ

Мова статті: українська

У статті проаналізовано соціальну інновацію «красива старість», яка реалізується в міру інтерпретації естетичного і може набувати деструктивних форм. Відзначається, що тенденція створення суспільства «для всіх» за допомогою впровадження трендів одягу «поза віком» при ігноруванні програми інтелектуального розвитку для людини в період старіння і старості, не зможе виконати покладену на неї функцію. Проблема зумовлена тим, що в період середнього і пізнього геронтогенезу споглядальність превалює над діяльністю, що не сприяє очікуваній ресоціалізації представників зазначеної вікової групи. Названий феномен доведений експериментально і пояснюється незатребуваністю інтелектуального потенціалу старої людини для суспільства, що, у свою чергу, мінімізує її потребу до висхідного розвитку інтелектуального потенціалу. Результати дослідження доводять можливість такого розвитку в пізньому віці, що дасть можливість побудувати не декларативне, а реальне «суспільство для всіх». Акцентовано увагу на доцільності усвідомленого вибору людиною паттерну гармонійного старіння
Ключові слова: старіння, інтелект, розвиток, естетика, соціальна інновація, «красива старість»

Aktual_probl_psihol 2019, 8(10): 152-166 (pdf)


Кондратенко Л.О. 
Кондратенко Лариса Олександрівна, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ

ДОВИЗНАЧЕННЯ РЕАЛЬНОСТІ В ПРОЦЕСІ ЇЇ ІНТЕРІОРИЗАЦІЇ

Мова статті: українська

 

Aktual_probl_psihol 2019, 8(10): 166-175 (pdf)


Лотоцька Ю.М. 
Лотоцька Юнона Миколаївна, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ

СТРУКТУРА ВОЛЬОВОГО КЕРУВАННЯ ВЛАСНИМ ЖИТТЯМ: ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН “РІВЕНЬ ДАНОСТІ”

Мова статті: українська

 

Aktual_probl_psihol 2019, 8(10): 176-184 (pdf)


Ляшенко О.І.
Ляшенко Олександр Іванович, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, м. Київ

АДАПТИВНЕ НАВЧАННЯ ЯК ОЗНАКА СУЧАСНИХ ДИДАКТИЧНИХ СИСТЕМ

Мова статті: українська

Стаття розкриває основні підходи до побудови сучасних дидактичних систем на засадах адаптивного навчання. У сучасних адаптивних системах навчання реалізується алгоритм генерування змісту і методів навчання, коли різні здобувачі освіти досягають запланованих результатів різними способами організації освітнього процесу, у різному темпі і на основі різних варіацій навчального матеріалу. Показано, що в практичній реалізації адаптивного навчання важливе поєднання технологічної платформи адаптивної системи навчання з методичним забезпеченням освітньої діяльності. Таке технологічне поєднання технічних і методичних аспектів освітнього процесудає можливість реалізувати різнорівневе навчання з альтернативним вибором стратегії і здійснити проектування особистісно орієнтованої траєкторії здобуття освіти.
Ключові слова: адаптивне навчання, інтелектуальна адаптивна система навчання, інформаційно-освітнє середовище

Aktual_probl_psihol 2019, 8(10): 185-194 (pdf)


Мещеряков Д.С. 
Мещеряков Дмитро Сергійович, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ

МОДЕЛЬ СУБ'ЄКТНОЇ АКТИВНОСТІ

Мова статті: українська

В статті висвітлено основні компоненти структурної організації суб’єктності, рівні її прояву та феномени. Окреслено психологічну модель суб’єктної активності, її структурну організацію, взаємозв’язки та основні етапи. Також описано модель рівня розвитку суб’єктної активності, її динамічність і рівні. Описано можливості застосування цих моделей з іншими моделями, зокрема з моделлю респондента. Наведено основні прикладні можливості застосування моделі респондента. Висвітлено перспективні напрямки досліджень суб’єктної активності.
Ключові слова: суб’єкт, суб’єктність, суб’єктна активність, модель суб’єктної активності, рівні розвитку суб’єктності

Aktual_probl_psihol 2019, 8(10): 195-205 (pdf)


Моляко В.А. 
Моляко Валентин Олексійович, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ

СТОП-КАДРИ ПАМ'ЯТІ

Мова статті: російська

 

Aktual_probl_psihol 2019, 8(10): 205-208 (pdf)


Моляко В.А. 
Моляко Валентин Олексійович, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ

«ВУЛИЧНИЙ» ВЕКТОР СПРИЙНЯТТЯ В ПОЕТИЧНОМУ ФОЛКЛОРІ

Мова статті: російська

 

Aktual_probl_psihol 2019, 8(10): 208-228 (pdf)


Назар М.М. 
Назар Максим Миколайович, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ

ПРОДУКТИВНІСТЬ ГРУПОВОГО ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ВІРТУАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ

Мова статті: українська

Метою дослідження є виявлення складових продуктивного дистанційного навчального курсу, що здійснюється у мережі Інтернет на основі застосування сучасних інфокомунікативних і мультимедійних технологій. В процесі дослідження виявлені та описані базові компоненти продуктивних групових дистанційних навчальних курсів. Одним из ключових компонентів продуктивних дистанційних навчальних курсів є віртуальний освітній простір (або віртуальне освітнє середовище) – нова комплексна навчальна технологія, що є спеціально створеним інформаційним простом мережі Інтернет для здійснення різних форм дистанційного навчання, які ґрунтуються на принципах активності, ініціативності та суб’єктності тих, хто навчається. Серед представників наявної вибірки учасників інтернет-тренінгу з комунікативної компетентності та успішного спілкування відзначається наявність значимих змін у суб'єктній активності та комунікативній компетентності між початком навчання у дистанційному навчальному курсі та після його завершення. Дистанційні навчальні курси мають величезний психолого-педагогічний потенціал, будучи одним із засобів, що перетворюють навчання та освіту на активний, свідомий, особистісний, творчий процес.
Ключові слова: Інтернет, дистанційне навчання, психологічний курс, навчання

Aktual_probl_psihol 2019, 8(10): 228-242 (pdf)


Проскура О.В. 
Проскура Олена Василівна, м. Берлін, Німеччина

ДУМКИ ПРО ДОРОГУ ЛЮДИНУ

Мова статті: українська

 

Aktual_probl_psihol 2019, 8(10): 243-246 (pdf)


Проскура О.В. 
Проскура Олена Василівна, м. Берлін, Німеччина

ВИДАТНІ ГУМАНІСТИ ХХ СТОЛІТТЯ

Мова статті: російська

 

Aktual_probl_psihol 2019, 8(10): 247-257 (pdf)


Смульсон М.Л. 
Сумльсон Марина Лазарівна, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ

РОЗВИТОК ДОРОСЛОЇ ЛЮДИНИ У СУЧАСНОМУ ТРАНЗИТИВНОМУ СВІТІ

Мова статті: українська

 

Aktual_probl_psihol 2019, 8(10): 257-267 (pdf)


Фомічова Л.І. 
Фомічова Людмила Іванівна, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, м. Київ

ПРОЕКТУВАННЯ НАВЧАННЯ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК В УМОВАХ СЛУХОВОЇ ДЕПРИВАЦІЇ

Мова статті: українська

Стаття присвячена теорії проектування навчання як методологічного підходу до розвитку дітей з вадами слуху, автором якого є Ю.І.Машбиць. Аналіз досліджень показав, що до появи теорії психології навчання Ю.І.Машбиця у силу значних відмінностей між собою дітей з вадами слуху було практично неможливо ефективно розробити підходи до їх навчання, адже були невідомі багато показників. У статті доводиться, що саме проектування навчання за положеннями Ю.І.Машбиця може широко використовуватися в умовах, коли кінцева архітектоніка невідома, тоді надається можливість на інших методологічних умовах будувати навчання та педагогічні технології. 

Aktual_probl_psihol 2019, 8(10): 268-282 (pdf)


Чайка Т. 
Чайка Тетяна, Нагарія, Ізраїль

ПОБАЧИТИ ЖИВЕ ОБЛИЧЧЯ ІСТОРІЇ (УСНІ ІСТОРІЇ: СВІДЧЕННЯ І СВІДКИ)

Мова статті: російска

лекція, прочитана на Міжнародному науково-освітньому семінарі «Діалог культур в гуманітарній освіті: норми, цінності, практики» 13 june 2012 р 
... Уявляю собі: якби в ті, вже далекі від нас, двохтисячному в рамках проекту «Долі євреїв в Україні: усні історії» мені або кому-небудь з моїх колег довелося взяти інтерв'ю у професора Юхима Ізраїлевича Машбіц - ах, яка чудова , неповторна, особистісно забарвлена картина часу, людських відносин, наукової творчості розкрилася б перед нами! На жаль, цьому не судилося статися. Знаю, що оповідач щось був готовий, та ось запитувача не знайшлося. Тепер, на жаль, нічого не можна відкрутити назад: як будь-яка історія, усна історія не знає умовного способу. І сьогодні я з сумом, але і з надією, що мій досвід в цій області для кого-то може виявитися цікавий і корисний, присвячую його світлій пам'яті Юхима Ізраїлевича.

Aktual_probl_psihol 2019, 8(10): 282-300 (pdf)


Чепелєва Н.В. 
Чепелєва Наталія Василівна, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ

РОЗВ’ЯЗАННЯ СМИСЛОВИХ ЗАДАЧ ЯК ЧИННИК САМОПРОЕКТУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ

Мова статті: українська

 

Aktual_probl_psihol 2019, 8(10): 300-313 (pdf)


Швалб Ю.М. 
Швалб Юрій Михайлович, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ

КУЛЬТУРНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ВИТОКИ ФОРМ ОСВІТИ

Мова статті: українська

 

Aktual_probl_psihol 2019, 8(10): 313-325 (pdf)


 

Бегеза Л.Є. 
Бегеза Людмила Євгенівна, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, м. Київ

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІКАРЯ

Мова статті: українська

 

Aktual_probl_psihol 2019, 8(10): 326-330 (pdf)