Актуальні проблеми психології. Том 9. Загальна психологія. Етнічна психологія. Історична психологія, випуск 6 – 2015

Анотації та відомості про авторів

 Зміст

УДК 316.624.3

 

Грись А.М.

 

Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України

 

Асоціація як засіб трансформації негативного досвіду девіантів

 

Мова статті : українська

 

Анотація. Стаття розкриває особливості застосування асоціацій у процесі переробки негативного досвіду осіб із девіантною поведінкою. Глибоко проаналізовано психофізіологічні механізми дії асоціацій на особистість девіанта. Представлено фрагмент авторської техніки для роботи у системі взаємозв’язків “Образ Я і психологічна травма”. Наведено приклади використання асоціативних метафоричних карт з метою трансформації негативного досвіду девіантів.

 

Ключові слова: асоціація, асоціативні ділянки, психотравмуючий досвід, девіантна поведінка, асоціативні методи.

 

Aktual_probl_psihol 2015, 9(6): 4-13 (pdf)

 

УДК 159.923.2

 

Маценко В.Ф.

 

Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України

 

3агальнопсихологічні проблеми становлення індивідуальності в умовах постіндустріального суспільства

 

Анотація. В статті розглядається проблема виникнення та розвитку індивіда в синергетичному контексті. Автор висвітлює історію виникнення феномену свідомості та його ставлення з позиції традиційної психології, а також сучасних природничих наук. Запропонована ним модель дослідження відкриває нові можливості розуміння феномену.

Ключові слова: індивід, синергія, постструктуралізм, структурно-функціональний.

 

Aktual_probl_psihol 2015, 9(6): 14-27 (pdf)

 

УДК 159.923

 

Маценко Ж.М.

 

Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України

 

Суб’єктивні чинники психічного вдосконалення людини

 

Мова статті : українська

 

Анотація. В статті представленні результати дослідження суб’єктивних чинників психічного вдосконалення людини, а також розкрито значення вищих (духовних) потреб для здійснення цього процесу.

 

Ключові слова: психічне вдосконалення, духовні потреби, духовний розвиток, духовна еволюція, інкультурація

 

Aktual_probl_psihol 2015, 9(6): 28-36 (pdf)

 

УДК 316.613:159.92

 

Павлюк М.М.

 

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

 

Самостійність майбутніх фахівців: витоки становлення та перспективи цілеспрямованого розвитку

 

Анотація. У статті розглядаються психологічні механізми розвитку самостійності як особистісної якості майбутніх фахівців. Передумови становлення окремих компонентів самостійності. Розкрито потенціал психологічних теорій особистості у контексті природи самостійності, глибинних витоків феномена вивченої безпорадності як протилежного полюса самостійності як системної якості особистості. Визначено перспективи їх застосування у напрямку цілеспрямованого розвитку самостійності майбутніх фахівців у процесі професійної підготовки.

 

Ключові слова: самостійність, майбутні фахівці, професійна підготовка, вивчена безпорадність, компоненти самостійності.

 

Aktual_probl_psihol 2015, 9(6): 37-44 (pdf)

 

УДК 316.733

 

Савіна М.І.

 

Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України

 

Організація та методичне забезпечення дослідження чинників впливу культури етносу на формування гендерних уявлень особистості в умовах інформаційного суспільства

 

Мова статті : українська

 

Анотація. Статтю присвячено питанню організації та методичного забезпечення дослідження чинників впливу культури етносу на формування гендерних уявлень особистості в умовах інформаційного суспільства. Концептуальною основою дослідження є уявлення про особливості формування психіки, зокрема гендерних уявлень особистості в сучасних умовах інформаційних технологій. Проаналізовано, що гендерна ідентифікація в сучасний умовах відбувається під впливом нових, сучасних гендерних уявлень щодо ролі чоловіка й жінки в суспільстві, що, своєю чергою, формуються завдяки процесу глобалізації, інформатизації суспільства, процесу нівелювання народними традиціями і нормами суспільства.

 

Ключові слова: особистість, стать, етнос, культура етносу, гендерні уявлення, інформаційне суспільство.

 

Aktual_probl_psihol 2015, 9(6): 45-56 (pdf)

 

УДК 159.923.2

 

Комплексна програма сприяння само детермінації професійного становлення майбутнього фахівця

 

Мова статті : українська

 

Соколюк А. О.

 

ВНЗ Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

 

Анотація. У статті запропонована комплексна тренінгова програма психологічного сприяння самодетермінації професійного становлення студентів ВНЗ. Викладено ключові ідеї самодетермінації професійного становлення особистості. Програма ґрунтується на ідеї розбудови ціннісно-смислового простору особистості, сприятливого для інтеріоризації цінностей саморозвитку та самореалізації.

Ключові слова: освітнє середовище, самодетермінація, самореалізація, професійне становлення, тренінгові програма.

 

Aktual_probl_psihol 2015, 9(6): 57-64 (pdf)

 

УДК 159.922.4 : 323.1 + 654.19 : 323.21

 

Степура І.В.

 

Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України

 

Телебачення країн Європейського Союзу в діалозі суспільство-мовник-держава

 

Мова статті : українська

 

Анотація. Розглядається організаційна структура суспільного мовлення на тлі історичних подій європейської історії. Телемовлення знаходиться у тісному зв’язку з соціальною та адміністративно-територіальною структурою суспільства. Виокремлюється група переважно моноетнічних країн, країн зі складною соціальною та національною структурою, а також держав де ЗМІ істотно слугують справі зміцнення національної ідентичності. Особлива роль приділяється суспільним радам, як засобу діалогу між суспільством, глядачем, журналістом та державою. Організація телерадіомовлення сприяє діалогу та порозумінню в плюральних суспільствах країн ЄС.

 

Ключові слова : суспільне мовлення, ЄС, ТБ, суспільні ради

 

Aktual_probl_psihol 2015, 9(6): 65-74 (pdf)

 

УДК 159.942

 

Терещук А.Д.

 

Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України

 

Особливості проявів афективної поведінки особистості

в кризові періоди її розвитку

 

Мова статті : українська

 

Анотація. У статті представлено короткий огляд психологічних особливостей кризових періодів розвитку особистості та причини й наслідки виникнення афективних проявів поведінки. Представлено структуру афективної сфери та рівневий підхід в дослідженні афективної регуляції поведінки.

 

Ключові слова: криза, емоційні розлади, афективна поведінка, афективні прояви, рівні афективної поведінки.

 

Aktual_probl_psihol 2015, 9(6): 75-83 (pdf)

 

УДК 37.035 +053.6+056.49

 

Філоненко Л.А.

 

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України

 

Психолого-педагогічний вплив на процес формування духовності неповнолітніх у соціально-реабілітаційному закладі

 

Аннотація. У статті розглядаються наявні проблеми соціальної реабілітації в психологічній і педагогічній практиці, соціокультурного і духовного виховання неповнолітніх, які перебувають у соціально-реабілітаційному закладі.

 

Ключові слова: психолого-педагогічний вплив, духовність, соціально дезадаптовані неповнолітні, соціально-реабілітаційний заклад.

 

Aktual_probl_psihol 2015, 9(6):84-92 (pdf)

 

УДК 159.9

 

Чайка Г.В.

 

Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України

 

Ціннісно-смислова сфера у кризові періоди розвитку особистості

 

Мова статті : українська

 

Анотація. В статті розглядається питання динаміки ціннісно-смислової сфери особистості. Показано, що ціннісно-смислова сфера є центральною формацією психіки особистості, яка являє собою багаторівневу, ієрархічну й динамічну систему. Будучи відносно стабільною, ця система може змінюватися під впливом як зовнішніх (соціум), так і внутрішніх (особистісний розвиток) чинників. Перебудова ціннісно-смислової сфери сприймається як життєва криза, протягом якої відбувається певний розлад внутрішнього світу людини, проте успішне подолання такої кризи призводить до особистісного зростання.

 

Ключові слова: ціннісно-смислова сфера, динамічна структура, криза.

 

Aktual_probl_psihol 2015, 9(6): 93-101 (pdf)

 

УДК 159.9: 81.165.6

 

Чиханцова О.А.

 

ВНЗ Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

 

Чинники ефективного оволодіння іноземними мовами студентами ВНЗ

 

Мова статті : українська

 

Анотація.У статті розглядаються поняття і роль іноземної мови та значення іншомовного професійного спілкування студентів вищих навчальних закладів немовних спеціальностей і проблема формування іншомовних навичок у студентів немовних факультетів. Розглядаються чинники, які допомагають студентам оволодіти іноземною мовою в процесі адаптації їх на першому курсі ВНЗ. Вивчаються чинники ефективного оволодіння студентами іноземними мовами у вищому навчальному закладі.

 

Ключові слова: іншомовне спілкування, формування навичок, мотивація оволодіння іноземною мовою.

 

Aktual_probl_psihol 2015, 9(6): 102-109 (pdf)

 

УДК 159.95

 

Щербина Л.Ф.

 

Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченка

 

Реорганізація психічного змісту в процесі короткотермінового психологічного консультування

 

Мова статті : українська

 

Анотація. Реорганізацію психічного змісту розглянуто як одне з основних завдань короткотермінового психологічного консультування у контексті сучасної психологічної парадигми. Показано, що базування підходів до реорганізації психічного змісту на “практичній діалектиці” та принципах вивідного знанння забезпечує екологічність психологічних інтервенцій. Наведено приклади діаналітичної реорганізації.

 

Ключові слова: реорганізація, психічний зміст, екологічність, короткотермінове психологічне консультування.

 

Aktual_probl_psihol 2015, 9(6): 110-117 (pdf)

УДК 316.61

 

Мельничук О.Б.,

 

Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова

 

Психологічні засоби формування професійного інтелекту майбутніх фахівців соціальної сфери в процесі вузівської професійної підготовки

до соціально-психологічної реабілітації

 

Мова статті : українська

 

Анотація. В статті проаналізовано психологічні засади професійної підготовки майбутніх фахівців з соціальної допомоги та соціальної роботи. Визначено психологічні аспекти становлення професійного інтелекту майбутніх фахівців соціальної сфери як умови їх ефективної професійної діяльності та здійснення соціально-психологічної реабілітації в соціальній сфері. Наведено модель психологічної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери, що включає в себе цикл вибіркових психологічних дисциплін: дисципліни, орієнтовані на систему теоретичних базових знань з практичної психології; дисципліни, що визначають технолого-творчий компонент професійного інтелекту у професійній діяльності; дисципліни, що визначають особистісно-діяльнісний компонент професійної діяльності та професійного інтелекту.

 

Ключові слова: психологічні засади професійної підготовки, професійна підготовка фахівців соціальної сфери, професійний інтелект, професійний інтелект фахівців соціальної сфери, соціально-психологічна реабілітація.

 

Aktual_probl_psihol 2015, 9(6): 118-126 (pdf)

 

УДК 159.9: 81.165.6

 

Чиханцова О.А.

 

лабораторії психології особистості імені П.Р. Чамати,

  Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ

 

Взаємозв’язок психологічного благополуччя з особистісними параметрами

 

Мова статті : українська

 

Анотація.У статті розглянута проблема психологічного благополуччя студентів. Було визначено взаємозв’язки психологічного благополуччя з особистісними ресурсами студентів. Встановлено, що первинні та вторинні здібності відіграють значну роль у формуванні психологічного благополуччя. Найбільший вплив серед вторинних здібностей мають: чистоплотність, пунктуальність, старанність, вірність. Найбільший вплив серед первинних здібностей мають: терпіння, час, довіра, надія. Первинні здібності належать до здібностей любові та виникають на базі емоційних стосунків з навколишнім середовищем. Визначено, що показник терпіння найбільше впливає на прогнозування показника психологічного благополуччя (показник Бета є найвищим).

 

Ключові слова: іншомовне спілкування, формування навичок, мотивація оволодіння іноземною мовою.

 

Aktual_probl_psihol 2015, 9(6): 127-133 (pdf)