Для авторів

У виданні «Актуальні проблеми психології» друкуються наукові статті та короткі повідомлення, що містять відомості про дослідження, соціо-технічні і соціально-психологічні розробки, соціально-психологічні проекти та технології з різних напрямків психологічної науки; науково-гуманітарні та тематичні матеріали; повідомлення про конференції, профільні та спеціалізовані виставки, про вихід з друку наукових видань.

Тематика журналу:

- Питання і проблеми загальної психології та історії психології

- Сучасні проблеми соціальної психології та девіантної поведінки

- Проблеми психології творчості та обдарованості

- Психологія розвитку дошкільника, розвиток дитини в умовах дошкільної та початкової освіти 

- Проблеми психології навчання і навчання

- Проблеми організаційної та управлінської психології

- Проблеми психологічної допомоги та консультативної практики

- Проблеми когнітивної психології, психосемантики і психолінгвістики

- Проблеми середовищної та екологічної психології

- Проблеми психофізіології та психології здоров'я

 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

Окремим файлом подаються метадані трьома - українською, російською та англійською - мовами, які містить:

1) назву статті, прізвище(а) та ініціали автора(ів);

2) назву установи, повну поштову адресу, номер телефону, номер факсу, адресу електронної пошти;

3) анотацію – не більше 250 слів;

4) ключові слова – не менше 3-х і не більше 8-ми слів;

5) відомості про авторів – ПІБ повністю, посада, місце роботи, науковий ступінь, наукове звання, контактна інформація (телефон, адреса електронної пошти).

 

 Рукопис статті подається автором українською, російською або англійською мовою.

– На початку статті у першому рядку ліворуч зазначається індекс УДК (правила складання УДК можна див. тут; УДК довідник – тут або тут). По центру – назва статті.

Нижче по центру – прізвище, ініціали автора, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи (без скорочень), e-mail автора. Далі обов’язково подається три анотації українською (10–12 рядків), російською (10–12 рядків) та англійською (20–22 рядки) мовами, а також ключові слова (keywords) трьома мовами (8–10 слів); перед кожною анотацією потрібно подавати прізвище автора та назву статті.

– Обсяг статті – від 0,5 друк. арк. (від 12 стор).

– Формат файлу – WORD (doc, docx). Формат сторінки – А4. Поля: ліве – 2,5 см, праве – 2 см, верхнє – 2 см, нижнє – 2 см.

Рекомендований шрифт – TimesNewRoman, кегль – 14, відстань між рядками – 1,5 інтервали.

– Графіки, рисунки (тільки формат JPG) і таблиці (формат WORD) можуть бути безпосередньо в тексті або міститися в окремих файлах. Ілюстрації мають бути підготовлені та масштабовані таким чином, щоб розміри букв тексту на ілюстраціях не перевищували розмір букв основного тексту статті більш ніж на 50%.

– Кількість рисунків не повинна перевищувати 4.

– Дробові числа подавати через крапку (0.001).

– Розрізняти в тексті дефіс «-» та тире « – ».

– Список використаних джерел оформлюється згідно з вимогами ВАК України (Бюллетень ВАК України. – 2009. – № 5). Посилання на літературу вказуються у квадратних дужках [12, с. 24]. Список повинен містити усіх авторів, яких ви вказуєте в тексті.

– Транслітераційний список використаних джерел оформлюється автором за допомогою сайтів: http://translit.ru/, http://www.slovnyk.ua/services/translit.php.

Правила оформлення блоку REFERENCES дивись тут.

– Обидва списки джерел подаються 14 шрифтом / 1.5 інтервалом.

Для опублікування необхідно надіслати на електронну адресу редакції:

– Електронний варіант статті (назва файлу – ваше прізвище).

– Відомості про авторів (прізвище, ім’я, по батькові; посада; вчений ступінь; вчене звання; місце роботи або навчання; адреса електронної пошти; дом. адреса; номери контактних телефонів) – вказуються на окремому аркуші наприкінці статті українською та англійською мовами.

– Рецензію наукового керівника (для аспірантів та здобувачів).

 

Редакція залишає за собою право відхиляти матеріали, що не відповідають вимогам і не пройшли рецензування. Редакція не обов'язково поділяє позицію, висловлену авторами у статтях, та не несе відповідальності за достовірність наведених даних та посилань.

 

Відповідальність за достовірність інформації в матеріалах, надрукованих журналом, несе автор.

 

Для отримання необхідної додаткової інформації контактуйте з відповідальним секретарем відповідного тому.